SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CPS

Svet Mestne občine Velenje (MOV) je na seji 28. februarja 2017 potrdil Predlog Celostne prometne strategije (CPS), za izdelavo katerega je MOV v preteklem letu uspešno pridobila nepovratna sredstva v namen vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa in razvoja trajnostne mobilnosti v občini.

Naložbo štirifaznega enoletnega projekta, s pričetkom izvajanja aktivnosti v pomladnih mesecih leta 2016, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, izdelovalec CPS pa je konzorcij podjetij B22, d. o. o., PNZ, d. o. o. in MK projekt, d. o. o.  s podizvajalci.

Sprejeta strategija s poudarkom na celoviti presoji, zahvaljujoč aktivnemu sodelovanju javnosti in stroke, vsebuje akcijski načrt z ukrepi trajnostne mobilnosti. Slednji sloni na strateških in operativnih ciljih za uresničevanje jasne vizije celostne ureditve prometa do leta 2035, ki se glasi:

Velenje kot regijsko vozlišče spodbuja in uvaja različne oblike trajnostne mobilnosti. Je vsem dostopno mesto s privlačno urejenimi javnimi površinami in učinkovitimi povezavami v občini in regiji.

Na poti do izpolnitve ciljev vizije strategija predvideva pet ključnih področij ukrepanja – medsebojno povezane strateške stebre z jasno opredeljenimi cilji, merljivimi ciljnimi vrednostmi na podlagi določenih kazalnikov in časovno opredeljenim akcijskim načrtom z ukrepi za posamezni steber.

1

2

3

4

5

TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE

HOJA

KOLESARJENJE

JAVNI POTNIŠKI PROMET

MOTORNI PROMET

Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja

Uveljavitev hoje kot pomembnega načina premagovanja razdalj

Oblikovanje razmer za izkoriščanje možnosti kolesarjenja

Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa

Sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa

Prometni stebri CPS

Prvi steber „trajnostno načrtovanje“ predvideva vzpostavitev načrtovanja prometa, ki bo celostno naravnano in katerega glavni štirje cilji so usmerjeni v optimizacijo in organizacijo občinskih služb, organizacijo načrtovalskih prednostnih nalog in njihovo uveljavitev, sistematično spremljanje mobilnosti in zagotavljanje vključevanja deležnikov in zainteresirane javnosti v vseh fazah načrtovanja in izvedbe mobilnosti. Za doseganje ciljev prvega stebra je v okviru akcijskega načrta do leta 2022 predvidena izvedba desetih ukrepov .

Drugi steber „hoja“ opredeljuje devet ukrepov za doseganje ciljev, katerih namen je pred vsem povečati delež hoje v prihodnjih petih letih. Bistvenega pomena je zlasti zagotovitev pogojev, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del dnevnih poti peš, povečanje deleža hoje za premagovanje kratkih razdalj in povečanje prisotnosti pešcev v središčih naselij ter povečanje prometne varnosti in občutka varnosti pešcev.

Tretji steber „kolesarjenje“ vsebuje enajst ukrepov za oblikovanje pogojev za izkoriščanje možnosti kolesarjenja do leta 2022 in stremi k doseganju naslednjih ciljev: vzpostavitev razmer za načrtovanje kolesarjenja na ravni občine in regije, zagotovitev razmer za udobno, varno in privlačno kolesarjenje ter parkiranje koles na ravni občine in regije, povečanje deleža kolesarjenja, prometne varnosti in občutka varnosti kolesarjev.

 

Devet ukrepov četrtega stebra „javni potniški promet“ je usmerjenih v razvoj avtobusnega in železniškega prometa z namenom doseganja dveh glavnih ciljev z merljivimi ciljnimi vrednostmi, in sicer povečanje uporabe in izboljšanje kakovosti na področju tovrstnega prometa v mestni občini.

 

Peti steber „motorni promet“ je bistvenega pomena zlasti za racionalizacijo rabe te vrste prometa v občini. Predvideva osem ukrepov, s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje: zmanjšati odvisnosti prebivalcev od avtomobila, umiriti motorni promet, zmanjšati negativne vplive parkiranja in povečati prometno varnost.

Potreba po trajnostni mobilnosti v Mestni občini Velenje s poudarkom na hoji, kolesarjenju, javnem potniškem prometu in motornem prometu je ob pomoči prebivalcev mestne občine in strokovnjakov privedla do izdelave strateškega dokumenta, na podlagi katerega se bo Mestna občina Velenje lahko potegovala za razpoložljiva sredstva v okviru nadaljnjih razpisov na področju trajnostnega prometnega razvoja. Nova strategija, ki vključuje sodoben in celosten pristop ne pomeni zgolj sprejetja strateškega dokumenta, temveč začetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja šele zadnji korak reševanja izzivov. 

Celotno besedilo CPS