SI

2020

Uradni vestnik 01/2020

Uradni vestnik 01/2020, 15. januar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

 

Uradni vestnik 02/2020

Uradni vestnik 02/2020, 5. februar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 955 521/8
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
10. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 03/2020

Uradni vestnik 03/2020, 26. februar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

Uradni vestnik 04/2020

Uradni vestnik 04/2020, 11. marec 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep 1. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 846)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20)
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Uradni vestnik 05/2020

Uradni vestnik 05/2020, 9. april 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2)
8. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022
9. Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019

Uradni vestnik 06/2020

Uradni vestnik 06/2020, 13. maj 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do napovedanega množičnega odpuščanja v podjetju Gorenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
6. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
9. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
10. Sklep o imenovanju članov v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
11. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
12. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
13. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje
14. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023
15. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
16. Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica
17. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje