Sofinanciramo institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih in varstveno-delovnih centrih

(So)financiramo stroške storitev institucionalnega varstva tistim občankam in občanom naše občine, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Skip to content