SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2006

Uradni vestnik 01/06

Uradni vestnik 01/06, 10. januar 2006 (272 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselje Šentilj ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze
02. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
03. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
04. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno–Velenje in del območja urejanja G4/3
05. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠA – varianta II
06. PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov

Uradni vestnik 02/06

Uradni vestnik 02/06, 12. januar 2006 (180 kB)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI PREDLOGA USKLADITVE ODLOKOV O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA UREDITVENA OBMOČJA NASELIJ TER OBMOČJE ODPRTEGA PROSTORA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI Z VELJAVNIM PROSTORSKIM PLANOM OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 2002

Uradni vestnik 03/06

Uradni vestnik 03/06, 13. januar 2006 (209 kB)

01. OBČINSKI PREDPISI MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2005 - kazalo

Uradni vestnik 04/06

Uradni vestnik 04/06, 17. januar 2006 (253 kB)

01. OBVESTILO O REVALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MO VELENJE IN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA VODOVOD VINSKA GORA IN VODOVOD TURNŠEK V KS PAKA ZA LETO 2006

Uradni vestnik 05/06

Uradni vestnik 05/06, 27. januar 2006 (199 kB)

01. NAVODILO o obrazcu za dajanje podpore pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma o splošnem aktu

Uradni vestnik 05a/06

Uradni vestnik 05a/06, 1. februar 2006 (178 kB)

01. SKLEP o nakupu stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem

Uradni vestnik 06/06

Uradni vestnik 06/06, 1. februar 2006 (184 kB)

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 06, naselje Šentilj ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II

Uradni vestnik 07/06

Uradni vestnik 07/06, 7. februar 2006 (273 kB)

01. SKLEP o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
02. POPRAVEK Sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - varianta II

Uradni vestnik 08/06

Uradni vestnik 08/06, 16. februar 2006 (187 kB)

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3, Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
03. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/8, Podkraj v Velenju

Uradni vestnik 09/06

Uradni vestnik 09/06, 23. februar 2006 (538 kB)

01. SKLEP o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade direktorici Ljudske univerze Velenje
02. SKLEP o imenovanju članov sveta zavoda Andragoški javni zavod Ljudska univerza Velenje
03. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
04.  SKLEP o pristopu k ustanovitvi Fakultete za tehnologijo oskrbovalnih sistemov - energetiko
05. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnina parc. št. 409/13,  travnik, v izmeri 187 m2, k.o. Velenje
06. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnina parc. št. 658/2, travnik,  v izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2, k.o. Velenje
07. SKLEP o izvzemu nepremičnine parc.št. 3608/12 v k.o. Velenje, iz javnega dobra
08. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje  stvarnega premoženja , parc.št. 630/18, k.o. Velenje
09. ODLOK o lokacijskem načrtu Stara vas – sever
10. SPORAZUM o razdelitvi nepremičnega premoženja med Mestno občino Velenje in Občino Žalec
11. PRAVILNIK o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
12. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
13.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2006
14. SKLEP o spremembi sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev v plačne razrede
15. POPRAVEK Odloka  o javnem redu in miru v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

16. JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2006, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna
17. ODLOK O PRORAČUNU občine Šmartno ob Paki za leto 2006

Uradni vestnik 10/06

Uradni vestnik 10/06, 6. marec 2006 (153 kB)

01. MNENJE o kandidatu za direktorja Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

02. PROGRAM PRIPRAVE lokacijskega načrta Obrtno-poslovne cone Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 11/06

Uradni vestnik 11/06, 10. marec 2006 (205 kB)

01. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
02. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Staro Velenje
03. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo
04. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Trebuša vzhod

Uradni vestnik 12/06

Uradni vestnik 12/06, 20. marec 2006 (197 kB)

01. ODLOK PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
02. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
03. POPRAVEK Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje, za območje urejanja z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/6, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c

Uradni vestnik 13/06

Uradni vestnik 13/06, 31. marec 2006 (381 kB)

