SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja

26. 3. 2009

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), 34., 34.a in 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/2006) ter 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/2007) izdajam

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA IN PONOVNE UPORABE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. člen
Stroški posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in priprave informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov.

2. člen
Cena odbiranja in priprave znaša število porabljenih ur za odbiranje in pripravo pomnoženo s ceno ure dela.
Cena ure dela se določi glede na zapletenost odbiranja in priprave dokumentov, in sicer:
-za enostavna dela se računa cena ure referenta v višini 7,85 EUR,
-za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo eno od izjem, ki se na podlagi 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena ure dela svetovalca v višini 11,62 EUR,
-za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo več izjem, ki se na podlagi 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena ure dela višjega svetovalca v višini 14,14 EUR.

3. člen
Cena materialnih stroškov znaša glede na posamezno storitev kot izhaja iz tabele:

STORITEVCENA V EUR (brez DDV)
ena stran fotokopije formata A40,06
ena stran fotokopije formata A30,13
ena stran fotokopije večjega formata1,25
ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63
ena stran barvne fotokopije formata A31,25
ena stran barvne fotokopije večjega formata2,92
elektronski zapis na eni zgoščenki CD2,09
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R2,92
elektronski zapis na eni disketi1,25
posnetek na eni videokaseti4,17
posnetek na eni avdiokaseti2,09
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko0,13
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko1,25
pretvorba ene strani dokumenta večjega formata iz elektronske v fizično obliko1,25
pretvorba ene barvne strani dokumenta večjega formata iz elektronske v fizično obliko 2,92
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko0,08
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko0,13
pretvorba ene strani dokumenta večjega formata iz fizične v elektronsko obliko 0,21
pretvorba ene barvne strani dokumenta večjega formata iz fizične v elektronsko obliko0,42
poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve

4. člen
Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 EUR z vključenim DDV, organ ne zaračunava.
Pri materialnih stroških posredovanja informacij javnega značaja, ki skupaj z vključenim DDV znašajo najmanj 83,46 EUR, lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.
Prosilec mora stroške posredovanja, navedene v tem stroškovniku, plačati sočasno s prejemom zahtevanih informacij javnega značaja.

5. člen
V primeru ponovne uporabe informacij javnega značaja v pridobitne namene lahko organ zaračuna posebno ceno in k tej prišteje tudi materialne stroške za posredovanje, četudi ti ne presegajo zneska 10 EUR.

6. člen
Organ ne zaračunava stroškov za vpogled v dokumente ter za telefonsko posredovanje informacij.


7. člen
Z dnem pričetka veljave tega stroškovnika, se odpravi stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja št. 070-06-0001/2007 z dne 25.7.2007.

8. člen
Ta stroškovnik začne veljati z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo in se objavi na spletnih straneh Mestne občine Velenje.


Številka: 070-06-0004/2009
Datum: 2. februar 2009


Srečko MEH
župan

Deli s prijatelji