Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2014

Upravljanje Mestne tržnice Velenje 2015

Namero o oddaji nepremičnin v najem

Namero o oddaji nepremičnin

Namera o ustanovitvi služnosti

Čiščenje in hišniška opravila počitniških kapacitet - Vila Rosa 2015

Vzdrževanje in administriranje programske opreme ODOS z moduli za leto 2015

Uporaba in vpogled v pravne, finančne in davčne informacije preko spletnega portala (2015-2016)

Vzdrževanje finančno računovodskega programa za leto 2015 (Poslovanje)

Vzdržeavnje in gostovanje spletnih strani velenje.si in tourism.si 2015-2016

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Namrea o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o prodaji premičnin

Urbanistični načrt mesta Velenje

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Zavetišča za brezdomce in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, pri kateri ponudnik uporabi del

Storitev zavarovanja premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodkih 12. 12. 2014, ki jih organizira Mestna občina Velenje

Obnova stanovanj: Vojkova 12 a (94), Šaleška 2 b (52), Tomšičeva 1 (5), Šalek 97 (34), Šercerjeva 7 (5), Vojkova 12 a (88), Vojkova 12 a (60)

Nakup avtomatov za izdajo parkirnih listkov

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v mestni občini Velenje za leti 2013 in 2014

Sanacija ploščadi pred Zdravstvenim domom Velenje

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za položajno uradniško delovno mesto direktor občinske uprave MOV

Izdelava Urbanističnega načrta mesta Velenje

Sanacij strehe na objektu Čolnarne ob Velenjskem jezeru

Izgradnja pustolovskega energetskega igrišča v sklopu projekta Cul-Energy4Kids (SI-AT)

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Popravilo in izolacija vhoda in korit Kosovelova 2 a, Velenje

Razpisna dokumentacija za sanacijo strehe Cesta talcev 18 a, Velenje

Prodaja nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za enoletne štipendije ali enkratne denarne pomoči za posebno nadarjene študente ali študente razvojno prednostnih poklicnih usmeritev ali nadpovprečno družbeno angažirane študente

Izvedba notranje revizije za leto 2013 v letu 2014

Dobava in montaža ALU pregradnih sten podhod Mastadont

Obnovo kurilnice v večnamenskem domu KS Škale Hrastovec z gasilskim domom PGD Škale

Prosto delovno mesto direktorja/direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje

Javno naročilo za sanacijska dela na mostu na Jenkovi cesti

Javno naročilo - Izdelava idejnih projektov tipskih stanovanjskih hiš za območje Škal - cona I/2. faza

Namere o oddaji stvarnega premoženja v najem

Nakup tehnične opreme za malo dvorano Doma kulture Velenje

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov (PC Rudarski dom) v najem

Geodetski posnetek Škale-Hrastovec

Cenitev kmetijskih zemljišč v k.o. Laze

Cenitev zemljišč

JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na dogodkih, ki jih organizira MO Velenje

Urbani posegi na javnih površinah v naselju Novi Šalek v Velenju – postavitev urbane opreme

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Vgradnja umetne trave pri OŠ Šalek

Poročilo o izvedenih javnih naročilih, sponzorskih oz. donatorskih pogodbah ter drugih sofinanciranjih iz proračuna MOV v prvem polletju 2014

Rekonstrukcija Jenkove ceste

Geodetska odmera zemljišča v k.o. Ložnica

Osvetlitev križišča Paka - trebeliško z energetsko samozadostno svetilko

Namera o ustanovitvi služnosti

Ureditev ekološkega otoka na Ljubljanski cesti za gradom

Ureditev ekološkega otoka na Cankarjevi cesti

Izdelava geotehničnega mnenja k izvedbi sanacije garaže - 3 PSO Gorica Velenje

Nakup novega gasilskega vozilo GV-1

Ureditev razsvetljave na Čufarjevi in Kajuhovi cesti

Namero o oddaji stvarnega premoženja v uporabo z neposredno pogodbo za Vojkovo 12 a Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za Splitsko 61, Velenje, stanovanje štev. 1

Monitornig deformacij vpliva na sosednje objekte v času črpanja vode iz garaže -3 PSO Gorica Velenje

Cenitev nepremičnin v naselju Stara vas v Velenju

Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa Svetovalec - za pravne zadeve

IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA INOX OGRAJE NA VELENSJKI PLAŽI

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Galerije Velenje

Izdelava elaborata turistične obvestilne signalizacije v MO Velenje

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Veleje v letu 2014

Ponatis kataloga Velenje

Nakup zaprtih zunanjih tržnih stojnic

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVGP-2

Cenitev zemljišč v k.o. Škale in k.o. Vinska Gora

Monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja objava do: 6.6.2014 rok oddaje: 6.6.2014

Ureditev razsvetljave v Sončnem parku z energetsko samozadostnimi svetilkami

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA - POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV

Izdelava PGD in PZI dokumentacije za ureditev meteornih voda na Žarovi ulici v Velenju

Izdelava PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo zadrževalnika meteornih voda na področju Gorice

Izdelava PZI projekta za izdelavo pločnika v Podkraju pri Velenju

Sanacija plazu Vodušek v Vinski Gori

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Razpis za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec – za pravne zadeve za določen čas

Nakup zaprtih zunanjih tržnih stojnic

Sanacija OŠ MPT – III. faza

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Ureditev igrišča v Pesju

Namera o oddaji nepremičnin v lasti MOV v najem

Izvedba osvetlitve športnega igrišča za košarko pri stadionu

Zamenjava garažnih vrat na objketu Šlandrova 10 a in 10 b

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2014

Povabilo k oddaji ponudb za sanacijo poti na grad Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

SANACIJA FASADNEGA OVOJA NA DOMU KS KONOVO

Zamenjava razsvetljave ob pešpoti od bazena proti Gorici

Izdelava IDZ+PZI projekta za izgradnjo pločnika v naselju Konovo v Velenju

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

RECENZIJA IDP ZA KOLESARSKO POT HUDA LUKNJA

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Sanacija strehe na objektu kapelica na Tomšičevi cesti v Velenju

MONITORING REKE PAKE 2014

Varovanje čolnarne, prireditvenega šotora in javnih sanitarij za Mestno občino Velenje

Izvedba revizijskih pregledov OŠ MOV (Gustav Šilih, Livada, CVIU)

Ureditev novih vrtičkov ob železnici - 2. faza

IZGRADNJA VODOVODA HRASTOVEC – sekundarni del

Namero o oddaji nepremičnin v najem

Namero o oddaji nepremičnin v najem

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2014

Razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Muzej Velenje

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

Javno naročilo za nabavo opreme mobilne učilnice za projekt Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Obnova stanovanj Vojkova 12a (65), Šaleška 19 (20), Stantetova 14 (49), Goriška 63 (7), Foitova 6 (33)

Obnova male dvorane Kulturnega doma Velenje na okolju prijazen način

Izbira pravnega in finančnega svetovalca v postopkih zadolževanja občine v letu 2014 (5 postopkov)

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014

Cenitev nepremičnin v Stari vasi v Velenju

Sanacija stopnic v podhodu pri pošti

Urejanje ekoloških otokov

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja Svetovalec - za pravne zadeve

Izdelava PZI projekta za izgradnjo pločnika ter klančine za pešce v Starem Velenju

Nakup črnil za potrebe Mestne občine Velenje - 2014

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2014

Nadgradnja avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles z dvema postajama in sedmimi kolesi

Poslovnih prostorov LEPICENTER - Promenada

Javno naročilo za nabavo pohištvene opreme za projekt Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Javno naročilo za nabavo elektro - komunikacijske opreme PC STANDARD

Javno naročilo za nabavo računalniške opreme za projekt Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Javno naročilo za nabavo računalniške opreme PC STANDARD

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju za potrebe Mestne občine Velenje in svetniških skupin v letu 2014

Vzdrževanje fontane v krožišču pri Nakupovalnem centru Mercator

IZGRADNJA KANALIZACIJE PODGORJE – I. FAZA, KANAL A IN A1

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

JAVNO NAROČILO ZA NABAVO POHIŠTVENE OPREME PC STANDARD

Oblikovanje priložnostnega logotipa "Rokodelska tržnica v Starem Velenju"

Izgradnja Športnega parka Konovo

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Jenkove ceste

Nakup tabličnih računalnikov in iPad naprav

Nakup novega požarnega zidu in stikal

Prilagoditve sistema ODOS po meri naročnika za leto 2014

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM LEPICENTER - PROJEKT PROMENADA

Cenitev stanovanj v lasti MOV

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014

Vzdrževanje sistema za daljinsko proženje siren

Vzdrževanje in posodobitev programam EIS

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija MO Velenje 2013

Prosto uradniško delovno mesto SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE

Poročilo o izvedenih javnih naročilih, sponzorskih oz. donatorskih pogodbah ter drugih sofinanciranjih iz proračuna v letu 2013

Sanacija PC Standard

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LUČKA

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO DVEH PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST OBČINSKI REDAR V MEDOBČINSKI INŠPEKCIJI, REDARSTVU IN VARSTVU OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala MOV

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

NAMERA O ODDAJI DELA NEPREMIČNINE V NAJEM

NAMERA O ODDAJI DELA NEPREMIČNINE V NAJEM

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Nakup kurilnega olja za KS Šentilj

Namere o oddaji stvarnega premoženja v najem

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/1 v Uradu za družbene dejavnosti MO Velenje

Javni razpis za zbiranje ponudb za ODDAJO LOKACIJ NA ZEMLJIŠČIH V LASTI IN UPRAVLJANJU MESTNE OBČINE VELENJE, ZA NAMEN PRIDOBIVANJA PRAVICE POSTAVITVE OBJEKTOV ZA IZVAJANJE VELIKEGA IN MALEGA ZUNANJEG

Nakup barvnega umerjevalnika zaslonov in printerjev X-Rite ColorMunki Design - 1 kos

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Idelava projektantskega predračuna in popisov za adptacijo stanovanj: Goriška 63 (7), Goriška 51 (28), Šalek 92 (2), Stantetova 14 (49), Šaleška 19 (29), Foitova 6 (33), Vojkova 12 a (65)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2014

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Najem dveh prenosnih klima naprav 3,5 Kw, sistemski prostor

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Tiskanje nalepk za oglaševanju mestnih koles vključenih v sistem BICY

Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v lasti MOV

Vzdrževanje in servis službenih vozil Mestne občine Velenje za leto 2014

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje

RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE.

RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE VELENJE V NAJEM ALI BREZPLAČNO UPORABO S FINANCIRANJEM NAJEMNINE IN OBRATOVALNIH STROŠKOV

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO PODSEKRETAR-VODJA KABINETA

Čiščenje gozdov v lasti MO Velenje

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt »Energetska sanacija ZD Velenje«