SI

2019

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2019.

December

17. december 2019
Zap. št. 47
Član sveta dr. FRANC ŽERDIN je podal naslednjo vprašanje:
1. Ker se mi je že šest krat, ko sem se na razpravo pri strateško pomembnih točkah dnevnega reda na sejah Sveta MOV dobro pripravil (proračunske seje, strateško pomembne zadeve, razprava o Gorenju, OPN, strategija razvoja turizma, energetika,...) zgodilo, da sem bil zaradi prekoračitve časa prekinjen ali odstranjen z govorniškega odra, predlagam dopolnitev/spremembo poslovnika v 33.členu (drugi in tretji odstavek). Pri točkah, ki so za MOV strateškega pomena, omejitev obrazložitve mnenja, glasu, razprave omejitev ne sme biti 5 minut, ker je tako skopo odmerjen čas za vse, ki želimo konstruktivno razpravljati, (za to pa se je potrebno temeljito pripraviti)  prekratek. Tako omejena razprava ne more prispevati h kvalitetnemu oblikovanju vsebine dokumenta in je zato nesmiselna. V primeru, da bo na tako kratki časovni omejitvi razprave ostalo, se v razpravo, obrazložitev,...,   v prihodnje ne bom več vključeval.
ODGOVOR:
Predsedujoči seje vodi v skladu s Poslovnikom Sveta Mestne občine Velenje, ki poleg osnovne razprave svetnika omogoča tudi do dve repliki po tri minute (skupaj 11 minut razprave). Vašo pobudo bomo obravnavali pri pripravi sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 

17. december 2019
Zap. št. 46
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo vprašanje:
1. Prosim za odgovor, ali ste zaradi svetniških sredstev v tem letu sprožili kakšen koli kazenski pregon, podali kazensko ovadbo oz. prijavili kaznivo dejanje na policijo. Če da, prosim da zapišete proti komu in kdaj.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je v letu 2019 vložila tri predloge za kazenski pregon zaradi storitve kaznivih dejanj zatajitve, eno v mesecu aprilu, drugi dve pa v mesecu decembru 2019. V dveh primerih predlogov za  kazenski pregon zoper svetnika Mestne občine Velenje, v enem primeru pa zoper predsednika ožjega dela občine. Podatkov o osebah proti katerim je Mestna občina Velenje vložila predloge za kazenski pregon, vam zaradi varstva integritete posameznika ne moremo razkriti. 
Odgovor so pripravili v Pravni službi.


11. december 2019
Zap. št. 45
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:
1. Na spletu iščem zapisnike sej odborov, svetov,…
Ker jih ne najdem najprej sprašujem ali so le ti objavljeni. So javnega značaja in bi verjetno morali biti objavljeni. Če so prosim za povezavo do vseh zapisnikov, sicer dajem pobudo, da se vse zapisnike vseh odborov iz tega mandata javno objavi v arhivu sej sveta MOV.

ODGOVOR:
Zapisniki sej Sveta Mestne občine Velenje so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje takoj, ko so le ti potrjeni na seji sveta. Zapisniki odborov in komisij na spletni strani niso objavljeni, ampak jih dobite člani odborov, komisij in svetniki po elektronski pošti  pred sejo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.


11. december 2019
Zap. št. 44
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednji vprašanji:
1. Zanima me kdaj bo v skladu z veljavno zakonodajo spremembe na trasi 3.razv.osi (spremembe pri jezeru) razgrnjene javnosti.
ODGOVOR:
Načrtovanje in izvedbo hitre ceste 3. razvojne osi vodi podjetje DARS, ki je dolžno spoštovati vse predvidene zakonodajne postopke. Projektiranje trase je mogoče le znotraj območja, ki ga določa že leta 2013 sprejet Državni prostorski načrt. Projekt je v fazi obdelave tehničnih parametrov problematičnega območja in odzivov različnih skupnosti na predloženi osnutek tehničnih sprememb, ko pa bodo razvili osnutek do faze, primerne za predstavitev javnosti nas bodo o nadaljnjih postopkih, ki jih zahteva zakonodaja, obvestili.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Ker na seji nisem dobil odgovora na moje vprašanje zakaj pri prodaji zemljišča med Kidričevo c., Pako in Pošto niste uporabili instrumenta, kot vam ga zagotavlja »sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem« ga postavljam tukaj.
ODGOVOR:
MOV predmetne nepremičnine na podlagi možnosti koriščenja kvot ni mogla kupiti, saj je dražba za prodajo solastniškega deleža predmetne nepremičnine potekala 19. 9. 2017, torej v letu, ko Mestna občina Velenje ni imela sprejeta sklepa o določitvi pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (v nadaljevanju tudi sklep o določitvi kvot). Sklep o določitvi kvot lahko občinski svet sprejme najkasneje v roku 30 dni po sprejemu proračunu ali sprejemu rebalansa proračuna. Svet Mestne občine Velenje je Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 prvič sprejel na seji maja 2019 takoj po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.


10. december 2019
Zap. št. 43
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:
1. Zanima me predvsem, na podlagi česa ter zakaj, je MO Velenje nakazala Zvezda group 7000 €. Ker tip se med drugim, kolikor imam informacije, ukvarja tudi z dilanjem droge. Po logiki, ker ima mize na občinski zemlji v lokalu espresso Momento(na Cankarjevi), bi bilo povsem logično, da on plačuje občini in ne obratno. In kaj je takšnega dobavil občini, da je vredno okroglih 7000 €. Tega podatka ni videti, me pa res zanima.
ODGOVOR:
Družba Zvezda group, d. o. o., je na  podlagi  javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin na območju Trebuše, ki je bilo objavljeno na občinskih spletnih straneh oktobra 2018, podala popolno ponudbo in tudi plačala varščino v višini 7.000,00 EUR. Ker je takrat drugi ponudnik, t.j.  mejaš in obenem predkupni upravičenec uveljavljal predkupno pravico in plačal celotno vrednost nepremičnin, z Zvezdo group, d. o. o., tako ni prišlo do sklenitve pogodbe. Zato se je družbi Zvezda group, d. o. o., v skladu s 2. točko  IV. poglavja javnega zbiranja ponudb, varščina vrnila.
V okviru delovanja lokala Espresso Momento pa ima družba Zvezda group, d. o. o., za koriščene nepremičnine z MOV sklenjeno najemno pogodbo in za obseg koriščenja plačuje mesečno najemnino skladno z Odlokom o obremenjevanju nepremičnin v lasti MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.


8. december 2019
Zap. št. 42
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednja vprapanja:
1. Predstavnica EL Prešernove 7 je izpostavila neurejenost avtobusnega postajališča pred Cvetličarno Iris in predlagala ureditev pokritega avtobusnega postajališča.
ODGOVOR:
V tem primeru gre za privatno lastništvo, zato bo komunalni inšpektor pozval lastnika, da uredi okolico, saj to kvari izgled mesta. Avtobusno nadstrešnico bomo postavili v letu 2020.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Predstavnika EL Prešernove 22d in Jenkove 11 sta izpostavila problem neurejenosti in neoznačenosti parkirišč med bloki na Prešernovi in Jenkovi ter predlagala intenziviranje nadzora s strani mestnega redarstva ali uvedbe modre cone. Prav tako je bil izpostavljan problem dreves, katerih korenine »dvigujejo« asfalt.
ODGOVOR:
Parkirišča med Prešernovo 22a-d in Jenkovo 11 so v lasti Premogovnika Velenje in občina zanje ne skrbi, razen zimske službe na dovozni cesti. Uvedbi modre cone na tem območju so doslej stanovalci nasprotovali. V primeru, da bi se stanovalci vendarle strinjali z uvedbo modre con pa bo predhodno potrebno obnoviti cesto in parkirne prostore v celoti, ker so utrjene površine v slabem stanju in na njih povsod ni mogoče zarisati parkirnih mest.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Predstavnica EL Prešernove 22a je izpostavila nevarnosti pri vključevanju iz parkirišč na Prešernovo cesto pri zavijanju v levo. Ker je problem v nepreglednosti križišča je predlagala postavitev ogledala.
ODGOVOR:
Na podlagi ogleda smo ocenili, da bomo ogledalo postavili v letu 2020.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Predstavnica EL Cankarjeve 2 je predstavila problem dostave Delavskemu klubu in Ljudski univerzi, in sicer po spremembi režima oz. po postavitvi talne ovire (stebrička), kar v primeru več tovornih vozil, ki čakajo na vstop, povzroča zastoje na parkirišču. Prav tako je izpostavila po žledolomu odstranjena polomljena drevesa na zelenici za sodiščem in predlagala njihovo nadomestitev.
ODGOVOR:
Na promenadi v središču mesta je postavljenih pet stebričkov, ki delajo preko mobitelov. Stebriček se v primeru prepoznave klicatelja spusti zelo hitro, v desetih ali dvanajstih sekundah, sicer pa ne. Dobaviteljev za DK, Ljudsko univerzo in sodišče je veliko in vsak dan prihajajo nove vloge. Z občinskim odlokom je omejen čas dostave, in sicer zjutraj od 5.30 do 9. ure. V Velenju se za vsako podrto drevo zasadi novo, ki pa ni nujno na istem mestu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Predstavnik EL Šaleške 16 je izpostavil problem zadrževanja vode po dežju oz. ne odtekanja le te v jaške kot tudi problem postavitve reflektorjev za osvetljevanje Titovega trga, ki da zaradi usmerjenosti svetijo v nekatera stanovanja v višjih nadstropja. Prav tako je predlagal, da se betonsko korito pri poslovalnici T2 pomakne navzdol po ulici in omogoči ustavljanje vozilom za dostavo, ki v tem trenutku nimajo možnosti ustavitve drugje kot na cesti neposredno.
ODGOVOR:
Problem zamakanja in dostave do Šaleške 16 smo si ogledali na terenu, skupaj s predstavnikom Habita. Dogovorjeno je, da se bo v okviru izvedbe hidroizolacije pred Šaleško 16 ustrezno dvignil teren in izboljšalo odvodnjavanje, kar bo financirala občina, ki je lastnik utrjene površine pred blokom. Prav tako iščemo rešitev, kako omogočiti dostavo do bloka. Trenutno se nagibamo k odstranitvi betonskega korita in postavitvi premičnega stebrička.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. Predstavnik EL Jenkove 5 je izpostavil problem parkiranja na parkiriščih, ki so v lasti EL, vendar ker zaradi občinskega odloka ne morejo postaviti zapornice in tako nimajo možnosti nadzora parkiranja na svojem zemljišču.
ODGOVOR:
S to problematiko smo dobro seznanjeni. Lastniki so želeli postaviti zapornico, kar pa je z odlokom v centralnih predelih mesta prepovedano. Stanovalcem smo večkrat predlagali uvedbo modre cone, vendar pa temu nasprotujejo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

7. Predstavnik EL Ceste Františka Foita 2 je izpostavil problem obremenjenosti parkirišč, posebej ob prireditvah v središču mesta ter predlagal postavitev ustreznega prometnega znaka, ki bi uredil parkiranje.
ODGOVOR:
Parkirišča, ki niso v lasti etažnih lastnikov, ampak od občine, so javna in na njih lahko parkira kdorkoli, brez omejitev. V tem primeru ni mogoče te pravice omejiti samo na stanovalce bližnjega bloka. Kot najboljša rešitev se tudi tu kaže uvedba modrih con, kjer imajo stanovalci, in imetniki abonmajev nekoliko privilegiran položaj v primerjavi z drugimi uporabniki, ki morajo parkiranje plačevati.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

8. Predstavnica EL Ceste Františka Foita 6  je izpostavila težave v zvezi z igriščem na zelenici med Foitovo 4, Foitovo 6 in Prešernovo 7. Igrišče je samo delno ograjeno z mrežasto ograjo. Otroci se igrajo povsod, na cesti, med avtomobili, na strehi garaž in so cele dneve brez nadzora. Ponoči vpijejo in motijo stanovalce, ki imajo stanovanja ob igrišču. Mrežasta ograja je bolj kot ne uničena in ne služi svojemu namenu. Predlagala je, da se igrišče zapre in da se ob določeni uri vrata zaklenejo. S tem bi onemogočili prihajati ponoči drugim obiskovalce in izpostavila problem igel, ki jih puščajo narkomani, steklovine, pijančevanja... To je nevarno področje in se bo moralo nekako urediti.
ODGOVOR:
Pred leti so si ograjo postavili stanovalci sami. Zaradi nepravilne uporabe oz. igre z žogo ter brcanje le-te v mrežo je bila mreža večkrat poškodovana. Ker si želimo, da bi bili občani zadovoljni, smo ograjo večkrat popravili, vendar tudi to ni bila rešitev. Zato smo postavili dvojno mrežo in je tako zahodna stran igrišča rešena. Prihaja do nasprotnih predlogov. Eni želijo, da se igrišče zapre oz. odstrani, drugi pa si želijo dodatnih klopi in igral. Dodatnih igral ni mogoče postaviti, ker bi s tem onemogočili igrati nogomet, povsem pa omrežit igrišča tudi ni mogoče zaradi podpostaje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

