Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Odmera komunalnega prispevka v MOV

O komunalnem prispevku

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. 

V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta, ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek se določi na podlagi preračuna stroškov obstoječe komunalne opreme, višina pa je odvisna od:

 • površine in opremljenost gradbene parcele s komunalno opremo, 
 • bruto tlorisne površine objekta in njegove namembnosti oz., 
 • od izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo. 

Zavezancu se v skladu z Zakonom o upravnem postopku izda odmerna odločba. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Občinska uprava Mestne občine Velenje najkasneje v roku dveh dni po plačilu komunalnega prispevka Upravni enoti in Komunalnemu podjetju, pošlje potrdilo o plačanem prispevku, ki je eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Oddaja vloge za odmero komunalnega prispevka

Obrazec "Vloge za izdajo odločbe o komunalnem prispevku" je na voljo v Glavni pisarni Mestne občine Velenje oz. na tej povezavi (word obrazec) 

Zavezanec odda vlogo v Glavno pisarno ali po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in ji doda naslednje priloge:

 • Popolna pečatena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Plačilo upravne takse v višini 22,6 EUR;
 • V primeru legalizacije, prizidav ali sprememb namembnosti objekta je potrebno priložiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje obstoječega objekta.

Informativni izračun komunalnega prispevka

PISO poleg prikaza različnih prostorskih podatkov omogoča tudi informativni izračun višine komunalnega prispevka za novogradnje in dozidave.

Po upoštevanju navodil na sliki levo se bo prikazalo pogovorno okno, v katera vpišete vam znane podatke, sistem pa bo z upoštevanjem podatkov območij iz Odloka izračunal informativno višino dajatve.
Informativni izračun komunalnega prispevka  

Pravna podlaga

 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20)
 • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)
 • Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 - popr., 34/19)
 • Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18)
 • Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/20)

    Dodatne informacije

    Urad za urejanje prostora – komunalni prispevki

    Vida KAC,  prvo nadstropje, pisarna 103
    T: 03 8961 709
    E: vida.kac@velenje.si