SI

Smart Commuting

SMART COMMUTING - Pametna dnevna mobilnost

Izraz dnevna mobilnost (angl. commuting) opisuje premagovanje razdalj v prostoru s strani posameznika ali skupine ljudi, pri čemer se njegovo oziroma njihovo stalno prebivališče ne spreminja – gre za vsakodnevne poti na delo ali v šolo. Najbolj pogost način premagovanja teh razdalj je v današnjem času osebni avtomobil, kar povzroča predvsem v mestih številne težave: prometni zastoji, onesnaževanje zraka, hrup, večje število prometnih nesreč itn. Široka uporaba osebnih avtomobilov je razširjena predvsem zaradi neustreznega prostorskega razvoja mest (suburbanizacija), neustrezno razvitih intermodalnih sistemov (možnost menjave načina prevoza na isti poti), slabo razvite železniške infrastrukture (Slovenija), kulturnih navad in podobnega.

Namen projekta je sprememba načina razmišljanja o izbiri prometnih sredstev in zagotovitev osnov trajnostnega načrtovanja prometa s pomočjo oblikovanja osnutka celostne prometne strategije na regionalni ravni. Celostno prometno načrtovanje postavlja v ospredje ljudi namesto avtomobilov in enakovredno obravnava vse načine mobilnosti: pešce, kolesarje, javni potniški promet in avtomobile. Projekt Smart Commuting obravnava izzive in priložnosti upravljanja dnevne mobilnosti na območju t. i.  funkcijskih regij (angl. Functional Urban Areas). Gre za območje, ki povezuje proizvodno različna območja v pokrajinsko zaokroženo enoto, navadno navezano na določeno centralno naselje ali pomembno prometnico. Funkcijska regija združuje torej kraje med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost. V okviru projekta delimo funkcijske regije na 2 skupini:  obalna in notranja (celinska) območja.

K sodelovanju pri spremembah politik in oblikovanju strateškega dokumenta bo vključena tako javna uprava, gospodarstvo, šolstvo, prevozniki, zainteresirane skupine, nevladne organizacije in seveda javnost. Z različnimi skupnimi ukrepi kot so izdelava SWOT analize, oblikovanje institucionalne platforme na regionalni ravni, usposabljanje, pilotni ukrepi, bo projekt osnova  za željene spremembe potovalnih navad prebivalcev. Prispeval bo k razvoju bolj živahnim in okolijsko manj obremenjenim ter privlačnim funkcijskim regijam. Sodelovanje med partnerji projekta na evropski ravni (transnacionalno) bo kot učni proces in bo vsakemu projektnemu partnerju omogočil učenje na podlagi dobrih in tudi manj uspešnih praks od drugod.

Projekt smo pričeli izvajati s 1.6.2017 in bo trajal do konca maja 2020. Vodilni partner projekta je občina Rimini. Projektni konzorcij sestavlja še devet partnerjev iz šestih držav EU (Slovenija, Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka).

Projekt SMART COMMUTING je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 1.555.337 EUR. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 167.029 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa Mestna občina Velenje.

 Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 

Župan preizkusil električno kolo
Župan preizkusil električno kolo

Nadgradnja Bicy sistema z električnimi kolesi

Mestna občina Velenje je oktobra v okviru projekta Smart Commuting s štirimi električnimi kolesi in novima terminaloma na Bicy postajah pri občini in na Gorici nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy (drugih pet električnih koles in dve novi postaji, s katerimi smo nadgradili sistem smo financirali iz drugih projektov). 

Vrednost investicije je za nakup štirih koles znašala 7.198 evrov, za dva terminala in štiri stebričke pa še dodatnih 13.664 evrov.

Video prikaza izposoje električnega kolesa Bicy (mp4 - 125 Mb)

Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:

Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU. Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, in zajema tri različne vrste programov: čezmejni, transnacionalni in med-regionalni programi. V trenutnem programskem obdobju, 2014-2020, je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: od raziskav in inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, nizkoogljičnega gospodarstva, boja proti podnebnim spremembam, učinkovitosti okolja in virov, trajnostnega prometa, zaposlovanja in mobilnosti, socialne vključenosti, izobraževanja in usposabljanja ter boljše javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde EUR). Njegov geografski obseg zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov EUR, financira pa sledeče prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezavo.

DOGODKI

Srečanje v Velenju
Srečanje v Velenju
SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA V VELENJU

Vila Bianca, 12. - 13. november 2019

V torek in sredo, 12. in 13. novembra, je v Velenju potekalo srečanje partnerjev v okviru projekta Smart Commuting. Predstavniki iz šestih držav: Slovenije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Češke smo na njem analizirali aktivnosti, ki jih v sklopu projekta izvajajo posamezni partnerji in dorekli načrte za prihodnje. Sodelovanje med partnerji projekta na evropski ravni vsakemu projektnemu partnerju omogoča učenje na podlagi dobrih in tudi manj uspešnih praks od drugod. Partnerjem smo predstavili tudi nekaj znamenitosti našega mesta. Ogledali so si Muzej Velenje na Velenjskem gradu in se sprehodili po mestnem središču, kjer jim je turistična vodnica predstavila razvoj Velenja, njegovo zgodovino, posebnosti in vizijo za prihodnje. Ogledali so si tudi postajo za električna kolesa Bicy, ki se nahaja pred mestno hišo.

Konferenca
REGIJSKI IZZIVI DNEVNE MOBILNOSTI
Vila Bianca – Velenje, 16.5.2019

Ko so predstavniki ključnih akterjev na področju prometa in mobilnosti v Velenju ter njegovi funkcijski regiji maja lani podpisali Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti, so si med drugim zadali, da se bodo redno srečevali in raziskovali dobre prakse na področju spodbujanja bolj trajnostne mobilnosti. Zato je Mestna občina Velenje kot partner v projektu Smart Commuting izvedla 2. konferenco deležnikov z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti. Potekala je v četrtek, 16. maja, med 10. in 12. uro v vili Bianci, glavna tema konference pa je bila intermodalnost kot eden najbolj učinkovitih načinov spodbujanja opuščanja avtomobilov za vsakodnevno premagovanje razdalj od doma v službo, šolo in po opravkih.

Na konferenci so gostovali izvajalci dobrih praks s področja intermodalnosti. Aleš Rupreht in Peter Zajc iz Regionalne razvojne agencije za Koroško sta predstavila izkušnje projekta Transborders na področju izboljšanja ponudbe čezmejnega javnega potniškega prometa na Koroškem. Osredotočila sta se na kombinacijo javnega potniškega prometa s kolesarjenjem, ki sta jo uvedli pilotni aktivnosti Poletni kolesarski vlak in Štrekna bus. Robert Novak iz Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj pa je predstavil dosedanje sadove projekta CityWalk, v okviru katerega so na Ptuju že izvedli več ukrepov za spodbujanje pešačenja v mestu. V diskusiji, ki je potekala v drugem delu konference, so se udeleženci strinjali, da predstavljena projekta navdihujeta tudi druge lokalne skupnosti in regije za spodbujanje intermodalnosti. Opozorili pa so, da je za dolgoročno učinkovito izvajanje ukrepov za spodbujanje bolj trajnostne dnevne mobilnosti potrebna stabilna finančna podpora, sodelovanje javne uprave in gospodarstva, večji posluh zaposlovalcev za uvajanje spodbud ter spremembe navad pri delavcih, predvsem pa zaostrovanje pogojev za uporabo avtomobila v mestih.

Aktivnosti projekta za spodbujanje bolj trajnostne dnevne mobilnosti Smart Commuting, v 85 odstotkih sofinanciranega iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, se bodo še nadaljevale. V Mestni občini Velenje že izvajamo več ukrepov, ki so financirani iz različnih virov. Trenutno najbolj intenzivno izboljšujemo pogoje za kolesarjenje. Uredili bomo novih 20 kilometrov kolesarskih povezav po mestu in številna kolesarska parkirišča, tudi pokrita. Opremili jih bomo s števci in orodjem za popravilo koles. Širili bomo sistem za izposojo koles Bicy in mu dodali električna kolesa. Širitev mestnega kolesarskega omrežja bomo podrobneje predstavili 12. junija. Pripravljamo se tudi na prenovo linij brezplačnega mestnega avtobusa Lokalca. Sicer pa bomo še naprej vodili projekt Smart Commuting, deležnike vključevali v pilotne aktivnosti in prirejali srečanja, na katerih bomo drug drugega spodbujali k uvajanju dobrih praks pa področju bolj trajnostne dnevne mobilnosti. Tako bomo konferenco na temo regijskih izzivov dnevne mobilnosti ponovno priredili prihodnje leto.

Seminar
ČAS JE ZA UKREPE – OD CILJEV DO UKREPOV REGIJSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Vila Bianca – Velenje, 13.3.2019

1.   Namen in zasnova delavnice
Delavnica je bila tretja v seriji treh delavnic, ki so bile med seboj vsebinsko povezane. Prva delavnica je bila namenjena identifikaciji ključnih prometnih izzivov na ravni Velenjske funkcijske regije. Druga delavnica je bila namenjena oblikovanju krovnega cilja in strateških ciljev CPS. Tretja delavnica je bila namenjena oblikovanju osnutka akcijskega načrta ukrepov, skladnih s strateškimi cilji CPS. Povabljeni so bili predstavniki občin iz funkcijske regije, predstavniki regionalnih agencij, zbornic in zvez, zaposlovalcev, šol ter dijakiŠolskega centra Velenje.

2. Potek delavnice
Osnutki ukrepov, ki so jih predlagali udeleženci delavnice so bili strokovno nekoliko preoblikovani ter razporejeni glede na steber mobilnosti, na katerega se nanašajo. Stebri mobilnosti in oblikovani cilji so:

Steber motorni promet: Racionalnejša uporaba avtomobilov

 1.  Manj voženj z avtomobili na kratke razdalje
 2.  Manj poškodovanih v prometnih nesrečah
 3.  Manj prometnih zastojev
 4.  Manj težav s parkiranjem avtomobilov
 5.  Več deljenja prevozov
 6.  Večji delež e-avtomobilov
 7.  Manj cestnega tovornega prometa
 8.  Manjši delež potovanj na delo z avtomobilom

 Steber javni potniški promet: Več voženj z JPP

 1. Več novih uporabnikov JPP
 2. Večji delež potovanj v šolo in službo z JPP
 3. Več možnosti kombiniranja različnih sredstev JPP med sabo
 4. Dvig konkurenčnosti JPP

Steber kolesarski promet: Več potovanj s kolesom

 1. Večji delež potovanj v šolo in službo s kolesom
 2. Več udobnih in varnih kolesarskih povezav
 3. Dvig ozaveščenosti o varnosti in pozitivnih učinkih kolesarjenja na zdravje
 4. Več spodbud uporabi kolesa s strani delodajalcev

 Steber hoja: več krajših poti opravljenih peš

 1. Večji delež poti v šolo in službo opravljenih peš
 2. Več varnih in udobnih peš povezav
 3. Izboljšanje dostopnosti postaj JPP in intermodalnih prestopnih točk za pešce

Akcijski načrt, pripravljen na podlagi delavnice je lahko eden izmed virov za končno obliko akcijskega načrta. Vsekakor je predlagane ukrepe nujno strokovno ovrednotiti predvsem v smislu izvedljivosti in doprinosa k doseganju zastavljenih ciljev. Končno obliko akcijskega načrta bi bilo smiselno poslati udeležencem delavnice s pojasnilom, kako je bil oblikovan in kateri predlogi ukrepov si bili upoštevani, kateri ne in zakaj ne. Predvsem pa je smiselno udeležencem pojasniti, kako je njihova udeležba v delavnici, delavnicah, doprinesla k boljšemu regijski Celostni prometni strategiji.  

Izbrani ukrepi so razporejeni spodaj v obliki akcijskega načrta:

seminar
TRAJNOSTNO MOBILNA REGIJA
Vila Bianca – Velenje, 18. 9. 2018 in 27. 11. 2018

Namen delavnice je bil opredeliti ključne izzive Velenjske funkcionalne regije iz področja mobilnosti. Ključni izzivi, ki so jih udeleženci na delavnici identificirali so:

 • Slabe avtobusne povezave (problem med vikendi, neusklajen vozni red, neuporaben JP za turiste (21). 
 • Preveč tovornega prometa v naseljih (12).
 • Slabe kolesarske povezave na regionalni ravni (8).
 • Premalo investicij v vzdrževanje cest (8).
 • Premalo investicij v železnice (7).
 • Slab javni potniški promet na ravni regije (7).

Druga delavnica je bila namenjena oblikovanju predlogov krovnega cilja in strateških ciljev Celostne prometne strategije Velenjske urbane regije. Povabljeni so bili predstavniki občin iz regije, predstavniki regionalnih agencij, zbornic in zvez, zaposlovalcev, šol ter dijakiŠolskega centra Velenje

Krovni cilj,ki so ga udeležnci predlagali predstavlja zmanjšanjedeleža z avtomobilom opravljenih poti na delo in/ali v šolo za 21 %. Ob tem bi se povečala uporaba JPP za 5 %, kolesa za 6,4 %, medtem ko bi delež poti na delo in/ali v šolo opravljen v obliki hoje ostal enak – na 20 %. Kaže se predvsem premik iz avtomobila na kolo in javni potniški promet.

Spodaj so po stebrih mobilnosti ločeni predlogi strateških ciljev, ki so jih poudarili udeleženci delavnice oziroma so se pojavljali v različnih skupinah:

Motorni promet:

 • Zapiranje mestnih središč za promet.
 • Restriktivna prometna politika.
 • Izposoja, deljenje in souporaba avtomobilov.
 • P+R parkirišča.
Javni potniški promet
 • Uvedba novih linij in večja frekvenca prevozov. 
 • Integracija vozovnic. 
 • Uvedba rumenih pasov za hitrejše potovanje avtobusov. Kolo: – Izboljšanje kolesarske infrastrukture na ravni regije. – Izposoja koles, tudi električnih. – Promocija in ozaveščanje o pozitivnih učinkih kolesarjenja. – Spodbujanje kolesarjenja s strani delodajalcev. Hoja: – Izgradnja nove atraktivne infrastrukture za hojo in izboljšanje peš dostopov do postaj JPP. – Promocija hoje, še posebej na ravni osnovnih šol.
Kolo

 • Izboljšanje kolesarske infrastrukture na ravni regije.             
 • Izposoja koles, tudi električnih.
 • Promocija in ozaveščanje o pozitivnih učinkih kolesarjenja. 
 • Spodbujanje kolesarjenja s strani delodajalcev. Hoja: – Izgradnja nove atraktivne infrastrukture za hojo in izboljšanje peš dostopov do postaj JPP. – Promocija hoje, še posebej na ravni osnovnih šol.
Hoja

 • Izgradnja nove atraktivne infrastrukture za hojo in izboljšanje peš dostopov do postaj JPP.
 • Promocija hoje, še posebej na ravni osnovnih šol.

Konferenca 
Regijski izzivi dnevne mobilnosti 
Vila Bianca - Velenje, 24.5.2018 ob 9.45 

Mestna občina Velenje je v okviru projekta Smart Commuting pripravila prvo konferenco predstavnikov javne uprave, gospodarstva, zdravstva, šolstva, turizma, javnih zavodov in drugih deležnikov, ki tvorijo prometni sistem v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec. Na konferenci z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti, ki je v četrtek, 24. maja, potekala v Vili Bianci je 29 deležnikov iz vseh 11 občin podpisalo Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Mestna občina Velenje bo v sklopu projekta Smart Commuting, ki je v 85 odstotkih sofinanciran iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, jeseni izvedla še izobraževalni seminar. 

S podpisom Zaveze o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti so se župani občin ter predstavniki podjetij in zavodov zavezali k izvajanju aktivnosti, ki bodo pripomogle k bolj trajnostni mobilnosti v regiji. Tako bodo pripravljali redne letne konference med župani in deležniki, ki so glavni generatorji prometnih tokov. Pripravljali in objavljali bodo informacije na digitalni platformi, ki bo pripravljena v sklopu projekta Smart Commuting. Udeleževali se bodo seminarjev, ki bodo potekali v sklopu projekta. Podpisniki bodo neprekinjeno medsebojno sodelovali z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti na območju regije ter sodelovali tudi pri izvajanju pilotnih ukrepov, ki so načrtovani znotraj projekta Smart Commuting in v drugih projektih podpisnikov.

Da bi deležnike in druge udeležence konference spodbudili k skupnemu iskanju in izvajanju novih rešitev za boljše načine vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo smo pripravili tudi predavanja strokovnih gostov. Predstavili so projekt in načrtovane aktivnosti, izzive v regiji na področju dnevne mobilnosti, priložnosti na področju parkirne politike in zmanjševanja motorizacije ter dobre prakse s področja spodbujanja otrok k uporabi zelenih prevoznih sredstev za pot v šolo z elektronskim evidentiranjem koles, skirojev, rolk in urbanih koles.

