SI

2019

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2019.

April

25. april 2019
Zap. št. 11
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Spoštovani, Prosim vas, da mi posredujete odgovore koliko sredstev  je bilo do danes namenjenih za projekte v zvezi s prireditvenim prostorom in odrom, oz. kakšni in kateri stroški so nastali do danes, 25.4.2019. Zanimajo me računi, kaj se je plačalo (po postavkah), kdaj, komu in koliko. Povzetek je lahko objavljen na spletni strani, podroben odgovor s prilogami pa mi prosim pošljete v elektronski obliki na ta email (oz. preko wetransfer-ja)
ODGOVOR:
Stroški, ki jih je Mestna občina Velenje od 1.1.2017 (začetek obdobja upravičenih stroškov je sicer od 1.1.2014, vendar med 2014 in 2017 ni bilo nobenih stroškov) do 25.4.2019 namenila za projekt CTN Prireditveni oder in prostor: 172.986,29 EUR.
- Projektna in tehnična dokumentacija: 107.128,22 EUR.
- Investicijska dokumentacija: 29.890,00 EUR.
- Priprava javnih naročil po pravilih Fidic, fotokopije in služnosti: 18.409,83 EUR.
- Nadzor in strokovno svetovanje: 17.558,24 EUR.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.


25. april 2019
Zap. št. 10
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Včeraj je bila poslana pobuda na portal https://pobude.velenje.si pod številko 327 in ni objavljena. Prosim za informacijo zakaj ni. Hkrati dajem pobudo, da se pri objavah vidijo tudi ure kdaj je bila oddana pobuda in da tisti, ki vam pošlje pobudo dobi odgovor na e-mail, potrdilo, da je pobudo oddal, hkrati z celotno pobudo, ki jo je oddal. Prosim tudi za odgovor, kdo je naredil spletno aplikacijo in koliko je aplikacija stala, oz. kakšen je letni najem ter kdo je dal konkurenčne ponudbe.
ODGOVOR:
Pobude občanov objavlja urednik portala ročno. Portal je trenutno zasnovan tako, da prijavitelj dobi samo obvestilo, da je vprašanje uspešno oddal na portal. To pomeni da mora prijavitelj obiskati portal in preveriti svoj dogovor na portalu. Vsaka nadgradnja portala predstavlja dodatne stroške. 
Cena ponujenega paketa licenčne programske opreme GDi Ensemble Pobude občanov, vključuje storitve vzpostavitve sistema (uporabniški in skrbniški portal), licenco, vzpostavitev portala primernega za mobilne naprave, vzpostavitev sistema za obveščanje preko spletne pošte, enoletno vzdrževanje sistema, prilagoditve (oblika oz. izgled strani), vključuje pa tudi enoletni najem v oblaku in znaša 7.259,00 evrov (z DDV). Cena podaljšanja najema v oblaku za naslednje leto znaša 2.177,70 evrov (z DDV).
Konkurenčne ponudbe smo preverjali na tržišču tako, da smo iskali podobne že izvedene projekte. Vedeli smo, da projekt, ki bi ga na novo pisali ni racionalen, in bi stal občutno preveč. Želeli pa smo se približati občankam in občanom ter omogočiti podajanje vprašanj z dodajanjem slik in zemljevida, na način, da občani lahko posredujejo vprašanja tudi preko mobilnih telefonov (ki so vse bolj aktualni in tudi bolj priročni kot računalnik).
S pomočjo Microsofta smo našli partnerja, ki je že imel izdelano programsko opremo in je tudi že bila implementirana na Mestni občini Ljubljana, na osnovi pregleda in pogajanj s ponudnikom smo se odločili za njihov produkt.
Odgovor so pripravili v Službi za informatiko.


24. april 2019
Zap. št. 9
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Prosim za podatke, koliko MO Velenje zaračunava Premogovniku Velenje d.o.o. in Gorenju d.d. za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
Po postavkah:
1. št. m2 po letih
2. € na m2 po letih
3. kumulativa po letih
4. zaračunano
5. plačano oz. koliko je bilo nakazanega denarja na TRR MOV (brez morebitnih kompenzacij)
Prosim za strukturirane podatke po letih od leta 2008 do danes. Hvala. Prosim, da odgovor pošljete tudi na moj naslov.

ODGOVOR:
V skladu z veljavno zakonodajo je za pobiranje prihodkov proračuna lokalne skupnosti zadolžena Finančna uprava RS.
(Podatki, ki so potrebni za izračun NUSZ, se v obliki, kot jih pripravijo občine, vključijo v izrek odločbe o odmeri NUSZ. Finančna uprava RS jih torej vsebinsko ne spreminja, jih pa prilagaja po dolžini zapisa, s čimer se omogoča preglednejši zapis na odmerni odločbi.)
Lokalna skupnost nima pravice sodelovati v teh postopkih, če niso prizadete njene pravice in pravne koristi. Odmera nadomestila predstavlja davčno-pravno razmerje, ki je urejeno z davčno-pravnimi pravili. Stranki davčnopravnega razmerja pa sta praviloma davčni zavezanec in organ, ki davek odmerja. Občina kot javnopravni subjekt, ki je upravičen do sredstev iz naslova NUSZ, ni stranka oziroma stranska udeleženka postopka odmere nadomestila, ker v njem sama ni zavezanec in tudi ne varuje nobene svoje pravice ali pravne koristi, niti ni organ, ki nadomestilo odmerja, saj so te naloge z zakonom prenesene v pristojnost davčnega organa. Tudi dejstvo, da je občina v skladu s 36. členom Zakona o financiranju občin prejemnica sredstev iz nadomestila, občini ne daje pravice vstopiti v davčno-pravno razmerje med zavezancem in davčnim organom, da bi kot stranka ali stranska udeleženka sodelovala v odmernem postopku oziroma v postopku vračila nadomestila, prav tako pa tudi ne pravice do sodnega varstva zoper te vrste odločb. 
Poleg tega se v skladu s 15. členom ZDavP-2 podatki o tem, ali so zavezanci plačali NUSZ, štejejo za davčno tajnost.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.


24. april 2019
Zap. št. 8
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Prosim za podatke, koliko je bilo prijavljenih lobističnih stikov v MO Velenje. Posebej me zanima koliko lobističnih stikov so prijavili župan MOV B. Kontič, direktor obč. uprave I. Mori in vodje občinskih uradov. Prosim, da odgovor pošljete tudi na moj naslov.
ODGOVOR:
V tem mandatu sta direktor občinske uprave in vodja urada za komunalne dejavnosti prijavila en lobistični stik, župan pa nobenega. V skladu s poslovnikom odgovore praviloma posredujemo na prvi naslednji seji redni seji sveta v pisni obliki in jih objavimo na spletni strani Mestne občine Velenje. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

 

5. april 2019
Zap. št. 7
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednje vprašanje:
V javnosti se je pred kratkim odprla razprava na temo najemanja storitev čiščenja za potrebe MOV in njenih zavodov, kar je sicer splošna praksa marsikje v javnem sektorju in pa tudi širše. Zanima me ali se v okviru MOV (upravna zgradba, zavodi, šole,...) čiščenje izvaja izključno v okviru outsourcinga oz. ali se dela kje izvajajo tudi z neposredno zaposlenimi? Kakšni so sicer vsebinski razlogi oz. prednosti, ki utemeljujejo koncept najemanja storitev čiščenja (v konkretnih primerih, kjer se dejansko izvaja), pred neposrednim zaposlovanjem v obstoječih pogojih dela?
ODGOVOR:
V Upravi Mestne občine Velenje vsako leto skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo izvedemo postopek javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostor MO Velenje na okolju prijazen način«. Za preteklo leto je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 121.968,52 evrov (z vključenim DDV) za devet objektov. V obseg pogodbe so vključena dnevna, tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev nimamo in prav tako posebej ne nabavljamo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi raznovrstnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Trenutno smo v izvedbi javnega naročila čiščenja za obdobje enega leta. Javno naročilo se izvaja skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, upoštevane so tako okoljske kot socialne zahteve. Upoštevane pa so tudi zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (uporaba čistil in sanitarnega materiala na okolju prijazen način).
Prav tako smo pred pričetkom javnega naročila preverili smernice za javno naročanja storitev čiščenja podane s strani Ministrstva za javno upravo in upoštevali navodilo Sekcije čistilcev objektov pri GZS, pri čemer smo ugotovili, da glede na določen normativ čiščenja (NORMATIV ČIŠČENJA – 1200 m2 na čistilko na 8 ur), nikakor ne presegamo normativa, oziroma čistilke v osem urnem delovniku čistijo celo manjšo kvadraturo od določene.
V vzorcu pogodbe, ki je del javnega naročila so tudi pogodbena določila, ki zahtevajo preverjanje plačila socialnih prispevkov s strani naročnika, kot določa zakon, za prevzete delavke pa se preverja tudi plačilo nadur in je vzpostavljen nadzor nad izplačilom plač.
Prevzete delavke imajo zagotovljen obseg pravic delavcev, o vsaki spremembi se obvesti njihov sindikat. Čiščenje v objektih MOV z zunanjimi izvajalci se  izvaja od maja 1992.
Vrtec Velenje izvaja postopek javnega naročanja »Okolju prijazne storitve čiščenja« skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Za preteklo leto je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 204.032,64 evrov (z vključenim DDV) za 7505,00 m². V obseg pogodbe so vključena dnevna, tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev v Vrtcu Velenje nimajo zaposlenih in prav tako posebej ne nabavljajo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi različnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Pogodba s čistilnim servisom ima Vrtec Velenje sklenjeno do 31. 12. 2020 in do takrat je nimajo namena prekinjati, kar so nedavno raziskovali zaradi prejete okrožnice s strani Ministrstva.
Z načinom čiščenja z zunanjim izvajalcem so v vrtcu pričeli predvsem zaradi velikosti zavoda, razpršenosti in pomanjkanja kadrovske službe, ki bi še zmogla urejati zaposlovanje čistilk/čistilcev in vodenje delovnega procesa. Glede na okrožnico so začeli razmišljati tudi v tej smeri, da bi bili zaposleni pri njih, seveda pa je potreben natančen preračun vseh stroškov.
Na osnovnih šolah je delovno mesto čistilke sistemizirano in normirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – 1 čistilka na 900 m² površine. V primeru, da pride do daljše odsotnosti čistilke, si šole pomagajo z najemom čistilnega servisa za določen čas.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije in Uradu za družbene dejavnosti.

1. april 2019
Zap. št. 6
Članica sveta ANITA LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednje vprašanje:
Na podlagi pisnega dopisa sovaščanke podajam pobudo, da se na parkirišču Kidričeve ceste 57 označi parkirno mesto za invalide.
ODGOVOR:
Postopek prenosa zemljišča na Mestno občino Velenje, katerega lastnik je Gorenje gospodinjski aparati je v teku. Takoj, ko bo zemljišče vpisano v zemljiški knjigi kot last MOV, bomo izvedli zaris. Pred označitvijo parkirnega mesta mora upravnik bloka v katerem živi pobudnica, poslati vlogo za označitev, zraven pa priložiti soglasje stanovalcev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti

 

 

Marec

21. marec 2019
Zap. št. 5
Članica sveta DARINKA SKAZA je podala naslednje vprašanje:
Pešci, najbolj pa bližnji stanovalci, ki želijo na Kidričevi cesti, od OŠ MPT do Tržnice, prečkati cesto, imajo pri tem nemalo težav. Predvsem zato, ker je razdalja med prehodom pri Tržnici in naslednjim pri MPT velika. V bližini je tudi vrtec, kamor starši otroke vodijo tudi peš. In dogaja se, da pešci pri prečkanju kršijo cestnoprometne predpise, kar je v prvi vrsti nevarno, večkrat pa so tudi oglobljeni. Zaradi tega je veliko negodovanja in slabe volje. Ali je možno zadevo urediti z dodatnim prehodom?
ODGOVOR:
Za ureditev prehoda smo že pridobili projektno dokumentacijo in vsa potrebna soglasja. V teku je javno naročilo za izbor izvajalca. Pričakujemo, da bodo dela končana šestdesetih dneh od podpisa pogodbe.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Januar

