SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje. 

Ogled sej Sveta MO Velenje
V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na povezavi: Seja sveta MOV v živo.
Arhivske posnetki sej Sveta MOV si lahko ogledate na tej povezavi: Arhivski posnetki sej Sveta MOV.

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 13. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo 24. novembra 2020, ob 8. uri

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 665/22 in 953 666/1)
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/12)
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 940/9)
10. Predlog Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV (po skrajšanem postopku)
12. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

Glasilo št. 14, Priloga 1, Priloga 2, dodatna grafika

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah