SI

Gospodarstvo v mestni občini Velenje

Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenju, ki zaposlujeta skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta.

V občini Velenje je registriranih 1.836 gospodarskih subjektov (na dan 30. 6. 2018), od tega je 781 gospodarskih družb, 1.052 samostojnih podjetnikov posameznikov in 3 zadruge.

Gospodarski potencial naše občine predstavlja 696 delujočih gospodarskih družb, ki so zaposlovale 11.683 delavcev (vir ZR 2017). Velika podjetja v naši občini predstavljajo 3 % delež,  srednja 4 % delež, ostale pa so majhne družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe. Velike gospodarske družbe zaposlujejo blizu 80 % vseh zaposlenih v občini, od tega  zaposluje največji delež 57 % predelovalna dejavnost, rudarstvo 12 % zaposlenih, trgovina 12 %, gradbeništvo 6 %, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih. Osnovne dejavnosti so  predelovalna industrija, z večinsko proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo ter storitvene dejavnosti.

Koristne povezave

SAŠA inkubator   Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica   Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje   AJPES   Ministrstvo za gospodarstvo   KZ Šaleška dolina   KGZS - Zavod CE   Ministrstvo za kmetijstvo  

Kazalniki na področju gospodarstva - statistični podatki

Velenje

Za leto 2017 je AJPES-u predložilo podatke iz letnih poročil 696 gospodarskih družb. Gospodarske družbe so lani nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, saj so iz letnih poročil za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 povečale:
• Število gospodarskih družb se je povečalo za 12 družb ali 1,8 %.
• Imele 11.683 zaposlenih oz. 226  več zaposlenih ali za 2 %.
• Ustvarile 1.496.620 tisoč evrov skupnih prihodkov. Skupne prihodke povečale za 12,8 %. Od skupnih prihodkov je  bilo 1.421.469 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, ki so se povečali zaradi nadaljevanja rasti izvozne aktivnosti.
• Čiste prihodke na tujem trgu povečale za 13,7 %, ustvarile za 864.503 tisoč evrov, ti prihodki predstavljajo 60,8 % čistih prihodkov od prodaje, ta delež se je nekoliko povečal (za 1,3 odstotne točke).
• Obračunani odhodki so znašali 1.490.921 tisoč evrov.
• Dodano vrednost je ugotovilo 564 družb (81 % vseh družb) v višini 398.611 tisoč evrov oz. 4 % več.
• Izgubo na substanci je ugotovilo 99 družb ali 14 % družb v občini, v višini 762 tisoč evrov, glede na prejšnje leto se je zelo povečala, kar za 80 %.
• Ustvarile 397.849 tisoč evrov neto dodane vrednosti oz. 4 % več. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 1,9 %, vsak zaposleni je v povprečju v občini ustvaril 34.054 evrov, kar je manj od povprečja v SAŠA regiji (38.980 evrov), manj kot v savinjski regiji (37.896 evrov) in od slovenskega povprečja (43.154 evrov).
• Izkazale 20.889 tisoč evrov čistega dobička, kar je 5 %. Čisti dobiček je izkazalo 499 družb (72 % vseh družb v občini), ki so zaposlovale 11.040 oseb.
•  Izkazale 17.426 tisoč evrov čiste izgube. Obseg čiste izgube se je glede na predhodno leto izrazito povečal in sicer kar za 122 %. S čisto izgubo je poslovalo 169 družb (24 % vseh družb v občini), s 640 zaposlenimi.
• Neto čisti dobiček je znašal 3.463 tisoč evrov. Neto poslovni izid  se je v primerjavi z letom 2016 zelo poslabšal, saj je bila v letu 2016 ugotovljena neto čista izguba 3,5 krat višja oz. v višini 12.126 tisoč evrov.
• Imeli 1.624.357 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, glede na prejšnje leto so se povečala za 0,1 %, predstavlja 18 % delež občine v savinjski regiji in se je nekoliko znižal (za 0,7 odstotne točke).
• Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v občini Velenje znašala 1.560 evrov in je zaostajala za 1,3 % od povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji (1.581 evrov) in za SAŠA regijo (1591 evrov) za 2 % ter  za 7,7 % presegla povprečno plačo v savinjski regiji (1.449 evrov).  Povprečna plača v občini se je povečala za 2,7 % oziroma realno za 1,3 %. 

Ekonomska vloga občine v gospodarstvu SA-ŠA regije:
Občina Velenje je takoj za najmočnejšo občino v savinjski regiji Občino Celje. Iz občine Velenje je 11 % vseh gospodarskih družb v regiji, ki so zaposlovale 20 % vseh zaposlenih ter ustvarile 17 % prihodkov, 18 % odhodkov, 18 % neto dodane vrednosti, 6 % čistega dobička in 18 % čiste izgube. Največji delež izgube so v zadnjih treh letih beležile družbe iz občine Šoštanj,  znašal je 37 % delež, a se je obseg izgube v tej občini že drugo leto zapored pomembno zmanjšal. Obseg izgube so podvojile družbe iz občine Velenje, ki so s tem  povečale tudi svoj delež v regijski izgubi na 18 %. Velik delež izgube (13 %) prispevajo tudi družbe iz žalske občine. Družbe iz celjske občine so lani znatno skrčile obseg izgube in s tem precej manj prispevale k skupni regijski izgubi (13 %).

Ekonomska vloga občine v gospodarstvu Slovenije:
Gospodarske družbe (696) občine Velenje, ki predstavljajo 1 % vseh slovenskih gospodarskih družb, ustvarjajo, z 11.683 zaposlenimi oz. 2,4 % v primerjavi z vsemi zaposlenimi v slovenskih gospodarskih družbah, 1,6 % ustvarjenih prihodkov, 1,7 % odhodkov, 1,9 % neto dodane vrednosti  0,5 % čistega dobička,  1,8 % čiste izgube.  

Gospodarske družbe (696) občine Velenje, ki predstavljajo 1 % vseh slovenskih gospodarskih družb, ustvarjajo, z 11.683 zaposlenimi oz. 2,4 % v primerjavi z vsemi zaposlenimi v slovenskih gospodarskih družbah, 1,6 % ustvarjenih prihodkov, 1,7 % odhodkov, 1,9 % neto dodane vrednosti  0,5 % čistega dobička,  1,8 % čiste izgube. 

Poslovanje podjetnikov v občini Velenje:
Podatke iz letnih poročil za leto 2017 je predložilo 648 podjetnikov, kar je za 10  ali 1,5 % manj podjetnikov kot v letu prej. V primerjavi z letom 2016 izboljšali rezultate poslovanja:
• Imeli 455 zaposlenih, kar je za 1 zaposlenega manj kakor v letu 2016. Zaposleni pri podjetnikih so pomenili 4 % zaposlenih v družbah. Tri četrtine vseh delovnih mest so zagotavljale najmočnejše gospodarske panoge - predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, promet in skladiščenje ter trgovina in gostinstvo.
• Izkazali 42.235 tisoč evrov prihodkov in so pomenili 3 % prihodkov družb. V strukturi prihodkov so večino prihodkov pomenili poslovni prihodki, od tega največji delež 98 % čisti prihodki od prodaje.
• Podjetniki so ugotovili 38.593 tisoč evrov odhodkov. Večino celotnih odhodkov so pomenili poslovni odhodki. Večji del poslovnih odhodkov, predstavljajo stroški dela, materiala in storitev.
• Poslovna uspešnost, merjena s kazalnikom celotne gospodarnosti (razmerje med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki) je v primerjavi z letom 2016 ostala nespremenjena, znašala je 1,09, nekoliko nižja je v Sloveniji (1,08). Podjetniki so na 100 evrov odhodkov ustvarili 109 evrov prihodkov.
• Dodana vrednost je novo ustvarjena vrednost v znesku 13.494 tisoč evrov jo je v občini ugotovilo 31 % podjetnikov. V primerjavi z letom 2016 se je dodana vrednost povečala za 14 %. V slovenskem merilu je dodano vrednost ugotovilo 92 % podjetnikov, stopnja rasti je bila za štiri-odstotne točke nižja od občinske.
• Nasprotje dodane vrednosti je izguba na substanci (negativna razlika). Podjetniki so v letu 2017 ustvarili 141 tisoč evrov izgube na substanci, ki jo je izkazalo 10 % podjetnikov (enka odstotek kot v letu 2016).
• Ustvarili 13.353 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 13 % več. Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 3 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene pa je znašala 12.106 evrov ali 6,4 %.
• Izkazali 4.008 tisoč evrov podjetnikovega dohodka ali 10 % več. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 84,4 % vseh podjetnikov.
• Izkazali negativni poslovni izid v znesku 366 tisoč evrov ali 4 % več. Negativni poslovni izid je ugotovilo 99 podjetnikov ali 15 % vseh podjetnikov, ki so imeli 32 zaposlenih ali 7 % vseh zaposlenih pri podjetnikih.
• Kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 3.643 tisoč evrov ali 11 % več.
• Imeli 23.442 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 2 % več kakor na dan 31.12.2016.

VIR: AJPES  2017


kazalnik 
število družb:  696
zaposleni:  11.683
prihodki: 1.496.620.000 
dodana vred.: 398.611.000  
čisti dobiček: 20.889.000  
čista izguba: 17.426.000  
delež v Sav. stat. reg.
11 %
20 %
17 %
18 %

6 %
18 %

delež v SAŠA regiji
62 %
73 %
62 %
64 %

30 %
32 %

delež v RS 
1 % 
2,4 % 
1,6 % 
1,9 %
 
0,5 % 
1,8 %


VIR: AJPES 

Pripravili v Uradu za razvoj in investicije MOV