SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2020

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2020.

December

26. december 2020
Zap. št. 85
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
V zvezi s svetniškimi sredstvi, ki mi jih že več let samovoljno, brez pravne podlage ne dovolite koristiti mi s tem onemogočate politično delovanje,
smo na mail dobili tudi tabelo v zvezi s tiskovinami.
Prosim za odgovor, koliko sredstev je MO Velenje potrošila v lanskem letu za tiskovine, reklamo in marketing vključno z vsemi sredstvi, ki so se porabila za prireditve.
Glede na to, da so stroški nastajali tudi na drugih proračunskih porabnikih, prosim, da pridobite informacije tudi od njih.
V tabeli naj bo posebej označeno tiste proračunske porabnike, kjer MOV prispeva v njihov proračun več kot 50 % njihovega letnega proračuna.
Prosim, da se odgovor pripravi v obliki skupne tabele v programu Excel:
Po kolonah: Datum / Proračunski porabnik / Dogodek-Prireditev / Strošek / Vrednost

ODGOVOR:
Podatke o porabi sredstev na posameznih proračunskih postavkah lahko pridobite iz Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje. Za podatke o ostalih posrednih uporabnikih, se obrnite na njih.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

7. december 2020
Zap. št. 84
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje vprašanje:
Kako daleč je projekt tunel Selo (pri Mixu)–konec Konovega (pri bodočem krožišču tretje razvojne osi, blizu Turna), kdaj bi se naj pričelo z gradnjo oziroma v kateri fazi je ta projekt?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je novembra 2020 za ta odsek ceste izdala soglasje k projektnim rešitvam, navedenih v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vodi DARS, d. d., in je v teku.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

 

November

30. novembra 2020
Zap. št. 83
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:
V garaži na goriški opažam, da so na parkirnih mestih namesto avtomobilov parkirana kolesa. To se pojavlja že par mesecev. Menim, da kolesa ne spadajo tja, kar je pa še bolj moteče je pa to, da odžirajo parkirne prostore tistim, ki so plačali abonma. Poleg tega, je pa tudi možnost poškodbe avtomobilov s strani ''kolesarjev'' ki kolesa potiskajo mimo ozko parkiranih avtomobilov. Prosim pristojne, da nemudoma ukrepajo, sumim pa, da so kolesa ukradena. Ampak to je samo sum, ne pa obtožba. Kolesa se nahajajo v 2 etaži garaže na goriški ulici.
ODGOVOR:
Vprašanje smo posredovali na redarstvo in Komunalno podjetje Velenje, ki upravlja z Garažno hišo Gorica. V torek, 1. decembra 2020, so opravili kontrolo, pri kateri redarji v garažni hiši niso zasledili nobenih koles. Na komunalnem podjetju se strinjajo, da naj upravnik Linea na primeren način obvesti stanovalce, da s kolesi ne smejo parkirati na parkirnih mestih oziroma kakorkoli ovirati parkiranih avtomobilov.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

26. novembra 2020
Zap. št. 82
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednjo pobudo:
V času, pandemije in ukrepov vlade, zaradi virusa COVID-19, je MO Velenje, tako v prvem, kot tudi v drugem valu,  na vseh zunanjih parkirnih mestih omogočila brezplačno parkiranje. Ukrep sicer v stranki NAŠE VELENJE pozdravljamo, obenem pa dajemo pobudo, da se parkirnim abonmajem za leto 2020 podaljša veljavnost do konca marca 2021. Zakaj? Za občane, ki kupijo abonmaje na začetku leta, brezplačno parkiranje v conah, za katere so že kupili abonma, v času epidemije, ne prinaša popolnoma nobenih ugodnosti. Ravno nasprotno! Ker je parkiranje brezplačno, to koristijo predvsem tisti, ki abonmaja nimajo in so do sedaj parkiranje plačevali. Obenem, se je povečalo število vozil, tako da imajo občani v času brezplačnega parkiranja, sami  težave z iskanjem prostih parkirnih mest. Zato predlagamo, da MO Velenje, podaljša veljavnost parkirnih abonmajev za leto 2020, do konca marca 2021.
ODGOVOR:
Kot je znano je cena abonmajev za parkiranje v modrih conah v Velenju med najnižjimi v Sloveniji. Stanovalci za nakup abonmaja plačajo pavšalni znesek, ne glede na to, kdaj med letom je bil kupljen. To pomeni, da tudi tisti, ki kupijo abonma v drugi polovici leta plačajo poln znesek. Z abonmajem si stanovalci pridobijo dovoljenje za parkiranje v njihovi modri coni brez plačila parkirnine, ki je sicer za vse ostale obvezna. Zbrana sredstva od prodaje abonmajev se porabijo za celoletno vzdrževanje parkirišč v modrih conah. V konkretnem primeru imetniki abonmajev v finančnem smislu torej niso prikrajšani, zato ni utemeljenega razloga, da bi se veljavnost abonmajev podaljšala.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


20. novembra 2020
Zap. št. 81
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje vprašanje:
Obljubljene delne rešitve cestne problematike v KS Konovo
• meritev prometa v spomladanskem času 2020
• pregled in razmislek o spremembi dela Konovske ceste v enosmerno
• postavljena tabla “dovoljeno za lokalni promet”
• pogovor s KS in prebivalci Konovske ceste s predstavniki občine
Od obljubljenih delnih rešitev smo prebivalci Konovske ceste dobili le en odgovor na temo table “dovoljeno za lokalni promet”. V pisnem odgovoru smo dobili zagotovilo, da bodo postavljeni merilniki hitrosti, a jih še vedno ni.
Prebivalci Konovske ceste se sprašujemo, kje se je zataknilo, želimo odgovore, saj je prometa ob ukinitvi javnega prevoza še več.

ODGOVOR:
Za izvedbo analize prometnih tokov v KS Konovo smo pridobili ponudbo izvajalca, ki jo bomo izvedli predvidoma v naslednjem letu. Merilniki hitrosti bodo postavljeni na dveh dogovorjenih lokacijah, in sicer pri Špičku in Kaligaru najkasneje do 10. decembra. Glede postavitve znakov za omejitev prometa oz. »dovoljeno za lokalni promet« ter možnostjo nadziranja smo se posvetovali s Policijsko postajo Velenje. Glede na to, da se skozi naselje Konovo vozijo tudi krajani zaselkov Šenbric in Cirkovce, nadzora skoraj ni možno izvajati. Zaradi tega smo se odločili, da znakov ne bomo postavljali.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

13. novembra 2020
Zap. št. 80
Član sveta MATEJ JENKO je podala naslednja vprašanja:
1. Čestitke, k uspešno izvedenem zaključku projekta. Zanima me kdo je bil vodja projekta v Velenju, od kod si lahko prenesem DIIP oz. drug dokument kjer so za Velenje vse te stvari popisane. Zanima me tudi,  kje je dokument javno objavljen, podobno kot ga imajo objavljene ostale slo. partnerke v tem projektu, saj ga ne najdem
V zvezi s tem projektom me zanima ali je v okviru tega zneska vzpostavljena tudi spletna stran, ki bi bila postavljena tudi v angleščini, saj tudi te ne najdem. Na tablah ne vidim QR kode, ki bi dala osnovne informacije in bi povezala Bicy s spletno stranjo, predlagam da se table dopolni (lahko se doda nalepka – da se ne menja tabel).
Zanima me ali bodo oz. kdaj bodo postaje in s tem možna izposoja koles tudi v drugih krajevnih skupnostih (KS). Imajo jih že v KS Staro Velenje, vse tri MČ, Gorica, Pesje, Selo, Šalek (2x), Stara vas, Gorica, Škale. Vidim, da se načrtuje širitev postaj zato predlagam, da v naslednjem letu dobi Bicy postajo še Konovo, za katero lahko rečemo da se mesta neposredno drži, nato pa se vsako leto naredi vsaj po ena nova na leto še v ostalih KS (po vrstnem redu KS bližje mestu npr. KS Paka, Kavče, Bevče, itd.). Predlagam, da se lokacije postaj v teh KS izberejo tako, da so na takšnih točkah, kjer bodo oddaljenim občanom od središča mesta naše mesto še približali (ali pa se uporabi kar lokacije sedežev KS)

ODGOVOR:
V sklopu projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih smo nadgradili mobilno aplikacijo BICY (in ne spletno stran), ki je brezplačno na voljo v Google Play Store trgovini namenjeni mobilnim napravam z operacijskim sistemom Android in v App Store trgovini za mobilne naprave z IOS operacijskim sistemom.
Nadgradnja mobilne aplikacije je zajemala: prevod aplikacije v angleški jezik in sprememba rubrike prosta kolesa: sedaj je vidno koliko navadnih in električnih koles je prostih na vsaki postaji. Po vključitvi novih postaj (na jezeru in v Stari vasi) v sistem BICY bodo tudi te postaje dodane v mobilno aplikacijo.
Nadgradnja mobilne aplikacije je bila izvedena v sklopu aktivnosti Posodobitev BICY postaj in BICY aplikacije (to je zajemalo barvanje tal in odtis BICY logotipa na tleh, ter nadgradnjo mobilne aplikacije). Skupni znesek prenove 7.576,20 EUR, od tega 1.647.00 EUR za nadgradnjo aplikacije.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.


2. Prosim če preverite in uredite spletno stran velenje.si, da bo omogočen hiter prenos gradiva za sejo iz interneta. Ko kaže nekaj ni v redu, saj je prenos le par kb/s in traja prenos prilog več kot minuto (po navadi se iz interneta nekaj MB prenese v nekaj sekundah).
ODGOVOR:
Materiali za seje Sveta MOV so pripravljeni za prenos iz občinskega spletnega strežnika, ki je konec oktobra in v začetku novembra izkazoval določene tehnične težave. Problem, ki je deloma vezan tudi na izbranega ponudnika spletnih storitev smo rešili.
Odgovor so pripravili v Službi za informatiko.


5. novembra 2020
Zap. št. 79
Članica sveta JANJA REDNJAK je podala naslednje vprašanje:
Name se je pisno obrnil študent iz Paškega Kozjaka.  Želi informacijo glede ureditve interneta. Zaradi epidemije Covid19 je obvezno šolanje na daljavo a žal imajo zelo slabo povezavo in jim je šolanje skorajda onemogočeno. Že pred epidemijo so bili večkrat v kontaktu z njihovim operaterjem Telekom a so jim obrazložili, da jim zaradi slabih in starih telefonskih kablov ne morejo omogočiti boljše internetne povezave kot jo imajo.
ODGOVOR:
Internetna točka ima javni namen, prosti dostop, zato ima omejen domet in žal tudi omejeno uporabo. Točka je bila zgrajena leta 2007 v sklopu evropskega projekta in posodobljena leta 2010. V tem času smo točko, ki je bila namenjena prvotno samo za potrebe Doma na Paškem Kozjaku razširili in pohitrili, tako da so povezavo lahko uporabljale tudi hiše, ki so bile v vidnem polju WIFI povezave. Glede na teren, razdaljo, vidnost, in drevesa, ni možno razširiti in pohitriti WIFI dostopa na tej lokaciji.
Mestna občina Velenje žal nima sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja v ruralnih območjih. Tudi mi si želimo, da bi naši občani imeli boljši in hitrejši dostop do omrežja. Nestrpno spremljamo državni razpis GOŠO in RUNE, ki bi z državnimi sredstvi omogočil dostop do hitrejšega interneta v belih in sivih conah.
Naš predlog je, da se v okviru krajevne skupnosti dogovorijo, skličejo sestanek in javijo koliko je interesentov, ki bi imeli fiksno povezavo. S številom in označitvijo hiš, ki so pripravljene podpisati pogodbo za fiksne storitve, lahko tudi mi pomagamo poiskati ponudnika, ki bi zgradil oziroma uredil povezave.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

 

Oktober

26. oktober 2020
Zap. št. 78
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje vprašanje:
Po dveh letih opozarjanj na cestno problematiko v KS Konovo se ni premaknilo nič, ni table za lokalni promet, nič se ne dela v zvezi s pločnikom. Zanima me, kdaj lahko pričakujemo kakšno spremembo?
Zanima me tudi, ali se lahko uredi pešpot čez Debrco, mimo deponije, saj je ta zemlja občinska in je popolnoma zanemarjena?

