SI

Urejanje prostora

Krovni zakon na področju urejanja prostora v Sloveniji je Zakon o urejanju prostora (ZuREP-2). Določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

    OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

    Na občinski ravni prostor ureja več vrst prostorskih aktov. Osrednji, strateški prostorski akt je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN), objavljen v Uradnem vestniku MOV št 2/2020. OPN je sestavljen iz 3 delov - teksta Odloka, Strateškega dela in Izvedbenega dela. Na spodnjih povezavah si lahko Odlok oz. karte prenesete na svoj računalnik v formatu pdf, karte in podatki pa so na voljo tudi v spletni aplikaciji PISO.

    V Prostorskem informacijskem sistemu "PISO" si lahko ogledate vse karte izvedbenega dela OPN z dodatnimi možnostmi iskanja (po parcelah, hišnih številkah, koordinatah ...). Osnovnim kartam OPN v vektorski in rasterski obliki smo dodali karto Načinov urejanja z barvno definiranimi območji veljavnosti prostorskih aktov s podaljšano veljavnostjo. Več o načinu uporabe PISO in tehnologiji GIS najdete na strani "GIS - prostorske karte".

    Izberite področje