Seminar
Dnevna mobilnost - Pametne rešitve,
Vila Bianca - Velenje, 22. 3. 2018

Izzive, ki jih prinaša dnevna mobilnost, bomo reševali s skupnimi močmi

V lanskem letu je Mestna občina Velenje sprejela celostno prometno strategijo na občinski ravni in v sodelovanju z bližnjimi občinami že začela izvajati nekatere ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti predvsem pri vsakodnevnem premagovanju razdalj med domom in službo ali šolo – t. i. dnevni mobilnosti (angl. commuting). Ker relacije dnevne mobilnosti velikokrat potekajo skozi več občin, pa je za učinkovito blaženje in odpravljanje posledic vse pogostejše uporabe avtomobilov za prevoze na delo ali v šolo (denimo prometni zastoji, onesnaževanje zraka, hrup, večje število prometnih nesreč) potrebno sodelovanje različnih deležnikov na regionalni ravni, ki tvorijo prometni sistem.

Zato je Mestna občina Velenje pristopila k projektu Smart Commuting, v 85 odstotkih sofinanciranega iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, ki ga bo v sodelovanju z devetimi partnerji iz šestih držav izvajala med leti 2017 in 2020. V okviru projekta bo pripravila celostno prometno strategijo na območju centralnega naselja v funkcijski regiji (Velenje) in okoliških krajev (Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec), med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost. Cilji projekta so tudi vzpostaviti institucionalno platformo za izmenjevanje znanj in izkušenj med različnimi deležniki, ki tvorijo prometni sistem, nadgraditi avtomatizirani sistem za izposojo koles Bicy z električnimi kolesi ter pripraviti transnacionalno strategijo.

Da bi zbrala kar največ idej za ukrepe, s katerimi bo odpravljala negativne posledice dosedanjih načinov prevozov na relacijah dnevne mobilnosti ter poskrbela za bolj trajnostno dnevno mobilnost v prihodnje, je priredila seminar DNEVNA MOBILNOST – PAMETNE REŠITVE?. Na seminarju je predstavnikom javne uprave, gospodarstva, šolstva, zdravstva, regionalne razvojne agencije in prevoznikov predstavila prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, ki so povezane z načini vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo, v razpravo pa je dala predlagane ukrepe za izboljšanje aktualnega stanja. Največja slabost, ki sta jo iz analize aktualnega stanja na področju dnevne mobilnosti izpostavila raziskovalna partnerja v projektu (tehniški univerzi na Dunaju in v Benetkah), je pretežna in naraščajoča uporaba avtomobila, kar povzroča večje onesnaževanja zraka, več hrupa, prometnih nesreč in zastojev. Po drugi strani pa primernih alternativ avtomobilu kot prevoznemu sredstvu na poteh dnevne mobilnosti v funkcijski regiji ni. Javni potniški promet je za vsakodnevne prevoze neučinkovit zaradi daljšega potovalnega časa, neustreznih povezav in dokaj visokih stroškov. V skladu z globalnim trendom pa je opaziti tudi višanje motorizacije v regiji. Prednost pri procesih za spodbujanje bolj trajnostne mobilnosti pa je veliko število podjetij v Velenju, ki zaposlujejo ljudi iz okoliških krajev, zato se ponuja priložnost za vplivanje na njihove potovalne navade v sodelovanju z delodajalci. Udeleženci seminarja so razmišljali tudi o predlaganih ukrepih (izdelava in revizija mobilnostnih načrtov, ozaveščanje o vplivih aktivne mobilnosti na zdravje, deljenje prevozov, organiziranje prevoza za zaposlene oz. izboljšanje mreže javnega potniškega prometa, vzpostavitev parkirišča za kolesa in tušev v podjetjih in šolah), v okviru katerih vidijo veliko priložnosti za spodbujanje bolj trajnostne mobilnosti.

Udeleženci seminarja verjamejo, da lahko z ustreznimi ukrepi, povezovanjem občin z gospodarstvom ter ob podpori ministrstev in drugih državnih institucij poskrbijo za hitrejšo, bolj učinkovito, varnejšo ter okolju prijaznejšo dnevno mobilnost in s tem za trajnostni razvoj mest ter boljšo kakovost našega vsakodnevnega življenja. Mestna občina Velenje pa bo do naslednje prireditve v okviru projekta Smart Commuting (konference županov, ki bo potekala 24. maja), uskladila zavezo o sodelovanju pri iskanju in izvajanju teh ukrepov, ki jo želi podpisati z različnimi deležniki.