9. Predstavnik EL Kraigherjeve 8 je izpostavil problem ekološkega otoka pri Vili Mojca. Kontejner za oblačila in obutev je velikokrat napolnjen do vrha, predvsem ob menjavi letnega časa. Več dni so okoli kontejnerja po tleh velike vreče teh izdelkov. Zato ga je zanimalo, kdo je zadolžen za odvoz. Drugo vprašanje je, kdo je zadolžen za čiščenje ekoloških otokov. Ker se ne čistijo redno, so se pojavile podgane. Postavil je tudi vprašanje kdo čisti kante v ekoloških otokih. Rečeno je bilo, da bo za to namenjen poseben avto, ki pa ga ni videl.
ODGOVOR:
Občina s kontejnerji za oblačila nima nič, razen da je dala soglasje za postavitev. Za čiščenje ekoloških otokov je zadolžen koncesionar PUP Saubermacher, ki ima oblikovano interventno skupino za čiščenje.  Pri Vili Mojca se tedensko nabirajo večje količine oblačil. Občani v zabojnik mečejo tudi preproge in tako se lahko zabojnik zatakne, ostali pa potem vrečke z oblačili pustijo ob zabojniku. Dne 15. novembra 2019 so delavci podjetja PUP-Saubermacher postavili še en zabojnik, in sicer pri Foitovi 6-10, da bi razbremenili zabojnik pri Vili Mojca. Lahko pa občani vsak dan večje količine oblačil pripeljejo v Zbiralni center Velenje, ki je odprt od 7. do 17. ure.
 Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

10. Predstavnik EL Šaleške 2a je izpostavil problematiko parkiranja. Pred štirimi ali petimi leti je pričel delovati SAŠA INKUBATOR. Dogaja se, da so parkirišča velikokrat prezasedena, predvsem ob raznih dogodkih. Policija in redarji ne ukrepajo, ker po izjavi policije ni ustreznih prometnih znakov. Druga težava so drevesa med Šaleško 2 a in Rudarsko (Slaščičarna Ohrid). Predstavnik EL apelira, da se obreže ogromno drevo, ki je pred njegovim stanovanjem in stanovanji bližnjih sosedov. Zaradi tega drevesa so ta stanovanja bolj temna in hladna.
ODGOVOR:
Glede parkiranje smo etažnim lastnikom že večkrat predlagali uvedbo modrih con, ki bi po naših izkušnjah uredile razmere, vendar stanovalci temu še vedno nasprotujejo.
V primeru dreves  je koncesionar medtem že pristopil k obrazovanju in dve tudi obrezal. Največje drevo, na vogalu stavbe, ki je preblizu objekta, bi bilo sicer smiselno odstraniti in zasaditi manjše nadomestno drevo, kar se morajo dogovoriti stanovalci z upravnikom. Tretje drevo bomo zamenjali z novim, ker ne kaže znakov polne vitalnosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

11. Predstavnica EL Prešernova 12 je izpostavila nered in nečistočo okoli ekoloških otokov pred blokom in CSD. Ob vetrovnem vremenu so smeti razmetane po celi zelenici in na asfaltni površini. Na poziv ne ukrepa niti PUP Saubermacher niti upravnik Linea. Predlagajo ograditev ekološkega otoka.
ODGOVOR:
Za nered ob zabojnikih  podjetje PUP Saubermacher ali občina nismo odgovorni. Občani puščajo odpadke, nepravilno ločeno embalažo kar ob zabojnikih skupaj s kostmi in ostalimi nečistočami. Pobudo stanovalcev smo že predali podjetju Linea, vendar stanovalci ne razumejo razlike med prevzemnim mestom in zbiralnico. Od občine zahtevajo, da jim uredimo prevzemno mesto, za kar so odgovorni stanovalci bloka. Občani so dolžni po izvoru ločevati in če bi vsi naredili osnovno, stisnili odpadke, iztočili, bi bil inštaliran volumen zabojnikov dovolj velik in bi bila tudi okolica urejena.  
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

12. Predstavnik EL Šaleška 18 je prav tako izpostavil problematiko ekoloških otokov, ki precej kazijo izgled mestnega jedra kot takega, po drugi strani je zadeva nefunkcionalna. V zimskem času, ker ni nič pokrito, se pokrov težko odpre, v letnem času se širi močan smrad, ker se zelo redko prazni kontejner z biološkimi odpadki, po drugi strani je sedaj teh kontejnerjev več, niso pa razširili ekološkega otoka. Ljudje zvečer od drugod pripeljejo vreče smeti in jih odvržejo zraven kontejnerjev, zato predlaga, da se ta zadeva reši mogoče na ta način, da se pokrijejo oz. zaprejo. Skladišče pod zemljo, kot ga uporabljajo v tujini, bi bila idealna rešitev.
ODGOVOR:
Zaprt objekt ne bo rešil težav, ker bo potem vse ob vhodu. V Velenju nimamo sistema podzemnih zbiralnic. Obrezovanje grmovja je v domeni lastnikov  zemljišča.
Razlaga obračuna ravnanja z odpadki je na http://www.pup-saubermacher.si/s/ceniki/.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

13. Predstavnica EL Kraigherjeve je opozorila na nevarne stopnice me Šaleško in Kraigherjevo cesto. Stopnice so v razpadajočem stanju. Zaradi krušljivosti obstaja velika nevarnost poškodb, predvsem starejših in otrok in posledično materialna odgovornost lastnikov. Na MO Velenje so pojasnili, da so vzdrževalci etažni lastniki Šaleške 2. Zagotovo se vsi ne bodo strinjali z obnovo, zato išče rešitev.
ODGOVOR:
Lastniki parcel na katerem so te stopnice, so etažni  lastniki, ki bi morali sami pristopiti k sanaciji. Ker pa gre za stopnice na javnem prostoru, ki jih uporabljajo, razen etažnih lastnikov, tudi drugi občani, bomo naslednje leto s tamkajšnjim upravnikom dogovorili način rešitve tega problema in stopnice popravili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

14. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje ali je možno sofinanciranje izgradnje dvigal s strani občine ali države v stavbah z več nadstropji?
ODGOVOR:
Trenutno ni na voljo sofinanciranja izgradnje dvigal. Se pa pripravlja mehanizem sofinanciranja s strani evropske unije. V kolikor bodo takšni razpisi na voljo, bomo pozvali upravnike, da se prijavijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.


