Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2019

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto SVETOVALEC

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Prijave za najem oskrbovanih stanovanj

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave strokovno-tehničnega delovnega mesta Programer aplikacij VI

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec - za stanovanjske zadeve

Najem energetsko učinkovitih multifunkcijskih strojev (2020 – 2023)

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCEV STORITEV VAROVANJA

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 964 2397/67

Javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec – za pripravo in vodenje projektov v Uradu za razvoj in investicije

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO SVETOVALEC - ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV V URADU ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN PC STARA VAS

Ugotovitvena odločba

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO PROGRAMER APLIKACIJ VI

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe – 964 2646/1

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE – ZLATI GRIČ

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 957 877/3, 957 877/2, 957 877/4, 957 877/6, 957 877/5

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Centra za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v mestni občini Velenje

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje

; JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 1426/1

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 1424, 964 1245, 964 1426/2

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

NADGRADNJA CELOTNEGA SISTEMA IZPOSOJE KOLES

Javni poziv delodajalcem v MOV za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Ureditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cesti v Velenju

Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v Svetu javnega zavoda Lekarna Velenje

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Uradu za razvoj in investicije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (nepremičnine ID znak parcela 964 1903/87)

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN Stari trg 11

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Javni natečaj "NAJ prodajni prostor v mestnem središču 2019"

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 3577/2 in 3322/8, obe k.o. Velenje

ZN Trebuša, osnutek sprememb in dopolnitev

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 3358/8 in 3358/12, obe k.o. Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na koncertih, ki ju organizira Mestna občina Velenje in bosta potekala 21. 9. in 29. 11. 2019

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN GOSPODARSTVO

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

JAVNI NATEČAJ VIŠJI SVETOVALEC III – ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA UREJANJE PROSTORA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi premičnega premoženja

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC – za pripravo in vodenje projektov

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Izvedba GOI del za projekt CTN Stari trg 11, Velenje

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje - ODDAJA POROČIL

Javna dražba za prodajo stanovanja Šercerjev 13, štev. 18

Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanja

Nabava in postavitev opreme za Oskrbovana stanovanja v Velenju – objekt štev. 38 na okolju prijazen način

Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JN Sanacija plazu Postrpinek Mlačnik

Ureditvena odločba - ukinitev javnega dobra

Ureditvena odločba - ukinitev javnega dobra

Oddaja lokacij oglasnih mest na zemljiščih v lasti in upravljanju MO Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

JAVNI POZIV POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE V ŠKALAH – 1. del

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC III V SLUŽBI ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN GOSPODARSTVO

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (Festival Velenje, Mladinski center Velenje)

Javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2019

Ugotovitvena odločba

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Obnova sanitarij v POŠ Škale – ponovitev postopka

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb, stanovanje Šalek 90, Velenje

Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE V ŠKALAH – 1. del

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2019

Izgradnja komunalne infrastrukture - Vrtec Vinska Gora - POPRAVEK

Prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Muzej Velenje

Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občina Velenje na okolju prijazen način – ponovitev postopka

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2019 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Obnova sanitarij v POŠ Škale

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

Javna razgrnitev sprememb Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2018 v Mestni občini Velenje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo Ljubljanska 1, Velenje

Namera o sklenitvi NNP za nepremičnino ID 964_3208

Namera za visoke grede

ADAPTACIJA 10 STANOVANJ

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za potrebe Mestne občine Velenje v letu 2019 in zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za svetniške skupine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV V LETU 2019

Prednostna lista za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC III v Uradu za družbene dejavnosti

JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVEGA PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVM-1 PGD ŠENTILJ

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Javna dražba za prodajo stanovanja Celjska 40 a, Slovenj Gradec

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči