Subvencioniramo pomoč družini na domu

Občina mora po zakonu sofinancirati to storitev v višini 50 %, vendar smo se odločili za t.i. socialno lestvico, s katero zagotavljamo povprečno subvencioniranje v višini 80 %. S tem dodatno pomagamo našim občanom.

Pomoč družini na domu obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter tako predstavlja obliko podpore, ki lahko doprinese k čim daljšemu bivanju doma. Namenjena je občankam in občanom, ki zaradi starosti ali hude invalidnosti ne zmorejo več sami poskrbeti za osebno nego in oskrbo, njihovi svojci pa jim pri tem ne morejo pomagati v zadostnem obsegu. Upravičenec/-ka, ki ne zmore plačila storitve, lahko uveljavlja oprostitev plačila na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Izvajalec pomoči družini na domu je Dom za varstvo odraslih Velenje.

V pomoč družini na domu je vključeno:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju/slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov),
  • gospodinjska pomoč (prinašanje enega obroka, nabava živil in priprava enega obroka, osnovno čiščenje bivalnega prostora, pomivanje porabljene posode, postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora),
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci, sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Pomoč na domu je strokovno vodena socialno varstvena storitev, ki jo izvajajo socialne/i oskrbovalke/ci, in sicer vse dni v letu med 6. in 22. uro.

Koordinatorica pomoči na domu

Valerija Kidrič, univ. dipl. socialna delavka
T: 051 487 092
E: valerija.kidric@domvelenje.si

Skip to content