SI

Občane vabimo k sodelovanju pri pripravi aktov (december)

27. 11. 2019

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/e-obcina/11083) smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020, Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2020, Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje, Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje in Osnutek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje.

Gradivo, ki ga bodo svetnice in svetniki obravnavali na 7. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 10. decembra 2019, smo objavili na spletni strani. Prav tako smo uredili obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogih aktov, ki se bodo obravnavali na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji