SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Sprejete nove cene ravnanja z odpadki

22. 12. 2009

Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so danes na 27. seji Sveta Mestne občine Velenje sprejeli Sklep o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in lastni ceni za zbiranje in prevoz bioloških odpadkov.

Odlagališče nenevarnih odpadkov v Velenju se bo namreč 31. decembra 2009 zaprlo. Občani občin Šaleške doline bodo lahko tudi po novem letu v Zbirni center za ravnanje z odpadki, ki bo deloval na lokaciji dosedanjega odlagališča, brezplačno oddajali kosovne odpadke, nevarne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, zeleni obrez in podobno.

Zbirni center bo deloval po novem delovnem času, s čimer bo za občane tudi dostopnejši. Med novembrom in februarjem bo delovni čas zbirnega centra od 7. do 15. ure, od marca do oktobra pa od 7. do 18. ure. Ob sobotah bo zbirni center odprt med 8. in 13. uro.

Mestna občina Velenje je sopodpisnica izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Celje, kjer so bili vsi objekti kompostarna, sortirnica, stiskalnica odpadkov, objekt za demontažo kosovih odpadkov in odlagališče preostanka odpadkov že predani svojemu namenu. Iz Velenja bomo mešane komunalne odpadke pričeli voziti v RCERO Celje v začetku leta 2010.

Svet Mestne občine Velenje je že na septembrski seji sprejel Tehnični pravilnik ravnanja z odpadki in Tarifni pravilnik o načinu obračunavanja stroškov uporabnikom storitev javnih služb ravnanja z odpadki.

Do današnjega dne so bile sprejete naslednje cene za ravnanje z odpadki:
prekladanje na prekladalni rampi v Velenju in prevoz v regijski center RCERO Celje 0,01258 evrov/tono;
lastna cena za predelavo bioloških odpadkov - 0,08009 evrov/kilogram;
lastna cena za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v mehansko biološki obdelavi - 0,07448 evrov/kilogram;
lastna cena odlaganja preostanka odpadkov na odlagališče Bukovžlak Celje - 0,06220 evrov/kilogram.

Na današnji seji je bila sprejeta cena za izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov:
zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov - 0,12085 evrov/kilogram;
zbiranje in prevoz bioloških odpadkov 0,10021 evrov/kilogram.

Nov standard ravnanja z odpadki (uvedba s 1. marcem 2010) zajema novo storitev zbiranja in prevoza bioloških odpadkov. Biološke odpadke (organske kuhinjske odpadke) bomo zbirali in prevažali po urniku, in sicer enkrat tedensko v obdobju apriloktober ter na 14 dni v obdobju novembermarec. Zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov (plastificiran papir, manjše količine stiropora in zamaščene folije, plenice, ohlajen pepel, tkanine, usnje, šiviljski odpadki, vrečke iz sesalcev, mačji pesek, kasete, filmi in fotografije, gumijasti izdelki, keramika, porcelan, svetilke) pa obsegata zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij, zbiranje in prevoz preostanka mešanih komunalnih odpadkov, delovanje zbirnega centra in enkrat letno akcijo zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov. Mešane komunalne odpadke bomo v blokovni gradnji odvažali enkrat tedensko, v naseljih individualnih hiš pa na 14 dni. Zbiranje in prevoz ločenih frakcij se bosta v ožjem mestnem območju povečala (za papir in kartonsko embalažo ter plastično embalažo) na dvakrat tedensko, za drugi dve ločeni frakciji (steklo in kovinska embalaža) bo odvoz na 14 dni.

Z uvedbo novega standarda ravnanja z odpadki želimo snovno-masni tok mešanih komunalnih odpadkov preusmeriti in tako zbrati večjo količino ločenih frakcij, ki jih lahko ponovno predelamo in uporabimo. Glede na to, da so najdražje storitve ravnanja z odpadki prevoz v Celje, obdelava in odlaganje, lahko s pravilnim načinom zbiranja vplivamo na končni znesek cene ravnanja z odpadki. Če bodo vsa gospodinjstva odpadke učinkovito ločeno zbirala na izvoru in se bo tako povečeval delež ločeno zbranih frakcij, bo lahko sedaj sprejeta cena ostala dalj časa nespremenjena.

Ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje se do uvedbe novega standarda ravnanja z odpadki, torej predvidoma do 1. marca 2010, izvaja po nespremenjenih urnikih odvoza. Obračun storitev bo v tem obdobju opravljalo Komunalno podjetje Velenje.
Cena za ravnanje z odpadki se bo v prehodnem obdobju povišala na račun obdelave in odlaganja odpadkov v RCERO Celje, in sicer za 56,57 %. Cena odlaganja odpadkov je v Velenju znašala 16,84 evrov/tono, po sedaj veljavnem ceniku pa je cena odlaganja v Celju 62,20 evrov/tono. Cena obdelave odpadkov znaša 74,48 evrov/tono. Po simulacijah obračuna to pomeni, da bo štiričlanska družina, ki je do sedaj plačevala 10,67 evrov/mesec, v prehodnem obdobju plačala 16,70 evrov/mesec.

V dvomesečnem prehodnem obdobju bo koncesionar zbiranja in odvoza odpadkov opremil gospodinjstva v blokih in hišah v strnjenih naseljih z rjavimi zabojniki za biološke odpadke, povečal bo tudi volumen zabojnikov v zbiralnicah in postavil še dodatnih petdeset zbiralnic.

Od 1. marca 2010 bo ravnanje z odpadki obračunaval koncesionar za zbiranje in prevoz odpadkov PUP Saubermacher, d. o. o.

V začetku leta 2010 bodo vsa gospodinjstva v Šaleški dolini prejela priročnik za ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov z natančnimi navodili za zbiranje in oddajanje odpadkov.

GRADIVO ZA SEJO SVETA

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji