SI

Dobri rezultati monitoringa vodotokov v Mestni občini Velenje v letu 2017

14. 6. 2018

Rezultati preiskav monitoringa vodotokov v Mestni občini Velenje, ki jih redno izvaja podjetje Eurofins ERICo Slovenija, so pokazali, da je kemijsko in ekološko stanje reke Pake in Lepene na vseh merilnih mestih, kjer so jemali vzorce, dobro. Vzorčenje reke Pake so lansko leto opravili štirikrat. Z vzorci vode so v laboratoriju izvedli fizikalno kemijske analize, na vseh merilnih mestih je bilo opravljeno tudi vzorčenje rečnih sedimentov enkrat letno. Meritve so pokazale, da se stanje kakovosti reke Pake in Lepene od leta 2006, odkar podjetje izvaja analize, ni bistveno spremenilo – ostaja dobro kemijsko in ekološko stanje.

Paka je v Šaleški dolini največji vodotok, a je tudi manjši hudournik, zato je podvržena velikim nihanjem v pretokih. Šaleška dolina predstavlja srednji tok Pake, je zelo gosto poseljena in za onesnaževanje Pake najbolj kritična. Monitoring, ki zagotavlja redno spremljanje stanja nekega vodnega telesa, je zato zelo pomemben.

V vzorcih vode so v laboratoriju Eurofins ERICo Slovenija lani štirikrat opravili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor, celotni dušik, celotna trdota, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom,  molibden,  mangan ) in preiskave bioloških elementov kakovosti – fitobentos in bentoške nevretenčarje. Za vzorčenje, fizikalno-kemijske in biološke analize odvzetih vzorcev vode, so uporabili analizne metode, ki so določene s standardi iz Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda.

Meritve so izvedli v naselju Selo nad Velenjem (pod mostom ceste za Trebeliško), v Velenju (pod mostom čez Pako –  za mizarstvom Meh), v Pesju (za Gorenjem, ob vrtovih, za ovinkom reke Pake, kjer se struga izravna proti klasirnici) in za Lepeno pred Škalskim jezerom (pred izlivom vode v jezero, pri konjereji v Škalah) ter pred Velenjskim jezerom (pred izlivom vode v jezero, tik preden se struga  vodotoka razširi in se prične mešanje z jezersko vodo).

Primerjava stanja reke Pake v letih 2006–2017 je pokazala, da se ocena kakovostnega stanja Pake v tem obdobju ni spreminjala. Ostaja dobro kemijsko in ekološko stanje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji