SI

2019

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN Stari trg 11

Javni natečaj "NAJ prodajni prostor v mestnem središču 2019"

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na koncertih, ki ju organizira Mestna občina Velenje in bosta potekala 21. 9. in 29. 11. 2019

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN GOSPODARSTVO

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

JAVNI NATEČAJ VIŠJI SVETOVALEC III – ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA UREJANJE PROSTORA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi premičnega premoženja

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC – za pripravo in vodenje projektov

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Izvedba GOI del za projekt CTN Stari trg 11, Velenje

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Javna dražba za prodajo stanovanja Šercerjev 13, štev. 18

Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanja

Nabava in postavitev opreme za Oskrbovana stanovanja v Velenju – objekt štev. 38 na okolju prijazen način

Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JN Sanacija plazu Postrpinek Mlačnik

Ureditvena odločba - ukinitev javnega dobra

Ureditvena odločba - ukinitev javnega dobra

Oddaja lokacij oglasnih mest na zemljiščih v lasti in upravljanju MO Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC III V SLUŽBI ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN GOSPODARSTVO

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (Festival Velenje, Mladinski center Velenje)

JAVNI POZIV POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE V ŠKALAH – 1. del

Javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2019

Obnova sanitarij v POŠ Škale – ponovitev postopka

Ugotovitvena odločba

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb, stanovanje Šalek 90, Velenje

Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE V ŠKALAH – 1. del

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2019

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Izgradnja komunalne infrastrukture - Vrtec Vinska Gora - POPRAVEK

Prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Muzej Velenje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občina Velenje na okolju prijazen način – ponovitev postopka

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2019 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Obnova sanitarij v POŠ Škale

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2019

Javna razgrnitev sprememb Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo Ljubljanska 1, Velenje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2018 v Mestni občini Velenje

Namera o sklenitvi NNP za nepremičnino ID 964_3208

Namera za visoke grede

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec

ADAPTACIJA 10 STANOVANJ

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za potrebe Mestne občine Velenje v letu 2019 in zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za svetniške skupine

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV V LETU 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Prednostna lista za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC III v Uradu za družbene dejavnosti

JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVEGA PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVM-1 PGD ŠENTILJ

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Javna dražba za prodajo stanovanja Celjska 40 a, Slovenj Gradec

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči