SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Gospodarstvo

IZPOSTAVLJENO!

V Mestni občini Velenje si želimo, da ste podjetniki informirani glede aktualnih in najavljenih razpisov iz različnih področij za podjetja in posameznike, zato bomo na tem mestu v letu 2021 in naprej objavljali ažurne podatke o posameznih razpisih.

Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenju, ki zaposlujeta skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta. 

V občini Velenje je po registriranih 1.919 gospodarskih subjektov (na dan 31. 3. 2020), od tega je  788 gospodarskih družb, 1.131 samostojnih podjetnikov posameznikov in 4 zadruge.

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije se je v letu 2019 na območju mestne občine Velenje na novo registriralo skupaj 245 gospodarskih subjektov od tega 40 gospodarskih družb in 205 samostojnih podjetnikov. Izbrisalo se je skupaj 214 gospodarskih subjektov, od tega 43 gospodarskih družb in 171 samostojnih podjetnikov. 

Koristne povezave

SAŠA inkubator   Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica   Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje   AJPES   Ministrstvo za gospodarstvo   KZ Šaleška dolina   KGZS - Zavod CE   Ministrstvo za kmetijstvo  

Kazalniki na področju gospodarstva - statistični podatki

Velenje

Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je preložilo 697 gospodarskih družb, sedem manj od števila družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2018. V letu 2019 je bilo ustanovljenih 40 družb, s poslovanjem prenehalo (izbrisanih) 54 družb.

Velika podjetja v naši občini predstavljajo 3 % delež,  srednja 4 % delež, ostale pa so majhne družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe.

Družbe so zaposlovale 12.115 delavce. Velike gospodarske družbe zaposlujejo 80 % vseh zaposlenih v občini, od tega  zaposluje največji delež 57 % predelovalna dejavnost, rudarstvo 12 % zaposlenih, trgovina 12 %, gradbeništvo 6 %, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih. Osnovne dejavnosti so  predelovalna industrija, z večinsko proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo ter storitvene dejavnosti.

Najpomembnejše področje po številu gospodarskih družb, številu zaposlenih, ustvarjenih skupnih prihodkih in po ustvarjenih prihodkih na tujih trgih te po velikosti sredstev je predelovalna dejavnost, ima 57 % vseh zaposlenih, s 43 % vseh sredstev ustvarja 60 % vseh prihodkov in 91 % čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. 
Gospodarske družbe so v letu 2019 nekoliko okrepile poslovanje, saj so v primerjavi s preteklim letom povečala tako prihodke kot zaposlene, ustvarile več dodane vrednosti. Dobiček se je povečal, hrkati se je zmanjšal obseg čiste izgube in povečal obseg čistega dobička. Družbe v občini so poslovno leto zaključile bolj optimalno glede na leto 2018, kljub temu so preteklo poslovno leto zaključile z negativnim finančnim učinkom. Neto čista izguba je v letu 2019 znašala 54,1 mio € katera je bila za  45 % nižja kot v letu 2018. K izboljšanju izkazanih rezultatov poslovanja v letu 2019 so pripomogle tako družbe s pozitivnim izidom, ki so povečale dobiček , kot družbe z negativnim poslovnim izidom, ki so zmanjšale čisto izgubo.

Gospodarske družbe v občini so v letu 2019 ustvarile 1.6001  mio € prihodkov, od tega je 93 % čistih  prihodkov od prodaje. Iz leta v leto smo beležili  nadaljnjo rast izvozne aktivnosti; čisti prihodki na tujem trgu so znašali 961 mio € in predstavljajo 60% vseh prihodkov. Odhodki so znašali 1.651 mio€. 

Dodano vrednost je v letu 2019 izkazalo 590 gospodarskih družb in je znašala 370 mio €, letna rast je bila 10 %. Neto dodana vrednost je znašala 367 mio €. Produktivnost zaposlenih je nekoliko višja glede na leto prej, saj so zaposleni v družbah ustvarili za 10% več neto dodane vrednosti.  je bila višja za 10 %. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 30.312 €, letna rast je bila 8 %, vendar je še vedno nižja kot v slovenskem povprečju. Tudi produktivnost v občini je še vedno za povprečjem v RS.  Povprečna bruto plača v zaposlenih v družbah v občini je znašala 1.668 € in je za 2,7 % nižja kot v Sloveniji (1.714 €), glede na savinjsko regijo (1.553 €) so bile plače v občini višje za 7,4 %.

Izgubo na substanci je izkazalo v občini 85 gospodarskih družb, v skupnem znesku 2.704 tisoč €, kar predstavlja 38,6 % delež vseh izgub v savinjski regiji. Neto dodana vrednost se je letno povečala za 10 % in je znašala v občini 367 mio €. Čisti dobiček je v občini ugotovilo 501 gospodarskih družb, s 5.276 zaposlenimi, v znesku 19,7 mio €. Čisto izgubo je izkazalo 174 gospodarskih družb v naši občini, s 6.836 zaposlenimi, v skupnem znesku 73,8 mio €. Dobro polovico deleža celjske izgube so v lanskem letu enako kot leto 2018 prispevale družbe iz občine Velenje, a so obseg izgube zmanjšale za 45,7 %. 

Ekonomska vloga občine v gospodarstvu savinjske regije:

Občina Velenje je takoj za najmočnejšo občino v savinjski regiji Občino Celje. Iz občine Velenje je 10,3 % vseh gospodarskih družb v regiji, ki so zaposlovale 19,1 % vseh zaposlenih ter ustvarile 16,3 % prihodkov. Po obsegu celotne izvozne realizacije so bile ponovno najmočnejše družbe iz velenjske občine, ki so ustvarile slabo četrtino (23,7 %) regijske izvozne realizacije. Družbe iz Celja so ustvarile 21,5 % delež  izvoza savinjske regije.

Ekonomska vloga občine v gospodarstvu Slovenije:
Gospodarske družbe (697) občine Velenje, ki predstavljajo 1 % vseh slovenskih gospodarskih družb, ustvarjajo, z 12.115 zaposlenimi oz. 2,3 % v primerjavi z vsemi zaposlenimi v slovenskih gospodarskih družbah, 1,6 % ustvarjenih prihodkov, 1,7 % odhodkov, 1,5 % neto dodane vrednosti, 0,4 % čistega dobička vseh gospodarskih družb s Sloveniji.
Deleža gospodarskih družb in števila zaposlenih občine v strukturi slovenskega gospodarstva se iz leta v leto bistveno ne spreminja.

Rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov
Podatke iz letnih poročil je za poslovno leto 2019 predložilo 614 samostojnih podjetnikov, ki so zaposlovali 608 oseb. Po strukturi je večina podjetnikov mikro velikosti. Med podjetniki je tudi vedno več takih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov , ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila AJPES-u. Takih normirancev je približno tretjina. 

  • Po ekonomski strukturi ostajajo najmočnejše panoge v podjetništvu tako na ravni Slovenije kot regije in naše občine gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in  popravila motornih vozil, promet in skladiščenje ter gostinstvo. 
  • Podjetniki naše občine so skupaj v letu 2019 ponovno povečali gospodarsko aktivnost. Obseg ključnih kategorij so povečali. Poslovno leto so zaključili pozitivno.
  • Podjetniki v občini so v letu 2019 izkazali za 50.914 tisoč € prihodkov, od tega večino 50.240 € čistih prihodkov od prodaje.
  • Odhodki podjetnikov so v letu 2019 dosegli 46.616 tisoč €, glavnino vseh odhodkov 99 % so predstavljali poslovni odhodki.
  • Dodano vrednost v skupnem znesku 18.244 tisoč € je v občini ugotovilo 565 podjetnikov, izgubo na substanci v skupnem znesku 246 tisoč € je izkazalo 48 podjetnikov.
  • Neto dodana vrednost je znašala 17.997 tisoč € in je bila za 22 % višja kot leto prej. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene je v letu 2019 znašala 14.727 €.
  • Podjetnikov dohodek (dobiček) v znesku 4.793 tisoč € je bil v letu 2019 za 14 °višji kot leto prej, izkazalo ga je 541 podjetnikov, kateri so imeli 560 zaposlenih.
  • Negativni poslovni izid (izgubo) v znesku 495 tisoč € je izkazalo 72 podjetnikov, ki so imeli 49 zaposlenih. Znesek izgube se je povečal kar za 213 % glede na leto 2018.
  • Kot celota so samostojni podjetniki v letu 2019 ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 4.298 tisoč €, v letu 2018 4.037 tisoč €, rast je bila pozitivna in sicer 6,5 %. 

 

Število gospodarskih družb v zadnjih letih rahlo narašča, medtem ko število samostojnih podjetnikov pada. Konstantno je padalo število zaposlenih od leta 2010 do 2014, po tem letu pa rahlo raste, vendar je še vedno manj zaposlenih kot pred 10 leti.
 
Pripravili v Uradu za razvoj in investicije MOV