SI

Kemijsko in ekološko stanje vodotokov dobro

11. 6. 2019

Vzorčenje reke Pake je bilo v letu 2018 opravljeno štirikrat na treh merilnih mestih – Selo pri Velenju, pri vrtcu Vrtiljak in v Pesju ter dvakrat v Lepeni. Rezultati preiskav so pokazali, da je na vseh merilnih mestih kemijsko in ekološko stanje reke Pake in Lepene dobro. V Šaleški dolini monitoringe tekočih voda kontinuirano opravljamo že od leta 2006. Stanje kakovosti reke Pake se v teh letih ni bistveno spremenilo.

V laboratoriju podjetja Eurofins ERICo Slovenija so v vzorcih vode opravili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor, celotna trdota,  kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom,  molibden,  mangan) in preiskave bioloških elementov kakovosti (fitobentos in bentoški nevretenčarji). Na vseh merilnih mestih je bilo opravljeno tudi vzorčenje rečnih sedimentov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji