SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Pristojnosti

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2014

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah Sveta Mestne občine Velenje  

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 24. sejo Sveta Mestne občine Velenje

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Predlog Sklepov oz. zahteve o vzpostavitvi integracijske hiše v Velenju
4. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št.  3328/6)
6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018
7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
9. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018
10. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Glasilo št. 25, Priloga št. 1, Priloga št. 2, Priloga št. 3, Priloga št. 4   

Seje delovnih teles za aktualno sejo