01. SKLEP o imenovanju člana sveta Centra za socialno delo Velenje
02. SKLEP o imenovanju članov v svet Regijskega študijskega središča
03. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnin parc. št. 1863/53, 2397/269, 2397/270 in 3337/4, k.o. Velenje
04. SKLEP o izvzemu nepremičnine parc. št. 577 v k.o. Paka iz javnega dobra
05. SKLEP o izvzemu nepremičnine parc. št. 828/9 v k.o. Hrastovec iz javnega dobra
06. SKLEP o izvzemu nepremičnin parc. št. 1287/11, 1287/9, 1287/6, 1287/5, 1288/2, 1306/11, 1306/9, 1306/12, 1288/4 v k.o. Lipje iz javnega dobra
07. SKLEP o izvzemu nepremičnin parc.št. 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, v k.o. Paka iz javnega dobra
08. SKLEP o izvzemu nepremičnin parc. št. 1279/4, 1279/6, 1279/7 in 1279/2 v k.o. Lipje iz javnega dobra
09. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – 3,509 % solastniškega deleža skupnega prostora sušilnice v četrti etaži v večstanovanjski stavbi Šalek 81, Velenje, parc. št. 2173/5, vl. št. 3291, k.o. Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 06, naselje Šentilj ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno –Velenje in del območja urejanja G4/3
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju (skrajšan postopek);
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi dodatne javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Velenje
16. ODLOK spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje
17. PRAVILNIK o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

18. STATUT OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
19. ODLOK o določitvi volilne enote za volitve župana in članov Sveta Občine Šmartno ob Paki
20. ODLOK o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na območju občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 14/06

Uradni vestnik 14/06, 3. april 2006 (181 kB)

01. SKLEP SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trebuša vzhod

Uradni vestnik 15/06

Uradni vestnik 15/06, 26. april 2006 (673 kB)

01. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
02. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnina, parc. št. 1723/10, k.o. Velenje
03. SKLEP o sprejetju Lokalnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje
04. SKLEP o sprejetju investicijskega programa za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje
05. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
06. SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
07. SKLEP o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade direktorici Lekarne Velenje
08. SKLEP o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade direktorju Zdravstvenega doma Velenje
09. SKLEP o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
10. ODLOK o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote - PUP 04 za dele mesta Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša vzhod
13. ODLOK o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN Trebuša vzhod v Velenju
14. PRAVILNIK o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte
15. Uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne občine Velenje
16. Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
17. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA SELO

Uradni vestnik 16/06

Uradni vestnik 16/06, 26. april 2006 (582 kB)

01. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2006

Uradni vestnik 17/06

Uradni vestnik 17/06, 4. maj 2006 (421 kB)

01. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2005

Uradni vestnik 18/06

Uradni vestnik 18/06, 17. maj 2006 (457 kB)

01. ODLOK O USTANOVITVI ZAVODA ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

02. SKLEP o uveljavljanju počitniške rezervacije v poletnih mesecih, o stroških začasnega izpisa in o plačilu programov v Vrtcu Šoštanj v primeru odsotnosti zaradi bolezni
03. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
04. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Gorenje iz javnega dobra
05. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
06. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO Območje C(4)5 Šmartno ob Paki - BČ
07. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družinam na domu v Občini Šmartno ob Paki
08. SKLEP o potrditvi Investicijskega programa za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje
09. SKLEP o sprejemu Akcijskega programa Lokalne Agende 21 za občino Šmartno ob Paki
10. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki 2005

Uradni vestnik 19/06

Uradni vestnik 19/06, 26. maj 2006 (198 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
02. PROGRAM PRIPRAVE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBRTNE, SERVISNE IN STANOVANJSKE CONE STARA VAS, območje urejanja 04/3 v Velenju
03. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
04. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBRTNE, SERVISNE IN STANOVANJSKE CONE STARA VAS, območje urejanja v 4/3 v Velenju

Uradni vestnik 20/06

Uradni vestnik 20/06, 9. junij 2006 (193 kB)

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
03. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale – Hrastovec in Konovo - del

Uradni vestnik 21/06

Uradni vestnik 21/06, 12. junij 2006 (193 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico, območje urejanja S 4/21, S 4/22, S 4/23, S 4/24 (del), S 4/25, C 4/7 in R4/10 v Velenju
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA GORICO, območja urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24 (del), S4/25, C4/7 in R4/10 v Velenju
03. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA STARO VELENJE

Uradni vestnik 22/06

Uradni vestnik 22/06, 14. junij 2006 (343 kB)

01. SKLEP o vključitvi v območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije
02. SKLEP  o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 683/2   k.o. Črnova in 868/3 k.o. Vinska gora 
03. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine v k.o. Velenje (izgradnja krožišča Šaleška-Kidričeva in Šaleška –Foitova v Velenju)
04. SKLEP o izvzemu dela nepremičnine parc. št. 1235, 1267/2 v k.o. Škale iz javnega dobra
05. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnina parc. št. 1723/10, k.o. Velenje
06. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje za leto 2005
07. SKLEP o kritju stroškov sterilizacije zapuščenih mačk
08. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
09. SKLEP o dopolnitvi sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
10. SKLEP o ustanovitvi komisije za oceno škode zaradi izkopavanja premoga v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Selo
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtno, servisne in stanovanjske cone Stara vas, območje urejanja O4/3 v Velenju
14. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
15. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
16. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje

