Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Hitra cesta 3RO

Gradbišče HC - izvoz Gaberke, 2021-02 (foto: MOV)
Mestna občina Velenje na tej strani objavlja novice, materiale in povezave, ki se tičejo severnega dela hitre ceste 3. razvojne osi (HC3RO) kot ene najpomembnejših razvojnih priložnosti celotne doline z efekti, ki bodo segali daleč v prihodnost. Materiali so večinoma pridobljeni od organov Ministrstva za okolje in prostor in njihovih izvajalcev. 

Primerjava tras F6 in F2-2

Uprava Mestne občine Velenje podpira traso F2-2 kot traso, ki optimalno rešuje prometno povezavo naše občine z osrednjo državno prometno povezavo, avtocesto A1. V luči zadnje mesece intenziviranih razprav o  trasi F6 kot ustreznejši, cenejši ipd. povezavi z ostalo Slovenijo smo pripravili spodnjo grafiko, ki prikazuje prednosti trase F2-2 pred traso F6. 

Trasa F6 (obstoječa cesta proti Celju) pomeni:
  • da bo pot v Ljubljano za Koroško in Velenje daljša za 13 km od poti po optimizirani trasi F2-2,
  • da edina možna povezava Gorenja kot glavnega generatorja tovornega prometa na poti proti Celju teče skozi središče Velenja in ga razdeli na dva med sabo povsem ločena dela
  • da se bodo v času nekajletne gradnje pojavljali kilometerski prometni zastoji, ki bodo resno ogrozili delovanje gospodarstva Koroške in Šaleške doline, 
  • da z realizacijo trase F6 ta del Slovenije ne pridobi alternativne poti do hitre ceste. 
Predlagana trasa ob tem, da najbolje povezuje lokalna središča tega dela Slovenije dejansko predstavlja najkrajšo povezavo Koroške in Šaleške doline avtocesto A1 in s tem na osrednjo slovensko prometno povezavo. 

Sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) trase F2-2

Velenje, 5. februar 2017
12. januarja 2017 je vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/2017 z dne 20.1.2017 in je pričela veljati 15 dan po objavi, t.j. 4 februarja 2017.

Javna seznanitev s spremembami trase hitre ceste na odseku F2-2

Velenje, 14. julij 2016
V veliki sejni dvorani uprave MO Velenje je bila opravljena seznanitev zainteresirane javnosti s spremembami osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto od priključka Velenje jug do avtoceste A1 pri Šentrupertu. Predstavitev je potekala v konstruktivnem vzdušju in bila pospremljena z video predstavitvijo trase F2-2. Pripravljalci so ob koncu seznanitve poželi aplavz prisotnih.

Javna seznanitev z materiali optimizirane trase F2-2

Velenje, 4. julij 2016
Zaradi večjega števila pripomb in predlogov k osnutku trase F2-2 po javni razgrnitvi v juniju 2015 se je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo javnost seznaniti z modifikacijami oz. optimizacijami trase F2-2, vnešenimi v nov osnutek. Javna seznanitev bo v četrtek, 14. julija 2016 ob 15.30 v veliki sejni dvorani MO Velenje, dokumentacija pa je na ogled v hodniku Urada za okolje in prostor MO Velenje v prvem nadstropju upravne stavbe od 4. do 18. julija 2016. 

Trasa je na območju naše občine doživela manjše, z geologijo pogojene spremembe osi na področju pokopališča Podkraj, v precejšnji meri je korigirana meja območja DPN, vzdolž parkirišč pokopališča je predvideno odkritje potoka Vodriž in vnešeno je nekaj funkcionalnih sprememb v lokalno infrastrukturo (dodano krožišče, korigirani poteki ceste do pokopališča, dodani priključki na lokalne ceste, pločnik ob pokopališču ipd.).

Vsa dokumentacija sprememb osnutka trase F2-2 je na vpogled v hodniku Urada za urejanje prostora do 18. julija 2016 oz. je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za okolje in prostor (povezava).

Odgovori na pripombe ob javni razgrnitvi trase F2-2 junija 2015

Izvajalci projekta HC3RO so po prejemu več kot 300 pripomb in pobud nanje odgovorili v tem dokumentu.

Video simulacija trase hitre ceste

Trasa HC F2-2 Velenje - avtocesta A1 (julij 2016)

Pripravljalec državnega prostorskega načrta podjetje PNZ d.o.o. je pripravil video predstavitev poteka v letu 2016 optimizirane trase F2-2. 

Trasa HC Slovenj Gradec - Velenje (2010)

Video poteka trase hitre ceste 3. razvojne osi, od Slovenj Gradca do priključka Velenje jug (pri Gorenju).