SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2003

Uradni vestnik 01/2003

Uradni vestnik 01/2003, 30. januar 2003

01. Sklep o potrditvi mandatov članom sveta
02. Sklep o imenovanju članov Komisije za prošnje in pritožbe
03. Sklep o imenovanju članov Odbora za podroèje gospodarskih javnih služb
04. Sklep o imenovanju člana Odbora za okolje in prostor
05. Sklep o imenovanju člana Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
06. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
07. Sklep o imenovanju člana Komisije za spremljanje dela službe občinskega nadzora
08. Sklep o imenovanju predstavnikov v svet javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - območna iz postava Velenje
09. Sklep o prodaji etažne lastnine stanovanja (Mlačnik)
10. Sklep o prodaji etažne lastnine poslovni prostori Efenkova 61
11. Sklep o podpori pri aktivnostih v zvezi z ustanovitvijo Fakultete za glasbo v Velenju
12. Sklep o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja odpadkov v MO Velenje za leto 2003
13. Sklep o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v MO Velenje za leto 2003
14. Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki
15. Pravilnik o sofinanciranju športa v Mestni občini Velenje
16. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje
17. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plaèah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
18. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Velenje
19. Odlok o zazidalnem načrtu Selo Velenje
20. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2003
21. Mnenje o kandidatki za ravnateljico vrtca

Uradni vestnik 02/2003

Uradni vestnik 02/2003, 5. marec 2003

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03 v Mestni občini Velenje (Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče)
02. Sklep o prenehanju mandata članu sveta
03. Sklep o imenovanju člana Odbora za področje gospodarskih javnih služb
04. Sklep o imenovanju člana Odbora za okolje in prostor  
05. Sklep o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo 
06. Sklep o imenovanju člana Komisije za priznanja 
07. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra
08. Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak (Klinc) 
09. Sklep o sofinanciranju investicije – »Knjižnica Velenje« 
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje  
12. Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje 
13. Predlog odloka o zazidalnem načrtu Lipa-zahod 
14. Navodilo o obrazcu za dajanje podpore pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma
15. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Velenje

Uradni vestnik 03/2003

Uradni vestnik 03/2003, 3. april 2003

01. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo (za del območje v Mestni občini Velenje)
02. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogoji za območje planske celote 06; krajevna skupnost Šentilj

Uradni vestnik 04/2003

Uradni vestnik 04/2003, 17. april 2003

01. Sklep o potrditvi mandata članu sveta
02. Sklep o imenovanju člana Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
03. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
04. Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca
05. Sklep o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje
06. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 200201.Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03 v Mestni občini Velenje (Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče)

Uradni vestnik 05/2003

Uradni vestnik 05/2003, 28. maj 2003

01. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
02. Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
03. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje,  iz javnega dobra (Gorenje)
04. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Gorenje)
05. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Goli)
06. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Roj)
07. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka  iz javnega dobra (Jurko)
08. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka (Jurko)
09. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Bevče  iz javnega dobra (Jan)
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka  iz javnega dobra (Sermek)
11. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka (Sermek)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze  iz javnega dobra (Škorjanc)
13. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Laze (Škorjanc)
14. Sklep o prodaji deleža 29,88 % etažne lastnine
15. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja (Cafuta )
16. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Direkcija RS za ceste)
17. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Direkcija RS za ceste)
18. Sklep o pristopu k sofinanciranju izgradnje regijskega »Centra za ravnanje z odpadki Celje«
19. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2002
20. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
21. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih vozil in načinu namestitve lisic na nepravilno parkirana vozila v Mestni občini Velenje
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2003
24. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Velenje
25. Odlok o spremembi odloka o  prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03;(Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče)
26. Odlok o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin
27. Odlok o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje javnih prometnih površin  

Uradni vestnik 06/2003

Uradni vestnik 06/2003, 10. julij 2003

01. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Lekarna Velenje
02. Sklep o imenovanju članov v programski svet Kabelsko razdelilnega sistema Velenje
03. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Hranjec)
04. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje iz javnega dobra (Kosi)
05. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Kosi)
06. Sklep o ustanovitvi pokrajine SA – ŠA
07. Sklep o sodelovanju pri izvajanju projektov za oživitev območja Turistično rekreacijskega centra Jezero
08. Sklep o sodelovanju pri izvajanju projektov za oživitev območja Turistično rekreacijskega centra Golte
09. Sklep o pooblastilu župana za podpis sporazuma o priznanju lastninske pravice na stavbnih in funkcionalnih zemljiščih
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
11. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2003
12. Odlok o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje
13. Tarifni pravilnik o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov
14. Pravilnik o obveščanju javnosti z objavo informacij javnega značaja v medijih
15. Mnenje o kandidatu za direktorja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Splošna in strokovna gimnazija Velenje

Uradni vestnik 07/2003

Uradni vestnik 07/2003, 18. avgust 2003

01. Sklep o razpisu referenduma

Uradni vestnik 08/2003

Uradni vestnik 08/2003, 19. avgust 2003

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu »Lipa« - vzhod v Velenju
02. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, ki vključuje ureditveno območje naselja Šentilj in ureditvena območja razloženih naselij Ložnica, Silova in Laze

Uradni vestnik 09/2003

Uradni vestnik 09/2003, 17. september 2003

01. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 1990 za območje občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 10/2003

Uradni vestnik 10/2003, 3. oktober 2003

01. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca Velenje
02. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
03. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja zemljišč za leto 2004
04. Sklep o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje za nepremičnine v k.o. Velenje
05. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paki (OŠ Paka)
06. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje parc.št. 3210/1 (kupcu Danilu Čas, Šenbriška 10, Velenje)
07. Sklep o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra, parc.št. 597/18, k.o. Paka
08. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka parc.št. 597/19, parc.št. 597/18, parc.št. 597/21 (kupcu Janezu Kotnik, Paka 65, Velenje)
09. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje parc.št. 3009/2 (kupcu Vinku Razgoršek, Aškerčeva 15, Celje)
10. Sklep o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra parc.št. 3573/1, k.o. Velenje
11. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje parc.št. 3573/1 (kupcu Danielu Terglav, Polzela 139/a, Polzela)
12. Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje
13. Predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat
14. Odredba
15. Odredba
16. Odredba
17. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev krajevne skupnosti Podkraj in krajevne skupnosti Kavče z delitvijo krajevne skupnosti Podkraj-Kavče

Uradni vestnik 11/2003

Uradni vestnik 11/2003, 13. oktober 2003

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale - Hrastovec in Konovo (za del območja v Mestni občini Velenje)
02. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1989, ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990, ter prostorskih sestavin planskih aktov dela občine Žalec za območje mestne občine Velenje - dopolnjen 1999

Uradni vestnik 11a/2003

Uradni vestnik 11a/2003, 28. oktober 2003

01. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo (za del območje v Mestni občini Velenje)
02. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; krajevna skupnost Šentilj

Uradni vestnik 12/2003

Uradni vestnik 12/2003, 3. november 2003

01. Sklep o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje (Medved)
02. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Velenje
03. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
04. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
05. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda osnovna šola Livada Velenje
06. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana Velenje
07. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06,ki vključuje ureditveno območje naselja Šentilj in ureditvena območja razloženih naselij Ložnica, Silova in Laze
08. Popravek

Uradni vestnik 13/2003

Uradni vestnik 13/2003, 11. november 2003

01. Odredba o določitvi urnika obratovanja modrih con
02. Odredba o določitvi cen za plačilo parkirnine znotraj modrih con

Uradni vestnik 14a/2003

Uradni vestnik 14a/2003, 28. november 2003

01. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004

Uradni vestnik 14/2003

Uradni vestnik 14/2003, 3. december 2003

01. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje
02. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje
03. Sklep o zamenjavi nepremičnin v k.o. Paka (LKK d.o.o.)
04. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Paka (Volk)
05. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
06. Sklep o pripravljenosti sodelovanja Mestne občine Velenje pri pripravi Razvojnega programa podeželja za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki
07. Sklep o zagotovitvi in opredelitvi namena porabe sredstev za kritje drobnih osebnih potreb upravičencev do celodnevnega institucionalnega varstva
08. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004
09. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o financiranju političnih strank
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec Velenje
12. Letni program za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja odpadkov za leto 2004
13. Letni program izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje
14. Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki
15. Sanacijski program za tla v Mestni občini Velenje
16. Lokalni programa kulture

Uradni vestnik 15/2003

Uradni vestnik 15/2003, 31. december 2003

01. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanje (Finkšt)
02. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanje (Gostečnik)
03. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze iz javnega dobra
04. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Laze
05. Sklep o pristopu k novelaciji Energetskega koncepta Mestne občine Velenje
06. Sklep o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje
07. Odlok o zazidalnem načrtu LIPA - vzhod
08. Okvirni programa dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2004
09. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnega načrtu Šalek - območje Kavčič