SI

Neresnice in zavajanje v obvestilu etažnim lastnikom v zvezi z nepravdnim postopkom pridobitve pripadajočih zemljišč

8. 1. 2019

Na Facebook profilu Društva etažnih lastnikov Velenje (DELV) smo zasledili Obvestilo etažnim lastnikom Stantetove ulice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 11, 13, 15, 17 in 19 v zvezi z nepravdnim postopkom pridobitve pripadajočih zemljišč. Opozarjamo, da so v obvestilu DELV navedene neresnice, s katerimi se zavaja etažne lastnike.

V obvestilu je med drugim navedeno, da etažni lastniki iz lastnih sredstev urejajo in vzdržujejo zemljišča, glede katerih je potekal nepravdni postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stanovanjskim blokom. Ta trditev ne drži, saj je Mestna občina Velenje kot lastnica zemljišča, le-tega vseskozi vzdrževala in urejala. Parcele, ki so s sklepom sodišča določene kot pripadajoče zemljišče, spadajo po koncesijski pogodbi v cono II, za vzdrževanje te pa v celoti skrbi koncesionar. Letni strošek vzdrževanja teh zelenic, brez urejanja drevnine in grmovnic, znaša približno 3 tisoč evrov. Tudi za zunanja parkirišča, ki spadajo v modro cono C, skrbi koncesionar (letno in zimsko vzdrževanje). Ocenjen letni strošek tega vzdrževanja znaša malo manj kot 6 tisoč evrov.

Mestna občina Velenje izvaja na Stantetovi ulici in Kardeljevem trgu najnujnejša dela preprečitve pretoka vode skozi razpoke v  garažne bokse, ter sanacijo poškodovanih (krušečih betonov) ter korodiranja armatur na mostovih za pešce in ostalih AB konstrukcijah v območju garažnih boksov. Sanacije izvajamo izključno zato, da preprečimo morebitno škodo na avtomobilih najemnikov garaž  in zaradi varnosti uporabnikov ter mimoidočih oseb.

Zemljišča, katerih lastnik je Vegrad v stečaju (npr. nepremičnine z ID znakom parcela 964 2428/24, 964 2428/23, 964 2428/21, 964 2428/27 in  964 2428/20), ne bodo pristala v stečajni masi, saj so predmetne nepremičnine postale pripadajoče zemljišče k stavbi 964 3391. Sodišče je namreč po uradni dolžnosti dne 20. 12. 2018 že podalo predlog za vknjižbo spremembe v zemljiško knjigo, nepremičnine imajo sedaj status splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini (stavba 964 3391), lastniki so torej vsakokratni lastniki stavbe.

Obvestilo DELV navaja, da naj bi Mestna občina Velenje že prodala najmanj en parkirni prostor, in sicer osebi, ki ne živi v tem naselju oz. sploh ne živi v Velenju. Edini parkirni prostor, ki smo ga prodali, je bil parkirni prostor, ki se uporablja kot dostop do pekarne (vhod v pekarno iz garaže) in ni bil namenjen parkiranju avtomobilov.

Mestna občina Velenje ni odgovorila na pritožbo, ki je bila vložena na Višje sodišče v Celju, zato, ker je bila prvostopenjska sodba v celoti razumljiva in popolnoma obrazložena glede vseh ključnih vprašanj. V pritožbi se ni navajalo nič novega, zato bi bilo odgovarjanje na pritožbo nesmotrno in neekonomično. Šlo bi zgolj za ponavljanje že zapisnega. Prav tako ne drži dejstvo, da so bili parkirni prostori v preteklosti kupljeni (ocenjeni v vrednosti stanovanja).

Pojasnili bi še nekatera dejstva, ki zadevajo to problematiko. Mestna občina Velenje pripravlja projektno dokumentacijo, ki predvideva odstranitve vseh vrat iz pokritih parkirnih prostorov. Parkirna mesta želimo namreč urediti tako, da bodo namenjena resnično le parkiranju vozil in ne za delavnice oz. skladiščenje različnih stvari, za kar garaže sedaj uporabljajo nekateri stanovalci.

O podelitvi koncesije za izvajanje mirujočega prometa na tem območju nismo nikoli razmišljali. S parkirišči bo še naprej upravljalo Komunalno podjetje Velenje.

Na koncu obvestila etažnim lastnikom, je zapisano tudi, da gre za pripadajočo lastnino (dostopne poti, dovoze, parkirne prostore, prostore za smetnjake, prostore za igro, počitek in podobno). Iz priložene skice (obrobljeno z rumeno barvo) je razvidno, da stavbe ohranjajo določeno pripadajoče zemljišče v takšnem obsegu, kot ga potrebujejo za normalno rabo, vključno z dovozi in dostopi, ter prostori za smetnjake …
Zemljišče, ki je sedaj določeno kot pripadajoče zemljišče, pa si bodo morali etažni lastniki urejati in vzdrževati sami ter tudi kriti stroške za to.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

Deli s prijatelji