SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javni poziv - podhod na Cesti Františka Foita

29. 5. 2009

Župan Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) objavlja naslednji

JAVNI POZIV
za ugotovitev interesa ter pridobitev ponudb o dejavnostih v poslovnih prostorih v podhodu na Cesti Františka Foita, Velenje


I. OSNOVNI PODATKI
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje objavlja javni poziv, s katerim vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb, preko katerih bi pridobila podatke o interesu za najem poslovnih prostorov v podhodu na Cesti Františka Foita, Velenje (parc. št. 3586, k.o. Velenje) ter o dejavnostih, ki bi jih ponudniki želeli izvajati v prostorih, ki so predmet javnega poziva.

Naslednja faza postopka bo objava besedila javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).

II. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva so poslovni prostori v podhodu na Cesti Františka Foita, Velenje (parc. št. 3586, k.o. Velenje), katerih neto tlorisna površina znaša 9x18 m, torej skupno 162 m2. Možnih je več variant za oddajo navedenih poslovnih prostorov v najem, in sicer:

1.celotna površina 162 m2 ostane ena enota v najem se odda en poslovni prostor,
2.celotna površina 162 m2 se razdeli na dve enoti v najem se oddata dva poslovna prostora ali
3.celotna površina 162 m2 se razdeli na tri enote v najem se oddajo trije poslovni prostori.

Poslovni prostori, ki so predmet javnega poziva, so urejeni do 2. gradbene faze, predvideni pa so priključki za vodovod, kanalizacijo, elektriko ter internet. Najemniki bodo morali finalizacijo poslovnih prostorov opraviti sami ter sami urediti in opremiti najete poslovne prostore. Vlaganja v prostore, za katera bodo najemniki morali pridobiti soglasje Mestne občine Velenje, bodo v celoti poračunana z najemnino (z izjemo vlaganj v opremo poslovnih prostorov).

Sanitarije v podhodu bodo skupne in naj bi bile po svojem statusu javne sanitarije. Najemniki naj bi skrbeli tako za čiščenje sanitarij kot tudi za čiščenje podhoda (dokončen dogovor o tem je odvisen tudi od dejavnosti, ki naj bi jo najemniki opravljali v poslovnih prostorih).

V poslovnih prostorih se lahko opravljajo različne dejavnosti. Iz nadaljnje obravnave pa bodo izločene ponudbe, v katerih bo kot predvidena dejavnost navedena dejavnost nočnega lokala ali diskoteke. Zaželene so dejavnosti, ki so večjega pomena za celotno lokalno skupnost.

III. POGOJI, POD KATERIMI BODO POSLOVNI PROSTORI ODDANI V NAJEM
Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema.Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, bo izključno stvar in breme najemnika. Najemnik bo dolžan poleg najemnine (poračunana bo z vlaganji, kot je to navedeno pod točko II. tega javnega poziva) redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon in drugo). Najemnik bo s sklenitvijo najemne pogodbe postal zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Najemodajalec bo predmet javnega poziva redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnih prostorov.
Predviden čas trajanja najemnega razmerja je 2 leti, z možnostjo podaljšanja.

IV. POGOJI SODELOVANJA
Na javni poziv lahko svoje ponudbe pošljejo vse zainteresirane fizične ali pravne osebe, ki bodo v svoji ponudbi navedle številko variante iz točke II. tega javnega poziva ter navedle in opisale dejavnost, ki naj bi bila izvajana v predmetnih poslovnih prostorih ter pomen te dejavnosti za lokalno skupnost.

Ponudbe naj zainteresirani ponudniki pošljejo do 29.5.2009 na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako PONUDBA JAVNI POZIV (podhod na cesti Františka Foita). Ponudba mora vsebovati polni naslov pošiljatelja ter njegove kontaktne podatke. Vsi zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namen tega javnega poziva in bodo obravnavani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07).

Mestna občina Velenje na podlagi tega javnega poziva ni zavezana k sklenitvi najemne pogodbe s katerimkoli ponudnikom ter ni zavezana k upoštevanju informacij, prejetih na podlagi tega javnega poziva, pri pripravi besedila javnega zbiranja ponudb.

V. INFORMACIJE
Vsa pojasnila v zvezi s predmetom javnega poziva lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi na tel.št.: 03 8961 634.

Besedilo javnega poziva se objavi na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si ter v tedniku Naš čas, v pisni obliki pa je dostopno pri Katji Plazovnik, v Pravni službi Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (pritličje, pisarna št. 16).


Številka: 361-02-0009/2009-229
Datum: 13. maj 2009


Pripravila:
Katja Plazovnik, univ.dipl.prav.

Srečko MEH
župan


Poslati:
-urednik spletnih strani MO Velenje,
-tednik Naš čas,
-arhiv - tu.

Deli s prijatelji