SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne razgrnitve

UREJANJE PROSTORA

Lokalna skupnost oz. občina je po ustavi Republike Slovenije pristojna za urejanje lokalnih zadev, ki zadevajo samo prebivalce občine - torej tudi prostora. Prostor občine se od leta 2007, ko je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju ureja na dveh nivojih: strateškem in izvedbenem nivoju. Na strateškem nivoju mora občina sprejeti Občinski prostorski načrt  oz. OPN, v njem pa zapisati poglavitne usmeritve urejanja in razvoja prostora in povzeti vse obstoječe in načrtovane državne vsebine, ki se tega prostora tičejo. OPN se s podrobnim urejanja posameznih predelov občine ne ukvarja, saj bi bil tak dokument preobsežen, zato za posamezna območja, potrebna natančnejše obravnave po predpisanih procedurah z vključevanjem javnosti pripravi različne OPPN ali Občinske podrobne prostorse načrte - ti so podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj in operativnega urejanja prostora. Občine so seveda prostor urejale tudi pred letom 2007, ko so bili na izvedbenem nivoju v veljavi vsaj še trije tipi aktov in sicer Prostorski ureditveni pogoji (PUP) in Ureditveni načrti (UN) ter Lokacijski načrti (LN). Ti akti ostajajo v veljavi do sprejetja novih oz. do njihove razveljavitve zaradi drugačnega načina urejanja. Teh starih aktov vsebinsko ni dovoljeno spreminjati, so pa dovoljeni manjši popravki in aktualizacije. Tudi te spremembe morajo biti transparentne, javne in uveljavljene s sodelovanjem javnosti na javnih razgrnitvah. 

Javne razgrnitve (JR) se pripravljajo v skladu z zakonodajo - njihov pričetek je objavljen v uradnem glasilu MOV, kjer je naveden čas trajanja JR ter namen in način podajanja pripomb, mnenj in predlogov na predstavljene rešitve.  Prav tako je objavljen na spletni strani www.velenje.si (tukaj) in na lokalno običajen način. Javne razgrnitve novih in spremenjenih prostorskih aktov so kot teksti in karte v času trajanja JR na ogled v 1. nadstropju uprave MOV (Titov trg 1), v hodniku vzdolž pisarn Urada za okolje in prostor, predstavitve javnosti pa pripravljamo v veliki sejni dvorani.

(PIA= prostorski izvedbeni akt)

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 2021-2025 - osnutek

ZN Šalek - območje Kavčič - spremembe in dopolnitve

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN MOV, junij 2020

ZN Trebuša, osnutek sprememb in dopolnitev

Javna razgrnitev sprememb Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta

UN Grajski hrib - območje skakalnic (spremembe in dopolnitve)

UN za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljevanja (spremembe in dopolnitve)

ZN Trebuša, varianta 2 (spremembe in dopolnitve)

ZN Trebuša vzhod (spremembe in dopolnitve)

PUP 03 - spremembe in dopolnitve odloka

PUP 04 - spremembe in dopolnitve odloka

PUP 04 za odprti prostor - spremembe in dopolnitve

JAVNA OBRAVNAVA osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

UN Šalek, spremembe in dopolnitve

UN Šalek - spremembe in dopolnitve

OPPN Stara vas - spremembe in dopolnitve

Spemembe in dopolnitve PUP 05

Ostali prikazi prostora

Občinski prostorski načrt (OPN) - stališča do pripomb in predlogov ob javni razgrnitvi osnutka odloka

Urad za urejanje prostora je kot koordinator aktivnosti izdelave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) izvedel javno razgrnitev osnutka OPN. Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnitev odloka o OPN so objavljeni na spodnji povezavi.
Stališča do pripomb in predlogov na osnutek odloka OPN  

Prikaz stavbnih zemljišč z varovalnimi pasovi komunalne infrastrukture in celinskih voda v Mestni občini Velenje

Stavbna zemljišča občine prikazujejo v svojih strateških prostorskih aktih kot eno od "Namenskih rab zemljišča".

Dejanska možnost pozidave je odvisna od različnih faktorjev in je največkrat omejena z varovalnimi pasovi infrastrukture (komunalnih vodov, cest, energetskih vodov ipd.), s potekom varovanih koridorjev različnih državnih projektov, varovanimi pogledi kulturnih in naravnih spomenikov in predvsem z definicijami pozidave v občinskih prostorskih aktih, ki vsebinsko urejanje prostora definirajo bolj natančno.

Na spodnji karti so z zeleno barvo prikazana stavbna zemljišča na območju MOV s prikazom varovalnih pasov infrastrukture, v katerih so upravljalci le-te morebitno gradnjo objektov dolžni nadzorovati, jo regulirati z ustreznimi soglasji ali jo onemogočati, če to terja nemoteno obratovanje infrastrukture.