SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

22. 12. 2009

Danes dopoldne od 8. ure dalje je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje. Vodil jo je župan Mestne občine Velenje Srečko Meh. Ob pričetku seje je bilo v dvorani navzočih 30 svetnic in svetnikov.

Preden so članice in člani sveta pričeli z delom so jim velenjski taborniki in skavti, ki so s seboj prinesli luč miru iz Betlehema, prebrali novoletno poslanico.

Župan je z dnevnega reda umaknil Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje, dnevni red pa je razširil s štirimi točkami Sklep o ohranitvi statusa javnega podjetja, Sklep o menjavi zemljišča, Sklep o uvrstitvi projekta Športni park Velenje v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013 in Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje v letu 2007. Članom sveta je župan za obravnavo po skrajšanem postopku predlagal Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, ki so ga svetniki soglasno sprejeli.

Članice in člani sveta so soglasno potrdili predlagani dnevni red in sprejeli zapisnik 26. seje.

Pod 3. točko so predstavniki Podjetja za urejanje prostora Velenje in Komunalnega podjetja Velenje predstavili Predlog Sklepa o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in lastni ceni za zbiranje in prevoz bioloških odpadkov. Svetnice in svetniki so točko soglasno sprejeli. Obširneje predstavljeno vsebino sklepa smo vam že posredovali.

Predlog Sklepa o pripojitvi družbe je predstavila direktorica občinske uprave Andreja Katič. Člani sveta so dali soglasje k pripojitvi družbe Rosio-Pup-Saubermacher, ravnanje z odpadki, d. o. o., kot prevzete družbe k družbi Pup-Saubermacher, podjetje za ravnanje z odpadki, d. o. o., kot prevzemne družbe. Združitev omogoča povečanje gospodarske moči združenih subjektov brez vključitve denarnih sredstev, pravni sistem pa zagotavlja enostaven postopek, ki varuje vse zainteresirane subjekte.

Predlog Sklepa o določitvi višjega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2009/2010 določa višji normativ v oddelkih Vrtca Velenje. Od 1. septembra 2010 se lahko v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja uporablja normativ, ki ga določa Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje za homogene oddelke prvega starostnega obdobja. Predlog sklepa, ki so ga svetniki podprli, je predstavil vodja Urada za negospodarske javne službe Darko Lihteneker.

6. in 7. točko dnevnega reda - Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije in Predlog Sklepa o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije je predstavila direktorica uprave Andreja Katič. Občine ustanoviteljice ustanavljajo združenje zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. Združenje bo zastopalo interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Združenje bo opravljalo naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi. S 27 glasovi za so svetnice in svetniki sprejeli obe točki.

Predlog Sklepa o ohranitvi statusa javnega podjetja je predstavil vodja Urada za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje Anton Brodnik. Člani sveta so soglasno sprejeli predlog, da Komunalno podjetje Velenje izvajanje komunalnih dejavnosti, d. o. o., ohrani status javnega podjetja po zakonu o gospodarskih javnih službah in se ne preoblikuje v d. o. o. po zakonu o gospodarskih javnih službah.

Pod 9. točko dnevnega reda so obravnavali Predlog Sklepa o menjavi zemljišč. Svetniki so se strinjali, da Mestna občina Velenje pristopi k menjavi zemljišč v skupni izmeri 899 m2 (gozd in sadovnjak), ki se nahajata na območju PUP Gorica in sta v solastnini Maide in Muhidina Mušića, za nepremičnine primerljive velikosti v lasti Mestne občine Velenje.

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Športni park Velenje v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013, ki bo zgrajen na območju mestnega stadiona Velenje in bo zajemal nov nogometni stadion s spremljajočo sodobno infrastrukturo in cca 4 tisoč sedeži za gledalce, športno dvorano z do 5 tisoč sedeži, atletsko dvorano s 100 metrov dolgo tekaško progo in s prostorom za trening tehničnih disciplin (skok v višino, skok v daljino). Za vse objekte je predvidena spremljajoča infrastruktura (dostopi, garažna hiša, zunanja ureditev). Predlog so svetnice in svetniki z 28 glasovi za podprli.

Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte je predstavil Anton Brodnik. Oba pravilnika so svetniki s 27 glasovi za podprli.

Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so soglasno sprejeli Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja in Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Urad za okolje in prostor SAŠA regije.

Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, ki bo opravljal naloge s področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva za občine ustanoviteljice (Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Vransko, Velenje) je predstavila Sonja Glažer, vodja Medobčinskega inšpektorata. Člani sveta so osnutek odloka soglasno sprejeli.

Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Urad za okolje in prostor SAŠA regije" je predstavila Branka Gradišnik, zaposlena v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Občine ustanoviteljice - Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Mestna občina Velenje - bodo oblikovale skupno upravo Urad za okolje in prostor SAŠA regije za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju prostorskega načrtovanja in urejanja okolja. Organ skupne občinske uprave bo oblikovan znotraj občinske uprave Mestne občine Velenje.

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju obravnavali dva predloga odlokov o programu opremljanja. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije na zahodnem delu Podgorja in Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Vodončnik Paka, ki so ju člani sveta soglasni podprli.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, KS Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03) in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 sta bila soglasno sprejeta. Spremembe v prostorskih ureditvenih pogojih so zaradi prilagoditve obstoječega odloka novi prostorski zakonodaji Republike Slovenije. Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč, ampak so predvidene manjše spremembe pri pogojih za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.

V nadaljevanju so članice in člani sveta prekvalificirali dva osnutka odlokov v predlog - Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05) in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06). Oba predloga sta bila soglasno sprejeta.

Osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje in Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih v Mestni občini Velenje je predstavil vodja Urada za gospodarske javne službe Anton Brodnik.

Z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Velenje. Z odlokom se določijo organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev, pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, viri financiranja javne službe, vrsta in obseg objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine, ter del javne lastnine, ki je javno dobro, in varstvo, ki ga uživa in nadzor nad izvajanjem določil odloka.

Z Odlokom o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih v Mestni občini Velenje kot koncesijskim aktom se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. S tem odlokom se določijo: dejavnosti, ki so predmet javne službe, območje izvajanja javne službe, uporabnik ter razmerja do uporabnikov, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, vrsta in obseg monopola, začetek in čas trajanja koncesije, viri financiranja javne službe, nadzor nad izvajanjem javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način podelitve koncesije, organ, ki opravi izbor koncesionarja, organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.

Osnutka so svetniki potrdili in podali nekaj pripomb, ki bodo upoštevane pri predlogih odlokov.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje so člani sveta podprli soglasno. Obširnejše sporočilo o spremembah v odloku smo vam že poslali.

Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2010 in Predlog Sklepa o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za leto 2010 je predstavil Primož Rošer iz Komunalnega podjetja Velenje.
Upravljavec vodovodnega omrežja na območju Mestne občine Velenje je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ki v mestni občini Velenje oskrbuje 27.093 prebivalcev s pitno vodo v okviru javne službe.
Upravljavec omrežij in objektov odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Velenje je Komunalno podjetje, d. o. o., ki v mestni občini Velenje za 24.200 prebivalcev izvaja storitev odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

Direktorica uprave je svetnice in svetnike seznanila z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje v letu 2007 in predstavila Predlog Okvirnega programa dela Sveta MOV za leto 2010, ki je bil soglasno podprt.

Mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije:
-Razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja v letu 2007, ki so navedeni v proorčilu, sodišče meni, da je Mestna občina Velenje v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami, zato je izdalo mnenje s pridržkom.
-Odzivno poročilo ni potrebno, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče odpravljene razkrite nepravilnosti oz. sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so se na 27. seji seznanili tudi s Poročilom o delu Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2008, Poročilom o delu osnovnih šol v šolskem letu 2008/2009, Poročilom o delu Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje v šolskem letu 2008/2009 in Poročilom o plazovih v Mestni občini Velenje.
Naslednja seja Sveta Mestne občine Velenje je predvidena za 2. februar 2010.
Seja se je zaključila ob 14. 30 uri.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji