SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Pristojnosti

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2014

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah  

Delovni materiali za aktualno sejo

Predlog dnevnega reda za 26. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 6. februarja 2018, ob 8. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje

1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. d.
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
8. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017
9. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021
10. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru poslovanja GŠ Fran Korun Koželjski za leto 2016
11. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru poslovanja OŠ Šalek za leto 2016
12. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru razpisa zdravstva in sociale za leto 2016
13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje za leto 2017
14. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela mestne občine Velenje “Čisto moje Velenje 2017”....50
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2017 sofinancirala iz proračuna
16. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2017
17. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2017

V vednost:
- Odgovori na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje

GLASILO ŠT. 27, Priloga 1

Seje delovnih teles za aktualno sejo