SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Pristojnosti

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2014

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej  

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 21. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo 30. maja 2017

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017
7. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2016
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra
9. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021
10. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
11. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2016
12. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016
14. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017
15. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Velenje o nadzoru javnega naročila Sanacija Podjetniškega centra (PC) Standard
16. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2016
17. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2016
18. Poročilo o izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje
19. Poročilo o delu JZ Festival Velenje za leto 2016
20. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2016
21. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2016
22. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2016
23. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2016
24. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2016
25. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016
26. Letno poročilo o opravljenih nalogah Centra za socialno delo Velenje za leto 2016
27. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2016
28. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje za leto 2016

Glasilo št. 21, Priloga 1, Priloga 2

Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016
 

Seje delovnih teles za aktualno sejo