Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Zaščita in reševanje

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in  vključen v sistem nacionalne varnosti. Je organiziran kot enoten in celovit sistem, v katerem se povezujejo vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje.

Glavnina delovanja je na lokalni-občinski ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju. Formalno je na ravni naše občine to urejeno z sprejetim Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje, ki za območje MOV določa:

  • ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni,
  • mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za ZRIP,
  • določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
  • opravljanje javne gasilske službe,
  • organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, reševanje in pomoč.

Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v MOV izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja. Veljavna zakonodaja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je:

  • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
  • Zakon o varstvu pred požarom
  • Zakon o gasilstvu
  • Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Za območje MOV imamo izdelano Oceno ogroženosti, ki je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. Na podlagi Ocene ogroženosti so izdelani ustrezni  načrti zaščite in reševanja za posamezna področja nevarnosti.

Gasilska javna služba

Gasilska zveza Šaleške doline

Ostala društva v sistemu

Gospodarske družbe v sistemu zaščite in reševanja

Enote Civilne zaščite

Dokumenti zaščite in reševanja