SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje. 

Ogled sej Sveta MO Velenje
V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na povezavi: Seja sveta MOV v živo.
Arhivske posnetki sej Sveta MOV si lahko ogledate na tej povezavi: Arhivski posnetki sej Sveta MOV.

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 15. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek. 26. januarja 2021, ob 8. uri v veliki dvorani Doma kulture Velenje

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje (zakona o ustanovitvi pokrajin, zakona o pokrajinah, zakona o financiranju pokrajin)
3. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Predstavitev projektov za prestrukturiranje premogovnih regij – Center prihodnosti (Stara elektrarna)
5. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb
7. Predlog Sklepa o ustanovitvi družbe EON d. o. o.
8. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021 
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

V vednost:
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude 

Glasilo št. 16, Priloga št. 1

Osnutek pokrajinske zakonodaje - GRADIVO
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-44-6-11-2020-13-11-2020/#post-36876
http://www.pokrajine.si/zbornik2020/

https://youtu.be/QF4y4WssAnE


Na spletni strani Mestne občine Velenje www. Velenje.si smo objavili:
1. Poročilo o izvedbi javnega razpisa in dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020


 

 

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah