SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Skupna občinska uprava SAŠA regije

Vodja Uprave

Sonja Glažer
Izobrazba: dipl. san. inž.
Telefon: 03 8961 748
Področje dela: Vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije

Naloge urada

Občine vključene v Skupno občinsko upravo SAŠA regije

Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA) je bila ustanovljena na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi. V SOU SAŠA je vključenih 10 občin ustanoviteljic (Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje), ki so sprejele enoten odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno z dogovori o medsebojnih razmerjih, ki so jih sprejeli župani/županje občin ustanoviteljic.

V SOU SAŠA se izvajajo delovne naloge na sedmih delovnih področjih, in sicer: 

 • medobčinska inšpekcija, 
 • medobčinsko redarstvo, 
 • varstvo okolja, 
 • urejanje prostora, 
 • pravna služba, občinsko odvetništvo in 
 • proračunsko računovodstvo.

Organizaciijsko je sestavljena iz štirih služb: 

 1. Službe medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja,
 2. Službe medobčinskega odvetništva in pravne službe,
 3. Medobčinske službe za urejanje prostora in
 4. Medobčinske službe računovodstva.

Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja izvaja nadzor nad odloki občin ustanoviteljic, zakoni in drugimi predpisi, ki za nadzor in ukrepanje dajejo pristojnost medobčinski inšpekciji ali medobčinskemu redarstvu. Gre za obveščanje kontaktne osebe občin ustanoviteljic o zaznanih nepravilnostih na terenu s pripombami in mnenji občanov ter ostalimi okoliščinami, pomembnimi za urejanje zadev iz pristojnosti občin ustanoviteljic. Najpogosteje se nadzor vrši nad mirujočim prometom in z njim povezanimi kršitvami, upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem, prometnimi površinami posebnega pomena, zapuščenimi vozili, taksi prevozi, občinskimi cestami, urejenostjo in posegi na javnih površinah, zunanjim oglaševanjem, ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, vrtički na občinskih zemljiščih, oskrbo s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode. V delovno področje varstva okolja spada izvajanje dogovorjenih nalog v skladu z zakoni, ki urejajo varstvo okolja oz. ohranjanje narave in ki spadajo v pristojnost lokalne skupnosti; dogovorjeno je zagotavljanje delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema za področje kakovosti zraka, obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku.


Služba medobčinskega odvetništva in pravne službe na področje pravne službe izvaja strokovno pomoč s področja prava ter vodi dogovorjene upravne postopke na drugi stopnji. V delovno področje občinskega odvetništva spada izvajanje zastopanja pred splošnimi sodišči v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih zadevah, zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije in v prekrškovnih zadevah ter vodenje dogovorjenih postopkov z rednimi pravnimi sredstvi v navedenih zadevah, zastopanje v dogovorjenih kazenskih zadevah, kjer imajo občine ustanoviteljice ali pravne osebe, ki jih je ustanovila občina ustanoviteljica, status oškodovanca, dogovorjeno zastopanje pred specializiranimi sodišči in ustavnim sodiščem, vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov v dogovorjenih primerih. 


Medobčinska služba računovodstva izvaja dogovorjena finančna-računovodska opravila, izvaja dogovorjeno strokovno pomoč in svetovanje skladno z delovnim področjem.

Medobčinska služba za urejanje prostora usmerja prostorski razvoj občin ustanoviteljic z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v ob upoštevanju državnih usmeritev urejanja prostora na lokalni ravni, predpisuje podrobnejša merila in pogoje za urejanje prostora, načrtuje prostorske ureditve na območju občine ustanoviteljice, izvaja prostorske ukrepe za uresničevanje prostorskih aktov, vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč, vodi zbirke prostorskih podatkov iz njene pristojnosti, spremlja stanje na področju urejanja prostora, skrbi za zakonitost in red v prostoru, pripravlja in sprejema poročila o stanju na področju urejanja prostora.


URADNE URE

Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ima poslovne prostore na Koroški 37b v Velenju, ostale službe pa imajo sedež v stavbi uprave MO Velenje, Titov trg 1. Uradne ure so določene z Odredbo o delovnem času, poslovnem času in uradnih ur uprave Mestne občine Velenje:

 • v ponedeljek in torek od 8. do 14.30 ure, 
 • v sredo od 8. do 17. ure in 
 • v petek od 8. do 13. ure.

Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja

Služba medobčinskega odvetništva in pravna služba

Medobčinska služba urejanja prostora

Medobčinska služba računovodstva