SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2002

Uradni vestnik 01/02

Uradni vestnik 01/02, 6. februar 2002

01. Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Lekarna Velenje
02. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz nepremičnin v splošni rabi
03. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
04. Sklep o začetku postopka za pripravo Sporazuma o priznavanju lastninske pravice na funkcionalnih zemljiščih
05. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse
06. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo (za del območja v Mestni občini Velenje)
08. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
09. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 za območje urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3 (a in b), G4/5, G4/6, G4/7, G4/8 (a, b in c), G4/9, G4/12 (del), G4/13, G4/14, G4/15, K4/2, K4/4 (a, b in c), K4/5, R4/1 (del) in S4/20 (del)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica (za del območja v Mestni občini Velenje)
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, ki vključuje ureditveno obmo čje naselja Šentilj in ureditvena območja razloženih naselij Ložnica, Silova in Laze
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu rekreacijske cone jezero, za območja urejanja R4/4 v Velenju
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico, območje urejanja S 4/21,S4/22,S 4/24 (del),S 4/ 25,C 4/7 in R4/10 v Velenju
14. Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu industrijske cone Nove Preloge, del območja urejanja P4/7 v naselju Velenje
15. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2002
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2002

Uradni vestnik 02/02

Uradni vestnik 02/02, 14. februar 2002

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka s spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 1; za območje MO Velenje, KS Vinska Gora
02. Uradni skupni elektronski naslov uprave MO Velenje

Uradni vestnik 03/02

Uradni vestnik 03/02, 27. marec 2002

01. Sklep o priznanju lastninske pravice na nepremičnini
02. Sklep o imenovanju direktorja Mladinskega centra Velenje
03. Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Regisko višje in visokošolsko središče
04. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra
05. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka
06. Sklep o prodaji nepremičnine k.o. Velenje
07. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Škale iz javnega dobra
08. Sklep o menjavi nepremičnin med MO Velenje in Premogovnikom Velenje
09. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
10. Sklep o pogojih za sklenitev najemnih pogodb v Samskem domu Vojkova 12a Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
12. Odlok o spremembah in dopolnitva odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP-1, za območje MO Velenje, KS Vinska Gora

Uradni vestnik 04/02

Uradni vestnik 04/02, 16. maj 2002

01. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz nepremičnin v splošni rabi
02. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paški Kozjak
03. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
04. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu Stari jašek
05. Sklep o premoženjski bilanci MO Velenje za leto 2001
06. Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov sveta MOV
07. Odlok o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v MO Velenje
08. Tarifni pravilnik o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov
09. Program ukrepov ravnanja z odpaki v Šaleški dolini
10. Odlok o zaključnem računu proračuna MO Velenje za leto 2001
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MO Velenje za leto 2002
12. Sklep o ustanovitvi sosveta za izboljšanje varnosti občanov

Uradni vestnik 05/02

Uradni vestnik 05/02, 29. maj 2002

01. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Selo - I. faza
02. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje
03. Sklep

Uradni vestnik 06/02

Uradni vestnik 06/02, 5. julij 2002

01. Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje
02. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije MO Velenje
03. Sklep o podelitvi prizanj MO Velenje v letu 2002
04. Sklep o menjavi nepremičnin med MO Velenje in Krk Kilanom in Natašo
05. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Ložnica iz javnega dobra
06. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Ložnica
07. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Škale iz javnega dobra
08. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
09. Sklep o prodaji poslovnega prostora Stari trg 26, Velenje
10. Sklep o pooblastilu župana za razpolaganje z garsonjerami v Samskem domu Vojkova 12/a za reševanje nujnih stanovanjskih problemov
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju MO Velenje
12. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja zemljišč za leto 2003
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispeku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
14. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Selo-I. faza
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje, za območja urejanja z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/6, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b, in S4/20c
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana

Uradni vestnik 07/02

Uradni vestnik 07/02, 31. julij 2002

01. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1 Konovo v Velenju

Uradni vestnik 08/02

Uradni vestnik 08/02, 30. avgust 2002

01. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v MO velenje

Uradni vestnik 09/02

Uradni vestnik 09/02, 9. september 2002

01. Odredba o načinu in pogojih lepljenja plakatov v času volilne kampanje v MO Velenje

Uradni vestnik 10/02

Uradni vestnik 10/02, 18. september 2002

01. Sklep o imenovanju tajnice občinske volilne komisije MO Velenje
02. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 10.11.2002
03. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta MO Velenjein za volitve članov svetov krajenih skupnosti in mestnih četrti MO Velenje

Uradni vestnik 11/02

Uradni vestnik 11/02, 9. oktober 2002

01. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Lipa-zahod" Velenje
02. Kandidat za člana državnega zbora
03. Predstavniki MO Velenje za volitve člana državnega sveta
04. Sklep o zamenjavi nepremičnine v k.o. Velenje, parc. št. 2763/2 za parc. št. 2754/2
05. Sklep o zamenjavi nepremičnin v ko.o. Velenje za nepremičnine v k.o. Laze
06. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra
07. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Lipje
08. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Lipje
09. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Velenje
10. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Velenje
11. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Velenje za gradnjo
12. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Velenje za gradnjo
13. Sklep o prodaji  nepremičnine v k.o. Velenje
14. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
15. Sklep o nakupu solastniških deležev nepremičnine parc. št. 3013 k.o. Velenje
16. Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti direktorju javnega zavoda Mladisnki center Velenje
17. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v MO Velenje
18. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v MO Velenje
19. Odlok o financiranju političnih strank
20. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1 Konovo v Velenju
22. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta MO Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti MO Velenje

Uradni vestnik 12/02

Uradni vestnik 12/02, 23. oktober 2002

01. Seznam kandidatov za volitve župana MO velenje
02. Seznam list kandidatov za volitve članov sveta MO Velenje
03. Seznam kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

Uradni vestnik 13/02

Uradni vestnik 13/02, 15. november 2002

01. Izid volitev za župana MO Velenje
02. Izid volitev za člane sveta MO Velenje
03. Izdi volitev za člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v MO Velenje

Uradni vestnik 14/02

Uradni vestnik 14/02, 28. november 2002

01. Sklep o potrditvi članom sveta
02. Sklep o potrditvi mandata županu
03. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanja mandata člana sveta
04. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski upravi
05. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
06. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda regijsko višje in visokošolsko središče

Uradni vestnik 15/02

Uradni vestnik 15/02, 18. december 2002

01. Pooblastilo
02. Sklep o potrditvi mandata članu sveta
03. Sklep o imenovanju podžupanov
04. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja ŠRZ Rdeča dvorana
05. Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Zdravstveni dom Velenje
06. Sklep o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
07. Sklep o o imenovanju Komisije za priznanja
08. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
09. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
10. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
11. Sklep o imenovanju Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
12. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
14. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
15. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela službe občinskega nadzora
16. Sklep o imenovanju Nadzornega odboran Mestne občine Velenje
17. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
18. Sklep o prodaji solastniškega deleža skupnih prostorov
19. Sklep o prodaji solastniškega deleža skupnih prostorov
20. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MO Velenje
21. Spremembe tarifnega pravilnika o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov
22. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti članov sveta
23. okvirni prigram dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2003
24. Sklep o začasnem financiranju proračuna MO Velenje za leto 2003
25. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MO Velenje za leto 2002