SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2018

Uradni vestnik 01/2018

Uradni vestnik 01/2018, 7. februar 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju

Uradni vestnik 02/2018

Uradni vestnik 02/2018, 22. februar 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
4. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II
5. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - vzhod

Uradni vestnik 03/2018

Uradni vestnik 03/2018, 13. marec 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2018
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki za mandat 2018-2023
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o izvedbi investicijskih del na objektu Šmartno ob Paki 137 - Baronija
5. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021

Uradni vestnik 04/2018

Uradni vestnik 04/2018, 28. marec 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu sveta
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2)
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17)
4. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1234/5)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667)
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018
11. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno k kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021
12. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
14. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Uradni vestnik 05/2018

Uradni vestnik 05/2018, 6. april 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatanih mest za namen izvedbe ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper

Uradni vestnik 06/2018

Uradni vestnik 06/2018, 16. april 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrt Grajski hrib - območje skakalnic v Velenju
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
3. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
4. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021
2. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

Uradni vestnik 07/2018

Uradni vestnik 07/2018, 18. april 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
2. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

Uradni vestnik 08/2018

Uradni vestnik 08/2018, 9. maj 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018
10. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2018
11. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju
15. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

Uradni vestnik 09/2018

Uradni vestnik 09/2018, 30. maj 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

 

 

Uradni vestnik 10/2018

Uradni vestnik 10/2018, 20. junij 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje 
2. Sklep o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018
10. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje 
11. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019
12. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«
14. Odlok o štipendiranju v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
20. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II
23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
24. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
25. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2018/2019
2. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2017
3. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

Uradni vestnik 11/2018

Uradni vestnik 11/2018, 2. julij 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. TEHNIČNI PRAVILNIK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. TEHNIČNI PRAVILNIK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 12/2018

Uradni vestnik 12/2018, 18. julij 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 13/2018

Uradni vestnik 13/2018, 16. avgust 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o OPPN za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste
3. Sklep o sprejetju dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
13/

Uradni vestnik 14/2018

Uradni vestnik 14/2018, 4. september 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
3. SKLEP o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev
2. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 15/2018

Uradni vestnik 15/2018, 13. september 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:
1. Sklep o določitvi višine nadomestila Občinski volilni komisiji Mestne občine Velenje
za volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti

Uradni vestnik 16/2018

Uradni vestnik 16/2018, 17. september 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 17/2018

Uradni vestnik 17/2018, 25. september 2018

ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2018
6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2018

Uradni vestnik 18/2018

Uradni vestnik 18/2018, 26. oktober 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE, KI BODO
V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2018
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. SEZNAM kandidatov za volitve župana Občine Šmartno ob Paki
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

 

Uradni vestnik 19/2018

Uradni vestnik 19/2018, 16. november 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN: 
1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2

Uradni vestnik 20/2018

Uradni vestnik 20/2018, 20. november 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA: 
1. Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje razpisuje naknadne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti
2. Rokovnik za izvedbo naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti
3. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za naknadne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1.SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018

Uradni vestnik 21/2018

Uradni vestnik 21/2018, 23. november 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA: 

Izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 18. novembra 2018.

Uradni vestnik 22/2018

Uradni vestnik 22/2018, 28. november 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA: 
1. POPRAVEK ROKOVNIKA za izvedbo naknadnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1. , 3. , 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti

Uradni vestnik 23/2018

Uradni vestnik 23/2018, 30. november 2018

MESTNA OBČINA VELENJE- OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. Popravek izida volitev za člane občinskega sveta na volitvah 18. novembra 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. POROČILO o izidu volitev za župana in članov občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah, 18. novembra 2018
2. POROČILO o izidu volitev za odbore vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 18. novembra 2018

Uradni vestnik 24/2018

Uradni vestnik 24/2018, 5. december 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župan
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Uradni vestnik 25/2018

Uradni vestnik 25/2018, 10. december 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 1., 3., 4. IN 5. VOLILNI ENOTI TER KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

Uradni vestnik 26/2018

Uradni vestnik 26/2018, 14. december 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
3. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno ob Paki v obdobju januar – marec 2019

Uradni vestnik 27/2018

Uradni vestnik 27/2018, 19. december 2018

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
3. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
4. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
6. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
7. Sklep o imenovanju Statutarno – pravne komisije
8. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
9. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
11. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
12. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1. OBJAVLJA izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti na naknadnih lokalnih volitvah 16. decembra 2018 Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta