SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 4. seje Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek 14. maja 2019

1.     Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
2.     Potrditev zapisnika nadaljevanja 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
3.     Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4.     Predlog Sklepa o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
5.     Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
6.     Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
7.     Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
8.     Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
9.     Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje
10.  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
11.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
12.  Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
13.  Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v mestni občini Velenje
14.  Predlog Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
15.  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
16.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
17.  Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v najem
18.  Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2018       
19.  Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
20.  Poročilo o izvajanju  lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra  za ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018         
21.  Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
22.  Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2018
23.  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2018
24.  Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
25.  Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV za leto 2018
26.  Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2018"
27.  Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2018
28.  Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2018
29.  Poročilo o uresničevanju zastavljenih ukrepov projekta Slovenia Green Velenje
30.  Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018                            
31.  Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2018
32.  Letni plan dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje v letu 2019

V vednost:
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude  

Glasilo št. 3, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2018   

Program izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019

Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018      

Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
   

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2018

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah