SI

Tretja razvojna os sever: pričetek aktivnosti v zvezi z gradnjo državne ceste na odseku Šentrupert–Velenje

22. 7. 2019

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (DARS) občane Mestne občine Velenje ter občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče obvešča, da je po izdani odločbi Ustavnega sodišča, sprejeta uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug ni v neskladju z Ustavo, je pričela pospešeno izvajati aktivnosti potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo nove cestne povezave z vsemi spremljajočimi ureditvami.

V ta namen DARS zagotavlja v okviru pogodbenih izvajalcev parcelacijo zemljišč, cenitve in odkupe zemljišč, arheološke raziskave ter izvedbo geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter izdelavo projektne dokumentacije za celotni predmetni odsek.

Pravna podlaga za izvajanje navedenih aktivnosti je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20.1.2017 ) in Odločba o ugotovitvi, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug ni v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 36/19 z dne 7.6.2019).

Uredba državnega prostorskega načrta (DPN) določa izgradnjo štiripasovne ceste v dolžini 14,0 km med priključkoma Velenje jug in priključkom Šentrupert, dvopasovne navezovalne ceste Podgora v dolžini 1,5 km, prestavitev energetskih in komunalnih vodov, državnih in lokalnih cest, vodnogospodarskih ureditev, protihrupnih ukrepov in rušitev objektov.

Na trasi 1. odseka nove prometne povezave je bila že izvedena parcelacija pretežno gozdnih zemljišč. Po dokončnosti parcelacijskih odločb na gozdnih zemljiščih bodo izvedene cenitve teh zemljišč. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili in jih povabili k sodelovanju na ogledu. Po izdelavi cenitev sledi priprava ponudb in odkup zemljišč. Parcelacije kmetijskih in stavbnih zemljišč se bodo začele izvajati predvidoma v začetku leta 2020. Izvajajo se postopki v zvezi z odkupovanjem objektov, predvidenih za odstranitev. Z lastniki potekajo individualni razgovori.

Predhodne arheološke raziskave so v izvajanju in bodo zaključene predvidoma do konca letošnjega leta.

Na terenu se bo pričelo izvajati geodetsko snemanje terena in izvajanje geološko-geomehanskih raziskav tal, za kar bodo geologi potrebovali soglasja lastnikov zemljišč. Geološko geomehanske raziskave in geodetske podlage so temeljna osnova za projektiranje, zato je pravočasna pridobitev podatkov pomembna za delo projektantov. V času projektiranja bodo potekali ogledi terena s strani izdelovalcev dokumentacije in izvajalcev raziskav.

Lastnike zemljišč zato vljudno prosimo, da naročnikovim pogodbenim izvajalcem izdajo soglasja za izvedbo raziskav in na ta način omogočijo pravočasno in pravilno pridobitev podatkov, pomembnih za projektiranje.

Prikaz območja DPN 3. razvojne osi sever od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug si je mogoče ogledati v prostorskem informacijskem sistemu Ministrstva za okolje in prostor na spletni povezavi https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/D163/index.html.

Okvirne informacije o projektih 3. razvojne osi ter trenutno stanje je mogoče pridobiti na spletni strani DARS na naslovu https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Tretja_razvojna_os, podrobnejša vprašanja pa zainteresirani občani lahko naslovijo na info@dars.si ali se oglasijo v informacijski pisarni, ki je odprta vsako prvo sredo v mesecu (od 13. do 14. ure) v prostorih Mestne občine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju). Predstavniki naročnika bodo občanom in lastnikom zemljišč na trasi 3. razvojne osi v času delovanja informacijske pisarne na voljo za individualne razgovore.

 

DARS d.d.
Dunajska 7, Ljubljana
T:
+386 1 300 99 18
www.dars.si
pr@dars.si

@DARS_si 
https://www.facebook.com/Vozimo.pametno

 

Deli s prijatelji