SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Pristojnosti

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2014

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah Sveta Mestne občine Velenje  

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 23. sejo Sveta Mestne občine Velenje

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje
4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
5. Predlog Sklepa o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
7. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale 
8. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2017
10. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
13. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
14. Končno poročilo o nadzoru Zaključnega računa proračuna MO Velenje za leto 2016
15. Končno poročilo o nadzoru Mestne četrti levi breg vzhod za leto 2016

V vednost:
- Odgovori na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje


Glasilo št. 24, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3

 

Seje delovnih teles za aktualno sejo