SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2009

Uradni vestnik 01/2009

Uradni vestnik 01/2009, 6. januar 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

01. SKLEP o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu stari jašek v Velenju

Uradni vestnik 02/2009

Uradni vestnik 02/2009, 23. januar 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

01. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 03/2009

Uradni vestnik 03/2009, 28. januar 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

01. SKLEP o potrditvi mandata članici občinskega sveta
02. SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja
03. SKLEP o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
04. SKLEP o podpori razvoja energetskega gospodarstva v Šaleški dolini
05. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
06. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra
07. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Ložnica iz javnega dobra
08. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Škale iz javnega dobra
09. SKLEP o izvzemu nepremičnine k.o. Plešivec iz javnega dobra
10. PRAVILNIK o spremembah pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
11. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
12. SKLEP o izdaji soglasja k predlagani lastni ceni predelave bioloških odpadkov in povprečni ceni predelave in obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka na regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju
13. ODLOK o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009 – 2020
14. PRAVILNIK o izvajanju ocenjevanja delovanja Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
15. OBVESTILO o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje in komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora in vodovod Turnšek v KS Paka za leto 2009
16. POPRAVEK Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2009 OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
17. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gavce iz javnega dobra
18. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gavce

Uradni vestnik 04/2009

Uradni vestnik 04/2009, 9. februar 2009

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKAO PRISPEVKU ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE VODOOSKRBE TER OBJEKTE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA ZA OBDOBJE 2009 – 2020
2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2009
3. JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna
4. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2009
5. UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
6. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«  

Uradni vestnik 05/2009

Uradni vestnik 05/2009, 6. marec 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE (za območje urejanja S4/15 – ob Cesti talcev)

Uradni vestnik 06/2009

Uradni vestnik 06/2009, 11. marec 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Galerija Velenje
2. SKLEP o razrešitvi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. SKLEP o namenu porabe vračila sredstev za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje
4. SKLEP o sprejemu Strategije razvoja turizma Mestne občine Velenje
5. ODLOK o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada
6. PRAVILNIK o štipendiranju v Mestni občini Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje
8. ODLOK o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje
9. ODLOK o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Gorico - vzhod (razširitev)
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za dele območij urejanja R, ŠC, M in SP)
13. SKLEP o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Galerije Velenje v plačni razred

Uradni vestnik 07/2009

Uradni vestnik 07/2009, 3. april 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9, Za gradom v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
4. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA – ZAHOD
5. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA GORICO V VELENJU
6. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2009

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

7. SKLEP O IZDAJI SOGLASJA K PREDLAGANI LASTNI CENI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV IN POVPREČNI CENI OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA PREOSTANKA ODPADKOV NAREGIJSKEM CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI V CELJU
8. SKLEP o potrditvi mandata članu občinskega sveta
9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI; KULTURA ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE
10. ODREDBA O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST ZA ČAS VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV V EVROPSKI - PARLAMENT V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
11. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz javnega dobra

Uradni vestnik 08/2009

Uradni vestnik 08/2009, 22. april 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje
3. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorice za finančno področje Lekarne Velenje
4. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma Velenje
5. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorja Zdravstvenega doma Velenje
6. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje
7. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Podkraj za brezplačno pridobitev nepremičnin ter nakup nepremičnine v k.o. Podkraj
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje
10. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2008
11. ODLOK o prenehanju proračunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko izgradnjo
12. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje izkazom
14. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009

Uradni vestnik 09/2009

Uradni vestnik 09/2009, 7. maj 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska gora
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec in Konovo – del
(PUP 02)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(PUP 03)
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
6. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
7. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze
8. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
9. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3
10. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
11. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, S4/5, Stara vas v Velenju
12. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju
13. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Selo
14. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja s 4/9 za gradom v Velenju o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Uradni vestnik 10/2009

Uradni vestnik 10/2009, 12. maj 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje 

Uradni vestnik 11/2009

Uradni vestnik 11/2009, 18. maj 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi sosveta za izboljšanje varnosti občanov
2. SKLEP o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