8. december 2019
Zap. št. 41
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednji pobudi:
1. Kakšno je stanje glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za kamp Jezero. Nadomestilo naj bi bilo znižano za polovico, vendar temu ni tako in najemnik mora plačati polno ceno. Zanima me koliko mora plačati g. Ovčjak nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje odmerja NUSZ na podlagi veljavne zakonodaje, na podlagi katere se NUSZ v primeru Kamp Jezero odmerja za celotno poslovno površino, ki je ograjena in namenjena dejavnosti kampa.
MOV si je prizadevala poiskati rešitev, o čemer smo seznanili tudi zavezanca, da bi se odmera za dejavnost kampa in podobnih dejavnosti na novo določila v novem odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil sprejet na seji občinskega Sveta 10.12.2019. Na podlagi primerjav odmere nadomestila za kampe drugod po Sloveniji, smo hoteli nadomestilo na območju avtokampa odmeriti za krajše obdobje, ko kamp opravlja svojo dejavnost, in sicer skladno z dejavnostjo, ki je v odloku opredeljena pod poslovne površine – kampi.
Osnutek odloka je bil pregledan in preverjen s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je zgoraj omenjeno določbo črtal, ker ni skladna z veljavno zakonodajo, saj bi to pomenilo, da veljajo za nekatere zavezance drugačna merila. To pa pomeni, da nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni možno odmeriti za določeno obdobje (ne glede na obratovalni čas dejavnosti) in za to ni ustrezne zakonske podlage.
NUSZ za Kamp Jezero s poslovno površino 22.259 m2 na letni ravni znaša 20.468,76 eur.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Zanima me:
- ali se bo Klasirnica porušila in če, kdaj. Rušenje Klasirnice je bilo predvideno že leta 2013.
- ker je bila Klasirnica prenesena v upravljanje na občino, me zanima, kakšni so stroški vzdrževanja.
- ker se je namembnost jaška NOP II spremenila, me zanima kaj sedaj pomeni to za rušitev Klasirnice in ali je še vedno na tem območju predvidena industrijska cona
ODGOVOR:
Na enaka in podobna vprašanja smo že večkrat podali obširne odgovore s priloženo dokumentacijo in jih objavili na spletni strani www.velenje.si v odgovorih na vprašanja in pobude svetnikov:
- 15. 5. 2019, zap. št. 16/2 – Sebastjanu Apatu
- 10. 5. 2019, zap. št. 12/5 – Mateju Jenku
- 27. 3. 2018 – Suzani Kavaš
- 22. 2. 2018 – Mateju Jenku
Odgovore podajamo ponovno:
Mestna občina Velenje je leta 2013 s Premogovnikom Velenje sklenila pisni dogovor, s katerim je pooblastila Premogovnik Velenje, Premogovnik Velenje pa se je zavezal, da bo v imenu občine na lastne stroške pridobil ustrezno dovoljenje za rušitev in na lastne stroške porušil objekt. Občina se je zavezala, da bo predala objekt Premogovniku Velenje za rušenje in izpraznitev notranje tehnološke opreme,  prost najemnikov oz. uporabnikov. To je občina tudi storila. Občina je tudi z dogovorom soglašala in dovolila, da Premogovnik Velenje takoj po podpisu dogovora prične z demontažo in odstranitvijo tehnološke opreme znotraj objekta, na lastne stroške in s svojimi izvajalci in da uredi in krije zavarovanje delovišča. Premogovnik Velenje je z demontažo tudi pričel in v večji meri dela tudi končal. Z dogovorom je bilo dogovorjeno, da bo Premogovnik Velenje pričel z rušitvijo »Klasirnice« najkasneje v 1. letu po preusmeritvi odvoza premoga na jašek NOP II. Mestna občina Velenje z dogovorom ni imela nobenih stroškov. Premogovnik Velenje objekta ne uporablja, zato tudi ni zavezanec za plačilo NUSZ. Premogovniku Velenje je objekt predan izključno za potrebe rušenja, ko bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
Objekt Klasirnica je v lasti Mestne občine Velenje, objekt je bil predan Premogovniku Velenje kot je zapisano v prejšnji alinei. Mestna občina Velenje z objektom nima stroškov. Objekta nismo varovali. Elektrika je odklopljena, prav tako so odjavljene tudi vse komunalne storitve. Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
Območje urejanja z oznako  P4/4a je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne občine Velenje opredeljeno kot pretežno območje poslovno proizvodnih dejavnosti, kar opredeljuje tudi prostorski akt za to območje, Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 04. Zemljišča območja med obstoječo industrijsko cesto, južno od Velenjskega jezera in železniško progo (lokacija opuščene klasirnice in izvoznega jaška Premogovnika Velenje) je v veliki večini last Premogovnika Velenje. Na tej lokaciji je bila predvidena izgradnja nove poslovne cone. V ta namen je bilo v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana MOV (leta 2004) to območje predvideno za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), kar velja še danes.
Leta 2008 je Urad za okolje in prostor izdelal projektno nalogo za območje OPPN poslovne cone Pesje v Velenju, na podlagi katere je bil s strani Premogovnika Velenje naročena  urbanistična naloga z naslovom Predlog idejne zasnove ureditve klasirnice, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Arhena iz Velenja. Na podlagi te idejne zasnove je Premogovnik Velenje naročil izdelavo posebnih strokovnih podlag Razvojna prostorska zasnova za dele območij urejanja z oznako P4/4 in M4/3 v Velenju, ki služijo kot ena od možnosti ureditve obravnavanega območja, ki naj bi služilo kot dopolnitev Tehnološkega parka Velenje. Izdelavo posebnih strokovnih podlag je v celoti financiral Premogovnik Velenje. Do izdelave OPPN na podlagi izdelanih posebnih strokovnih podlag ni prišlo, ker so  interesi in pogledi glede ureditve tega območja različni, vsekakor pa območje predstavlja velik prostorski potencial za razvoj poslovnih dejavnosti neposredno ob predvideni tretji razvojni osi Slovenije. Posebne strokovne podlage so na vpogled na Uradu za urejanje prostora mestne občine Velenje.   
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.


4. december 2019
Zap. št. 40
Član sveta Matjaž PEČOVNIK je podal naslednjo pobudo:
1. Zavedanje o podnebni krizi je vedno večje. Pred dnevi so tudi slovenski znanstveniki opozorili na nujnost ukrepanja in pozvali inštitucije k ukrepanju. Občina, PUP Saubermacher in Komunalno podjetje Velenje se že sedaj trudita z ozaveščanjem občanov, vendar sem prepričan, da lahko z zgledom in predvsem z zviševanjem zavedanja, da tudi kot posamezniki lahko prispevajo svoj delež k bolj ekološko usmerjeni družbi. Predlagam: Da se občina Velenje zgleduje že po nekaterih občinah v Sloveniji, kjer plastiki obračajo hrbet. Vem, da je MO Velenje že marsikaj postorila glede tega. Občina ter ostali dve podjetji naj financira bombažno potiskano vrečo vsakemu gospodinjstvu, ter poskrbi za samo distribucijo. Vrečka naj bo potiskana s primernim sloganom, grbom občine Velenje. Ob distribuciji je potrebno vsakemu gospodinjstvu dostaviti tudi zloženko z najnovejšimi usmeritvami pri varovanju okolja, s poudarkom na možnem prispevku posameznika k skupnemu ohranjanju okolja. Predlagam tudi da se k sodelovanju povabi tako PUP Saubermacher kot Komunalno podjetje Velenje, ki jima je zagotovo v interesu zmanjšanje porabe nepovratne embalaže in bi z akcijo zagotovo primerno primerno dopolnili svoj program ozaveščanja svojih uporabnikov. da bi pokazali občankam in občanom MO Velenje, da mislimo resno bi bilo dobro, da začnemo najprej pri vseh, ki koristijo prostore za prodajo kave iz aparatov.  Ti avtomati, ki se nahajajo v  vseh javnih prostorih ali na vseh javnih površinah bi morali začeli uporabljati namesto plastičnih kozarcev, kozarce iz kartona. Morali bi dati POGOJ vsem lastnikom le teh aparatov, če še želijo koristiti in služiti na teh mestih z aparati. Kot občina bi morala tudi prepovedati uporabo teh plastičnih kozarcev na vseh avtomatih za VODO,  ki se nahajajo v ustanovah.
Na Komunalnem podjetju, ki bi moral biti vzor vsem nam, na veliko polnijo tako imenovani ŠALEŠKI BISER  v plastenke. Teh plastenk ne vidimo  nikjer za prodajo, zato menimo v LO Levica Velenje - Mozirje, da gre za samopromocijo tega podjetja. V tem ne vidimo nobenega smisla in menimo, da bi morali takoj ukiniti to proizvodnjo. Ker komunalno podjetje Velenje ni v pozitivnem bilančnem stanju, ne vemo kako si lahko to sploh privoščijo. Menimo, kar pa tudi sami zagovarjajo in so celo dobili certifikat za ; VODA IZ PIPE, da je najboljša pitna voda izpod  PIPE.
Če bomo začeli pometati pod svojim pragom, potem šele lahko pričakujemo od vseh ostalih zelo dober oziroma odličen odziv za ukinitev plastike, ki nam tako greni življenje.
ODGOVOR:
Velenje kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po trajnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam. V okviru projekta Slovenia Green smo na področju trajnosti ter prilagajanja klimatskim spremembam izvedli številne ukrepe.
Tako smo večjim organizatorjem prireditev podarili steklene bidone z namenom, da jih uporabljajo pri terenskem delu oziroma organizaciji prireditev in spodbujanju rabe trajnostnih materialov.
Organizirali smo izobraževanje Modri nasveti za zeleni turizem, ki je vključeval tudi teme Naj vam vreme ne zagode – prilagodite se podnebnim spremembam, Kako pripraviti okolju prijazno prireditev? ter Povezujem se, torej sem! Razpršeni hotel na našem podeželju, je to mogoče?
Trideseti, jubilejni, Pikin festival smo pozelenil in naredili prve korake za zmanjšanje in boljše ločevanje odpadkov ter si tako prislužili uporabo naziva Prireditev z manj odpadki.
Turistični zvezi Velenje sofinanciramo uvajanje ukrepov za prilagoditev organizacije okolju prijaznejših prireditev. Pripravljamo smernice za organizacijo trajnostnih dogodkov v Mestni občini Velenje. Pripravili smo zelene napotke za zeleno Velenje preko katerih nagovarjamo prebivalce in obiskovalce naj odprejo srca zelenim navadam https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11871.
Tudi pri pripravi razpisa za izbiro gostinca za dogodke, ki jih organizira občina, je eden izmed pogojev, da gostinec uporablja ekološko primerno embalažo (papirnata, kartonska, lesna, embalaža iz biološko razgradljive plastike po standardu SIST EN 13432/EN 14995).
Prav tako, da smo skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje sprejeli odločitev, da se plastenke uporabljajo le pri dogodkih zunaj na prostem, kjer ni na voljo tekoče vode. V zaprtih prostorih, kjer je na voljo voda iz pipe, plastenk za enkratno uporabo ne uporabljamo. Za promocijo vode Šaleški biser uporabljamo vrče, bidone ali manjše steklenice za večkratno polnjenje. Prav tako pa skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje postavljamo pitnike Šaleški biser, ki jih je po mestu na javno dostopnih lokacijah že več kot 15, ter tako prispevamo k manjši uporabi plastike za enkratno uporabo. Prav tako smo v letošnjem letu predstavili prenosni pitnik, ki ga lahko uporabljamo na številnih prireditvah na prostem.
Odgovor so pripravili v Upravi Mestne občine Velenje.

 