Uradni vestnik 23/06

Uradni vestnik 23/06, 22. junij 2006 (201 kB)

01. Sklep o izdaji soglasja

Uradni vestnik 24/06

Uradni vestnik 24/06, 23. junij 2006 (321 kB)

01. SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu Obrtno-poslovne cone Šmartno ob Paki
02. SKLEP o vključitvi v območno razvojno partnerstvo SAŠA in potrditvi Pogodbe o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva SAŠA

Uradni vestnik 25/06

Uradni vestnik 25/06, 27. junij 2006 (1.7 MB)

01. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Šmartno ob Paki
02. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
03. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2005
04. ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002

Uradni vestnik 26/06

Uradni vestnik 26/06, 10. julij 2006 (248 kB)

01. ODREDBO o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi cen za plačilo parkirnine znotraj modrih con
02. ODREDBO o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi območja modrih con
03. SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
04. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2006
05. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja-11,32%  solastniškega  deleža skupnega prostora dela terase identifikacijska št. dela stavbe 35 in 36 v večstanovanjski  stavbi Goriška 49, Velenje, ki stoji na parc.št. 3327/10, k.o. Velenje
06. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – 831/7000 solastniškega deleža nepremičnine parc.št. 3236/10, k.o. Velenje
07. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – nepremičnine parc.št. 2471/1 k.o. Velenje, v lasti Mestne občine Velenje za del nepr.parc.št. 2470 k.o. Velenje, v lasti Župnije Velenje-bl. A.M.Slomšek
08. SKLEP o spremembah sklepa o imenovanju komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje
09. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje  planske celote 02, KS Škale-Hrastovec in Konovo-del
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico, območje urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24-del, S4/25, C4/7 in R4/10 v Velenju
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Staro Velenje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
14. PRAVILNIK o spremembah pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah

Uradni vestnik 27/06

Uradni vestnik 27/06, 11. julij 2006 (206 kB)

01. SKLEP o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja
02. SKLEP o uresničevanju strategije razvoja glasbenega izobraževanja
03. SKLEP o uresničevanju strategije razvoja Šolskega centra Velenje
04. SKLEP o uresničevanju strategije razvoja izobraževanja odraslih
05. SKLEP o uresničevanju strategije visokošolskega izobraževanja
06. SKLEP o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred

Uradni vestnik 28/06

Uradni vestnik 28/06, 11. avgust 2006 (178 kB)

01. RAZPIS rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 29/06

Uradni vestnik 29/06, 22. avgust 2006 (178 kB)

1. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje
2. SKLEP o imenovanju tajnice občinske volilne komsije Mestne občine Velenje
3. ODREDBO o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 30/06

Uradni vestnik 30/06, 30. avgust 2006 (213 kB)

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in  članov sveta  Mestne občine Velenje  in za volitve  članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. POPRAVEK Odloka o lokacijskem načrtu »Stari jašek«

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

3. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Občine Šmartno ob Paki
4. SKLEP o imenovanju tajnice občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 31/06

Uradni vestnik 31/06, 6. september 2006 (209 kB)

1. PROGRAM PRIPRAVE Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Mestne občine Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA VINSKA GORA 2
3. TRŽNI RED KMEČKE TRŽNICE VELENJE
4. MNENJE k razrešitvi direktorice Centra za socialno delo Velenje

Uradni vestnik 32/06

Uradni vestnik 32/06, 5. oktober 2006 (293 kB)

1. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI
4. MNENJE o kandidatki za ravnateljico osnovne šole Šalek
5. MNENJE o kandidatu za ravnatelja osnovne šole Antona Aškerca

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

6. SEZNAM kandidatov za župana občine Šmartno ob Paki
7. SEZNAM KANDIDATOV PO LISTAH
8. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Paška vas
9. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki
10. ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov v  Občini Šmartno ob Paki
11. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE ŠMARTNO OB PAKI  ZA LETO  2006
12. SKLEP O ZAMENJAVI  NAMESTNICE ČLANICE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 
13. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paška vas iz javnega dobra
14. SKLEP o  imenovanju predstavnika v Svet zavoda Lekarne Velenje
15. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
16. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paška vas iz javnega dobra
17. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
18. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paška vas iz javnega dobra
19. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas
20. POPRAVEK

