SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2001

Uradni vestnik 01/2001

Uradni vestnik 01/2001, 14. februar 2001

01. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda ŠPC-Šaleški promocijski center Velenje, javni zavod za pospeševanje turizma
02. Sklep o imenovanju člana v svet Šolskega centra Velenje
03. Sklep o imenovanju člana odbora za gospodarstvo
04. Sklep o imenovanju člana komisije za prošnje in pritožbe
05. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra
06. Sklep o prodaji nepremične v k.o. Velenje za gradnjo garažne hiše
07. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
08. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
09. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje, za območja urejanja z oznako C 4/4, C 4/5, C 4/6, E 4/1, K 4/1, M 4/1, M 4/3, M 4/4, M 4/6, M 4/7, O /1, O 4/2, O 4/4, O 4/5, del O 4/6, P 4/1, P 4/2, P 4/3, P 4/4, P 4/5, P 4/6, P 4/7, P 4/9, R 4/1, R 4/2, R 4/3, R 4/5, R 4/8, R 4/9, R4/11, S 4/2, S 4/7, S 4/17, S 4/20a, S 4/20/b in S 4/20
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko izgradnjo

Uradni vestnik 02/2001

Uradni vestnik 02/2001, 28. marec 2001

01. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje
02. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Mladinski center Velenje
03. Sklep o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
04. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
05. Sklep o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje
06. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja S 4/9, za gradom v Velenju
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje, za območje urejanja C4/1, C4/2, C4/3, S4/11,S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, M4/5 in R4/7
08. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje za območje urejanja C4/1, C4/2, C4/3, S4/11,S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, M4/5 in R4/7

Uradni vestnik 03/2001

Uradni vestnik 03/20019. maj 2001

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Škalah
02. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Staro Velenje
03. Sklep o imenovanju člana odbora za gospodarske javne službe
04. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2000
05. Sklep o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje
06. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem
07. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodelitvi soc ialnih stanovanj
08. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Podkraj, za območje urejanja D 4/3 v Velenju
09. Spremembe in dopolnitve ustanovitvenega akta Ustanove Velenjske knjižne fundacije
10. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
11. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne slu žbe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnihvodov in zračnikov

Uradni vestnik 04/2001

Uradni vestnik 04/2001, 15. junij 2001

01. Sklep
02. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2001
03. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Mladinskega centra Velenje
04. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Laze
05. Sklep o prodaji etažne lastnine
06. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
07. Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki
08. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2000
09. Odlok o drugi spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
10. Izhodišča za pripravo gradiv za razpravo o razvoju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Velenje do leta 2010
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Staro Velenje

Uradni vestnik 05/2001

Uradni vestnik 05/2001, 8. avgust 2001

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja z oznako S 4/5 – Stara vas v Velenju
02. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja z oznako M4/6a – Trebuša, v ureditvenem območju mesta Velenje

Uradni vestnik 06/2001

Uradni vestnik 06/2001, 3. oktober 2001

01. Sklep o soglasju k sklepu o določitvi kandidatov za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij ter k mnenju o kandidaturah za namestnike predsednikov okrajnih volilnih komisij
02. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Ložnica iz nepremičnin v splošni rabi
03. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Ložnica
04. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra
05. Sklep o menjavi nepremičnine v k.o. Paka
06. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
07. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
08. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
09. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
10. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komu - nalnega urejanja zemljišč za leto 2002
11. Sklep o pristopu k podpisu pisma o nameri za zagotovitev pogojev za ra zvoj višjega poklicnega in visokega strokovnega šolstva v statistični savin jski regiji
12. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
13. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
14. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje
15. Odlok o oskrbi s pitno vodo
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center MAK Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
18. Odlok o UN pokopališče Škale
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
20. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5 Stara vas v Velenju

Uradni vestnik 07/2001

Uradni vestnik 07/2001, 7. november 2001

01. Mnenje o predlogu za izločitev dela bivšega naselja Preloge in dela naselja Družmirje iz Mestne občine Velenje ter priključitev k Občini Šoštanj
02. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana sveta in članstva v delovnem telesu
03. Sklep o imenovanju članov v s svet Centra za socialno delo Velenje
04. Sklep o imenovanju članov v svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
05. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
06. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja
07. Sklep o prodaji deleža na skupnem prostoru
08. Sklep o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje
09. Mnenje o prenosu dela zdravniških komisij
10. Odlok ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visoko šolsko središče
11. Sklep o pooblastilu županu
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000 dopolnjen 1989 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela Občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen v letu 1999
13. Sklep o začetku postopka za sprejem sprememb dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Velenje
14. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2002

Uradni vestnik 08/2001

Uradni vestnik 08/2001, 22. november 2001

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Stari jašek
02. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02 v Mestni občini Velenje (Krajevna skupnost Škale -Hrastovec in Konovo-del)
03. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03 v Mestni občini Velenje (Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče)
04. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, za območje urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3 (a in b), G4/5, G4/6, G4/7, G4/8 (a, b in c), G4/9, G4/12 (del), G4/13, G4/14, G4/15, K4/2, K4/4 (a, b in c), K4/5, R4/1 (del) in S4/20 (del)
05. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05 v Mestni občini Velenje
06. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06 v Mestni občini Velenje
07. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu rekreacijske cone jezero (območje urejanja R4/4) v Velenju
08. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu industrijske cone Nove Preloge (območje urejanja P4/5a) v Velenju
09. Popravek objavljenega akta

Uradni vestnik 09/2001

Uradni vestnik 09/2001, 12. december 2001

01. Sklep o potrditvi mandata članu sveta
02. Sklep o imenovanju člana odbora za gospodarstvo
03. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
04. Sklep o zamenjavi nepremičnine v k.o. Velenje
05. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz nepremičnin v splošni rabi
06. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2001
08. Popravek objavljenega akta
09. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju