Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2015

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta PROGRAMER APLIKACIJ VI

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

PROSTO STROKOVNO TEHNIČNO DELOVNO MESTO PROGRAMER APLIKACIJ VI

Najem energetsko učinkovitih multifunkcijskih strojev

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POSODOBITVE IN VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI VELENJE

Čiščenje in hišniška opravila počitniških kapacitet za leto 2016

Zagotavljanje stacionarne telefonije za leto 2016

Javna dražba - Jurčičeva

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera oddaje nepremičnine v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Naročnina za uporabo portala za vpogled v BONITETE 2016-2017

Vzdrževanje finančno računovodskega programa za leto 2016 (Poslovanje)

Vzdrževanje in administriranje programske opreme ODOS z moduli za leto 2016

Namera o oddaji stvarnega premoženje v najem

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodkih, ki jih organizira Mestna občina Velenje

Upravljanje Mestne tržnice Velenje 2016

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodkih, ki jih organizira Mestna občina Velenje in bodo potekali 4., 11. in 31. 12. 2015

Nakup velikoformatnega tiskalnega stroja

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (Kavče 4)

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem (Koroška cesta 37 a)

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (Titov trg 1)

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Zavetišča za brezdomce in socialno ogrožene občane

Sanacija strehe na objektu PC Standard

Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PIZ) za gostinski object OAZA

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Javni razpis - podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu ambulante splošne oz. družinske medicine

Nakup papirja in kuvert za leto 2016

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Sanacija stene na telovadnici OŠ Šalek

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v najem

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/1 v TIC-u

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJ V NARAVNE VIRE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2015

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Ponovna javna dražba za prodajo stanovanja Šalek 91, Velenje

Izvedba priključka v javno kanalizacijo, Cesta Simona Blatnika 21

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov PC Standard v najem

Sanacijo stene in porušitev oboka Stari trg 25, Velenje

Sanacija strehe Vojkova 12 a, Velenje

Poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa MOV za leti 2016 in 2017

NADOMESTNA ZAPOSLITEV NA STROKOVNO-TEHNIČNEM DELOVNEM MESTU STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V TIC-u

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb Goriška 63

Javni razpis za prodajo stanovanja z javnim zbiranjem ponudb Kersnikova 15

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE V MES

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje

Vzdrževanje odprtega WIFI omrežja v MOV - 2015/2016 (za obdobje 12 mesecev)

Natečaj Velenje po meri invalidov

Sanacija prostorov Goriška 43

Obnova toplotne podpostaje v večnamenskem domu KS Pesje z gasilskim društvom PGD Pesje

Javno dražbo za prodajo stanovanja Šalek 91 Velenje

Sanacija strehe Velenjski grad – delavnica

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB NA OBMOČJU DEPONIJE PREMOGA, PEPELA IN PORDUKTOV ODŽVEPLJEVANJA V VELENJU

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM - Poslovni prostor, Trg mladosti 2, Velenje

Protipožarna zaščita 2. in 3. nadstropje stavbe MOV

Javno naročilo za izdelavo spletnega mesta za potrebe projekta Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na koncertih, ki jih organizira Mestna občina Velenje in bodo potekali 4., 18. in 19. 9. 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno naročilo za izdelavo spletnega mesta za potrebe projekta Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Velenje v letu 2015

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MO Velenje v letu 2015

Sanacija oken in polken na Velenjskem gradu

Zavrnitve vseh ponudb: "Sanacija oken in polken na Velenjskem gradu"

Namera o prodaji nepremičnin v k. o. 957 Škale

Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju

Sanacija sanitarij vodovoda v vrtcu Ciciban

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb z stanovanje Goriška 63 Velenje

Sanacija fasade na objektu KS Staro Velenje

Nabava in motaža LED reflektorjev Vila Bianca

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Inženirske gradbene storitve pri sanaciji objekta Stari trg 27

JAVNI POZIV ZA VSTOP V PARTNERSTVO V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA RAZVOJ PODEŽELJA NA OBMOČJU OBČIN ŠALEŠKE DOLINE

Nakup igral za vodno zabavišni park

OBVESTILO o zaključenem postopku javne objave prostega uradniškega delovnega mesta »Svetovalec III – za splošne zadeve«

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave dveh prostih strokovno-tehničnih delovnih mest »Serviser IV«

Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju

Sanacija oken in polken na Velenjskem gradu

Strežniška oprema 2015 - 2

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2015

Objava dveh prostih strokovno tehničnih delovnih mest »SERVISER IV«

Zamenjava strehe gasilskega doma PGD Šalek

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora Tomšičeva 20, Velenje

Javni razpis za prodajo stanovanja Goriška 63, Velenje

Strežniška oprema 2015

Izvedba revizijskih pregledov MOV in OŠ - povabilo k oddaji ponudbe

Izvedba revizijskih pregledov MOV in OŠ

Izvedba revizijskih pregledov MOV in OŠ (OŠ MPT, OŠ AA)

Preureditev sanitarij v objektu Doma borcev in mladine, Kopališka 3

Prosto delovno mesto Svetovalec III – za splošne zadeve v Kabinetu župana - za določen čas

Nakup pisarniške opreme za prostore KS Gorica v novem PSO Gorica

Prosto delovno mesto »BLAGAJNIK V« za določen čas

POZIV političnim strankam, drugim organizacijam v občini in občanom za vložitev predlogov za člane častnega razsodišča

Namero o ustanovitvi služnostne pravice

Ureditev javne razsvetljave v Prelski

NAKUP AVTOMATOV ZA IZDAJO PARKIRNIH LISTKOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namero o oddaji stvarnega premoženja z neposredno pogodbo za poslovni prostor Star trg 11, Velenje

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2015

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Adaptacija stanovanj Vojkova 12 a (8,68), Šalek 91 (43), Tomšičeva 4 (9), Zidanškova 7 (1) skupaj s popisi

IZGRADNJA ZADRŽEVALNIKA METEORNIH VOD NA PODROČJU GORICE V VELENJU

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju za potrebe Mestne občine Velenje in svetniških skupin v letu 2015

Rušenje garaž na Cesti talcev

Prestavitev in zamenjave razsvetljave na Prešernovi cesti 9 a, b

Dobava in montaža ALU pregradnih sten podhod Mastodont, Šaleška 20 f Velenje

Javni razpis za prodajo nepremičnine na naslovu Šalek 81, Velenje

Javni razpis za prodajo nepremičnine na naslovu Šalek 81, Velenje

Javni razpis za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa mladih

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala MOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javi razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni natečaj naj prostovoljec v MO Velenje 2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o prodaji premičnine

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2015

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Vzdrževanje in nadgradnja računalniškega programa "Prekrškovni organ"

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

Vzdrževanje in servis službenih vozil MO Velenje v letu 2015

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o ustanovitvi služnosti

Naročnina za uporabo portala GVIN za leto 2015