SI

PC Stara vas, faza 2

Širitev poslovne cone Stara vas

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa
Območje v letu 2018
Območje v letu 2018
Lokacija poslovne cone Stara vas
Lokacija poslovne cone Stara vas
Simulacija končane izgradnje PC Stara vas
Simulacija končane izgradnje PC Stara vas
Okvirno stanje razpoložljivosti marec 2019
Okvirno stanje razpoložljivosti marec 2019

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji« in specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

O operaciji:
V okviru projekta se bo gradila komunalna infrastruktura, na območju velikem cca 8.000 m2 , in obsega izgradnjo cestne infrastrukture, parkirišča, vodovoda, toplovoda, kanalizacije odpadnih padavinskih voda, kanalizacije odpadnih komunalnih voda, hodnika za pešce – obojestranski, kolesarske steze, javne razsvetljave, kanalizacije za električno omrežje, kanalizacije za telekomunikacijsko infrastrukturo, ter plinovodno omrežje. Cilji operacije je zagotovitev ustrezne infrastrukture za hitrejšo rast in razvoj MSP ter ustvarjanje novih delovnih mest. Namen projekta je razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas, s ciljem zagotovitve ustrezne infrastrukture za hitrejšo rast in razvoj MSP ter ustvarjanje novih delovnih mest. Z izvedbo projekta se bo pridobilo cca 8.000 m2 urejenih in opremljenih zemljišč za nove MSP (mala in srednja podjetja). Komunalno opremljena zemljišča so nujna za privabljanje novih MSP v regijo, saj bo le tako regija lahko ostala konkurenčna.

Temeljni razlog za izvedbo investicije izhaja iz želje in potrebe po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader.

Povezava:
www.eu-skladi.si


Povezava na javni razpis za prodajo zemljišč poslovne cone:
Javne objave