SI

Pokriti bazen Velenje

Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje in znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja). Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov.

Mestna občina Velenje je identificirala dve stavbi, ki sta nujno potrebni energetske obnove. To sta stavbi Bazen Velenje in Podružnična osnovna šola (POŠ) Plešivec. S projektom se zasleduje cilj učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

 • Skupna investicijska vrednost je 1.100.000 EUR (brez DDV); POŠ Plešivec 230 tisoč evrov, Bazen Velenje 870 tisoč evrov.
 • Sredstva zagotovljena s strani Mestne občine Velenje v višini 85.162 evrov (brez DDV).
 • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek 114.815,24 evra (brez DDV).
 • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek električne energije 15.850 kWh.
 • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek toplote 105.112 kWh.
 • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek vode 3.927 mᵌ.

Sanacija na obeh objektih se bo pričela meseca maja. Dela na Podružnični osnovni šoli Plešivec bodo zaključena predvidoma do 1. septembra 2019, dela na bazenu pa predvidoma do konca septembra 2019.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Energetska sanacija pokritega bazena Velenje

Ukrepi energetske sanacije pokritega bazena Velenje:

 • vgradnja centralnega nadzornega sistema
 • Toplotna zaščita zunanjih sten
 • Toplotna zaščita strehe-stropa
 • Menjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva
 • Prenova ogrevanja bazenske vode
 • Prenova priprave tople sanitarne vode
 • Prenova razsvetljave
 • Vgradnja UF sistema za pripravo bazenske vode