SI

2019

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2019.

September

30. september 2019
Zap. št. 35
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
Na predstavitvi projekta novih »kolesarskih prog« je vodja urada T. Brodnik na moje vprašanje povedal, da imajo nove asfaltirane kolesarske proge garancijo na izvedbo, točnega podatka pa ni poznal. Prosim da v odgovoru zapišete kakšne garancije so morali podati izvajalci (garancijska zagotovila, garancija za kvalitetno izvedbo del) po posameznih izvedenih kolesarskih progah/trasah. Ker je projekt že potrjen vas prosim, da zapišete kje so trase, kaj se je (se bo) naredilo in kdo je izvajalec na posamezni trasi.
ODGOVOR:
Kot smo na javni predstavitvi predstavili, smo za Mestno kolesarsko omrežje prijavili tri projekte, in sicer:
1) Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, ki smo ga prijavili na trajnostno mobilnost in je sofinanciran iz kohezijskega sklada ter se izvaja v letu 2019,
2) Mestno kolesarsko omrežje – Zahod, ki je prijavljen na CTN mehanizem in smo prejeli odobritev, v pripravi je javni razpis za gradnjo,
3) Mestno kolesarsko omrežje – center, ki je prijavljen na CTN mehanizem in je še v pregledu na MZI in čakamo na odobritev.
Za Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, je na podlagi javnega naročila, ki je bil objavljen po odprtem postopku na portalu Javnih naročil bil izbran izvajalec Andrejc, d. o. o. V okviru tega javnega naročila je bila podpisana pogodba v višini 1.059.458,75 evrov za izgradnjo površin za kolesarje in površin za pešce. Projekt zajema izvedbo naslednjih kolesarskih povezav, skladno s prijavljenim projektom na MZI na JR UTM1, in sicer gre za manjkajoče odseke, da se zagotovi povezljivost obstoječega omrežja.
Predmet pogodbeno oddanih del so: Kidričeva cesta, Vodnikova cesta, Pot na Gorico, Goriška cesta, Gorica-Velenjka, Šaleška cesta, Šaleška in Efenkova,  Efenkova-Šalek-Selo, Šalek-Interspar, Cesta do Sela, Stanetova cesta, Aškerčeva cesta in Cesta na jezero. Ker je na nekaterih povezavah prišlo do spremembe tras površin za pešce, smo z lastnimi sredstvi morali zagotoviti naslednje dele površin za pešce na Kidričevi cesti, Cesti do Sela, Goriški cesti, Vodnikovi cesti,  Šalek-Interspar, poti na Gorico in povezavi Efenkova-Šalek-Selo.
Skladno z javnim naročilom in pogodbo je izvajalec občini predal bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s katero izvajalec jamči, da bo vse svoje pogodbene obveznosti izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter na način, opredeljen v pogodbi.  V roku 15 dni po pridobitvi primopredajnega zapisnika pa mora izvajalec predati še finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 5 let v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, s katero bo izvajalec jamčil, da bo ves čas garancijske dobe, na svoje stroške popravil oziroma odpravil ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

23. september 2019
Zap. št. 34
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
V zvezi z delovanjem zdravstvenega doma in obravnavano problematiko na seji mestnega sveta vas prosim, da posredujete spodnja vprašanja dir.zdr.doma g.Šteharniku. Prosim tudi, da zagotovite, da bodo odgovori podani tako kot so postavljena vprašanja, po posameznih točkah – ne vse v »enem« odgovoru.
Prosim Vas tudi za odgovor, kdaj bomo na seji mestnega sveta obravnavali sanacijski program, ki bi moral biti pripravljen do poletja. Zanima me, zakaj le tega nismo v mestnem svetu obravnavali pravočasno, saj je izguba neposredno vezana na proračun MOV.
V zvezi z Zdravstvenim domom Velenje sem dobil obvestilo, da bi naj zdravnica Nina Nikolić Lebič že pred poletjem podala odpoved iz ZD. V zvezi s tem me zanimajo naslednje stvari:
V njeni navedeni razlogi me ne zanimajo, zato jih ni potrebno posebej navajati, me pa zanimajo naslednja vprašanja in bi prosil da odgovorite po točkah:
1. Ali je še zaposlena v ZD Velenje, če ne s katerim dnevom ji je potekla/poteče pogodba o zaposlitvi?
2. Ali je imela odpovedni rok, kakšen je bil, se je upošteval?
3. Ali je ob zaključku del.razmerja zdravnica ambulanto formalno »uredila« in zaključila z vsemi odprtimi stvarmi, ki jih je imela v tej službi?
4. Koliko strank (podjetij oz. fiz.oseb) je bilo vezanih na njeno delovno mesto oz. na njo kot zdravnico ob prekinitvi pogodbe (pooblastila)?
5. Ali so te stranke ostale na medicini dela v ZD Velenje ali je zdravnica imela možnost/priložnost, da jih je odpeljala na svoje novo delo (morda v specialistično kliniko dvorec Lanovž)?
6. Če so stranke ostale v ZD Velenje, kdo/kateri zdravnik(i) so prevzeli te stranke po njenem odhodu?
7. Zakaj ZD Velenje ni začel s financiranjem specializacij MD v letih od kar ste direktor ZD? Vzroki?
8. Ali je vodja oddelka MD Boštjan Skornšek polno zaposlen v ZD Velenje?
Na svoji Linkedin strani ima namreč vpisano, da je zaposlen tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž. Ali ima dovoljenje s strani ZD Velenje?
9. Se vam zdi/ne zdi sporno, da vodja oddelka dela v konkurenčnem podjetju? Zakaj?
10. Ali ima vodja oddelka MD Boštjan Skornšek konkurenčno klavzulo (glede na to da je vodja oddelka MD), če da kakšno, če ne zakaj ne?
11. Ali imate dvom, da lahko ima vodja oddelka MD priložnost preusmerjati stranke v konkurenčno podjetje? Zakaj ne, kako to preprečujete?
12. Boštjan Skornšek je tudi sindikalni zastopnik sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije v ZD Velenje.
13. Ali po vašem mnenju gre morda za konflikt interesov – glede na to, da ga vidimo kot zaposlenega tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž?
14. Prosimo za podatek, o učinkovitosti zdravnice Nina Nikolić Lebič v času, ko je bila zaposlena v ZD Velenje. Koliko ljudi je pregledala in zaključila obravnave in v koliko časa (koliko ur je v tem času delala). Prosil bi tudi za enake podatke (primerjavo) z vsemi ostalimi zdravniki, ki so v tem času opravljali delo zdravnika na medicini dela. Za ta podatek sem vas že zaprosil na seji sveta MOV, pa sem s strani vaše administracije dobil nepopoln odgovor. Torej kakšna je bila realizacija, št.pregledov/na uro/na pos. zdravnika.
15. Zaposlenim v ZD Velenje ste posredovali dopis v zvezi z mojimi vprašanji na seji sveta MO Velenje. Prosim, da ga priložite k odgovorom. Po mnenju nekaterih gre za pritisk na vaše podrejene, za mobing? Če ne, zakaj ne – kako to argumentirate?
16. Zanima me koliko je bilo izdanih potnih nalogov oz. koliko potnih stroškov je nastalo v zvezi z zaposlenimi v administraciji (torej ne zdravniki, med.sestre, šoferji NMP oz. reš. vozil, ki so naloge opravljali v zvezi s pacienti) v času od kar ste dir. zdr. doma. Kakšni so bili, koliko in kdo jih je ustvaril.
17. Po zadnjih informacijah, bi se naj stanje po odhodu zdravnice (če inf. držijo) v medicini dela spremenilo. Kakšne so spremembe, kakšni so rezultati v metodah dela, kakšna je realizacija, št. pregledov/na uro/na zdravnika.
Če sem morda v kakšnem od postavljenih vprašanjih uporabil neprimerno terminologijo, saj v medicini dela (MD) gre za specifiko, se opravičujem.
Prosim vas tudi, da nas svetnike seznanite s pripravljenim sanacijskim programom, ki bi ga bilo zaradi izgube v zadnjih dveh letih potrebno pripraviti.
ODGOVOR:
Svetniško vprašanje ni postavljeno v skladu z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje, v katerem piše, da imajo člani sveta pravico postaviti vprašanje, ki zadeva Mestno občino Velenje in je v pristojnosti dela občinske uprave ali župana.
Vprašanja morate nasloviti na vodstvo Zdravstvenega doma Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. september 2019
Zap. št. 33
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
Mestna občina je pripravila lepo in bogato praznovanje »60 let od odprtja mestnega središča«. V zvezi s tem prosim za celovito poročilo o dogodkih, stvareh, odprtjih, praznovanjih, srečanjih s predstavniki občine ali županom, koncertih, najemih, darilih …  in povezanih materialnih ter nematerialnih - ovrednotenih stroških (ki jih morda ni bilo potrebno plačati, pa so vseeno stroški), ki so bili kakorkoli povezani s praznovanjem, oz. se jih je omenjalo v povezavi s praznovanjem.
Prosim, da je v poročilu za vsako stvar označeno za kakšen dogodek gre, kdo je organizator, podpisnik, vrednost, postavka v proračunu (od kod se je črpalo sredstva).

ODGOVOR:
V letošnjem letu smo za praznovanje 60. obletnice od odprtja novega mestnega središča Velenja namenili 100.000 evrov, kot je bilo potrjeno v proračunu Mestne občine Velenje. Pridobili smo tudi dodatna sredstva v višini 29.650 evrov za organizacijo enega izmed koncertov v septembru. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
     

 

 

Avgust

29. avgust 2019
Zap. št. 32
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo pobudo:
Dajem pobudo da se uredijo (ponovno označijo) prehodi za pešce na spodaj navedeni lokaciji. Na teh prehodih je veliko osnovnošolcev.
Prehode obnavlja podjetje PUP, d. d., in jih bo obnovil v prihodnjih dneh.   
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
     

1. avgust 2019
Zap. št. 31
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Prosim, da mi v zakonskem roku posredujete tehnično specifikacijo del za vrednost 124.090 evrov, kolikor znaša vrednost del na tej trasi (rekonstrukcija Vodnikove ceste).
ODGOVOR:
REKAPITULACIJA - kolesarska pot - Vodnikova cesta  
1. PREDDELA 9.961,30 €  
2. ZEMELJSKA DELA 6.908,14 €  
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 33.623,45 €  
4. ODVODNJAVANJE 3.030,00 €  
5. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 3.025,80 €  
6. TUJE STORITVE 4.350,00 €  
7. NEPREDVIDENA DELA (10%) 6.089,87 €  
SKUPAJ 66.988,56 €  
DDV 22% 14.737,48 €  
SKUPAJ Z DDV 81.726,04 €

REKAPITULACIJA - površina za pešce - Vodnikova cesta  
1. PREDDELA 2.546,00 €  
2. ZEMELJSKA DELA 4.438,30 €  
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 23.410,80 €  
4. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 157,50 €  
5. TUJE STORITVE 1.020,00 €  
6. NEPREDVIDENA DELA (10%) 3.157,26 €  
SKUPAJ 34.729,86 €  
DDV 22% 7.640,57 €  
SKUPAJ Z DDV 42.370,43 €    
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
     

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Januar