SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Gospodarstvo v mestni občini Velenje

Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenju, ki zaposlujeta skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta.

V občini Velenje je registriranih 1.901 gospodarskih subjektov (na dan 30. 6. 2019), od tega je  782 gospodarskih družb, 1.116 samostojnih podjetnikov posameznikov in 3 zadruge.

Gospodarski potencial naše občine predstavlja 704 delujočih gospodarskih družb, ki so zaposlovale 11.994 delavcev (vir ZR 2018). Velika podjetja v naši občini predstavljajo 3 % delež,  srednja 4 % delež, ostale pa so majhne družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe. Velike gospodarske družbe zaposlujejo blizu 80 % vseh zaposlenih v občini, od tega  zaposluje največji delež 57 % predelovalna dejavnost, rudarstvo 12 % zaposlenih, trgovina 12 %, gradbeništvo 6 %, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih. Osnovne dejavnosti so  predelovalna industrija, z večinsko proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo ter storitvene dejavnosti.

Koristne povezave

SAŠA inkubator   Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica   Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje   AJPES   Ministrstvo za gospodarstvo   KZ Šaleška dolina   KGZS - Zavod CE   Ministrstvo za kmetijstvo  

Kazalniki na področju gospodarstva - statistični podatki

Velenje

Za leto 2018 je AJPES-u predložilo podatke iz letnih poročil 704 gospodarskih družb. Kljub nadaljnji rasti prihodkov so gospodarske družbe v občini leto 2018 zaključile z izgubo. Rezultati v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 so  bili naslednji:
• Število gospodarskih družb se je povečalo za 8 družb ali 1,1 %.
•  Število zaposlenih se je povečalo za 103 oseb oz. za 2,7 %, zaposlovale so 11.994 delavcev.
• Ustvarile so 1.521.712 tisoč evrov skupnih prihodkov. Skupne prihodke so povečale za 1,7 %. Od skupnih prihodkov je  bilo 1.469.050 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, ki so se povečali zaradi nadaljevanja rasti izvozne aktivnosti.
• Čiste prihodke na tujem trgu so povečale za 7,5 %, ustvarile so za 929.137 tisoč evrov, ti prihodki predstavljajo 63,2 % čistih prihodkov od prodaje, ta delež se je povečal za 2,4 odstotne točke.
• Obračunani odhodki so znašali 1.645.331 tisoč evrov in so bili
• Dodano vrednost je ugotovilo 574 družb (82 % vseh družb) v višini 337.019 tisoč evrov oz. 15 % manj.
• Izgubo na substanci je ugotovilo 97 družb ali 14 % družb v občini, v višini 854 tisoč evrov, glede na prejšnje leto se je zelo povečala, kar za 99 %.
• Ustvarile so 336.165 tisoč evrov neto dodane vrednosti oz. 15,5 % manj. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je zmanjšala za 17,7 %, vsak zaposleni je v povprečju v občini ustvaril 28.028 evrov, kar je manj od povprečja v SAŠA regiji (33.445 evrov), manj kot v savinjski regiji (37.486 evrov). Padec produktivnosti in rast plač sta poslabšala stroškovno konkurenčnost družb v občini in regiji. Produktivnost v občini je še vedno mnogo korakov za slovenskim povprečje, kjer znaša dodana vrednost na zaposlenega 44.415 evrov.
• Čisti dobiček je znašal 16.535 tisoč evrov in je bi nižji za 17 %. Ugotovilo ga je večina družb v občini 71 % oz. 499 družb, ki so zaposlovale 5.775 oseb.
•  Družbe so izkazale 137.065 tisoč evrov čiste izgube. Obseg čiste izgube se je glede na predhodno leto izrazito povečal in sicer kar za 7,8 krat. S čisto izgubo je v občini poslovala vsaka četrta družba (170 družb  oz. 24 % vseh družb v občini), kjer je bilo 6.219 zaposlenih. V družbah občine Šoštanj pa se je obseg izgub podvojil. V obeh občinah izstopata dve večji družbi z visoko izgubo.
• Čista izguba družb občine je v letu 2018 presegel čisti dobiček, zato so družbe poslovno leto zaključile z neto čisto izgubo v znesku 120.530 tisoč evrov.
• Imeli 1.538.516 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, za 1 % (85.841 tisoč evrov) manj kot ob koncu leta 2017, predstavlja 16,8 % delež občine v savinjski regiji in se je nekoliko znižal (za 1,2 odstotne točke).
• Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v občini Velenje znašala 1.632 evrov in je zaostajala za 1,2 % od povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji (1.652 evrov) in za 7,3 % presegla povprečno plačo v savinjski regiji (1.513 evrov) ter 1,4 % za SAŠA regijo (1.619 evrov).  Povprečna plača v občini se je povečala za 4,6 %, upoštevajoč rast cen življenjskih potrebščin pa realno za 2,9 %. 


Ekonomska vloga občine v gospodarstvu savinjske regije:

Občina Velenje je takoj za najmočnejšo občino v savinjski regiji Občino Celje. Iz občine Velenje je 11 % vseh gospodarskih družb v regiji, ki so zaposlovale 20 % vseh zaposlenih ter ustvarile 16 % prihodkov. Po obsegu celotne izvozne realizacije so bile ponovno najmočnejše družbe iz velenjske občine, ki so ustvarile slabo četrtino regijske izvozne realizacije. 
Odhodki gospodarskih družb občine so predstavljali 18 % vseh v savinjski regiji, 15 % dodane vrednosti, 4,2 % čistega dobička in 53,5 % čiste izgube. Največji delež izgube so v zadnjih letih beležile družbe iz občine Šoštanj in Velenja. Izguba družb iz občine Velenje so povečale tudi svoj delež v regijski izgubi iz 18 % v letu 2017 na 53,5 % v letu 2018.


Ekonomska vloga občine v gospodarstvu Slovenije:
Gospodarske družbe (704) občine Velenje, ki predstavljajo 1,1 % vseh slovenskih gospodarskih družb, ustvarjajo, z 11.994 zaposlenimi oz. 2,4 % v primerjavi z vsemi zaposlenimi v slovenskih gospodarskih družbah, 1,5 % ustvarjenih prihodkov, 1,7 % odhodkov, 1,5 % neto dodane vrednosti, 0,3 % čistega dobička in kar 14,3 % čiste izgube. 
Deleža gospodarskih družb in števila zaposlenih občine v strukturi slovenskega gospodarstva se v primerjavi z letom 2017 nista spremenila. Delež prihodkov je padel za desetinko odstotne točke na 1,6 %, delež odhodkov je ostal na enakem nivoju, delež neto dodane vrednosti je padel za 4 desetinke odstotne točke, delež čistega dobička je padel za 2 odstotni točki izrazito kar za 12,5 odstotnih točk se je zvišal dele izgub občine v strukturi slovenskega gospodarstva.

Poslovanje podjetnikov v občini Velenje:

Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je predložilo 648 podjetnikov, kar je enako število podjetnikov kot v letu prej. V primerjavi z letom 2017  izboljšali rezultate poslovanja:
- Imeli 505 zaposlenih, kar je za 50 zaposlenih več kot v letu 2016. Zaposleni pri podjetnikih so pomenili 8,7 % zaposlenih v družbah. Tri četrtine vseh delovnih mest so zagotavljale najmočnejše gospodarske panoge - predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, promet in skladiščenje ter trgovina in gostinstvo.
- Izkazali 48.044 tisoč evrov prihodkov in so pomenili 3,2 % prihodkov družb. V strukturi prihodkov so večino prihodkov pomenili poslovni prihodki, od tega največji delež 98,6 % čisti prihodki od prodaje.
- Podjetniki so ugotovili 43.635 tisoč evrov odhodkov. Večino celotnih odhodkov so pomenili poslovni odhodki. Večji del poslovnih odhodkov, predstavljajo stroški dela, materiala in storitev.
- Poslovna uspešnost, merjena s kazalnikom celotne gospodarnosti (razmerje med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki) se je v primerjavi z letom 2017 nekoliko zvišala, znašala je 1,10, nekoliko nižja je v Sloveniji (1,08). Podjetniki so na 100 evrov odhodkov ustvarili 110 evrov prihodkov.
- Dodana vrednost je novo ustvarjena vrednost v znesku 15.607 tisoč evrov jo je v občini ugotovilo 91 % podjetnikov. V primerjavi z letom 2017 se je dodana vrednost povečala za 22 %. V slovenskem merilu je dodano vrednost ugotovilo 91 % podjetnikov, stopnja rasti je bila za 11-odstotne točke nižja od občinske.
- Nasprotje dodane vrednosti je izguba na substanci (negativna razlika). Podjetniki so v letu 2018 ustvarili 101 tisoč evrov izgube na substanci, kar je 9 % manj kot v letu 2016. Izkazalo so je 9 % podjetnikov.
- Ustvarili so 15.506 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 22 % več. Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 4,6 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene pa je znašala 13.448 evrov ali 11 % več.
- Izkazali 4.631 tisoč evrov podjetnikovega dohodka ali 24 % več. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 87 % vseh podjetnikov.
- Izkazali negativni poslovni izid v znesku 222 tisoč evrov ali 30 % manj. Negativni poslovni izid je ugotovilo 82 podjetnikov ali 13 % vseh podjetnikov, ki so imeli 19 zaposlenih ali 4 % vseh zaposlenih pri podjetnikih.
- Kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 4.409 tisoč evrov ali 29,5 % več.
- Imeli 25.270 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 7,8 % /1.830 tisoč evrov) več kakor na dan 31.12.2017.

VIR: AJPES  2018, Pripravili v Uradu za razvoj in investicije MOV


 


kazalnik 
število družb:  704
zaposleni:  11.994
prihodki: 1.521.712.000 
dodana vred.: 337.019.000  
čisti dobiček: 5.775.000
čista izguba: 137.065  
delež v Sav. stat. reg.
11 %
20 %
16 %
15 %

1,5 %
53 %

delež v SAŠA regiji
62 %
73 %
62 %
    %

10 %
66 %

delež v RS 
1 % 
2,4 % 
1,6 % 
1,5 %
 
1,3 % 
14 %


VIR: AJPES 

Pripravili v Uradu za razvoj in investicije MOV