Uradni vestnik 33/06

Uradni vestnik 33/06, 18. oktober 2006 (192 kB)

01. SKLEP o imenovanju namestnika člana občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
02. SKLEP o soglasju k razširitvi mreže lekarniške dejavnosti
03. POPRAVEK seznama kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

04. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Gorenje iz javnega dobra

Uradni vestnik 34/06

Uradni vestnik 34/06, 25. oktober 2006 (192 kB)

01. IZID VOLITEV volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 22. oktobra 2006
02. RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKRAJ IN NAKNADNIH VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KONOVO V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI TER MESTNE ČETRTI VELENJE LEVI BREG ZAHOD V 1. VOLILNI ENOTI
03. ROKOVNIK ZA IZVEDBO NADOMESTNIH VOLITEV ČLANOV SVETA KS PODKRAJ V 1. IN 2. VOLILNI ENOTI TER NAKNADNIH VOLITEV ČLANOV SVETA KS GORICA V 1. VOLILNI  ENOTI, KS KONOVO V 1. VOLILNI ENOTI, KS ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI, MČ VELENJE LEVI BREG ZAHOD V 1. VOLILNI ENOTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

04. POROČILO o  izidu  volitev za župana in člane občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki na volitvah  22. oktobra 2006.

Uradni vestnik 35/06

Uradni vestnik 35/06, 2. november 2006 (189 kB)

01. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE
02. SEZNAM KANDIDATOV ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKRAJ IN NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KONOVO V 1. VOLILNI ENOTI TER KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI
03. POPRAVEK RAZPISA NADOMESTNIH VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI   PODKRAJ IN NAKNADNIH VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KONOVO V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI TER MESTNE ČETRTI VELENJE LEVI BREG ZAHOD V 1. VOLILNI ENOTI  

Uradni vestnik 36/06

Uradni vestnik 36/06, 7. november 2006 (200 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju
02. PROGRAM PRIPRAVE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBRTNE, SERVISNE IN STANOVANJSKE CONE STARA VAS, območje urejanja O4/3 v Velenju
03. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Uradni vestnik 37/06

Uradni vestnik 37/06, 15. november 2006 (285 kB)

01. IZID volitev za župana in naknadnih ter nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na volitvah 12. novembra 2006

Uradni vestnik 38/06

Uradni vestnik 38/06, 27. november 2006 (199 kB)

01. SKLEP o o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
02. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana
03. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
04. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski upravi
05. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
06. PROGRAM PRIPRAVE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA REKREACIJSKEGA OBMOČJA »JEZERO« V VELENJU

Uradni vestnik 39/06

Uradni vestnik 39/06, 29. november 2006 (180 kB)

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU REKREACIJSKEGA OBMOČJA »JEZERO« V VELENJU

Uradni vestnik 40/06

Uradni vestnik 40/06, 11. december 2006 (2 MB)

01. PRAVILNIK o označitvi intervencijskih poti
02. ODREDBA o razglasitvi intervencijskih poti za javne prometne površine posebnega pomena
03. ODREDBA o razglasitvi območij za pešce za javne prometne površine posebnega pomena
04. ODREDBA o razglasitvi parkirišč rezerviranih za osebna vozila, na katerih je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina za javne prometne površine posebnega pomena
05. ODREDBA o razglasitvi poti za javne prometne površine posebnega pomena
06. ODREDBA o določitvi časa v katerem je parkiranje časovno omejeno
07. ODREDBA o določitvi dostavnega časa v območjih za pešce
08. ODREDBA o določitvi višine parkirnine
09. ODREDBA o določitvi vrste abonmajev, višini pavšala za abonmaje in ceni letne karte
10. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

Uradni vestnik 41/06

Uradni vestnik 41/06, 19. december 2006 (180 kB)

01. SKLEP o začasnem financiranju Mestne občine Velenje v obdobju januar – marec 2007

Uradni vestnik 42/06

Uradni vestnik 42/06, 21. december 2006 (180 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
02. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
03. SKLEP o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
04. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki
05. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
06. SKLEP o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja
07. SKLEP o imenovanju Statutarno pravne komisije
08. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet Centra za socialno delo Velenje
09. SKLEP O IMENOVANJU PODŽUPANA
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2006
11. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2007
12. SKLEP o začasnem financiranju