SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje. 

Ogled sej Sveta MO Velenje
V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na povezavi: Seja sveta MOV v živo.
Arhivske posnetki sej Sveta MOV si lahko ogledate na tej povezavi: Arhivski posnetki sej Sveta MOV.

Delovni materiali za aktualno sejo

3. izredna sejo Sveta Mestne občine Velenje bo v torek, 13. aprila, ob 16. uri

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019) in 24. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,  št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017)  sklicujem 3. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Seja bo v torek, 13. aprila 2021, ob 16. uri v veliki dvorani Doma kulture Velenje (Titov trg 4, Velenje).

Razlog za sklic izredne seje je javna obravnava osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki poteka do 15. aprila 2021. Na izredno sejo, kjer bomo obravnavali stališče svetnic in svetnikov Sveta Mestne občine Velenje do osnutka strategije, smo povabili tudi predstavnike ministrstva za infrastrukturo in ministrstva za okolje, pripravljavce strategije (družbo Deloitte Slovenija), vodstva energetskih družb in sindikate, predstavnike gospodarskih združenj (SŠGZ in SAŠA ORA), svetnika Državnega sveta RS in poslanca Državnega zbora RS.

Priloga k vabilu je Osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.


župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol, l. r.

Dnevni red za 17. sejo Sveta Mestne občine, ki bo 20. aprila 2021, ob 8. uri v veliki dvorani Doma kulture Velenje

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predstavitev projekta »Prestrukturiranje regije SAŠA skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva«
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
6. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta DOM4NAS – Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
8. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Program revitalizacije starotrškega jedra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
9. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
10. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
11. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2020
12. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2020
13. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
 
V vednost:
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude 
- Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
- Realizacija pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020

Glasilo št. 18, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 


POROČILA:
• Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2020
• Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2020
• Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020
• Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2020
• Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje za leto 2020
• Letno poročilo Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2020
• Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2020
• Poročilo o delovanju Zavoda energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020
• Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2020

 

 

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah