Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Urejanje prostora

Krovni zakon na področju urejanja prostora v Sloveniji je Zakon o urejanju prostora (ZuREP-2). Zakon določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

  Veljavni prostorski akti (PA)   Prostorski akti v pripravi   Lokacijske preveritve   Natečaji   Komunalni prispevek   Obrazci   Zgodovina mesta   Razvojne površine  

  OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

  Osrednji, strateški prostorski akt, ki ureja prostor občin, je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN). OPN Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku MOV št 2/2020 (dopolnjen v Ur. V. 07/2020), sestavljen pa je iz 3 delov: teksta Odloka, Strateškega dela in Izvedbenega dela. Na spodnjih povezavah si lahko posamezne dele OPN prenesete na svoj računalnik v formatu pdf, karte in podatki pa so na voljo tudi v spletni aplikaciji PISO.

  Grafika tipičnih kart Strateškega in izvedbenega dela OPN
  V Prostorskem informacijskem sistemu "PISO" si lahko ogledate vse karte izvedbenega dela OPN z dodatnimi možnostmi iskanja (po parcelah, hišnih številkah, koordinatah ...). Osnovnim kartam OPN v vektorski in rasterski obliki smo dodali karto Načinov urejanja z barvno definiranimi območji veljavnosti prostorskih aktov s podaljšano veljavnostjo. 
  NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ V OPN
  V Občinskem prostorskem načrtu (OPN) je vsaki parceli dodeljena ena ali več namenskih rab. V grobem so razdeljene na stavbna, kmetijska, gozdna in druga zemljišča. Stavbna zemljišča se delijo na več podrobnejših namenskih rab (PNRP), ki segajo od stanovanjskih površin (SS), prek centralnih dejavnosti (CU, CD) do industrijskih (IP), gospodarskih (IG), zemljišč namenjenih oddihu (BC, BT, ZS ...) ipd. Možnosti gradnje so natančneje opisane v prostorskih aktih po posameznih enotah urejanja prostora (EUP). 

  LOKACIJSKA INFORMACIJA
  Gradnja objektov je kljub stavbnemu zemljišču lahko omejena z varovalnimi pasovi kulturne ali naravne dediščine, gospodarske infrastrukture, soglasji upravljalcev prostora ipd. zato je pred nakupom zemljišč oz. pred nameravano gradnjo smiselno pridobiti ustrezne informacije na Uradu za urejanje prostora MOV oz. naročiti izdelavo "Lokacijske informacije". V njej so zapisani vsi dejavniki in pogoji, ki urejajo določeno parcelo. Vlogo za izdajo lahko opravite na več načinov: prek spletne strani e-občina tj. z  oddajo izpolnjenega obrazca Vloga za izdajo lokacijske informacije na spletni naslov sprejemna@velenje.si ali pa ga fizično oddate v Sprejemno pisarno MO Velenje v kletnih prostorih upravne stavbe MOV. Kot dodatno možnost s podjetjem Realis pripravljamo avtomatizirano izdelavo neuradne lokacijske informacije preko spletne aplikacije PISO, ki bo predvidoma na voljo v drugi polovici 2020.
  SINTEZNA KARTA IZBRANIH VSEBIN OPN MOV 2020
  V PISO smo vključili tudi sintezno karto izbranih vsebin OPN MO Velenje. Na njej je z enim pogledom vidnih več kot 20 sicer ločenih podatkovnih plasti, ki tako ali drugače urejajo prostor - namenska raba parcel, infrastrukturni vodi, naravna in kulturna dediščina, poplavna območja ipd. Najdete jo na na tem naslovu: PISO - sintezna karta. Legenda karte je na povezavi v tekstualnem, spodnjem oknu aplikacije PISO.

  Prikaz načina ogleda Sintezne karte v PISO (klik na grafiko odpre karto!)
  Sintezna karta izbranih vsebin OPN MO Velenje 2020

  Več o načinu uporabe PISO in tehnologiji GIS najdete na strani "GIS - prostorske karte".

  Zgodovinski letalski posnetki prostora občine 1972 - 2020+

  V letu 2019 smo od Geodetskega inštituta Slovenije pridobili letalske posnetke terena občine, ki jih od leta 1972 ciklično izvaja Geodetska uprava RS. Posnetke smo v marcu in aprilu 2020 uredili (svetlobno izenačili, združili in geolocirali ...) v Uradu za urejanje prostora MO Velenje. 

  Trenutno pridobljeni posnetki pokrivajo predvsem območje pridobivalnega prostora premoga - torej šaleških jezer in (večinoma) mesta Velenje, za posamezna leta pa segajo tudi na območje današnjih občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Polzela. Ogledate si lahko zgodovinske, sivinske posnetke območja dela občine za leta 1972, 1975, 1979, 1987, 1990, 1993, 1996 in 1999,  sistem PISO pa na spodnji povezavi ponuja tudi barvne posnetke celotne občine od leta 2000 do danes v razmiku 3 let.

  Letalski posnetki prostora prikazujejo razvoj grajenega okolja in preoblikovanje krajine v obdobju zadnjih 50 let in so kot taki neprecenljiv vir podatkov za različne analize in strokovne študije. 


  Posamezni letniki so dostopni s klikom na meni "Izberi PODLAGO" (zgoraj levo), kratko navodilo za uporabo aplikacije PISO pa si lahko ogledate tukaj.
  Razvoj južne obale Velenjskega jezera (nekdaj Plevelovega jezera) in njegove okolice  v letih 1972  -1987

  Tipski avtomobilski nadstreški za območje petorčkov

  Zaradi velikega zanimanja občank in občanov za postavitev nadstreškov, ki bi ščitili avtomobile pred vremenskimi vplivi smo v Uradu za urejanje prostora pridobili tipski načrt, ki opredeljuje različne postavitve in velikosti teh objektov. Uporaba in upoštevanje tega načrta je obvezna za vse investitorje teh objektov na tem območju in je opredeljena v Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta (Ur. v. MOV št. 4/2021) v členu 10a.