ODGOVOR:
V tednu od 10. do 13. novembra bomo skladno z dogovorom z vodstvom KS postavili dva prikazovalnika hitrosti ob Konovski cesti. Z gradnjo pločnika od Krajevne skupnosti Šmartno do odcepa k Domu krajanov Konovo bomo začeli spomladi prihodnje leto.
Tabel za lokalni promet ne bomo postavili, saj je skoraj nemogoče vršiti nadzor nad prometom. Po zakonodaji je lokalni promet ves promet, ki ima izvor in cilj na omejenem območju. Glede na to, da vodi skozi Krajevno skupnost Konovo glavna povezava za naselji Šenbric in Cirkovce postavitev omejitvenih tabel ni smiselna.
Pločnik pri odcepu za Dom krajanov Konovo ob lokalni kategorizirani cesti Kajuhova-Konovska cesta v dolžini cca 150 metrov se v letošnjem letu ne bo izvajal.
Pešpot čez Debrco v glavnini poteka po območju opuščene deponije komunalnih odpadkov, kjer gre za omejeno rabo prostora, ki je v upravljanju podjetja PUP– Saubermacher,  d. o. o., in je sicer dejansko prehodna.
Po izgradnji hitre ceste tretje razvojne osi na tem območju se bo priključitev na pešpot, ki sega v območje državnega prostorskega načrta, ohranila in v tem delu še dodatno uredila.
Na podlagi vaše pobude bomo v času do izgradnje hitre ceste pristopili k reševanju oz. ureditve poti skupaj s podporo krajevne skupnosti. Pridobiti moramo soglasje upravljalca deponije in solastnic zemljišč na tem območju – Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


26. oktober 2020
Zap. št. 77
Članica sveta Brigita TRETJAK je podala naslednje vprašanje:
V krajevni skupnosti Šalek nas opozarjajo na težavo v Šaleku. in sicer glede parkiranja. Gre za blok od številke 81 pa do bloka  številka 97.
Zaradi parkiranja imajo velike težave in s tem veliko slabe volje. Prilagam slike  slike, s katerih je razvidno, da ni zadosti parkirnih mest, posledično ima s tem težave tudi trgovina Mercator pri dostavi živil. Občani so glede problematike parkiranja že obvestili predstavnike vaške skupnosti. En del problema je tu nastal tudi z uvedbo kolesarske poti. Ker parkirnih mest ni dovolj, se občani s to težavo soočajo vsak dan. Zanima jih, kdaj in kakšno rešitev lahko pričakujejo glede parkirnih mest.

ODGOVOR:
Na območju Šaleka v naših prostorskih aktih zaradi omejenega prostora ni predvidena izgradnja dodatnih parkirnih mest. Z več reda in izboljšano izkoriščenostjo je mogoče bolje izkoristiti obstoječe kapacitete. Na tem območju načrtujemo uvedbo modrih con, s katerimi bomo, tako kot drugod v mestu, kjer modre cone že imamo, dosegli več reda. S takšno ureditvijo bomo izločili vse tiste, ki jim parkirna mesta niso namenjena, in tako se bo sprostilo več mest za stanovalce. Pogovori z upravniki in predstavniki stanovanjskih stavb o takšni ureditvi parkiranja že potekajo. Takoj ko bo doseženo soglasje tamkajšnjih stanovalcev o pogojih vključitve in ob ustrezno rešenem vprašanju garažnih objektov na občinski zemlji, bomo tudi v Šaleku uvedli modro cono.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

 

September

Avgust

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar