SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Pristojnosti

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2014

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah  

Delovni materiali za aktualno sejo

Predlog dnevnega reda za 27. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 27. marca 2018

1.     Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Velenje
2.     Predstavitev poslovanja in vizije razvoja Skupine Gorenje
3.     Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4.     Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta
5.     Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
6.     Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2)
7.     Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17)
8.     Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra  (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2)
9.     Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra  (ID znak parcela 957 1234/5)
10.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra  (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6)
11.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667)
12.  Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018
13.  Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018
14.  Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021
15.  Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
16.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
17.  Osnutek Odloka o  javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Vrtec Vinska Gora«
18.  Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2017
19.  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2017
20.  Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
21.  Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017
22.  Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2017"
23.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2017                                       
24.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za leto 2017                                     
25.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2017
26.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 2017
27.  Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 2017
28.  Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje življenja starejših v MOV za leto 2017
29.  Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
30.  Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2017
31.  Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2017  
32.  Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2017                               
33.  Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev MOV                   
34.  Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2017
35.  Poročilo o dodeljenih de minimis pomočeh za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2017
36.  Poročilo o uresničevanju zastavljenih ukrepov projekta Slovenia Green Velenje
37.  Poročilo o poslovanju modrih con v letu 2017
38.  Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2017
39.  Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Glasilo 28, Priloga 1, Priloga 2; Priloga 3, Priloga 4                                                                                                                                  

 

Seje delovnih teles za aktualno sejo