SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Pristojnosti

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2014

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej  

Delovni materiali za aktualno sejo

Predviden dnevni red za 19. sejo Sveta Mestne občine Velenje, bo torek, 28. 2. 2017

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Osnutek Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
4. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
6. Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
9. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje – uradno prečiščeno besedilo
10. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2016
11. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za leto 2016
12. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2016
13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje za leto 2016
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 201615. Poročilo o delu odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2016
16. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2016
17. Poročilo Turistično–informacijskega centra Velenje za leto 2016
18. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2016
19. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2016
20. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta za MOV za leto 2016
21. Odgovori na pobude in vprašanja

V vednost:
- Odgovori na pobude in vprašanja, postavljena na 18. seji Sveta Mestne občine Velenje

Glasilo št. 19; Glasilo št. 19/1 - karte

Seje delovnih teles za aktualno sejo