Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Veljavni prostorski akti

Prostor občine je območje usklajevanja različnih interesov fizičnih in pravnih oseb, ki jih urejamo s prostorskimi akti različnih natančnosti. Osrednji strateški prostorski akt, veljaven za celotno območje občine je Občinski prostorski načrt (OPN), ki poleg besedila odloka vsebuje strateški in izvedbeni del. Posamezni deli občinskega prostora so natančneje obdelani v Občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) in starejših prostorskih aktih s podaljšano veljavnostjo (Ureditveni načrt (UN), Lokacijski načrt (LN), zazidalni načrt (ZN)).

Načini urejanja prostora občine s prostorskimi akti

S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV) februarja 2020 je le-ta pričel urejati veliko večino izven mestnega prostora občine, ki so ga do sprejetja OPN urejali prostorski akti "PUP" (prostorski ureditveni pogoji). Z OPN smo podaljšali veljavnost določenim natančnejšim prostorskim aktom, kot so Ureditveni načrti (UN), Zazidalni načrti (ZN) in Lokacijski načrti (LN). Območja veljavnosti teh podaljšanih aktov so prikazana na karti zgoraj - povečava je vidna s klikom na grafiko karte. 

Prikaz območij urejanja prostorskih aktov (PA) v spletni aplikaciji PISO
Zahtevnejšim uporabnikom priporočamo ogled območja urejanja posameznega prostorskega akta z množico dodatnih podatkov o prostoru (parcele, besedila tekstov odlokov,  ...) v spletni aplikaciji PISO. Karta z območji urejanja posameznih PA je vidna s klikom na Tematski sklopi / Občinski prostorski načrt OPN ... / Načini urejanja. Več o aplikaciji si lahko preberete na tej povezavi.
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT:

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE VELENJE
Uradni vestnik MOV, št. 2/20, 7/20
- Karte in tekst odlokaUREDITVENI NAČRTI (UN)
(Neuradna prečiščena besedila)

 1. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
  Uradni vestnik Občine Velenje, št. 4/21 (Uradno prečiščeno besedilo - UPB)


 2. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU INDUSTRIJSKE CONE NOVE PRELOGE
  Uradni vestnik MOV, št. 5/96 in 1/02
  - Karta "Ureditvena situacija (1996)"

 3. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV
  Uradni vestnik MOV, št. 11/89, 7/98, 10/05, 7/07, 22/07, 14/09 in 12/10
  - Karta "Ureditvena situacija (2006)"

 4. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA ŠIRŠE OBMOČJE OPUŠČENEGA POKOPALIŠČA  ŠMARTNO V VELENJU 
  Uradni vestnik MOV, št. 8/00 in 8/18
  - Karta "Ureditvena situacija (2005)"
  - Karta "Sprememba (2017)

 5. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ŠALEK 
  Uradni vestnik MOV, št. 5/96 in 26/17
  - Karta "Ureditvena situacija (2017)"

 6. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA PODKRAJ
  Uradni vestnik MOV št. 14/92 in 3/01
  - Karta "Ureditvena situacija (2000)"

 7. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU GRAJSKI HRIB – II. FAZA
  Uradni vestnik MOV št. 16/91
  - Karta "Ureditvena situacija (1991)"
  // Kartografska dokuemntacija (pdf, 80 Mb)

 8. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU GRAJSKI HRIB – OBMOČJE SKAKALNIC V VELENJU 
  Uradni vestnik MOV 9/88, 22/07, 7/13  in 10/18
  - Karta "Urbanizem (2007)"
  // Kartografska dokumentacija (pdf, 40 Mb)

 9. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU KAMNOLOMA SELO
  Uradni vestnik MOV, št. 14/96
  - Karta "Končna ureditev (1995)"

 10. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE SANACIJE UGREZNIN S PEPELOM, ŽLINDRO IN PRODUKTI RAZŽVEPLJANJA 
  Uradni vestnik št. 7/93, 7/96, 9/04, 24/07 in 10/18
  - Karta "Namenska raba (1993)"
  - Karta "Etapnost (1993)"

 11. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA ŠKALE
  Uradni vestnik MOV, št. 6/01 in 22/16
  - Karta "Ureditvena situacija (2001)"

 12. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE KAMNOLOMA PAKA
  Uradni vestnik MOV, št. 8/97
  - Karta "Ureditvena situacija - faza 2 (1997)"

LOKACIJSKI NAČRTI (LN)
 1. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V VELENJU 

 2. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU VINSKA GORA 2 

 3. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU RAZŠIRJENE DEPONIJE PREMOGA TEŠ 

 4. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU STARI JAŠEK V VELENJU


ZAZIDALNI NAČRTI (ZN)
(Neuradna prečiščena besedila)

 1. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU SELO
  Uradni vestnik MOV, št. 1/03, 2/05, 22/06, 22/07, 14/09 in 18/15
  - Karta "Individualna zazidava (2006)"  
  - Karta "Sprememba - večstanovanjski objekti (2007)"

 2. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ŠALEK – OBMOČJE KAVČIČ
  Uradni vestnik MOV, št. 15/90, 9/04 in 22/20
  - Karta "Zazidalna situacija (2020)"

 3. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU STARO VELENJE
  Uradni vestnik MOV št. 2/88, 8/92, 1/93, št. 5/95, 4/01, 26/06, 17/12, 23/12, 18/15 in 4/20
  - Karta "Ureditvena situacija (2020)"
   
 4. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠE – VARIANTA II
  Uradni vestnik MOV št. 8/89, 2/90, 2/96, 13/06, 12/10  in 10/18
  - Karta "Promet (1989)"

 5. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠA - VZHOD
  Uradni vestnik MOV, št. 20/04, 15/06, 10/18 in 14/19
  - Karta "Arhitekturna situacija (2004)"

 6. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA - VZHOD
  Uradni vestnik MOV, št. 15/03, 1/08 in 8/15
  - Karta "Ureditvena situacija (2003)"
  - Karta "ZN Dopolnitev (2007)"
  - Karta "ZN Dopolnitev Grabovac (2014)"

 7. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA - ZAHOD
  Uradni vestnik MOV št. 2/03 in 12/09
  - Karta "Arhitektonska ureditev (2009)"

 8. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU GORICA – VZHOD (RAZŠIRITEV)
  Uradni vestnik MOV št. 8/91, 6/09 in 27/10
  - Karta "Ureditvena situacija (1990)"

 9. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA VRTIČKARSKO OBMOČJE LUBELA
  Uradni vestnik MOV, št. 16/96, 14/97 in 12/16
  - Karta "Ureditvena situacija (1996)"

 10. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU KOMPLEKSA OB ŽELEZNIŠKI PROGI
  Uradni vestnik MOV št.. 11/92, 5/99, 10/99, 11/17
  - Karta "Ureditvena situacija (2017)"

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI (OPPN)
(Neuradno prečiščeno besedilo)

 1. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU STARA VAS – ZAHOD
  Uradni vestnik MOV, št. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13-DPN
  - Karti 4 in 5: "Ureditvena situacija in Kotirana situacija (2011)"