November

19. november 2019
Zap. št. 39
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednji pobudi:
1. Zakaj na semaforju za pešce pri Mercatorju, čez Šaleško cesto, zelena luč gori samo 6 sekund? Za prečkanje štiripasovnice, mlad človek potrebuje 8 sekund, starejši pa tudi do 15 sekund ali več.
ODGOVOR:
Interval za prečkanje ceste je dolg 8 sekund. Če pešec stopi na prehod, lahko varno prečka cesto tudi še takrat, ko se prižge rdeča luč. Program ima časovni interval, ki je namenjen praznjenju križišča tako za vozila kot za pešce.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. november 2019
Zap. št. 38
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednji pobudi:
1. Da bi vsi javni WCji v mestu Velenje bili odprti od 7. ure pa do 22. ure zvečer.
ODGOVOR:
Ideja o enotnem obratovalnem času vseh javnih sanitarij v mestu je težko izvedljiva. Obratovalni čas je namreč odvisen od več dejavnikov:
- Občina ni lastnik sanitarij v Centru Nova in na avtobusni postaji Nomago, zato je obratovalni čas dogovorjen z lastniki. Na koncu dneva je namreč treba sanitarije še urediti in zakleniti, to pa je povezano z dodatnimi stroški. Dogovorjen obratovalni čas v Centru Nova je od 8. do 20. ure med tednom in od 7. do 14. ure ob sobotah; na avtobusni postaji pa vse dni od 8. do 20. ure.
- Obratovalni čas sanitarij na Centralnem otroškem igrišču  je prilagojen obratovalnemu času otroškega igrišča. Ta je odvisen od letnega časa in tudi od vremena, zato sanitarije ne morejo obratovati, kadar je igrišče zaprto (zaklenjeno). Obratovalni čas je poleti od 7. do 20. ure; pozimi pa od 7. do največ 18. ure.
-Javne sanitarije ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku in v garažni hiši pri Zdravstvenem domu obratujejo od 8. do 22. ure.
Naše mnenje je, da je obratovalni čas optimalen in uporabnikom prijazen, žal pa se vse pogosteje soočamo z vandalizmom. Ta pa bi se s podaljševanjem obratovalnega časa v noč lahko le še stopnjeval.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Da bi koncesionar, ki upravlja z javno razsvetljavo odpravil okvaro v 48 urah. Opaža zelo slabo osvetlitev na večjem delu sončnega parka. Na Cankarjevi ulici ni odpravljena okvara napake na luči št. 0513 pri stopnicah pri Centru Nova,  št. 0521 ograja ob Podhodu Posta in pa na sredini ograje pri Podhodu pošta je okvara na drogu, ki je brez nalepke.
ODGOVOR:
Koncesionar mora napake na glavnih cestah, na poteh v okolicah šole odpraviti v roku 24 ur od prijave, na ostalih pa v roku 72 ur. V primeru, da gre za večjo  napako (napake na kablih,…) je lahko čas za odpravo napake daljši, saj tu niso odvisno samo od sebe, ampak tudi od distributerja električne energije Elektra Celje. V Sončnem parku trenutno ne deluje 6 svetilk, saj je prišlo do poškodbe jaška, v katerega je vdrla voda in uničila napajalnik in akumulatorje. Jašek je naročen in bo v kratkem zamenjan.
Manjkajoče nalepke bomo na nove drogove, na novo prebarvane drogove in na tiste, ki iz kakšnega drugega razloga (vandalizem, slaba kvaliteta nalepke) nalepili v spomladanskem času, ko bodo ugodnejši vremenski pogoji.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. november 2019
Zap. št. 37
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednja vprašanja:
1. Za občinski praznik smo imeli veliko prireditev in med drugim tudi veliko glasbenih gostov. Ker mislim, da bi za občinski praznik morala občina promovirati domače izvajalce, sprašujem sledeče:
- Zakaj na dan občinskega praznika niso nastopili naši domači ansambli in so nastopili tuji izvajalci. Koliko je bilo porabljenega denarja za posamezne izvajalce. Zlasti me zanima koliko je stal nastop Joksimoviča, kdo je to odobril in koliko so dobili naši domači izvajalci. Sprašujem tudi, kdo vsako leto odobrava te nastope in zakaj svetniki nikoli o tem nismo obveščeni, saj gre za davkoplačevalski denar.
 
ODGOVOR:
Za letošnji občinski praznik, ko smo obeležili tudi 60 let od odprtja novozgrajenega mestnega središča, smo imeli resnično veliko prireditev in koncertov, na katerih je nastopilo veliko glasbenih gostov. Med drugimi smo organizirali oz sofinancirali štiri večje koncerte, v sklopu katerih so nastopili velenjski, slovenski in tuji glasbeni izvajalci različnih glasbenih zvrsti. Tako smo zadostili različnim glasbenim željam. Kot prvi so nastopili velenjska rock skupina AVE, ki je ob 24-letnici delovanja predstavila nov album Rešimo ta svet, na odru pa so se jim pridružile skupine PRIZMA, SAN DI EGO, POWER ŠOK, TUMBLING DICE. Za ljubitelje narodno zabavne glasbe smo skupaj s klubom Max pripravili brezplačen koncert Ansambla Saše Avsenika. Prav na dan občinskega praznika, 20. septembra, smo praznik obeležili z veličastnim koncertom samih priznanih velenjskih glasbenih izvajalcev. Na ploščadi pred Domom kulture Velenje so se Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje, ki je letos praznoval častitljivih 100 let svojega glasbenega ustvarjanja, pridružili Ansambel Spev, Matjaž Jelen, Sanja Mlinar Marin, 6packČukur, Šaleški študentski oktet, Robert Goter in Rudarski oktet Velenje. Koncert je bil darilo velenjskih glasbenikov mestu, Velenjčankam in Velenjčanom. Mestna občina Velenje je pokrila stroške ozvočenja, oglaševanja, priprave prostora, varovanja, pogostitve za nastopajoče po koncertu in naročila veliko praznično torto za 1000 kosov, ki jo je gostinec razdelil med obiskovalce. Vsi omenjeni velenjski glasbeniki pogosto nastopajo na naših prireditvah, za kar jim honorarje tudi redno izplačujemo. Prav tako pa njihove programe, projekte sofinanciramo preko različnih razpisov ali jih promocijsko, organizacijsko podpremo. Na zadnjem koncertu sta nastopila slovenska pevka Ines Erbus in srbski glasbeni virtuoz Željko Joksimović. Izvajalca smo izbrali po posvetu z velenjskimi podjetji, ki so koncert tudi financirali. Za nastop Joksimovića smo namenili 20 tisoč evrov neto, ki so jih mestu podarila velenjska podjetja in družbe ob 60-letnici mesta. Ker so bili vsi koncerti zelo dobro obiskani, smo prepričani, da smo zadostili željam večine naših občank in občanov. Prav tako smo ponosni, da smo na dan občinskega praznika praznovali ravno s samimi priznanimi velenjskimi glasbenimi ustvarjalci, ki predstavljajo tudi vrh slovenske glasbene scene v svoji glasbeni zvrsti. Program ob praznovanju 60-letnice mesta in občinskega praznika smo pripravili v Kabinetu župana.
Odgovor so pripravili v Kabineti župana.
                       
2. V poletnih mesecih sem opazil, da so dijaki, ki so opravljali počitniško delo, le to opravljali v brezrokavnikih stranke SD. Sprašujem vas, kako je to možno, da se v imenu občine predstavlja stranka SD in kdo je to odobril?
ODGOVOR:
Trditev ne drži. Dijaki, ki so opravljali počitniško delo v projektu Čisto moje Velenje, so med delom zaradi zagotavljanja varnosti nosili brezrokavnike z napisom Čisto moje Velenje ali takšne brez napisa.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

Oktober

28. oktober 2019
Zap. št. 36
Članica sveta ANITA LEMEŽ je podal naslednjo pobudo:
Za učence OŠ Livada, ki se vozijo v šolo z organiziranim avtobusnim prevozom, je od avtobusne postaje do šole s stališča varnosti dobro poskrbljeno. Urejen je pločnik, zarisani so prehodi za pešce. Žal pa na samem avtobusnem postajališču ni pokritega prostora ali nadstreška pod katerem bi lahko otroci v primeru dežja na suhem počakali na prevoz. Tako se dogaja, da otroci ob slabem vremenu čakajo na pred dijaškem in študentskem domu, ko vidijo prihod avtobusa pa letijo čez cestišče, razposajeni, radostni, večkrat brez prepotrebne pazljivosti. Posledično je ogrožena njihova varnost in zdravje. 
Sled zgoraj navedeni situaciji podajam pisno pobudo, da se na omenjeni avtobusni postajali, kjer so pravkar potekala tudi investicijska dela, postavi pokrito postajališče, kjer bodo lahko otroci iz oddaljenih krajev varno, in v primeru slabega vremena tudi na suhem, počakali prihod avtobusa. Ob enem predlagam, da se omenjena situacija preverila tudi na ostalih šolah.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili in na terenu pogledali možnosti prostorske umestitve pokritega postajališča skladno z veljavnimi prostorskimi akti in cestno-prometnimi predpisi.
Odgovor so pripravili v Uradi za urejanje prostora. 

 

September

30. september 2019
Zap. št. 35
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
Na predstavitvi projekta novih »kolesarskih prog« je vodja urada T. Brodnik na moje vprašanje povedal, da imajo nove asfaltirane kolesarske proge garancijo na izvedbo, točnega podatka pa ni poznal. Prosim da v odgovoru zapišete kakšne garancije so morali podati izvajalci (garancijska zagotovila, garancija za kvalitetno izvedbo del) po posameznih izvedenih kolesarskih progah/trasah. Ker je projekt že potrjen vas prosim, da zapišete kje so trase, kaj se je (se bo) naredilo in kdo je izvajalec na posamezni trasi.
ODGOVOR:
Kot smo na javni predstavitvi predstavili, smo za Mestno kolesarsko omrežje prijavili tri projekte, in sicer:
1) Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, ki smo ga prijavili na trajnostno mobilnost in je sofinanciran iz kohezijskega sklada ter se izvaja v letu 2019,
2) Mestno kolesarsko omrežje – Zahod, ki je prijavljen na CTN mehanizem in smo prejeli odobritev, v pripravi je javni razpis za gradnjo,
3) Mestno kolesarsko omrežje – center, ki je prijavljen na CTN mehanizem in je še v pregledu na MZI in čakamo na odobritev.
Za Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, je na podlagi javnega naročila, ki je bil objavljen po odprtem postopku na portalu Javnih naročil bil izbran izvajalec Andrejc, d. o. o. V okviru tega javnega naročila je bila podpisana pogodba v višini 1.059.458,75 evrov za izgradnjo površin za kolesarje in površin za pešce. Projekt zajema izvedbo naslednjih kolesarskih povezav, skladno s prijavljenim projektom na MZI na JR UTM1, in sicer gre za manjkajoče odseke, da se zagotovi povezljivost obstoječega omrežja.
Predmet pogodbeno oddanih del so: Kidričeva cesta, Vodnikova cesta, Pot na Gorico, Goriška cesta, Gorica-Velenjka, Šaleška cesta, Šaleška in Efenkova,  Efenkova-Šalek-Selo, Šalek-Interspar, Cesta do Sela, Stanetova cesta, Aškerčeva cesta in Cesta na jezero. Ker je na nekaterih povezavah prišlo do spremembe tras površin za pešce, smo z lastnimi sredstvi morali zagotoviti naslednje dele površin za pešce na Kidričevi cesti, Cesti do Sela, Goriški cesti, Vodnikovi cesti,  Šalek-Interspar, poti na Gorico in povezavi Efenkova-Šalek-Selo.
Skladno z javnim naročilom in pogodbo je izvajalec občini predal bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s katero izvajalec jamči, da bo vse svoje pogodbene obveznosti izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter na način, opredeljen v pogodbi.  V roku 15 dni po pridobitvi primopredajnega zapisnika pa mora izvajalec predati še finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 5 let v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, s katero bo izvajalec jamčil, da bo ves čas garancijske dobe, na svoje stroške popravil oziroma odpravil ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

23. september 2019
Zap. št. 34
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
V zvezi z delovanjem zdravstvenega doma in obravnavano problematiko na seji mestnega sveta vas prosim, da posredujete spodnja vprašanja dir.zdr.doma g.Šteharniku. Prosim tudi, da zagotovite, da bodo odgovori podani tako kot so postavljena vprašanja, po posameznih točkah – ne vse v »enem« odgovoru.
Prosim Vas tudi za odgovor, kdaj bomo na seji mestnega sveta obravnavali sanacijski program, ki bi moral biti pripravljen do poletja. Zanima me, zakaj le tega nismo v mestnem svetu obravnavali pravočasno, saj je izguba neposredno vezana na proračun MOV.
V zvezi z Zdravstvenim domom Velenje sem dobil obvestilo, da bi naj zdravnica Nina Nikolić Lebič že pred poletjem podala odpoved iz ZD. V zvezi s tem me zanimajo naslednje stvari:
V njeni navedeni razlogi me ne zanimajo, zato jih ni potrebno posebej navajati, me pa zanimajo naslednja vprašanja in bi prosil da odgovorite po točkah:
1. Ali je še zaposlena v ZD Velenje, če ne s katerim dnevom ji je potekla/poteče pogodba o zaposlitvi?
2. Ali je imela odpovedni rok, kakšen je bil, se je upošteval?
3. Ali je ob zaključku del.razmerja zdravnica ambulanto formalno »uredila« in zaključila z vsemi odprtimi stvarmi, ki jih je imela v tej službi?
4. Koliko strank (podjetij oz. fiz.oseb) je bilo vezanih na njeno delovno mesto oz. na njo kot zdravnico ob prekinitvi pogodbe (pooblastila)?
5. Ali so te stranke ostale na medicini dela v ZD Velenje ali je zdravnica imela možnost/priložnost, da jih je odpeljala na svoje novo delo (morda v specialistično kliniko dvorec Lanovž)?
6. Če so stranke ostale v ZD Velenje, kdo/kateri zdravnik(i) so prevzeli te stranke po njenem odhodu?
7. Zakaj ZD Velenje ni začel s financiranjem specializacij MD v letih od kar ste direktor ZD? Vzroki?
8. Ali je vodja oddelka MD Boštjan Skornšek polno zaposlen v ZD Velenje?
Na svoji Linkedin strani ima namreč vpisano, da je zaposlen tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž. Ali ima dovoljenje s strani ZD Velenje?
9. Se vam zdi/ne zdi sporno, da vodja oddelka dela v konkurenčnem podjetju? Zakaj?
10. Ali ima vodja oddelka MD Boštjan Skornšek konkurenčno klavzulo (glede na to da je vodja oddelka MD), če da kakšno, če ne zakaj ne?
11. Ali imate dvom, da lahko ima vodja oddelka MD priložnost preusmerjati stranke v konkurenčno podjetje? Zakaj ne, kako to preprečujete?
12. Boštjan Skornšek je tudi sindikalni zastopnik sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije v ZD Velenje.
13. Ali po vašem mnenju gre morda za konflikt interesov – glede na to, da ga vidimo kot zaposlenega tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž?
14. Prosimo za podatek, o učinkovitosti zdravnice Nina Nikolić Lebič v času, ko je bila zaposlena v ZD Velenje. Koliko ljudi je pregledala in zaključila obravnave in v koliko časa (koliko ur je v tem času delala). Prosil bi tudi za enake podatke (primerjavo) z vsemi ostalimi zdravniki, ki so v tem času opravljali delo zdravnika na medicini dela. Za ta podatek sem vas že zaprosil na seji sveta MOV, pa sem s strani vaše administracije dobil nepopoln odgovor. Torej kakšna je bila realizacija, št.pregledov/na uro/na pos. zdravnika.
15. Zaposlenim v ZD Velenje ste posredovali dopis v zvezi z mojimi vprašanji na seji sveta MO Velenje. Prosim, da ga priložite k odgovorom. Po mnenju nekaterih gre za pritisk na vaše podrejene, za mobing? Če ne, zakaj ne – kako to argumentirate?
16. Zanima me koliko je bilo izdanih potnih nalogov oz. koliko potnih stroškov je nastalo v zvezi z zaposlenimi v administraciji (torej ne zdravniki, med.sestre, šoferji NMP oz. reš. vozil, ki so naloge opravljali v zvezi s pacienti) v času od kar ste dir. zdr. doma. Kakšni so bili, koliko in kdo jih je ustvaril.
17. Po zadnjih informacijah, bi se naj stanje po odhodu zdravnice (če inf. držijo) v medicini dela spremenilo. Kakšne so spremembe, kakšni so rezultati v metodah dela, kakšna je realizacija, št. pregledov/na uro/na zdravnika.
Če sem morda v kakšnem od postavljenih vprašanjih uporabil neprimerno terminologijo, saj v medicini dela (MD) gre za specifiko, se opravičujem.
Prosim vas tudi, da nas svetnike seznanite s pripravljenim sanacijskim programom, ki bi ga bilo zaradi izgube v zadnjih dveh letih potrebno pripraviti.
ODGOVOR:
Svetniško vprašanje ni postavljeno v skladu z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje, v katerem piše, da imajo člani sveta pravico postaviti vprašanje, ki zadeva Mestno občino Velenje in je v pristojnosti dela občinske uprave ali župana.
Vprašanja morate nasloviti na vodstvo Zdravstvenega doma Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. september 2019
Zap. št. 33
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
Mestna občina je pripravila lepo in bogato praznovanje »60 let od odprtja mestnega središča«. V zvezi s tem prosim za celovito poročilo o dogodkih, stvareh, odprtjih, praznovanjih, srečanjih s predstavniki občine ali županom, koncertih, najemih, darilih …  in povezanih materialnih ter nematerialnih - ovrednotenih stroških (ki jih morda ni bilo potrebno plačati, pa so vseeno stroški), ki so bili kakorkoli povezani s praznovanjem, oz. se jih je omenjalo v povezavi s praznovanjem.
Prosim, da je v poročilu za vsako stvar označeno za kakšen dogodek gre, kdo je organizator, podpisnik, vrednost, postavka v proračunu (od kod se je črpalo sredstva).

ODGOVOR:
V letošnjem letu smo za praznovanje 60. obletnice od odprtja novega mestnega središča Velenja namenili 100.000 evrov, kot je bilo potrjeno v proračunu Mestne občine Velenje. Pridobili smo tudi dodatna sredstva v višini 29.650 evrov za organizacijo enega izmed koncertov v septembru. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
     

 

 

Avgust

29. avgust 2019
Zap. št. 32
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo pobudo:
Dajem pobudo da se uredijo (ponovno označijo) prehodi za pešce na spodaj navedeni lokaciji. Na teh prehodih je veliko osnovnošolcev.
Prehode obnavlja podjetje PUP, d. d., in jih bo obnovil v prihodnjih dneh.   
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
     

1. avgust 2019
Zap. št. 31
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Prosim, da mi v zakonskem roku posredujete tehnično specifikacijo del za vrednost 124.090 evrov, kolikor znaša vrednost del na tej trasi (rekonstrukcija Vodnikove ceste).
ODGOVOR:
REKAPITULACIJA - kolesarska pot - Vodnikova cesta  
1. PREDDELA 9.961,30 €  
2. ZEMELJSKA DELA 6.908,14 €  
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 33.623,45 €  
4. ODVODNJAVANJE 3.030,00 €  
5. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 3.025,80 €  
6. TUJE STORITVE 4.350,00 €  
7. NEPREDVIDENA DELA (10%) 6.089,87 €  
SKUPAJ 66.988,56 €  
DDV 22% 14.737,48 €  
SKUPAJ Z DDV 81.726,04 €

REKAPITULACIJA - površina za pešce - Vodnikova cesta  
1. PREDDELA 2.546,00 €  
2. ZEMELJSKA DELA 4.438,30 €  
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 23.410,80 €  
4. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 157,50 €  
5. TUJE STORITVE 1.020,00 €  
6. NEPREDVIDENA DELA (10%) 3.157,26 €  
SKUPAJ 34.729,86 €  
DDV 22% 7.640,57 €  
SKUPAJ Z DDV 42.370,43 €    
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
     

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Januar