Mestna občina Velenje sodi med tista slovenska območja, kjer sta hitra in okoljsko »neobvladana«, na premogovništvu in elektroenergetiki temelječ gospodarski razvoj ter z njim povezana urbanizacija, v desetletjih po drugi svetovni vojni povzročila degradacijo in onesnaženje praktično vseh okoljskih elementov. Stanje okolja se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja znašlo na stopnji, ki je zahtevala hiter in učinkovit odziv lokalne, pa tudi širše skupnosti. Okolje je postalo ena najpomembnejših postavk lokalne in državne politike, zaradi večanja ekološke osveščenosti prebivalstva pa se je hitro večala tudi politična vrednost ekologije. Ob sodelovanju vseh akterjev (občine, podjetja, civilna iniciativa, društva …) – sooblikovalcev življenja na obravnavanem območju – je slednje v četrt stoletja doživelo celovit, šolski primer ekološke sanacije.

Aktivnosti, ki jih na področju varovanja okolja v Mestni občini izvajamo, so:

  1. priprava, sprejem in izvajanje zakonsko obveznih in drugih dokumentov,
  2. spremljanje kakovosti posameznih sestavin okolja in
  3. podpora izobraževanju in prenosu znanja.

Okoljski dokumenti

Občinski program varstva okolja

Zakon o varstvu okolja za mestne občine predvideva pripravo in izvajanje programov varstva okolja in operativnih programov. Program varstva okolja izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju Mestne občine Velenje.

“Občinski program varstva okolja” (OPVO) je bil sprejet leta 2010 z veljavnostjo do 2015:

Le ta je bil nato večkrat noveliran:

– objava v

– objava v

Poročilo o stanju okolja v MOV

Lokalna agenda 21

Lokalna agenda 21 za Mestni občino Velenje je bila sprejeta leta 2004 (UV MOV št. 6/2004). Predstavlja Program sonaravnega in trajnostnega razvoja občine. Evalvacija izvajanja programa se opravi vsake tri leta. Prva je bila opravljena v letu 2008, druga pa v letu 2012. 2.

Poročilo o uresničevanju LA 21 za MOV je razdeljeno na tri poglavja: najprej so predstavljeni cilji iz leta 2004, sledi pregled aktualnega stanja in opredeljeni cilji in ukrepi za obdobje 2012 – 2016. Dostopno je na spodnji povezavi.

Spremljanje kakovosti okolja

Meritve onesnaževal

Kontrolni monitoring mivke peskovnikov, tal otroških igrišč in zelenice Velenjske plaže

V maju 2017 smo na območju Mestne občine Velenje izvajali vzorčenje in analize mivke ter prsti na različnih lokacijah. Mivko smo vzorčili iz peskovnika na centralnem otroškem igrišču, peskovnika na otroškem igrišču pri bloku Goriška 65 in peskovnikov pri treh enotah Vrtca Velenje (Najdihojca, Vrtiljak in Lučka). Vzorci prsti so bili odvzeti na dveh otroških igriščih (Pikino otroško igrišče, Vrtec Velenje – enota Najdihojca) in na Velenjski plaži. Rezultati analize prsti so pokazali, da so vsebnosti izmerjenih snovi v odvzetih vzorcih precej pod mejnimi imisijskimi vrednostmi, ki so določene za tla, in pod predlaganimi standardi kakovosti tal za otroška igrišča.

Za vse obravnavane peskovnike je bilo ugotovljeno, da so izmerjene vsebnosti kovin As, Cd, Hg, Pb, Ni in Cr v odvzetih vzorcih mivke občutno manjše od najvišjih sprejemljivih koncentracij za mivko na otroških igriščih in so zato primerni za igranje otrok. Monitoring je izvedlo podjetje Erico, d. o. o.

Za dodajanje mivke v večino peskovnikov v mestu skrbi po koncesijski pogodbi podjetje Andrejc, d. o. o., ki je zavezan dobavljati mivko z ustreznimi certifikati.

Monitoring vodotoka reke Pake

Od leta 2006 izvaja Erico Velenje monitoring reke Pake na dveh merilnih mestih v MOV. Na spodnji povezavi je dostopna skrajšana verzija, poročilo v celoti je dostopno na Uradu za urejanje prostora MOV.

Monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja

Inštitut za okoljske raziskave EriCo na območju čolnarne Velenjskega jezera (Velenjska plaža) je od leta 2013 do 2023 v poletnih mesecih izvajal redne tedenske analize vode. V letu 2023 meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora.

Na spodnjih povezavah so objavljeni dokumenti analiz vode na območju Velenjskega jezera pri čolnarni od leta 2013 do danes. V času zaprtja plaže zaradi večjih prireditev analize vode izvajamo na nadomestni plaži pod vrtičkarskim naseljem Kunta Kinte (rezultati analize vode na vzorčnem mestu Kunta Kinte).

Rezultati analiz vode za kopanje 2023

Območja globin na Velenjskem jezeru

Batimetrična karta globin Velenjskega jezera (PV invest d.o.o., september 2017)
Skip to content