Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v aktu;
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora. Pobudi se priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: elaborat), v katerem se utemelji skladnost pobude z določbami tega zakona glede na to, za kateri namen iz 127. člena zakona, ki ureja urejanje prostora, se predlaga izvedba lokacijske preveritve. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Pred obravnavo na občinskem svetu se elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo iz prvega odstavka tega člena javno razgrne za najmanj 15 dni na spletni strani občine in na krajevno običajen način. O javni razgrnitvi občina pisno obvesti lastnike sosednjih zemljišč. Stališče do pripomb iz javne razgrnitve je sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem svetu. Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v uradnem glasilu občine (Uradni list RS) in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.

Izdelani elaborati Lokacijskih preveritev:

2022

  • Parcelne številke 7, 5, 1/4, 1/2, k.o. 952-Cirkovce (ID-2588)
  • Parcelne številke 706/14, k.o. 965-Laze (ID-2589)
  • Parcelne številke 1053/3, 1041, 1043/1, 1035, 1038/1, k.o. 966-Ložnica (ID-2822)

2023

  • 2023-01: Parcelna številka 403/1, k.o. 957 Škale
  • 2023-01: Parcelne številke 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 687/1, 692/1, 692/2, 1102  / k.o. 950-Plešivec

Lokacijske preveritve - javne razgrnitve

Rok oddaje: 24/02/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Skip to content