Uradni vestnik 12 /2009

Uradni vestnik 12 /2009, 27. maj 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člana sveta
2. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada MOV
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Mladinskega centra Velenje
4. SKLEP o imenovanju direktorja Javnega zavoda Muzej Velenje
5. SKLEP o soglasju k razširitvi mreže lekarniške dejavnosti
6. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju RD ŠRZ
7. SKLEP o soglasju k izplačilu za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje
8. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2008
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
10. SKLEP o izvzemu nepremičnine, parc. št. 519/7 v k.o. Bevče, iz javnega dobra
11. SKLEP o izvzemu dela nepremičnine, parc. št. 3585/2 v k.o. Velenje, iz javnega dobra
12. PRAVILNIK za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v Mestni občini Velenje
13. ODLOK o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Velenje
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - zahod
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
16. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 -1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje mestne občine Velenje – dopolnitve2009
17. POPRAVEK Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
18. POPRAVEK Sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 13/2009

Uradni vestnik 13/2009, 16. junij 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
2. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009
3. POPRAVEK Odloka o zazidalnem načrtu obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas, območje urejanja O4/3 v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

4. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2008
5. ODLOK o zaključnem računu proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2008
6. ODLOK o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šmartno ob Paki
7. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu nadzornega odbora
8. SKLEP o imenovanju članice nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 14/2009

Uradni vestnik 14/2009, 23. junij 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. SKLEP o imenovanju direktorja Javnega zavoda Galerija Velenje
3. SKLEP o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje
5. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni svet Savinjsko-Šaleške območne razvojne agencije, d.o.o.
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009
7. SKLEP o izdaji soglasja k zadolžitvi Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. v letu 2009
8. SKLEP o izdaji soglasja k predlaganima povprečni ceni prevoza odpadkov na regijsko odlagališče ter odlaganja odpadkov na regijskem odlagališču Bukovžlak
9. SKLEP o soglasju k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
10. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2009
11. SKLEP o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
12. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
13. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
14. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Velenje
15. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
16. SKLEP o vstopu Mestne občine Velenje kot družbenika v družbo PV Invest, d. o. o. in vpisu družbenika v sodni register
17. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
18. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Festivala Velenje za leto 2008
19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov
20. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije Škale – jug
21. ODLOK o razveljavitvi odloka za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini Velenje, ki je v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje
22. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo
23. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za del območja urejanja S4/9, za gradom v Velenju
24. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
25. ODLOK o grbu in zastavi Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 15/2009

Uradni vestnik 15/2009, 6.julij 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
3. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)

Uradni vestnik 16/2009

Uradni vestnik 16/2009, 14.julij 2009

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izdaji soglasja k predlaganima povprečni ceni prevoza odpadkov na regijsko odlagališče ter odlaganja odpadkov na regijskem odlagališču Bukovžlak
2. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.
3. SKLEP o razrešitvi in imenovanju člana Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
4. SKLEP o menjavi nepremičnin v k.o. Gorenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz javnega dobra
6. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2009

Uradni vestnik 17/2009

Uradni vestnik 17/2009, 14. avgust 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela Občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnitve 2009

Uradni vestnik 18/2009

Uradni vestnik 18/2009, 14. avgust 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2009/2010
2. SKLEP o podelitvi priznanja »Gradnik Velenja« za posebne zasluge ob 50-letnici mesta Velenje
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Velenje
5. POPRAVEK SKLEPA o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela Občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnitve 2009

Uradni vestnik 19/2009

Uradni vestnik 19/2009, 5.september 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009  

Uradni vestnik 20/2009

Uradni vestnik 20/2009, 15. oktober 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici sveta
2. SKLEP o potrditvi mandata članu občinskega sveta
3. SKLEP o izvzemu nepremičnine parc. št. 944/8 in 945/6 v k.o. Podkraj, iz javnega dobra
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine parc. št. 1990/2, v k.o. Velenje, iz javnega dobra
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki
7. TEHNIČNI PRAVILNIK ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki
8. TARIFNI PRAVILNIK o načinu obračunavanja stroškov uporabnikom storitev javnih služb ravnanja z odpadki
9. ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju KS Vinska Gora
10. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije dela območja Bevč in Črnove v Velenju
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec in Konovo - del (PUP 02)
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja s4/8, Podkraj v Velenje

