SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2013

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt "Prenova mestnega središča Velenje – projekt Promenada"

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražbo za prodajo nepremičnin

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Namera o oddaji nepremičnine (dela parc. št. 872, k. o. Velenje)

Namere o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Namere o oddaji posameznega dela stavbe v najem

Namere o oddaji posameznega dela stavbe v najem

Namere o oddaji stvarnega premoženja

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o prodaji nepremičnine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU ZEMLJIŠČA

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU ZEMLJIŠČA

Namera o oddaji stvarnega premoženja

Namera o oddaji stvarnega premoženja

Namera o oddaji stvarnega premoženja

Namera o oddaji stvarnega premoženja

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o ustanovitvi služnosti

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o oddaji poslovnega porstora v najem

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji prostorov v brezplačno uporabo v objektu Cesta na jezero 7 v Velenju

Namera o oddaji prostorov v brezplačno uporabo v objektu Cesta na jezero 7 v Velenju

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stavrnega premoženja v najem

Namera o oddaji premičnine - stroja XEROX

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti

Namera o oddaji nepremičnine v najem - parcela št. 629/8 k.o. 964 Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti

Namere o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne služnostne in najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Namera o oddaji nepremičnin v najem

NAMERA za oddajo poslovnih prostorov Trg mladosti 2 v najem

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

Namera o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

Čiščenje gozdov v lasti MO Velenje

Obvestilo o zaključenem postopku objave strokovno tehničnega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Obvestilo o zaključenem postopku za zasedbo delovnega mesta

Izdelava Arhitekturnega vodiča

Javno dražbo za prodajo stanovanj v Velenju

Vloga za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča

SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev

Obvestilo o zaključku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec III za pravne zadeve v Uradu za javne finance in splošne zadeve

Obrazci in navodila za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOV za leti 2014 in 2015

JAVNI POZIV za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino (Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki) za leto 2013

Javni poziv podjetno v svet podjetništva 2013 v Savinjski regiji

OBVESTILO o zaključenem postopku javnega razpisa za delovno mesto »Svetovalec-za pripravo in vodenje projektov« za določen čas

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO PODSEKRETAR-VODJA KABINETA

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO STROKOVNO TEHNIČNO DELOVNO MESTO STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI MOV

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA PODSEKRETAR V KABINETU ŽUPANA

Svetovalec III v Službi za razvojne projekte in gospodarstvo

Prosto strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v TIC-u

Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta RAČUNOVODJA VI v javnem zavodu Festival Velenje

Zaposlitev: Področni sekretar - vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije.

OBVESTILO o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Vzdrževalec IV (II)

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja - višji svetovalec III v URI

Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Vzdrževalec IV (II)

Avdiovizualna nadgradnja vsebin gradu Velenje - projekt CLEAR

Vzdrževanje aplikacije "Prekrškovni organ" za leto 2014

Pogodba o spremljanju medijev za leto 2014

Strokovna ocena o vplivu hrupa in izdelava elaborata zaščite pred hrupom za objekt Galerija Velenje

Vzdrževanje finančno računovodskega programa za leto 2014 (Poslovanje)

Vzdrževanje in administriranje programske opreme ODOS z moduli za leto 2014

Nakup zaščitno reševalne opreme za Alpiniste reševalce v sistemu ZIR MO Velenje

Prevod in grafično občikovanje kataloga in zloženke Velenje v italjanskem in nizozemskem jeziku

Geodetska odmera k. o. Velenje, k. o. Laze in k. o. Škale

Cenitev zemljišča v Velenju pri stavbi Farmin, d. o. o.

Preureditev prostorov v Domu krajanov KS Stara vas - obrniška dela

Sanacija javne razsvetljave na Šlandrovi cesti

Zamenjava športnega parketa v telovadnici POŠ Škale

Pisarniške omare UOP

RUŠITEV KIOSKA - Zidanškova ulica

Dobava in polaganje laminata ter pozidava odprtine vrat Kopališka 3

Ureditev makadamskega parkirišča pri Škalskem jezeru v Velenju

Zamenjava svetil, stikal in vtičnic

Cenitev nepremičnin v k.o. Velenje

Vgradnja odtočnih kanalet na vhodih v stanovanjske bloke na Stantetovi ulici 13, 15, 17

Čiščenje pokopališča v šmartnem

Obnova stopnic pod Goriško 61

Obnova fasade na objektu Doma KS Stara vas

Izvedba novoletne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje

Obnova strehe in ureditev stropa mansarde vila Rožle

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Velenje v letu 2013

NABAVA STROJNE STREŽNIŠKE OPREME

UREDITEV VODOVODA IN ELEKTRIČNE NAPELJAVE DO OBJEKTA NA VRTIČKIH V BEVČAH

REKONSTRUKCIJA ŠLANDROVE CESTE

Vzpostavitev pilotnega projekta »galerija na prostem« v okviru projekta CITY IMPULSES

Vzpostavitev pilotnega projekta v okviru projekta CITY IMPULSES

Izdelava občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

Obnova fasade na objektu Dom borcev, Kopališka 3

Odstranitev objekta Ljubljanska 2, Velenje in sanacija opornega zidu

ENERGETSKA SANACIJA PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI STANOVANJSKI BLOK CESTA SIMONA BLATNIKA 1/a, Velenje

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt »Energetska sanacija ZD Velenje«

Javno naročilo za izbiro izvajalca za prenovo regijske Galerije Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za adaptacijo stanovanj Goriška 49 (štev. 23), Kraigherjeva 8 b (št. 2), Velenje

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt "Prenova mestnega središča Velenje – projekt Promenada"

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce , »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017

Vzdrževanje in servis službenih vozil Mestne občine Velenje za leto 2014

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje

RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE.

RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE VELENJE V NAJEM ALI BREZPLAČNO UPORABO S FINANCIRANJEM NAJEMNINE IN OBRATOVALNIH STROŠKOV

Javni poziv in razpisna dokumentacija PVSP-2014

Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb

Ureditev javne razsvetljave na Koroški cesti

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za stanovanji Kidričeva 7, štev. 56 in Kardeljev trg 1, štev. 73

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE V MES

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb stanovanje Jenkova 15, Velenje

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2013

Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Festival Velenje

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2013

RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE VELENJE V NAJEM ALI BREZPLAČNO RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE VELENJE V NAJEM ALI BREZPLAČNO

Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2013

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2013

JAVNI RAZPIS za dodelitev vrtičkov v zakup

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2013

Javni razpis za oddajo stvarnega premoženja - lesene hiške in zemljišča za izvajanje gostinske dejavnosti) v najem

Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem na Cankarjevi cesti

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI VELENJE IZ PRORAČUNA MO VELENJE ZA LETO 2013

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2013

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2013

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Velenje

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC III V UOP SAŠA REGIJI

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO DVEH PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

Fotografski natečaj "Fotografija meseca Mestne občine Velenje"

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec v Pravni službi

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC III V URADU ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Naj prostovoljec in naj prostovoljna organizacija v letu 2012

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA TINKARA

IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA KONOVO

Izgradnja razbremenilnega kanala na Toledovi cesti v Velenju

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za stanovanje štev. 38, Jenkova 15, Velenje

Vzdrževanje ekoloških otokov

Idejni projekt za kolesarsko pot Huda luknja

Prenova male dvorane Doma kulture Velenje

Izvajanje meritev hitrosti s stacionarnim radarjem za leto 2013-2015

Ureditev štirikrakega križišča pri Skalci

Adaptacija stanovanja Vojkova 12 a, Kidričeva 55, Cesta talcev 18 a, Stari trg 15

Javno naročilo z zbiranjem ponudb po predhodni objavi za Sanacijo OŠ MPT - II.faza

Nadzor pri gradnji za projekt »Prenova mestnega središča Velenje – projekt Promenada«

SANACIJA VRTCA LUČKA (II. faza)

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov Šaleška cesta 19a

Pravno in fin. svetovanje pri dolg.zadolževanju MOV za leto 2013

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za prodajo stanovanja Goriška 55, Velenje

Javni razpis za prodajo stanovanja Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju za potrebe Mestne občine Velenje in svetniških skupin v letu 2013

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

Cenitev stanovanj v lasti MOV zaradi prodaje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov Trg mladosti 2 v najem