SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.
V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 3. dopisno sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo potekala v torek, 15. septembra 2020

-        Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije;
-        Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje;
-        Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje;
-        Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.

GRADIVO

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2018

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah