SI

Svet MOV

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

V času zasedanja svetnic in svetnikov si lahko sejo v živo ogledate na tej povezavi: Seja sveta MOV v živo.

Delovni materiali za aktualno sejo

Dnevni red za 5. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 18. junija 2019:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
5. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
6. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
7. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
8. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Velenje
11. Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
12. Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
13. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
14. Osnutek Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup
16. Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2018
17. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2018
18. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2018
19. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2018
20. Poročilo o delovanju javnega zavoda Muzej Velenje v letu 2018
21. Letno poročilo Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2018
22. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2018
23. Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2018

V vednost:
- Poročilo o izvajanju načrta upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje za leto 2018
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

GLASILO 4

Seje delovnih teles za aktualno sejo

Sestava sveta MOV po lokalnih volitvah v letu 2018

Pristojnosti Sveta

Svetnice in svetniki   Delovna telesa in odbori   Način dela Sveta   Arhiv sej   Vprašanja in pobude svetnikov na sejah