30. januar 2019
Zap. št. 4
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:
Zanima me, če se da dobiti podatke, koliko je MO Velenje/Festival Velenje, namenila za glasbene prireditve v letu 2018. Zanima me razčlenjen podatek, po posameznih dogodkih in prireditvah.
ODGOVOR:
Glasbenih prireditev je bilo v Velenju v letu 2018 zelo veliko, zato omenjamo le največje koncerte. Koncert za mlade – MI2, 25. 5. 2018 – 6.500 evrov bruto, koncert ob prižigu praznične razsvetljave – Natalija Verboten z bandom – 2.847 evrov bruto, prihod dedka Mraza – Čuki z ozvočenjem – 4.053,90 evrov bruto in ETM – Nipek in Trkaj – 1.500 evrov bruto. Koncerta na Velenjski plaži (Sank Rock in Kampanel) v okviru Skoka v poletje smo organizirali skupaj z družbo Gorenje in gostincem MiaMia, ki sta poravnala honorarje za nastopajoče na dveh koncertih. Na koncertu ob dobrodelnem dogodku 42/42 (5. 10. 2018) na Titovem trgu so se glasbeni izvajalci odpovedali honorarju za dobrodelno ustanovo Mali vitezi. 3. 1. 2018 pa smo pripravili tudi županov novoletni sprejem – koncert v glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega. Mladim velenjskim glasbenim umetnikom smo namenili honorar v višini 300 evrov za nastopajočega. Nekaj honorarjev za glasbene izvajalce smo izplačali tudi v okviru malo manjših dogodkov, odprtij, sprejemov, proslav, ki jih prvenstveno ne obravnavamo kot glasbene prireditve.
Od Festivala Velenje smo prejeli naslednje podatke:
Festival Velenje je v letu 2018 za izvedbo 63 koncertov za glasbene izvajalce namenil 79.653 EUR, in sicer:
- abonma Klub, 7 koncertov: 10.150 EUR,
- abonma Klasika, 5 koncertov: 8.150 EUR,
- jazz festival, 7 koncertov: 7.570 EUR,
- spremljevalni koncerti ob odprtjih in svečanostih, 7 koncertov: 4.470 EUR,
- Poletne kulturne prireditve, 18 koncertov: 22.830 EUR,
- koncert ob občinskem prazniku na trgu, 1 koncert: 13.159 EUR,
- Pikin festival, 7 koncertov: 4.326 EUR,
- Čarobni december: 11 koncertov: 8.998 EUR,
Vsi zneski so v bruto vrednostih.
V tem stroškovniku so zajeti stroški za glasbene izvajalce, brez tehnične izvedbe koncertov (odri, luč, ozvočenje, varovanje), promocije in ostalih spremljevalnih stroškov izvedbe.
Odgovore so pripravili v Kabinetu župana in na Festivalu Velenje.
 
28. januar 2019
Zap. št. 3
Član sveta ANDREJ VRBEC je podal naslednje pobude:
V zvezi ponovnega dviga nakupne cene toplotne energije:
Na začetku novembra  lani je bilo s strani s strani TEŠ sporočeno, da se bo povišala cena toplotne energije za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. Cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini so takrat ostale nespremenjene. Letos januarja pa so s strani TEŠ sporočil, da se bo zopet povišala cena toplotne energije za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. 
Občani so zaradi negotovosti nejevoljni in sprašujejo, ali namerava Komunalno podjetje tudi tokrat subvencionirati razliko podražitve, ter kaj bo storila MOV, da do takšnih podražitev več ne bo prišlo.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje že dve leti opozarja na nepošten izračun cene toplotne energije, saj uporabniki storitev Komunalnega podjetja Velenje oz. končni uporabniki toplotne energije subvencionirajo ceno električne energije ter preko nakupa CO2 kuponov prispevajo sredstva v podnebni sklad, iz katerega se subvencionirajo okoljski projekti v Sloveniji. Breme podražitve cene toplotne energije poskušamo skupaj z občino Šoštanj v čim manjši meri prenesti na končne uporabnike – gospodinjstva, zato še danes, tako kot v preteklosti, subvencioniramo ceno toplotne energije.
Mestna občina Velenje lahko opozarja na nepošten izračun cene toplotne energije in uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva. Zato smo že 29. 3. 2017 na Agencijo za energijo posredovali zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, kjer smo zahtevali, da nam kot odjemalcu in kot družbeniku javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, ki je distributer toplote distribucijskega sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na območju lokalne skupnosti Velenje in Šoštanj, posredujejo celotno vlogo z vsemi prilogami podjetja TEŠ, za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo Agencije za energijo, z dne 7. 3. 2017, k izhodiščni ceni toplote.
Agencija za energijo in tudi Informacijski pooblaščenec, sta naši zahtevi le delno ugodila, zato je Mestna občina Velenje zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca sprožila upravni spor, v katerem je v celoti uspela. Upravno sodišče Republike Slovenije je Informacijskemu pooblaščencu zadevo vrnilo v ponovno odločanje z obrazložitvijo, da v konkretni zahtevi obstajajo močni in konkretni argumenti za razkritje zahtevanih informacij, ki predstavljajo dodano vrednost za širšo javnost, ne samo za uporabnike toplote, temveč tudi za širšo družbeno skupnost, kateri je v interesu transparentno poslovanje družbe v državni lasti (TEŠ).
Mestna občina Velenje je bila uspešna in konec februarja prejela Odločbo Informacijskega pooblaščenca v zadevi za dostop do informacij javnega značaja, s katero je bilo odločeno, da je Agencija za energijo dolžna Mestni občini Velenje v roku 31 dni od vročitve te odločbe v elektronski obliki posredovati vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje ob pričetku izvajanja dejavnosti proizvodnje toplote kot regularni proizvajalec toplote. Ta rok poteče v ponedeljek, 1. 4. 2019.
Mestna občina Velenje bo tudi v prihodnje uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da zaščiti končne uporabnike toplotne energije na območju Velenja.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
 
27. januar 2019
Zap. št. 2
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednje pobude:
1. Občani Šercerjeve so mi posredovali obsežno razlago stanja parkirišč na Šercerjevi in okolici, ter posledično postavili veliko vprašanj (razlago in vprašanja vam pošiljam v priponki) in prosim, da mi (jim) odgovorite na vsa zastavljena vprašanja, ki so navedena v obrazložitvi, zlasti pa me zanima:
- Kdo vzdržuje in kdo je do sedaj vzdrževal te parkirne prostore in koliko je bila cena parkirišč v stečaju in koliko bo sedaj plačala občina novemu lastniku? Govori se namreč, da naj bi občina izgubila okoli 200.000,00 evrov. Kakšna je ali bo cena odkupa (parkirišče ali m² ali ?)? Ali je katera parcela oz. parkirišče že odkupljeno in katero.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je parkirišča na nepremičninah ID znak parcel 964 1823/5, 964 1827/3, 964 1827/4, 964 1827/10 in 964 1827/11 kupila za 70.000,00 EUR (cca. 24 EUR/m2), nepremičnino 964 1863/19, ki v naravi predstavlja zelenico med večstanovanjskima blokoma ( Šercerjeva 7, 9, 11 in Šercerjeva 13) ter deloma nekaj parkirišč pa za 12.350,00 EUR ( cca. 4,80 EUR/m2). Glede cene parkirišč v stečaju pa je za odgovor pristojen stečajni upravitelj Vegrada.
Za vzdrževanje pa ima občina sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi katere koncesionar vzdržuje površine, ki so v njeni lasti. V konkretnem primeru koncesionar vzdržuje samo dovozno cesto na parkirišča (ID znak parcel 964 1836/1 in 964 1827/5). Vzdrževanje parkirišč  vključuje letno in zimsko vzdrževanje.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora in v Uradu za komunalne dejavnosti.
 
- Katera parkirišča oz. zemljišča bo po informaciji g. Morija v RTV prispevku (16.1.2019) sedaj občina odkupila.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je že odkupila zemljišča s parkirišči na območju Šercerjeve, za odkup parkirišč v Šaleku pa potekajo razgovori s stečajno upraviteljico Vegrada v stečaju za odkup predmetnih nepremičnin.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
 
- Kaj se je v dveh mesecih spremenilo, da je sedaj interes, prej ga pa ni bilo!
ODGOVOR:
Leta 2010, ko je bil uveden stečajni postopek nad Vegradom, smo z obvestilom za javnost (28. oktobra 2010) seznanili vse občanke in občane z možnostmi, ki jih imajo v okviru stečajnega postopka. Prav tako smo organizirali sestanek z upravniki večstanovanjskih objektov, kjer so bili prisotni predstavniki podjetij Habit, Linea in Turnšek, na katerem smo jih pozvali, da naj takoj pristopijo k aktivnostim za reševanje te problematike. Upravnikom sta bili predstavljeni dve možnosti. Lahko bi naredili prijavo v stečajno maso za priznanje izločitvene pravice na podlagi listin vsakega posameznega etažnega lastnika. Upravniki bi lahko prijavili tudi izločitvene pravice za tisto zemljišče, ki bi ga lahko opredelili kot pripadajoče zemljišče k stanovanjskemu bloku, če bi obstajale kakršnekoli listine glede stanovanjskih objektov, pripadajočih parkirišč in drugih površin, ki sodijo k stanovanjskim blokom (projekti, soglasja, gradbena dovoljenja, ipd.). Rok za te postopke je bil do 6. januarja 2011.
V letu 2018 so potekale javne dražbe, o katerih so bili s strani upravnikov blokov obveščeni tudi etažni lastniki stanovanj. V enem primeru so se dražbe etažni lastniki udeležili, v drugih primerih pa etažni lastniki te možnosti sploh niso izkoristili, čeprav je MOV pričakovala, da jo bodo in tako udejanili svoje interese po zagotovitvi parkirnih mest.
Tamkajšnji stanovalci so nas v začetku leta obvestili o nameri novega lastnika, ki želi s parkirišči predvsem tržiti oz. ustvarjati dobiček na račun tamkajšnjih stanovalcev. K rešitvi v dobrobit stanovalcev se prizadevamo tudi v Mestni občini Velenje, zato smo pristopili k odkupom, kar pa dolgoročno za ta obravnavana območja pomeni celostno parkirno ureditev z uvedbo modrih con.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
 
- Kako se bo razdelilo parkirišče pred Šercerjevo 13-15-17 (trije lastniki: zasebnik, občina in TEŠ).
ODGOVOR:
MOV je večino predmetnih zemljišč že odkupila na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, v nadaljevanju pa se bo na teh zemljiščih vzpostavil primeren režim parkiranja z modrimi conami.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
 
- Kako bo z parcelami, ki so delno parkirišče, delno javna pot ali delno zelenica.
ODGOVOR:
Parcele so s strani MOV v večini že odkupljene.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
 
- Kaj bo glede parkirišča, ki ga je leta 2007 v celoti investirala občina (Šercerjeva 13-15-17). Ali bo tudi tega, ki ga je investirala sama, odkupa od zasebnika, kljub temu, da je bil tam do leta 2007 v večini travnik.
ODGOVOR:
MOV je predmetna zemljišča odkupila na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, v nadaljevanju pa se bo na tem območju vzpostavil primeren režim parkiranja z modrimi conami.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
 
- V Velenju je še nekaj primerov, kjer so javna parkirišča (Aškerčeva, Šercerjeva, Jenkova, Tomšičeva…) v lasti zasebnikov ali gospodarski družb kot so Premogovnik, Gorenje, TEŠ itd. Ali se bo tudi za te pojavil interes občine šele, ko bodo te že v zasebnih rokah.
ODGOVOR:
S podjetji že tečejo pogovori glede možnosti pridobitve zemljišč.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
 
- Kaj je z podzemno infrastrukturo, ki se nahaja na teh parcelah, je pa v lasti občine (na primer toplovod, vodovod itd.)?
ODGOVOR:
Infrastruktura je v lasti občin in v najemu našega javnega podjetja KPV (toplovod, kanalizacija, vodovod). To infrastrukturo vzdržuje in obnavlja Komunalno podjetje. Izjema so hišni priključki za katere morajo poskrbeti etažni lastniki. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
 
Kdo je oz. še vedno vzdržuje omenjene površine (zasebnik ali občina).
ODGOVOR:
Kot smo zapisali že v enem od odgovorov zgoraj, je občina dolžna skrbeti za površine, ki so v njeni lasti. Za površine, ki niso v lasti občine morajo skrbeti njihovi dejanski lastniki. Izjema so parkirišča v zasebni lasti, ki bi bile vključene v modre cone. V tem primeru bi občina z lastniki parkirišč sklenila služnostno pogodbo na podlagi katere bi na teh parkiriščih uvedla sistem modrih con, v zameno za to pa bi prevzela skrb za letno in zimsko vzdrževanje parkirišč, vključno s cestnoprometno signalizacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
 
- Če bo občina uredila modre cone na parkiriščih na primer pred Kidričevo 55 ali Šercerjevo 13-15-17, za katere parkinge bo to veljalo, če pa so nekatera od njih delno ali v celoti na zemljišču TEŠ-a ali Gorenja !
ODGOVOR:
Kot smo že navedli v odgovoru zgoraj, z omenjenimi podjetji že tečejo pogovori glede možnosti pridobitve zemljišč.
 
2. Občina je tožila TEŠ, ker ni plačala dogovorjene odškodnine. Kako daleč je ta tožba?
ODGOVOR:
Tožba je v fazi dogovarjanja strank in možnosti poravnave.
Odgovor so pripravili v Pravni službi.
 
3. Ali imate kaj informacij oziroma koliko je resnice v tem, da naj bi v TEŠ kurili (oziroma naj bi jih v prihodnje) komunalne odpadke? V kolikor je na tem kaj resnice, vas sprašujem, kaj konkretno bo naredila občina Velenje, če do tega res pride?
ODGOVOR:
O morebitni nameri, da bi v Termoelektrarni Šoštanj kurili termično obdelane odpadke nismo seznanjeni oz. vemo tisto kar je bilo zelo posplošeno zapisano v medijih. V Mestni občini Velenje podpiramo zgolj tiste projekte, ki dodatno ne obremenjujejo našega okolja oz. imajo prednost tisti projekti, ki vplive na okolje razbremenjujejo. Tako bomo ravnali tudi v bodoče.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
           
4. Lansko leto smo za občinski praznik zopet imeli Jeleno Rozgo. Zanima me, koliko je tokrat občina plačala nastop te pevke?
ODGOVOR:
Koncert ob občinskem prazniku je izvedel Festival Velenje. Podatki so prikazani pri vprašanju pod zaporedno številko 4.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. januar 2019
Zap. št. 1
Članica sveta ALEKSANDRA VASILJEVIĆ je podala naslednjo pobudo:
1. Stanovalci Jenkove 27 - 31 opozarjajo na razpokano cestišče pri blokih, ki je polno lukenj in predstavljajo nevarnost za vozila, kakor tudi za ostale udeležence v prometu. Prav tako opozarjajo na neurejena in neoznačena parkirna mesta ter pomanjkanje pločnikov in mestne razsvetljave. Prosim za preučitev možnosti sanacije omenjenega cestišča.
ODGOVOR:
Projektna dokumentacija za obnovo spodnje ceste od Jenkove 21-25  že vključuje tudi obnovo ceste vzdolž Jenkove 27-31. Podobno kot v spodnjem primeru bomo tudi v tem primeru imeli sestanek z  upravnikom objekta zaradi razdelitve stroškov obnove ceste s parkiriščem. Dogovor bo moral upoštevati, da bodo etažni lastniki morali financirati obnovo njihove komunalne infrastrukture in asfaltiranje parkirišča, medtem ko bo občina v celoti financirala obnovo ceste, vključno z robniki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.