SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje. 

Ogled sej Sveta MO Velenje
V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na povezavi: Seja sveta MOV v živo.
Arhivske posnetki sej Sveta MOV si lahko ogledate na tej povezavi: Arhivski posnetki sej Sveta MOV.

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 19. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 29. junija 2021

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko - šaleške regije za obdobje 2021-2027 
4. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2020
5. Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje 
6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje  
7. Predlog Sklepa o potrditvi predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije 
8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021 
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022 
10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023 
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)
12. Predlog  Sklepa   o   izvzemu  nepremičnin  v  k. o.  967  Kavče   iz   javnega  dobra  (ID  znak parcela 967 441/4, 441/7)  
13. Letni  plan  dela  lokalne  gospodarske  javne  službe  posodobitve  in  vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2021 
14. Predlog Sklepa o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017 
15. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje 
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) 
17. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) 
18. Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje 
19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje 
20. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2020 

V vednost:
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude 
- Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja kapitalskih naložb v MOV za leto 2020


Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si bomo objavili:
• Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2020


Glasilo št. 20

Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko - šaleške regije za obdobje 2021-2027 
http://ra-sasa.si/obmocni-razvojni-program-sasa/

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah