SI

Razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2020

14. 1. 2020

Jutri bomo na občinski spletni strani www.velenje.si objavili Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020. Na razpis se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in zasebni športni delavci. Za sofinanciranje programov športa letos namenjamo 439.500 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati do 4. februarja do 15. ure.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2020 na področju športa sofinancirajo:
- športni programi: športna vzgoja otrok in mladine prostočasno (celoletni prostočasni športni programi, celoletni pripravljalni športni programi), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (celoletni prostočasni športni programi), športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (celoletni tekmovalni športni programi otrok, celoletni tekmovani športni program mladine, programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda), kakovostni šport (celoletni tekmovalni športni programi odraslih, programi kategoriziranih športnikov državnega razreda), vrhunski šport (programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda), šport invalidov (celoletni netekmovalni športni programi invalidov), športna rekreacija (celoletni športno rekreativni programi odraslih) in šport starejših (celoletni športno rekreativni programi starejših);
- organiziranost v športu: delovanje športnih društev;
- športne prireditve: športne prireditve občinskega, regijskega, državnega pomena;
- razvojne dejavnosti: sofinanciranje nadpovprečnih športnih dosežkov.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do sofinanciranja športnih programov.
Po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v zaprti ovojnici v vložišče Mestne občine Velenje oddajo natisnjena, osebno podpisana in žigosana zavihka »SPLOŠNO« in »IZJAVA« iz razpisne dokumentacije. Na e-naslov: razpissport@velenje.si pošljejo izpolnjene razpisne obrazce v excel formatu z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih priložijo v kateremkoli formatu (word, excel, pdf, jpg…).

Deli s prijatelji