SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2020

Uradni vestnik 01/2020

Uradni vestnik 01/2020, 15. januar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

 

Uradni vestnik 02/2020

Uradni vestnik 02/2020, 5. februar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 955 521/8
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
10. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 03/2020

Uradni vestnik 03/2020, 26. februar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

Uradni vestnik 04/2020

Uradni vestnik 04/2020, 11. marec 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep 1. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 846)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20)
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Uradni vestnik 05/2020

Uradni vestnik 05/2020, 9. april 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2)
8. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022
9. Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019

Uradni vestnik 06/2020

Uradni vestnik 06/2020, 13. maj 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do napovedanega množičnega odpuščanja v podjetju Gorenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
6. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
9. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
10. Sklep o imenovanju članov v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
11. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
12. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
13. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje
14. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023
15. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
16. Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica
17. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje

Uradni vestnik 07/2020

Uradni vestnik 07/2020, 24. junij 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Šalek
4. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
6. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020
8. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
9. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica
10. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 566/13) 12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2035/2)
13. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
14. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
15. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020
16. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
17. Pravilnik o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (po skrajšanem postopku)
20. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
21. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
2. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
3. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2020-2023
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2019
5. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2020/2021
6. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020

Uradni vestnik 08/2020

Uradni vestnik 08/2020, 20. julij 2020


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

 

Uradni vestnik 09/2020

Uradni vestnik 09/2020, 10. avgust 2020


MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana Mestne občine Velenje
2. Sklep o potrditvi podžupana Petra Dermola o začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 10/2020

Uradni vestnik 10/2020, 11. avgust 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. SKLEP o razpisu nadomestnih volitev župana Mestne občine Velenje
2. ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje, ki bodo 11. oktobra 2020
3. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana na nadomestnih volitvah
4. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje
5. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje za izvedbo nadomestnih volitev župana v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 11/2020

Uradni vestnik 11/2020,  24. avgust 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 12/2020

Uradni vestnik 12/2020,  4. september 2020

MESTNA OBČINA VELENJE
1. Predlog Sklepa o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 13/2020

Uradni vestnik 13/2020,  10. september 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. PREDSTAVNIKI V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

Uradni vestnik 14/2020

Uradni vestnik 14/2020,  15. september 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
2. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
3. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza
učencev na območju Mestne občine Velenje
4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Uradni vestnik 15/2020

Uradni vestnik 15/2020,  22. september 2020

MESTNA OBČINA VELENJE:
1. Seznam kandidatov za nadomestne volitve župana mestne očine Velenje, ki bodo v nedeljo, 11. oktobra 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI:
1. Sklep o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Šmartno ob Paki v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
6. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Šmartno ob Paki v letu 2020
7. Sklep o Letnem načrtu prodaje finančnega premoženja za leto 2020
8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020

Uradni vestnik 16/2020

Uradni vestnik 16/2020,  8. oktober 2020

MESTNA OBČINA VELENJE:
1. Predlog Sklepa o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek - območje Kavčič

Uradni vestnik 17/2020

Uradni vestnik 17/2020, 14. oktober 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. Objavlja izid volitev za župana v Mestni občini Velenje na nadomestnih volitvah 11. oktobra 2020

Uradni vestnik 18/2020

Uradni vestnik 18/2020, 28. oktober 2020

1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
3. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda
4. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
7. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6)
10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1395/6, 1395/7, 1396/3)
11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcel 1074/1, 1072/31, 1074/3)
12. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcel 441/8, 440/10, 441/5, 441/10)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1253/2)
14. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/21, 848/22)
15. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3479/5)
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
17. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Gora
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 19/2020

Uradni vestnik 19/2020, 6. november 2020

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 20/2020

Uradni vestnik 20/2020, 25. november 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 665/22 in 953 666/1)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/12)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 940/9)
8. Odlok o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
3. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
5. Poslovnik občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradno prečiščeno besedilo št. 2)

Uradni vestnik 21/2020

Uradni vestnik 21/2020, 9. december 2020

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 22/2020

Uradni vestnik 22/2020, 23. december 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)
5. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
6. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2021
9. Občinski program varstva okolja
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
11. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021
12. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
13. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021 – 2025


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
5. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2021