SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline

26. 1. 2009

Mestna občina Velenje je leta 2004 skupaj z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki izdelala razvojni program podeželja (RPP), ki je bil v letu 2006 dopolnjen. RPP so bili nadaljevanje projektov CRPOV, ki so pokrivali posamezno območje občine ali eno občino, RPP pa so že zajeli večje območje, najmanj tri občine.

Program razvoja podeželja 20072013 (PRP 20072013) je nov program s katerim Slovenija izvaja ukrepe razvoja podeželja, ki imajo podlago v evropski uredbi in izhajajo iz Nacionalnega strateškega načrta Republike Slovenije. V njem so opredeljeni cilji za razvoj podeželja v Sloveniji do leta 2013. Ukrepi so razporejeni v 4 oseh, namenjeni različnim upravičencem in podpirajo različne vsebine, sofinancirani pa so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 4. os, imenovana Leader, je namenjena izvajanju lokalnih razvojnih strategij, razvoj podeželskih območij pa usmerja 7 temeljnih načel: lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja, pristop od spodaj navzgor, lokalne akcijske skupine (LAS) javno zasebna partnerstva, inovativnost, povezani in večsektorski ukrepi oz. aktivnosti, povezovanje v mrežo, sodelovanje.
V začetku poletja 2008 je bila tako ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline, v katerem so vključene vse tri lokalne skupnosti s tega območja, društva, ki delujejo na podeželju (čebelarji, podeželske žene, podeželska mladina,), ter nekaj podjetij in javnih zavodov.

Društvo je na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 tre javnega razpisa za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER v začetku tega leta prejelo odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dodelitvi statusa delujoče lokalne akcijske skupine. V skladu z določili javnega razpisa je tako društvo pridobilo status delujoče LAS in je upravičeno do koriščenja sredstev EKSRP, namenjenih za izvajanje pristopa LEADER v programskem obdobju 2007-2013, v skladu z določili odločbe o sredstvih, ki jo bo izdal minister.
Društvo je za znesek sredstev za izvajanje projektov dolžno pripraviti letni izvedbeni načrt s seznamom projektov in ga predložiti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje v roku dveh mesecev po prejemu odločbe o dodelitvi statusa LAS.

S tem obvestilom LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline objavlja Javni poziv za zbiranje projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino (MO Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki) za leto 2009. Projektne predloge morajo prijavitelji oddati v pisni in elektronski obliki najkasneje do 12. 02. 2009.

Projekt mora biti skladen z Lokalno razvojno strategijo za Šaleško dolino in mora prispevati k doseganju vsaj enega od ključnih ciljev:
Razvojni cilj 1: Konkurenčno kmetijstvo in razvoj novih gospodarskih dejavnosti
Razvojni cilj 2: Smotrnejša raba prostora kot turistični izziv Šaleške doline
Razvojni cilj 3: Privlačnejša in prijaznejša Šaleška dolina
Razvojni cilj 4: Uresničevanje pristopa od spodaj navzgor

Javni poziv, razpisna dokumentacija in lokalna razvojna strategija, skupaj z ostalimi informacijami, je od dneva objave javnega poziva do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občin: http://www.velenje.si/1148, http://www.sostanj.si/ in http://www.smartnoobpaki.si/ ter spletni strani upravljalca društva http://www.zavod-savinja.com ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan sedežu KGZS Zavod Celje, Izpostava Velenje, Metleče 7, Šoštanj. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.

Deli s prijatelji