Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Sosežig SRF v TEŠ

Skupina za civilni nadzor - namera sosežiga SRF v TEŠ

Mestna občina Velenje na tej strani objavlja novice, materiale in povezave, ki se tičejo dela delovne skupine za civilni nadzor nad nameravanim projektom »Sosežig nadomestnega trdnega goriva SRF v TEŠ«.

Nadomestna trdna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi, ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi relativno visoke energijske vrednosti možno uporabiti v energetske namene, kot delno zamenjavo za klasična fosilna goriva.

Svet Mestne občine Velenje je dne 4. februarja 2020 sprejel sklep, da ne bo dal soglasja k tistim projektom, ki vplivajo negativno na naše življenjsko okolje, ki ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in ostalih živih bitij ter ne prispevajo k razvoju Šaleške doline in da od odgovornih pričakuje, da nam podajo celovite informacije, podkrepljene s strokovnimi in neodvisnimi analizami ter pozitivnimi in negativnimi argumenti o projektu sosežiga SRF goriva v Termoelektrarni Šoštanj.

Sklep o imenovanju delovne skupine za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig SRF v TEŠ

Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj (Ur. vestnik MOV, št. 2/2020)

Vprašanja in pripombe delovne skupine na Poročilo o presoji vplivov, poslano na TEŠ 21. 10. 2020

Naloge in pristojnosti delovne skupine so:

 • pregled poročila vplivov na okolje študija 219254-PorVO-1-D, junij 2020, in njegovih morebitnih sprememb in dopolnitev,
 • priprava odprtih vprašanj, ki jih članice in člani delovne skupine glede na svoja znanja in delo vidijo pri nameravanem sosežigu SRF,
 • oblikovanje pobud in predlogov Mestni občini Velenje glede zahtevkov v uradnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z nameravanim sosežigom SRF,
 • udeležba in sodelovanje v aktivnostih in javnih razpravah ter predstavitvah v postopku javne razgrnitve nameravanega projekta,
 • predstavitev stališč delovne skupine Svetu Mestne občine Velenje in javnosti.

V delovno skupino za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig SRF v TEŠ so bili imenovani:

 • Andreja KATIČ, vodja
 • Leopold REZAR, član
 • prof. dr. Boštjan POKORNY, član
 • doc. dr. Gašper GANTAR, član
 • Klemen KOTNIK, član
 • dr. Matjaž RAVNJAK, član
 • Jurij ŠORLI, član
 • Franc ŠPEGEL, član
 • Matjaž ŠALEJ, član
 • Urška STROPNIK ŠONC, članica
 • Marija ZABUKOVNIK, članica
 • Andrej URŠIČ, član
 • Nataša URANJEK, članica
 • prof. dr. Viktor GRILC, član
 • Kaja FLIS, članica
 • Edi VUČINA, član
 • Marko PRITRŽNIK, član
 • Drago KOREN, član
 • mag. Katarina OSTRUH, članica
 • Mirjam BRITOVŠEK, članica
 • mag. Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, članica