Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Kmetijstvo

Mestna občina Velenje meri 8.350 ha, od tega 2.612 ha kmetijskih zemljišč  in  4.255 ha gozdov. Večina kmetijskih zemljišč (59,7%) je zatravljenih, ostalo predstavljajo njive, intenzivni sadovnjaki in vinogradi.

Večina kmetijskih gospodarstev, teh je 496 (glede na popis kmetijskih gospodarstev iz leta 2000), leži na nadmorski višini 300-800 m, vse so uvrščene v kategorijo kmetij s težjimi pridelovalnimi razmerami.

Prevladuje živinoreja oziroma pridelava mleka in mesa. V višinskih predelih je glavna dejavnost pitanje govedi, vedno bolj se uveljavlja tudi reja drobnice, prašičereja je namenjena predvsem lastni oskrbi s svinjskim mesom. Na manjših kmetijah v nižjih predelih se  je v zadnjih letih povečal interes za tržno pridelavo vrtnin, kmetije so tako vključene v kontrolo integrirane pridelave zelenjave. Nekaj kmetij se je odločilo za  ekološko kmetijstvo, ukvarjajo se z govedorejo in rejo drobnice.

Z intenzivnim sadjarstvo se ukvarja nekaj manjših pridelovalcev, prevladuje pridelava jabolk, glavnino sadja pridela KZ Šaleška dolina v svojih intenzivnih nasadih. Vinogradništvo je prisotno v manjšem obsegu in je namenjeno predvsem lastnim potrebam vinogradnikov.

LAS zgornje Savinjske in Šaleške doline


Ustanove in podjetja