SI

2020

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2020.

Maj

15. maj 2020
Zap. št. 68
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
1. Prosim da javno objavite napake oz. poročilo Popis kritičnih kolesarskih točk v mestu, ki ga je pripravila Mariborska kolesarska mreža. Prosim, da se odgovori tudi kako in zakaj je bila izbrana ta organizacija, kakšni so bili povezani stroški z izdelavo poročila.
ODGOVOR:
Popis kritičnih kolesarskih točk v mestu je bil izdelan v okviru projekta Smart Commuting, ki je 85 % sofinanciran s strani programa Interreg Srednja Evropa. Popis je bil izdelan z namenom, da se pregledajo napake, ki bodo osnova za določitev ukrepov v regijski celostni prometni strategiji. Prav tako je to eden izmed ukrepov, ki smo si ga zadali v Celostni prometni strategiji za Velenje. Izvajalec je bil kot najugodnejši izbran na podlagi javnega naročila, njihova ponudba je znašala 3.600 evrov. S sporočilom za javnost smo pred izvedbo popisa pozvali tudi občane, da svoja opažanja vnesejo na portal Pobude občanov. Popis bomo objavili na spletni strani MOV. Pripravljamo nov zavihek na spletni strani www.velenje.si, kjer bomo predstavili kolesarsko omrežje in tam bo dosegljiv tudi omenjen dokument.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Na seji sem dobil potrditev, da je v lanskem letu prešla Vila Herberstein v last MO Velenje. Ker se je prodajala na javnem portalu, na tržišču jo je bilo verjetno potrebno kupiti. Prosim za odgovor, iz katere postavke proračuna se je le ta kupil, kakšna je bila vrednost nakupa, kdo je odobril nakup in kje je to vidno v zaključnem računu proračuna MO Velenje.
Zanima me tudi, kako to, da se je to dejstvo prikrilo in da nas s tem svetnikov MO Velenje niste seznanili pred oz. po nakupu. Kdo na MO Velenje bi nas moral seznaniti?

ODGOVOR:
Objekt Vile Herberstein ni prešel v last Mestne občine Velenje, ampak je prešel v last družbe D.S.U, družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. Mestna občina Velenje je z D.S.U. dne 23. 12. 2019 sklenila zakupno pogodbo za 75 let z možnostjo podaljšanja, in sicer za nepremičnine, ki predstavljajo kompleks »Vile Herberstein«, Velenje, Kopališka cesta 1. Mesečna zakupnina je določena na 552,60 evrov. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da zakupnik s prevzemom prevzame nepremičnine kot celoto ter njene posamične dele izključno v vzdrževanje, tako investicijsko kot redno ter upravljanje, ki zagotavlja varno in funkcionalno rabo ter se zavezuje nositi tudi vse s tem povezane stroške. Zakupnik sme nepremičnine ali del nepremičnin izročiti drugemu (podzakup/podnajem). Mestna občina Velenje je v fazi dogovora z Gorenjem gostinstvo za dolgoročni najem omenjenih nepremičnin z namenom ohranjanja gostinstva. V kolikor Mestna občina Velenje ne bi uspela skleniti zakupne pogodbe, bi družba D.S.U., kot lastnica, objekt prodala.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

10. maj 2020
Zap. št. 67
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednje vprašanje:
V okviru drugega protikoronskega paketa je Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije sprejel predlog za zvišanje povprečnine za občine za leto 2020 s 589,11 na 623,96 evra. Za MO Velenje to predstavlja okvirno 1.160.000 evrov.
Zanima me, kako ocenjujete omenjeni dvig povprečnine za občine, koliko dodatnih finančnih sredstev to dejansko pomeni za MO Velenje in kaj to predstavlja za finančno razbremenitev MO Velenje?

ODGOVOR:
S sprejetim proračunom za leto 2020 je dohodnina načrtovana v višini 17.772.477 EUR, na podlagi povprečnine po ZDLGPE je dohodnina višja za 1.051.302 EUR in znaša 18.823.779 EUR.
Ocenjujemo, da bodo zaradi vpliva spremenjenih gospodarskih gibanj in ukrepov, ki sta jih država in občina že in še bosta sprejeli za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) prihodki proračuna za leto 2020 manjši za 1,071 milijona evrov in odhodki večji za 291 tisoč evrov. To skupaj znaša 1,362 milijona evrov, kar je 311 tisoč evrov več od dohodnine po novi povprečnini.
Ocenjujemo, da bodo zmanjšani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, odprodaje poslovnih in stanovanjskih prostorov, davka na promet nepremičnin, najemnin stanovanj, denarnih kazni, najemnin za poslovne prostore, turističnih taks, najemnin za zemljišča, davka na dobitek od iger na srečo, prihodkov od stavbnih pravic, upravnih taks, prihodkov od občinskih taks.
Povečanje odhodkov ocenjujemo na postavkah za spodbujanje podjetništva, subvencijah najemnin, za poklicno gasilsko jedro, za nabavo in vzdrževanje strojne računalniške opreme, telekomunikacijske storitve ter na postavki proračunske rezerve.
Na povečanje stroškov poslovanja občine bo vplivala tudi sprememba plačilnih rokov z ZIUZEOP, če bo občina zaradi tega morala najeti likvidnostni kredit:
- v primerih, ko je javni organ dolžnik, velja plačilni rok 8 dni; ta rok velja do 31. maja, če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana, se rok podaljša za 30 dni;
- v primerih, ko je javni organ upnik, velja plačilni rok 30 dni; ta rok velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije.

Ocena je bila narejena ob predpostavki, da se bodo ukrepi za zaustavitev epidemije pričeli sproščati v maju oz. juniju.
Mestna občina Velenje si preko ZMOS in SOS prizadeva takšno ureditev financiranja občin, ki bi občinam zagotavljala zadostna sredstva za financiranje z zakonom določenih nalog in opozarja na neenakomerno razporeditev sredstev med občinami. Mestne občine, ki zagotavljajo večje število javnih storitev in imajo posledično večje število javnih uslužbencev, tudi ob dvigu povprečnine, ki je zgolj linearen, namreč ne dobijo povrnjenih vseh stroškov. Stališče ZMOS ostaja, da je potrebno sistem financiranja občin spremeniti na način, da bodo občine dobile povrnjene dejanske stroške za izvajanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja.  
V Mestni občini Velenje s sprejetim proračunom za leto 2020 tekoči odhodki za izvedbo nalog, ki jih občinam nalaga zakon, dohodnino, izračunano na podlagi povprečnine v višini 589,11 evra, presegajo za 4,6 milijona evrov, dohodnino, izračunano na podlagi povprečnine v višini 623,96 evra pa za 3,6 milijona evrov.
Ob tem pa ne smemo pozabiti na Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki še žal ni bil sprejet.  S sprejetim zakonom bi se zmanjšali stroški občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.
S sprejetjem zakona o finančni razbremenitvi občin bi v proračunu mestne občine Velenje v letu 2020 bil zmanjšan strošek za 620 tisoč eur.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.


27. april 2020
Zap. št. 66
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podala naslednja vprašanja:
1. Krajani KS Staro Velenje oz. Ljubjanske ulice zanima kdaj se bo nadaljevala izgradnja pločnika od Glavnika  naprej proti Kavčam. Lastniki zemljišč (9 jih je )so v mesecu Juliju 2018 na Krajevni Skupnosti ob predstavitvi idejnega projekta  podpisali pisno privoljenje za brezplačni odstop dela zemljišča za izgradnjo pločnika. Bilo jim je tudi rečeno da bo gradnja izvedena v letu 2020,a do danes se zadeva ni premaknila, na delu trase pločnika se je menjal lastnik.  O aktivnostih dela KS niso obveščeni in ne čutijo povezanosti med KS in krajani in tudi nikjer ne zasledijo obvestil o delu v KS ,imajo občutek kot da se nič ne dogaja. Lastniki zemljišč in krajani sprašujejo, če so lokalni skupnosti dobri samo kot davkoplačevalci in ko je potrebno brezplačno odstopiti zemljišče ,ko pa je treba zagotoviti varnost pešcev  in udeležencev v prometu pa se na njih pozabi. Zato zahtevajo  odgovor KDAJ BO IZVEDENO NADALJEVANJE IZGRADNJE PLOČNIKA IN ZAGOTOVLJENA VARNOST PEŠCEV Zahtevajo približno čarovnico izvedbe del!
ODGOVOR:
V letu 2020 je planirana izgradnja pločnika na cesti Staro Velenje – Podkraj, na odcepu pri Diagnostičnem centru, desno v klanec. Za predviden pločnik je pripravljena projektna dokumentacija. Investicija je, zaradi izrednega stanja pandemije, trenutno ustavljena. Ker so v tem času investicije odvisne od stanja prihodkov na proračunskih postavkah občine, je ta investicija zadržana do jeseni 2020.
Izgradnja pločnika, ki bo potekal do table Kavče, je predvidena v letih 2021 – 2022. Pridobljen že imamo projekt za izvedbo. Zemljišča pa še niso brezplačno prenesena v last občine, ampak so še vedno v lasti fizičnih oseb.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

 

April

27. april 2020
Zap. št. 65
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednja vprašanja:
1. Križišče pri NC Trebuša, že na seji sem izpostavila to težavo, pa ponovno sprašujem, ali ne bi bilo možno tam postaviti semaforjev, takšnih kot so pri "Obircu", oz. "Na hofu?
ODGOVOR:
V mesecu maju je predviden sestanek v zvezi z ureditvijo križišča. Sestali se bomo s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in preverili možne rešitve.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Razsvetljava pri Skazi v Paki pri Velenju in pri Tušu, na Kolodvorski? Kako daleč je ta projekt, se že kaj dela na tem, saj je g. Brodnik na eni izmed sej povedal, da naj bi bila letos narejena projektna dokumentacija?
ODGOVOR:
Projekt za osvetlitev križišča na Cesti talcev pri Tušu in ceste proti železniški postaji je v pripravi. Do same izvedba pa bo najverjetneje prišlo v letih 2021 – 2022.
Osvetlitev prehoda  na glavni cesti pri podjetju Skaza se bo izvedla v sklopu ureditve državne kolesarske steze Velenje – Mislinja. Investicijo vodi DRSI, predviden začetek gradnje pa je v letu 2022.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. V času korona krize sem opazila pomanjkanje lokalnih mlečnih izdelkov, jajc in ostalih izdelkov v Velenju. Pohvalila bi lokalne pridelovalce zelenjave, ki so dostavljali gajbice. Zakaj v Velenju nimamo avtomata za mlečne izdelki, ki je pred časom že bil v centru mesta, prav tako bi lahko imeli jajcemat? Križnikov mesomat je izjemno obiskan, prepričana sem, da bi bili občani tega zelo veseli, saj bi imeli lokalno hrano ves čas na voljo.
ODGOVOR:
Na Mestni tržnici Velenje, v bližini kavarne Lucifer, je bil postavljen mlekomat kmetije Potočnik iz Zavodnj nad Šoštanjem, vendar so ga leta 2017 umaknili. Pred časom se je kmetija z območja Velenja, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave, zanimala za postavitev  avtomata za zelenjavo, skupaj smo našli tudi primerno lokacijo v okviru obstoječe tržnice, na kmetiji pa se potem niso odločili za postavitev. V kolikor imajo lokalni ponudniki željo po postavitvi avtomata, bomo pobudo seveda obravnavali in zanjo poiskali možnost umestitve v prostor, kjer trenutno deluje Mestna tržnica Velenje. Ob tem pa je potrebno tudi povedati, da smo pri načrtovanju nove tržnice ob Cankarjevi ulici, za izgradnjo katere smo v začetku leta 2020 pridobili tudi gradbeno dovoljenje, upoštevali možnost postavitev avtomatov za prodajo mleka, mesa, jajc in ostalih kmetijskih pridelkov, za katere je predvidena lokacija v okviru ureditve nove mestne tržnice. Gradbeno dovoljenje je tako osnova za prijavo na morebitne razpise črpanja evropskih sredstev.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.


16. april 2020
Zap. št. 64
Član sveta MATJAŽ PEČOVNIK je podal naslednjo pobudo:
1. Zanima me, ali je MO Velenje pošiljala na domove kakršne koli zaščitne maske. Kolikor mi je znani ni. Zato pozivam MO Velenje, da bi se lahko zgledovala po drugih občina in to uvedla. Krizni časi za dobavo zaščitnih mask je mimo, kolikor je slišati iz medijev, da jih imamo dovolj na zalogi v centralnem skladišču civilne zaščite. Bilo bi lepo in solidarno, da poskrbimo za naše občanke in občane Velenja. Verjetno niso vsi zmožni priti do njih zaradi kakršnih koli težav. Ne dopustimo, da bi si zaradi take malenkosti ogrozili zelo dober rezultat okuženosti v Velenju.
ODGOVOR:
Kot vam je znano, Mestna občina Velenje ni pošiljala zaščitnih mask po domovih. Vse od 11. 3. 2020, ko je bila razglašena pandemija COVID-19 in 12. 3. 2020 epidemija COVID -19, se na Mestni občini Velenje izjemno trudimo, da zagotavljamo zaščitna sredstva za vse prostovoljce in pripadnike enot Civilne zaščite Mestne občine Velenje, še preden smo dobili 300 mask iz državnih rezerv. Z veliko mero iznajdljivosti in truda nam to tudi uspeva. Tako smo v času, ko v Sloveniji ni bilo mogoče dobiti zaščitnih sredstev, pomagali Zdravstvenemu domu Velenje, Domu za varstvo odraslih Velenje in Domu Zimzelen Topolšica, Društvu upokojencev, Društvu koronarnih bolnikov, podjetjem, katera so v danih razmerah morala delovati (pekarne, trgovine, komunalno podjetje, ipd.). Zaščitna sredstva smo dali tudi starejšim in bolnim občanom, ki niso mogli sami poskrbeti za zaščito. Menimo, da ni potrebe, da bi zaščitne maske razpošiljali po vseh gospodinjstvih, kot so to naredile nekatere manjše občine. Mestna občina Velenje, ki šteje cca 33 tisoč občank in občanov, ni med manjšimi občinami in se postavi vprašanje, koliko mask naj damo posamezniku? V kolikor damo vsakemu občanu štiri maske, je to strošek občine 132 tisoč evrov. S tem smo zaščitili občana za dva/tri dni. Po številnih pozivih in nasvetih je opaziti, da so se občani v teh časih znašli, in so si maske izdelali sami. V kolikor ne, zadošča za izhode v trgovino šal ali ruta.
Zaščitna sredstva v centralnem skladišču so državna last. Vpliva na ta sredstva občine nimamo. Zaščitna sredstva lahko dobite pri različnih trgovcih, tudi na Petrolovih bencinskih servisih.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.


2. Zavedam se, da je čas krize zaradi COVID-19. Vendar, to hočejo nekateri izkoristiti, kot naprimer ARSO in TEŠ 6. V LO Levica Velenje- Mozirje smo mnenja, da kljub podpori Šaleško EKO gibanja, MO Velenje posreduje pisno pritožbo in takojšno ukinitev s sosežigom odpadkov na ARSO.     
ODGOVOR:
Možnosti sodelovanja MOV v postopkih v zvezi s sosežigom odpadkov v TEŠ so pri postopku spremembe prostorskega akta, izdaje integralnega dovoljenje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Pri spremembi prostorskega akta se MOV lahko vključi v fazi javne razgrnitve in predlaga spremembe in dopolnitev predlaganih rešitev, medtem ko se MOV pri izdaji integralnega gradbenega dovoljenja udeleži kot stranski udeleženec, in sicer kot druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi predvidenih obremenitev okolja med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi, skladno z določbami Gradbenega zakona. Hkrati ob navedenem pa se lahko MOV  vključi kot stranski udeležencev postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, če je lastnik nepremičnine na območju, ki je v opredeljeno v elaboratu o vplivnem območju naprave.
          
MOV tekoče spremlja aktivnosti, ki jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi z nameravanim posegom TEŠ. Do zdaj je bil s strani ARSO na predlog TEŠ o njihovi prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, izdan sklep, s katerim je bilo ugotovljeno, da je nameravana sprememba v obratovanju Kurilne naprave v vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, kar predstavlja večjo spremembo in je zanjo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti do sedaj pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ko bo Ministrstvo za okolje in prostor javno objavilo naznanilo o pričetku kateregakoli od teh postopkov, bo MOV podala obrazloženo zahtevo za priznanje položaja stranskega udeleženca.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.


7. april 2020
Zap. št. 63
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:
Stanovalci goriške 52a so me opozorili na nepravilno parkirane avtomobile ob stavbi ( podstrešnica ), ki ni v uporabi.
Namreč avtomobili so parkirani na pešpot pod stavbo in ovirajo pešcem, mamicam z vozički pot in morajo iti po vozišču parkirnega prostora in tako ogrožajo sebe ter ovirajo promet. Prav tako na pešpoti ostajajo mastni madeži od olj, ki iztekajo iz motorja. Zato dajem pobudo, da se postavijo stebrički, kateri preprečujejo tovrstna stanja.
Prav tako sprašujem pristojne, ali so že zamenjali kanaleto pri upravni enoti Velenje, ki je načeta in nevarna. Pobudo sem dal kakšno leto nazaj.

ODGOVOR:
Kontrole parkiranih vozil v tem trenutku niso prioriteta, občinski redarji opravljajo naloge z namenom preprečevanja zadrževanja občanov na javnih površinah tako v centru mesta, v okolici in še v ostalih občinah. Na podlagi obvestila je bil takoj opravljen nadzor glede parkiranja pod nadstrešnico. V času kontrole nobeno od parkiranih vozil ni bilo na pešpoti.
Površina pod nadstrešnico v sklopu garažne hiše Gorica ni v lasti Mestne občine Velenje, kar pomeni, da občina ne more izvajati ukrepov za preprečevanje nedovoljenega parkiranja. Se pa z vami strinjamo, da je tak način parkiranja, kot ga navajate nedopusten, zato bomo pozvali  stečajnega upravitelja, ki zastopa lastnika, da na primeren način skupaj omejimo nepravilno parkiranje.
Glede kanalete pri Upravni enoti Velenje smo zadevo predali v reševanje našemu vzdrževalcu javnih površin. Zato, da ne bi bilo potrebno menjati celotne kanalete, smo najprej iskali možnost za zamenjavo samo rešetke. Vendar ustrezne rešetke nismo našli na tržišču, zato bomo zamenjali kanaleto v celoti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

Marec

Februar

Januar