SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2016

Uradni vestnik 01/2016

Uradni vestnik 01/2016, 3. februar 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
01. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
02. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Odbora za gospodarstvo
03. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
04. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2016
05. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
06. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
07. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
08. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
09. Trajnostna urbana strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje
11. Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
12. Ustanovitveni akt ustanove Velenjska knjižna fundacija (Uradno prečiščeno besedilo)
13. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
14. Statut Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

Uradni vestnik 02/2016

Uradni vestnik 2/2016, 16. februar 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
2. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
3. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
4. Mnenje o kandidatu za direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi najemnine grobov na pokopališčih na območju občine Šmartno ob Paki
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017
8. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

Uradni vestnik 03/2016

Uradni vestnik 3/2016, 23. marec 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
3. Sklep o imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo
4. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
6. Sklep o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
8. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
9. Sklep o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje
11. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradno prečiščeno besedilo)
12. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
13. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
14. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
15. Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Sklep o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
19. Sklep o spremembi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy) ter cenika uporabniških storitev sistema Bicy
20. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
21. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

 

Uradni vestnik 04/2016

Uradni vestnik 4/2016, 24. marec 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklepi oz. zahteve o podpori energetskega gospodarstva v Šaleški dolini

Uradni vestnik 05/2016

Uradni vestnik 5/2016, 4. april 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Selo
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela

Uradni vestnik 06/2016

Uradni vestnik 6/2016, 5. april 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki (s slikami)
2. Zaključni račun proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2015
3. Sklep o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
4. Sklep o zadolževanju Občine Šmartno ob Paki v letu 2017
5. Sklep o prerazporeditvi sredstev na računu financiranja proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto
6. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
7. Sklep o uvrstitvi projekta Sanacija plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40) v Načrt razvojnih programov 2016-2019
8. Sklep o spremembi naziva obstoječe proračunske postavke v okviru veljavnega posebnega dela proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o pooblastilu županu za potrjevanje investicijske dokumentacije.

Uradni vestnik 07/2016

Uradni vestnik 7/2016, 20. april 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019
2. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
3. Sklep o sprejemu Strategije razvoja terciarnega izobraževanja
4. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

Uradni vestnik 08/2016

Uradni vestnik 8/2016, 25. april 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

Uradni vestnik 9/2016

Uradni vestnik 9/2016, 10. maj 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela

 

Uradni vestnik 10/2016

Uradni vestnik 10/2016, 17. maj 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. ODLOK o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje
2. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL VELENJE

Uradni vestnik 11/2016

Uradni vestnik 11/2016, 25. maj 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje
6. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2015
20. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije
11. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2016
12. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016
13. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV
15. Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
16. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (Uradno prečiščeno besedilo)
18. Odlok o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE - NADZORNI ODBOR

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Zazidalnem načrtu ob železniški progi v Velenju

Uradni vestnik 12/2016

Uradni vestnik 12/2016, 22. junij 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto
2016/2017
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
7. Sklep o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019
8. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih
odpadkov
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016
10. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
11. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje
Lubela
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
17. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
18. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
19. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
20. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep p spremembah in dopolnitvah SKlepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije
3. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2015
4. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije,
o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu
Sonček
5. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
7. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

Uradni vestnik 13/2016

Uradni vestnik 13/2016, 27. junij 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih z območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek

Uradni vestnik 14/2016

Uradni vestnik 14/2016, 4. julij 2016

1. Sklep o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča

Uradni vestnik 15/2016

Uradni vestnik 15/2016, 19. julij 2016

1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik
2. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

Uradni vestnik 16/2016

Uradni vestnik 16/2016, 28. julij 2016

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju

Uradni vestnik 17/2016

Uradni vestnik 17/2016, 8. avgust 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu pokopališča Škale
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 18/2016

Uradni vestnik 18/2016, 15. september 2016

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

Uradni vestnik 19/2016

Uradni vestnik 19/2016, 11. oktober 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
3. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
4. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov 2016-2019
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
8. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje Zdravstvenemu domu Velenje
9. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2016
11. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
12. Sklep o imenovanju predstavnice v Svet zavoda CVIU Velenje
13. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C(4)2d«

Uradni vestnik 20/2016

Uradni vestnik 20/2016, 26. oktober 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski
6. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
7. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Javni zavod za turizem Šaleške doline
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova (parc. št. 676/10) iz javnega dobra
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze (parcela 1399/3) iz javnega dobra
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/29) iz javnega dobra
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/30) iz javnega dobra
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
14. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
19. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

Uradni vestnik 21/2016

Uradni vestnik 21/2016, 2. november 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

Uradni vestnik 22/2016

Uradni vestnik 22/2016, 30. november 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklepi oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka (parc. št. 566/10) iz javnega dobra
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje (parcela 1309/16 in 1309/17) iz javnega dobra
6. Sklep o razglasitvi Mestne občine Velenje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale
12. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2017
15. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
2. ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 23/2016

Uradni vestnik 23/2016, 22. december 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
2. SKLEP o podaji mnenja h kandidatu za ravnatelja Osnove šole Bratov Letonje Šmartno ob Paki
3. SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2017
5. SKLEP o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2017