Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Župan Mestne občine Velenje

Peter DERMOL, župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, župan Mestne občine Velenje

Spoštovani!

Na nadomestnih županskih volitvah sem bil izvoljen za župana Mestne občine Velenje, kar zame pomeni veliko odgovornost. Potrudil se bom, da bom izkazano zaupanje upravičil, saj so pred nami številni izzivi, veliki projekti, nove priložnosti.

Trenutne razmere so precej nepredvidljive. V letu 2020 se je začela epidemija covida-19 in boj s hudo boleznijo je izgubil dolgoletni župan. Smrt Bojana Kontiča, župana, sodelavca, mentorja in prijatelja, ki mi je z lanskim aprilom zaupal vodenje občine, je boleče zarezala v naša srca. Prizadeval sem si, da sem ves čas sledil ciljem, ki smo jih zastavili skupaj s prejšnjim županom, in tem smernicam sledim še danes.

Vsi se moramo zavedati, da so pred nami časi, ko moramo začeti načrtno ustvarjati nova delovna mesta, ki niso toliko odvisna od večjih gospodarskih družb, kot sta Premogovnik Velenje in Gorenje Hisense. V prestrukturiranju vidim novo priložnost za razvoj Velenja, priložnost za mlade in priložnost, da skupaj ustvarimo novo dodano vrednost za vse sedanje in prihodnje generacije. Zagotoviti želimo takšne pogoje, da bomo pritegnili investitorje, ki bodo v našem okolju prepoznali svoje gospodarske priložnosti. Pri prestrukturiranju računam tudi na podporo vlade in evropske skupnosti. 

V sklopu prestrukturiranja bomo posebno pozornosti namenili stanovanjski politiki. Prizadevali si bomo za podrtje klasirnice, tistega dela, ki ga premogovnik ne potrebuje več, saj kazi izgled mesta. Tam bi bila nova poslovna cona Pesje, saj bomo potrebovali dodatne prostore. Želim tudi, da obnovimo staro elektrarno, v njej nameravamo postaviti Center prihodnosti: izobraževalni, raziskovalno-inovacijski ekosistem. Postavili bomo tudi novo proizvodno halo, ki bo na voljo startupom. Da bomo lahko regijo uspešno prestrukturirali, pa nujno potrebujemo avtocestno povezavo, za kar si v Velenju že dolgo prizadevamo.

Kljub epidemiji so se gradbena dela na projektih iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) normalno izvajala. Projekt CTN Prireditveni oder in prostor, s katerim smo revitalizirali degradiran prostor in pridobili pomembno infrastrukturo, ki omogoča izvedbo raznovrstnih dogodkov in zagotavljala pogoje za nadaljnji razvoj prireditvenih dejavnosti v naši občini ter širši regiji je zaključen. Prepričan sem, da ko bo koronavirus obvladan, bo naš oder ob Velenjskem jezeru zaživel v celoti in bo v Velenje privabljal obiskovalce z vsega sveta. Zelo intenzivno je tudi dogajanje v Starem Velenju, kjer izvajamo dva projekta, in sicer CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Celovita obnova tega degradiranega območja pa predstavlja pomembno pridobitev za celotno mesto.

Kar 33 % letošnjega proračuna namenjamo za investicije. Poudaril bi rad, da naša občina s sredstvi občinskega proračuna poleg zakonsko obveznih socialnih transferjev financira nekatere zakonsko neobvezne oblike pomoči (npr. projekt socialna košarica), kljub temu da denimo iz naslova dohodnin ne pridobimo dovolj sredstev za pokritje zakonsko določenih nalog občine. A to se mi zdi pomembna prioriteta in tako bo tudi v prihodnje, saj na ta način blažimo socialne stiske naših občanov ter omogočamo boljše življenjske pogoje (enkratne izredne denarne pomoči, varna hiša, brezplačno pravno svetovanje, denarna pomoč ob rojstvu otroka, mestna blagajna, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, sistem izposoje koles BICY …). Tako bomo tudi letos za ta namen porabili približno milijon evrov.

Ne smemo pozabiti, da mesto, v katerem živimo, ponuja res veliko. Je najlepše urejeno in najgostoljubnejše večje mesto v Sloveniji, ki ima najlepše naravno kopališče. Predvsem pa ima veliko čudovitih znamenitosti in lepih kotičkov v naravi, kamor se lahko umaknemo in si vzamemo čas zase in za svoje zdravje. Zato tudi slogan Moje mesto. Moja izbira!, ki ga bomo razširjali tudi na druge projekte, saj želim, da se v Velenju dobro in varno počutijo vsi, otroci, mladi in starejši, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za vse tiste, ki so socialno šibkejši.

Velenje je mesto, ki ima največje srce. In najbolj srčne ljudi. In za to sem hvaležen in na to sem ponosen.

Srečno!

Peter Dermol,
župan Mestne občine Velenje

Program

V izvajanju:

 • vlaganje v opremo, ki bo zagotavljala kvalitetno zdravstveno oskrbo
 • izgradnja pristajališča za helikopterje ob nujnih intervencijah
 • nakup novih gasilskih vozil
 • ureditev športnega parka med Centrom za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ter Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda
 • zagotovitev ustreznih strokovnih podlag o vplivu morebitnega sosežiga v Termoelektrarni Šoštanj na zdravje ljudi
 • pridobivanje sredstev za vodikovo polnilnico in okolju prijazen mestni potniški promet na vodik
 • postavitev novih avtobusnih postajališč
 • širjenje mreže električnih polnilnic na javnih površinah
 • podpora začetku gradnje kolesarske povezave Velenje–Dolič v letih 2021/2022
Izvedeno:
 • omogočanje dostopa do osebnega zdravnika tudi v času pandemije in morebitnih drugih posebnih ali izrednih razmer
 • kadrovska okrepitev poklicnega gasilskega jedra

V izvajanju:

 • uspešen zaključek vseh večjih investicij v teku (prenova in oživitev Starega trga, prireditveni oder in prostor, mestne kolesarske povezave)
 • projekti za naslednjo finančno perspektivo in prestrukturiranje SAŠA regije
 • imenovanje projektne skupine SAŠA regija 5.0 za podporo gospodarstvu in privabljanje investitorjev
 • sistemska ureditev razvoja podjetij pod okriljem SAŠA inkubatorja
 • priprava podlag za izgradnjo poslovne cone Pesje
 • skrb za naravno in kulturno dediščino ter spomenike
 • projekt za sanacijo ploščadi pri Domu kulture Velenje
 • priprava podlag za obnovo stare elektrarne
 • projekt za novi večnamenski dom v Šentilju
 • sofinanciranje obnove državne prometne infrastrukture (Šaleška cesta, Kidričeva cesta, cesta Velenje–Škale)
 • pridobivanje sredstev za ureditev parkirišč za avtobuse, avtomobile, motorje in kolesa ter postajališč za avtodome ob Velenjskem jezeru
 • podpora aktivnostim za izgradnjo 3. razvojne osi

V izvajanju:

 • priprava podlag za gradnjo novih stanovanj za mlade
 • nadomestni prostori za brezdomne
 • projekt za stanovanja za starejše
 • javni natečaj za urbanistično-arhitekturno zasnovo območij »Zlati grič« in »za pošto«
 • avtomatizacija Knjižnice Velenje
 • nadaljnje urejanje mirujočega prometa
 • obnova Partizanske ceste skozi Pesje
 • nadaljnje urejanje prometne ureditve v krajevni skupnosti Šmartno
 • priprava projektov za sanacijo Stantetove ulice in Kardeljevega trga
 • investicijsko vzdrževanje šol, vrtcev, neprofitnih stanovanj in komunalne infrastrukture
 • rešitev prostorske stiske Centra za vzgojo,izobraževanje in usposabljanje
 • omogočanje projekta »Projektno učenje mladih«
 • večgeneracijski center
 • sistemska ureditev financiranja društev upokojencev
 • ustrezni prostori za društva upokojence

Izvedeno:

 • vrtec, dostopen vsem otrokom
 • socialna košarica v vrednosti 1 milijona evrov
 • obnova ceste v Tajni
 • zagotavljanje storitve »Pomoč na domu«, kljub temu da je center za socialno delo ne bo več izvajal

Življenjepis

Župani in častni občani MO Velenje do leta 2019 (plakati razstave)