Uradni vestnik 21/2009

Uradni vestnik 21/2009, 20. oktober 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, krajevne skupnosti Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šmartno ob Paki
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki
5. TEHNIČNI PRAVILNIK ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki
6. TARIFNI PRAVILNIK o načinu obračunavanja stroškov uporabnikom storitev javnih služb ravnanja z odpadki
7. SKLEP o podelitvi priznanj in nagrad občine Šmartno ob Paki za leto 2009

Uradni vestnik 22/2009

Uradni vestnik 22/2009, 10. november 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE  PLANSKE CELOTE 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
2.  SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE  PLANSKE CELOTE 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
3.  MNENJE o kandidatu za ravnatelja Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje
4.  SKLEP o načrtu razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

5.  SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 -1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 – 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 2002 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje. št.: 7/98 z datumom 21.09.1998, 10/99 z datumom 17.11.1999, 8/00 z datumom 24.10.2000 in 14/04 z datumom 05.06.2004) – v nadaljevanju: Sid VPA Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

Uradni vestnik 23/2009

Uradni vestnik 23/2009, 25. november 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2.  UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Odbora za področje gospodarskih javnih služb
3.  UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Sveta Javnega zavoda Centra za socialno delo Velenje
4.  SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Lekarna Velenje
5.  SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6.  SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
7.  SKLEP o imenovanju člana v Odbor za področje gospodarskih javnih služb
8.  SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
9.  SKLEP o izdaji soglasja k lastni ceni predelave bioloških odpadkov, lastni ceni za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v mehansko biološki obdelavi in lastni ceni odlaganja preostankov  komunalnih odpadkov na odlagališču Bukovžlak
10. SKLEP o soglasju k povečanju osnovnega kapitala družbe
11.  Uvrstitev projekta prireditveni prostor TRC Jezero v NRP MOV 2009-2012
12.. PRAVILNIK o financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v MO Velenje
13.  LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
14. SKLEP o spremembah in dopolnitvah načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
15.  SKLEP o imenovanju podžupanje

Uradni vestnik 24/2009

Uradni vestnik 24/2009, 14. december 2009

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Veliki Vrh in v k.o. Gavce iz javnega dobra
2. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki
3. SKLEP o menjavi delov nepremičnin  v k.o. Veliki Vrh in v k.o. Gavce
4. SKLEP o izdaji  soglasja  k  imenovanju direktorja  Javnega zavoda MLADINSKI CENTER  Šmartno ob Paki
5. SKLEP O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
6. SKLEP o izdaji soglasja k lastni ceni predelave bioloških odpadkov, lastni ceni za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v mehansko biološki obdelavi in lastni ceni odlaganja preostankov komunalnih odpadkov na odlagališču Bukovžlak
7. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2010
8. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2010
9.  SKLEP  o  potrditvi delitvene  bilance  Vrtca  Šoštanj   
10.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2009

Uradni vestnik 25/2009

Uradni vestnik 25/2009, 23. december 2009

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in lastni ceni za zbiranje in prevoz bioloških odpadkov
2. SKLEP o pripojitvi družbe
3. SKLEP o določitvi višjega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2009/2010
4. AKT o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije
5. SKLEP o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije
6. SKLEP o ohranitvi statusa javnega podjetja
7. SKLEP o menjavi zemljišč
8. SKLEP o uvrstitvi projekta Športni park Velenje v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013
9. PRAVILNIK o spremembah pravilnika o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč
10. PRAVILNIK o spremembah pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte
11. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
12. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Urad za okolje in prostor SAŠA regije”
13. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijo za odvod prečiščene odpadne in padavinske vode na območju zahodnega dela Podgorja v Velenju
14. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Vodončnik Paka v Velenju
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, KS Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03)
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
20. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2010
21. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za leto 2010
22. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta MOV za leto 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
2. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Urad za okolje in prostor SAŠA regije”
3. SKLEP o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in lastni ceni zbiranja in prevoza bioloških odpadkov
4. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2010
5. SKLEP o začasnem financiranju 6. SKLEP o pripojitvi družbe