SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prostorski akti

Prostor občine je območje usklajevanja različnih interesov fizičnih in pravnih oseb, ki jih urejamo s prostorskimi akti različnih natančnosti. Osrednji strateški prostorski akt, veljaven za celotno območje občine je Občinski prostorski načrt (OPN), ki poleg besedila odloka vsebuje strateški in izvedbeni del. Posamezni deli občinskega prostora so natančneje obdelani v Občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) in starejših prostorskih aktih s podaljšano veljavnostjo (Ureditveni načrt (UN), Lokacijski načrt (LN), zazidalni načrt (ZN)).


OGLED IN PRENOS TEKSTOV ODLOKOV PROSTORSKIH AKTOV

Območja veljave prostorskih aktov si lahko skupaj z obilico drugih prostorskih podatkov ogledate v spletni aplikaciji PISO, od koder si lahko s klikom na modre povezave prenesete tudi tekste odlokov. Teksti vseh odlokov so v obliki neuradnih prečiščenih besedil, torej z vnesenimi vsemi spremembami, objavljenimi v Uradnih vestnikih MOV. 

Kratka navodila za uporabo PISO so na tej povezavi.

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE VELENJE
Uradni vestnik MOV, št. 2/20

 1. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU INDUSTRIJSKE CONE NOVE PRELOGE
  - Uradni vestnik MOV, št. 5/96 in 1/02

 2. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU RAZŠIRJENE DEPONIJE PREMOGA TEŠ 
  - Uradni vestnik Občine Velenje, št. 8/86

 3. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V VELENJU
  - Uradni vestnik MOV, št. 20/05, 2/07, 18/08 in 9/13

 4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU STARA VAS – ZAHOD (Tehnološki park Velenje)
  - Uradni vestnik MOV, št. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13-DPN

 5. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU KOMPLEKSA OB ŽELEZNIŠKI PROGI
  - Uradni vestnik MOV št.. 11/92, 10/99, 11/17

 6. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
  - Uradni vestnik Občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94, 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 33/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 6/12, 17/12, 20/12, 22/16, 26/17 in 7/19

 7. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV
  - Uradni vestnik MOV, št. 11/89, 7/98, 7/07, 22/07, 14/09 in 12/10

 8. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA ŠIRŠE OBMOČJE OPUŠČENEGA POKOPALIŠČA  ŠMARTNO V VELENJU 
  - Uradni vestnik MOV, št. 8/00 in 8/18

 9. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU SELO
  - Uradni vestnik MOV, št. 1/03, 2/05, 22/06, 22/07, 14/09 in 18/15

 10. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ŠALEK – OBMOČJE KAVČIČ
  - Uradni vestnik MOV, št. 15/90, 9/04

 11. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ŠALEK 
  - Uradni vestnik MOV, št. 5/96 in 26/17

 12. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA PODKRAJ
  - Uradni vestnik MOV št. 14/92, 3/01

 13. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU STARO VELENJE
  - Uradni vestnik MOV št. 2/88, 8/92, 1/93, št. 5/95, 4/01, 26/06, 17/12, 23/12, 18/15 in 4/20
   
 14. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU GRAJSKI HRIB – II. FAZA
  - Uradni vestnik MOV št. 16/91

 15. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU GRAJSKI HRIB – OBMOČJE SKAKALNIC V VELENJU 
  - Uradni vestnik MOV 9/88, 22/07, 7/13  in 10/18

 16. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠE – VARIANTA II
  - Uradni vestnik MOV št. 8/89, 2/90, 2/96, 13/06, 12/10  in 10/18

 17. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠA - VZHOD
  - Uradni vestnik MOV, št. 20/04, 15/06, 10/18 in 14/19

 18. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA - VZHOD
  - Uradni vestnik MOV, št. 15/03, 1/08 in 8/15

 19. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU GORICA – VZHOD (RAZŠIRITEV)
  - Uradni vestnik MOV št. 8/91, 6/09 in 27/10

 20. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU KAMNOLOMA SELO
  - Uradni vestnik MOV, št. 14/96

 21. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE SANACIJE UGREZNIN S PEPELOM, ŽLINDRO IN PRODUKTI RAZŽVEPLJANJA 
  - Uradni vestnik št. 7/93, 7/96, 9/04, 24/07 in 10/18

 22. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA ŠKALE
  - Uradni vestnik MOV, št. 6/01 in 22/16

 23. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU STARI JAŠEK V VELENJU
  - Uradni vestnik MOV, št. 20/05, 21/05, 30/06, 1/08, 19/08, 6/09, 10/10, 2/12 in 17/13

 24. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU VINSKA GORA 2 
  - Uradni vestnik MOV, št. 11/07 in 2/19

 25. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA VRTIČKARSKO OBMOČJE LUBELA
  - Uradni vestnik MOV, št. 16/96, 14/97 in 12/16

 26. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE KAMNOLOMA PAKA
  - Uradni vestnik MOV, št. 8/97