SI

Smart Commuting

SMART COMMUTING - Pametna dnevna mobilnost

Izraz dnevna mobilnost (angl. commuting) opisuje premagovanje razdalj v prostoru s strani posameznika ali skupine ljudi, pri čemer se njegovo oziroma njihovo stalno prebivališče ne spreminja – gre za vsakodnevne poti na delo ali v šolo. Najbolj pogost način premagovanja teh razdalj je v današnjem času osebni avtomobil, kar povzroča predvsem v mestih številne težave: prometni zastoji, onesnaževanje zraka, hrup, večje število prometnih nesreč itn. Široka uporaba osebnih avtomobilov je razširjena predvsem zaradi neustreznega prostorskega razvoja mest (suburbanizacija), neustrezno razvitih intermodalnih sistemov (možnost menjave načina prevoza na isti poti), slabo razvite železniške infrastrukture (Slovenija), kulturnih navad in podobnega.

Namen projekta je sprememba načina razmišljanja o izbiri prometnih sredstev in zagotovitev osnov trajnostnega načrtovanja prometa s pomočjo oblikovanja osnutka celostne prometne strategije na regionalni ravni. Celostno prometno načrtovanje postavlja v ospredje ljudi namesto avtomobilov in enakovredno obravnava vse načine mobilnosti: pešce, kolesarje, javni potniški promet in avtomobile. Projekt Smart Commuting obravnava izzive in priložnosti upravljanja dnevne mobilnosti na območju t. i.  funkcijskih regij (angl. Functional Urban Areas). Gre za območje, ki povezuje proizvodno različna območja v pokrajinsko zaokroženo enoto, navadno navezano na določeno centralno naselje ali pomembno prometnico. Funkcijska regija združuje torej kraje med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost. V okviru projekta delimo funkcijske regije na 2 skupini:  obalna in notranja (celinska) območja.

K sodelovanju pri spremembah politik in oblikovanju strateškega dokumenta bo vključena tako javna uprava, gospodarstvo, šolstvo, prevozniki, zainteresirane skupine, nevladne organizacije in seveda javnost. Z različnimi skupnimi ukrepi kot so izdelava SWOT analize, oblikovanje institucionalne platforme na regionalni ravni, usposabljanje, pilotni ukrepi, bo projekt osnova  za željene spremembe potovalnih navad prebivalcev. Prispeval bo k razvoju bolj živahnim in okolijsko manj obremenjenim ter privlačnim funkcijskim regijam. Sodelovanje med partnerji projekta na evropski ravni (transnacionalno) bo kot učni proces in bo vsakemu projektnemu partnerju omogočil učenje na podlagi dobrih in tudi manj uspešnih praks od drugod.

Projekt smo pričeli izvajati s 1.6.2017 in bo trajal do konca maja 2020. Vodilni partner projekta je občina Rimini. Projektni konzorcij sestavlja še devet partnerjev iz šestih držav EU (Slovenija, Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka).

Projekt SMART COMMUTING je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 1.555.337 EUR. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 167.029 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa Mestna občina Velenje.

 Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 

ANKETA O POTOVALNIH NAVADAH

Za izdelavo regijske celostne prometne strategije potrebujemo podatke o potovalnih navadah prebivalcev. Vabljeni, da izpolnite anketo in nam pomagate pri analizi stanja in identifikaciji potreb ter želja občanov. Z vašo pomočjo bo strategija še bolj uporabna in kakovostna.

- ANKETA - 

Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:

Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU. Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, in zajema tri različne vrste programov: čezmejni, transnacionalni in med-regionalni programi. V trenutnem programskem obdobju, 2014-2020, je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: od raziskav in inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, nizkoogljičnega gospodarstva, boja proti podnebnim spremembam, učinkovitosti okolja in virov, trajnostnega prometa, zaposlovanja in mobilnosti, socialne vključenosti, izobraževanja in usposabljanja ter boljše javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde EUR). Njegov geografski obseg zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov EUR, financira pa sledeče prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezavo.

DOGODKI

Konferenca 
Regijski izzivi dnevne mobilnosti 
Vila Bianca - Velenje, 24.5.2018 ob 9.45 

Mestna občina Velenje je v okviru projekta Smart Commuting pripravila prvo konferenco predstavnikov javne uprave, gospodarstva, zdravstva, šolstva, turizma, javnih zavodov in drugih deležnikov, ki tvorijo prometni sistem v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec. Na konferenci z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti, ki je v četrtek, 24. maja, potekala v Vili Bianci je 29 deležnikov iz vseh 11 občin podpisalo Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Mestna občina Velenje bo v sklopu projekta Smart Commuting, ki je v 85 odstotkih sofinanciran iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, jeseni izvedla še izobraževalni seminar. 

S podpisom Zaveze o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti so se župani občin ter predstavniki podjetij in zavodov zavezali k izvajanju aktivnosti, ki bodo pripomogle k bolj trajnostni mobilnosti v regiji. Tako bodo pripravljali redne letne konference med župani in deležniki, ki so glavni generatorji prometnih tokov. Pripravljali in objavljali bodo informacije na digitalni platformi, ki bo pripravljena v sklopu projekta Smart Commuting. Udeleževali se bodo seminarjev, ki bodo potekali v sklopu projekta. Podpisniki bodo neprekinjeno medsebojno sodelovali z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti na območju regije ter sodelovali tudi pri izvajanju pilotnih ukrepov, ki so načrtovani znotraj projekta Smart Commuting in v drugih projektih podpisnikov.

Da bi deležnike in druge udeležence konference spodbudili k skupnemu iskanju in izvajanju novih rešitev za boljše načine vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo smo pripravili tudi predavanja strokovnih gostov. Predstavili so projekt in načrtovane aktivnosti, izzive v regiji na področju dnevne mobilnosti, priložnosti na področju parkirne politike in zmanjševanja motorizacije ter dobre prakse s področja spodbujanja otrok k uporabi zelenih prevoznih sredstev za pot v šolo z elektronskim evidentiranjem koles, skirojev, rolk in urbanih koles.

Seminar
Dnevna mobilnost - Pametne rešitve,
Vila Bianca - Velenje, 22. 3. 2018

Izzive, ki jih prinaša dnevna mobilnost, bomo reševali s skupnimi močmi

V lanskem letu je Mestna občina Velenje sprejela celostno prometno strategijo na občinski ravni in v sodelovanju z bližnjimi občinami že začela izvajati nekatere ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti predvsem pri vsakodnevnem premagovanju razdalj med domom in službo ali šolo – t. i. dnevni mobilnosti (angl. commuting). Ker relacije dnevne mobilnosti velikokrat potekajo skozi več občin, pa je za učinkovito blaženje in odpravljanje posledic vse pogostejše uporabe avtomobilov za prevoze na delo ali v šolo (denimo prometni zastoji, onesnaževanje zraka, hrup, večje število prometnih nesreč) potrebno sodelovanje različnih deležnikov na regionalni ravni, ki tvorijo prometni sistem.

Zato je Mestna občina Velenje pristopila k projektu Smart Commuting, v 85 odstotkih sofinanciranega iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, ki ga bo v sodelovanju z devetimi partnerji iz šestih držav izvajala med leti 2017 in 2020. V okviru projekta bo pripravila celostno prometno strategijo na območju centralnega naselja v funkcijski regiji (Velenje) in okoliških krajev (Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec), med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost. Cilji projekta so tudi vzpostaviti institucionalno platformo za izmenjevanje znanj in izkušenj med različnimi deležniki, ki tvorijo prometni sistem, nadgraditi avtomatizirani sistem za izposojo koles Bicy z električnimi kolesi ter pripraviti transnacionalno strategijo.

Da bi zbrala kar največ idej za ukrepe, s katerimi bo odpravljala negativne posledice dosedanjih načinov prevozov na relacijah dnevne mobilnosti ter poskrbela za bolj trajnostno dnevno mobilnost v prihodnje, je priredila seminar DNEVNA MOBILNOST – PAMETNE REŠITVE?. Na seminarju je predstavnikom javne uprave, gospodarstva, šolstva, zdravstva, regionalne razvojne agencije in prevoznikov predstavila prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, ki so povezane z načini vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo, v razpravo pa je dala predlagane ukrepe za izboljšanje aktualnega stanja. Največja slabost, ki sta jo iz analize aktualnega stanja na področju dnevne mobilnosti izpostavila raziskovalna partnerja v projektu (tehniški univerzi na Dunaju in v Benetkah), je pretežna in naraščajoča uporaba avtomobila, kar povzroča večje onesnaževanja zraka, več hrupa, prometnih nesreč in zastojev. Po drugi strani pa primernih alternativ avtomobilu kot prevoznemu sredstvu na poteh dnevne mobilnosti v funkcijski regiji ni. Javni potniški promet je za vsakodnevne prevoze neučinkovit zaradi daljšega potovalnega časa, neustreznih povezav in dokaj visokih stroškov. V skladu z globalnim trendom pa je opaziti tudi višanje motorizacije v regiji. Prednost pri procesih za spodbujanje bolj trajnostne mobilnosti pa je veliko število podjetij v Velenju, ki zaposlujejo ljudi iz okoliških krajev, zato se ponuja priložnost za vplivanje na njihove potovalne navade v sodelovanju z delodajalci. Udeleženci seminarja so razmišljali tudi o predlaganih ukrepih (izdelava in revizija mobilnostnih načrtov, ozaveščanje o vplivih aktivne mobilnosti na zdravje, deljenje prevozov, organiziranje prevoza za zaposlene oz. izboljšanje mreže javnega potniškega prometa, vzpostavitev parkirišča za kolesa in tušev v podjetjih in šolah), v okviru katerih vidijo veliko priložnosti za spodbujanje bolj trajnostne mobilnosti.

Udeleženci seminarja verjamejo, da lahko z ustreznimi ukrepi, povezovanjem občin z gospodarstvom ter ob podpori ministrstev in drugih državnih institucij poskrbijo za hitrejšo, bolj učinkovito, varnejšo ter okolju prijaznejšo dnevno mobilnost in s tem za trajnostni razvoj mest ter boljšo kakovost našega vsakodnevnega življenja. Mestna občina Velenje pa bo do naslednje prireditve v okviru projekta Smart Commuting (konference županov, ki bo potekala 24. maja), uskladila zavezo o sodelovanju pri iskanju in izvajanju teh ukrepov, ki jo želi podpisati z različnimi deležniki.