Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Gospodarstvo

IZPOSTAVLJENO!

V Mestni občini Velenje si želimo, da ste podjetniki informirani glede aktualnih in najavljenih razpisov iz različnih področij za podjetja in posameznike, zato bomo na tem mestu v letu 2021 in naprej objavljali ažurne podatke o posameznih razpisih.

Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenju, ki zaposlujeta skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta. 

V občini Velenje je po registriranih 1.919 gospodarskih subjektov (na dan 31. 3. 2020), od tega je  788 gospodarskih družb, 1.131 samostojnih podjetnikov posameznikov in 4 zadruge.

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije se je v letu 2019 na območju mestne občine Velenje na novo registriralo skupaj 245 gospodarskih subjektov od tega 40 gospodarskih družb in 205 samostojnih podjetnikov. Izbrisalo se je skupaj 214 gospodarskih subjektov, od tega 43 gospodarskih družb in 171 samostojnih podjetnikov. 

Koristne povezave

SAŠA inkubator   Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica   Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje   AJPES   Ministrstvo za gospodarstvo   KZ Šaleška dolina   KGZS - Zavod CE   Ministrstvo za kmetijstvo  

Kazalniki na področju gospodarstva - statistični podatki

Velenje

Rezultati poslovanja gospodarskih družb v MO Velenje

Podatke iz letnih poročil za leto 2020 je preložilo 723 gospodarskih družb, 26 več od števila družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2019. V letu 2020 je bilo ustanovljenih 37 družb.

Velika podjetja v naši občini predstavljajo 0,6 % delež,  sredna 2,2 % delež, ostale pa so majhne in mikro družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe.

Družbe so zaposlovale 10.895 delavcev. Velike gospodarske družbe zaposlujejo 79 % vseh zaposlenih v občini, od tega  zaposluje največji delež 57,3 % predelovalna dejavnost, gradbeništvo 14,6 %, rudarstvo 10 % zaposlenih, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih. Osnovne dejavnosti so  predelovalna industrija, z večinsko proizvodnjo strojev in naprav, gradbeništvo, rudarstvo in energetika, trgovina ter storitvene dejavnosti.
Gospodarske družbe so v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom zmanjšale število zaposlenih, povečale prihodke, ustvarile več dodane vrednosti. Dobiček se je povečal, hrkati se je zmanjšal obseg čiste izgube in povečal obseg čistega dobička. Družbe v občini so poslovno leto zaključile bolj optimalno glede na leto 2019, kljub temu so preteklo poslovno leto zaključile z negativnim finančnim učinkom. Čista izguba je v letu 2020 znašala 30,1 mio € katera je bila za  41 % nižja kot v letu 2019. K izboljšanju izkazanih rezultatov poslovanja v letu 2020 so pripomogle tako družbe s pozitivnim izidom, ki so povečale dobiček , kot družbe z negativnim poslovnim izidom, ki so zmanjšale čisto izgubo. Gospodarske družbe v občini so v letu 2020 ustvarile 1.879  mio € prihodkov, od tega 43% čistih prihodkov od prodaje, in 1.886 mio odhodkov, od tega 77% stroškov blaga, materiala in storitev.

Dodano vrednost je v letu 2020 izkazalo 611 gospodarskih družb in je znašala 408 mio €. Neto dodana vrednost je znašala 407 mio €. Produktivnost zaposlenih je nekoliko višja glede na leto prej, saj so zaposleni v družbah ustvarili za 5% več neto dodane vrednosti.  Povprečna plača na zaposlenega  v družbah v MO Velenje je znašala 1.136 € in je za 62 € višja kot leta 2019. Za primerjavo, povprečna plača na zaposlenega v SAŠA regiji v letu 2020 je znašala 1.691 €.


Rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov v MO Velenje

Podatke iz letnih poročil je za poslovno leto 2020 predložilo 593 samostojnih podjetnikov, 21 manj kot preteklo leto. Le-ti so zaposlovali 555 oseb. Po strukturi je večina podjetnikov mikro velikosti. Med podjetniki je tudi vedno več takih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov , ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila AJPES-u. Takih je približno tretjina.

Po ekonomski strukturi ostajajo najmočnejše panoge v podjetništvu gradbeništvo, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in  popravila motornih vozil, promet in skladiščenje ter gostinstvo. Prihodki so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 1%, prihodki na tujem trgu pa povečali za 11%. Povečala se je neto dodana vrednost (6%) in neto podjetnikov dohodek (1%). Podjetniki so skupaj v letu 2020 ponovno povečali gospodarsko aktivnost.
Podjetniki v občini so v letu 2020 izkazali za 46.054.000 € prihodkov, od tega večino 43.106.000 € čistih prihodkov od prodaje. Odhodki podjetnikov so v letu 2020 dosegli 42.029.000 €, glavnino vseh odhodkov 41.812.000 % so predstavljali poslovni odhodki. Dodano vrednost v skupnem znesku 17.574.000 € je ugotovilo 524 podjetnikov, izgubo na substanci v skupnem znesku 179.000 € je izkazalo 68 podjetnikov. Podjetnikov dohodek v znesku 4.568.000 € je bil v letu 2020 za 1% višji kot leto prej, izkazalo ga je 490 podjetnikov. Negativni poslovni izid (izgubo) v znesku 633.000 € sta izkazala 102 podjetnika.