SI

Urejanje prostora

Krovni zakon na področju urejanja prostora v Sloveniji je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema.

Na občinski ravni je veljavnih več vrst prostorskih aktov. Krovni je DOLGOROČNI PROSTORSKI PLAN MOV 2009 (Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 21/90, 34/92 (za dele bivše občine Žalec) in Uradnem vestniku občine Velenje št. 17/88, 7/01, 13/04, 17/10, 21/10).

Območje MOV je nadalje razdeljeno na manjše enote, ki jih podrobneje urejajo prostorski akti nižjih rangov (prostorski ureditveni pogoji – PUP, ureditveni načrti – UN, zazidalni načrti – ZN, lokacijski načrti – LN, občinski podrobni prostorski načrti – OPPN).

Prostorski pregled vseh omenjenih aktov je možen na portalu PISO. Vsa kartografska dokumentacija je dostopna tudi fizično na sedežu Mestne občine Velenje, na Uradu za urejanje prostora, Titov trg 1, Velenje.

Izberite področje