SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

POŠ Plešivec in Bazen Velenje

Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje in znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja). Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Mestna občina Velenje je skupaj z zavodom Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (ŠRZ) identificirala dve stavbi, ki sta nujno potrebni energetske obnove. To sta stavbi Bazen Velenje in Podružnična osnovna šola (POŠ) Plešivec.

V postopku javnega razpisa je bil izbran edini ponudnik Resalta, d. o. o., družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Predmet koncesije, ki se bo podelila za 15 let, je pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov. S projektom se zasleduje cilj učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode.

Sanacija na obeh objektih se je pričela meseca maja 2019 in zaključila 1.oktobra 2019.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


www.eu-skladi.si