SI

Odmera komunalnega prispevka v MOV

O komunalnem prispevku

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta, parcelo ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja:

 • glede na površino in opremljenost parcele s komunalno opremo,
 • glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oz.,
 • glede na izboljšanje opremljenosti parcele s komunalno opremo.

Zavezancu se v skladu z Zakonom o upravnem postopku izda odmerna odločba. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Občinska uprava Mestne občine Velenje najkasneje v roku 2 dni po plačilu komunalnega prispevka Upravni enoti in Komunalnemu podjetju, pošlje potrdilo o plačanem prispevku, ki je eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Oddaja vloge za odmero komunalnega prispevka

Obrazec vloge je na voljo:

 • v Glavni pisarni Mestne občine Velenje;
 • na spletni strani - vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku (word obrazec)

Zavezanec odda vlogo v Glavno pisarno ali po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in vlogi doda naslednje priloge:

 • Popolna pečatena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD;
 • Plačilo upravne takse v višini 22,6 EUR;
 • V primeru legalizacije, nadzidave in dozidave je potrebno priložiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje obstoječega objekta.

Informativni izračun komunalnega prispevka

PISO poleg prikaza različnih prostorskih podatkov omogoča tudi informativni izračun višine komunalnega prispevka za novogradnje in dozidave.

Po upoštevanju navodil na sliki levo se bo prikazalo pogovorno okno, v katera vpišete vam znane podatke, sistem pa bo z upoštevanjem podatkov območij iz Odloka izračunal informativno višino dajatve.
Informativni izračun komunalnega prispevka  

Pravna podlaga

 • Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 - odl. US, 46/04 - ZRud-A, 47/04, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - odl. US, 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 - GZ);
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2);
 • Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS št. 80/07);
 • Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS št. 95/07); 
 • Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV (Uradni vestnik MO Velenje, št. 5-2017);
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18-2017)

    Dodatne informacije

    Urad za urejanje prostora – komunalni prispevki

    Vida KAC,  prvo nadstropje, pisarna 103
    T: 03 8961 709
    E: vida.kac@velenje.si