SI

Vprašanja in pobude svetnikov

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje.

Julij, avgust, september 2017

6. september 2017
Zap. št. 197
Član sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja in pobude:
1. Že nekaj časa ne delujejo tri luči med reko Pako in kulturnim domom. Prosim vas, da preverite/posredujete v preverbo kaj je narobe, da se to uredi.
ODGOVOR:
Z napako smo seznanjeni in jo rešujemo. Težava je na kablu, ki gre od reflektorjev na Titovem trgu do svetilk za Kulturnim domom Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Na gozdni poti pod vilo Herberstein (predvsem prva pot desno na Gorico oz. proti sončnemu griču, ki pride iz gozdička), so nekatere obcestne svetilke »v vejah« in zato je pot osenčena. Verjetno so letni pregledi svetil že urejeni. Če niso predlagam, da se le ti naredijo jeseni, pred zimo, saj je od pomladi do jeseni največja rast. Tako bodo svetila ob javnih poteh večji del leta služila svojemu namenu.
ODGOVOR:
Koncesionarju smo naročili, da veje odstrani.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. V objavi natečaja za urejen prodajni prostor je zapisano, da bodo ureditve ocenjevali »člani odbora za mestni marketing«. Prosim za informacije: kdo so člani odbora, kje in kdaj so bili izbrani ter kdo jih je potrdil, saj na spletni strani ni te informacije sam pa se tudi ne spomnim, da bi v mestnem svetu to sprejeli.
ODGOVOR:
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je 17. novembra 2015 na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) in 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 29/2010) sprejel sklep o imenovanju odbora za mestni marketing.
Odbor sestavljajo:
mag. Saša SEVČNIKAR - vodja Kabineta župana, predsednica odbora
mag. Iztok MORI - direktor občinske uprave MO Velenje
Peter DERMOL - podžupan MO Velenje
Alma GLOTIĆ - Kabinet župana
Ana ANŽEJ - SAŠA inkubator
Helena KNEZ - vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo
Alenka REDNJAK - vodja Urada za razvoj in investicije
Karla SITAR - SAŠA inkubator
Urška GABERŠEK - TIC Velenje
Marija BERLOŽNIK - TIC Velenje
Žiga BRODNIK - AV studio
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

4. Dajem pobudo, da se vse javne obravnave, za katero je pripravljena dokumentacija, da se jo pripravi tudi v elektronski obliki (verjetno pa je tako že vsa v el. obliki) in da se jo javno objavi, hkrati z najavo javne obravnave, na spletni strani MO Velenje. To dokumentacijo se pošlje tudi svetnikom MOV v vednost (ali vsaj povezava na dokumentacijo).
ODGOVOR:
Dokumentacije za javne obravnave so objavljene na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane/Javne razgrnitve), kjer jo lahko najdejo tudi svetnice in svetniki. Medtem, ko je javna razgrnitev objavljena v Uradnem Vestniku MOV, v prostorih dotičnih krajevnih skupnosti, občanke in občane obveščamo tudi preko medijev s sporočili za javnost.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

1. september 2017
Zap. št. 196
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:
1. Na mene so se obrnili občani in občanke občine Velenje z informacijo, da so v Velenju 30.08.2017 v tovornjaku odkrili ilegalne migrante. Sprašujem Vas ali je to res in kam so bili napoteni?
ODGOVOR:
Občinska uprava Mestne občine Velenje ni prejela nobene uradne informacije.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

18. avgust 2017
Zap. št. 195
Član sveta Matej JENKO je podal naslednje vprašanje:
V kolikem času mora biti naročilnica za blago podpisana, ki ga pravilno naroči svetniška skupina ali neodvisni svetnik. Velikokrat se namreč dogaja, da traja zelo dolgo časa, preden se podpiše naročilnica opozicijskih strank oz. svetnikov.
Dejstva so:
1. da bi naj bili v vsakem trenutku vsi trije podpisniki na MOV (oz. vsaj njihovi pooblaščenci), razen seveda v izjemnih primerih.
2. da se podpisniki redno, vsaj enkrat dnevno dobijo na koordinaciji (kjer je tudi priložnost, da se podpišejo naročilnice)
Kateri/kaj so lahko vzroki, da se naročilnice ne podpišejo v roku treh dni.

ODGOVOR:
Na Mestni občini Veleje si prizadevamo, da delo opravimo v najkrajšem možnem času. Priprava naročilnic poteka preko informacijskega sistema Odos in postopek za vaše zadnje naročilo za nakup televizorja in zvočnikov smo začeli takoj, ko ste zaprosili. Vendar je potrebno pridobiti ponudbe, urediti vse podpise elektronsko, nato še fizično in ker je to le ena izmed številnih nalog, ki jih opravljamo, žal ne gre vse tako hitro kot bi si želeli.
V tem času je bil tudi vikend in praznik, zaradi česar je postopek trajal morda kakšen dan dlje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

9. avgust 2017
Zap. št. 194
Član sveta Matej JENKO je podal naslednje pobude:
1. Dajem pobudo,  da se v okviru podjetniškega centra oz. projekta »Klinika odprtih podatkov za pametno mesto Velenje« izvede pobuda »transparentno javno poslovanje MO Velenje«.
Predlagam,  da gre MO Velenje kot prva mestna občina v javnost vseh podatkov (proračuna, porabe, prihodkov, računov, naročil,…). Po izvedenem projektu pa lahko sledijo tudi vse ostale javne institucije, ki sodijo pod okrilje MOV. Kaj to pomeni? Da so vsi ti podatki objavljeni in v pregledni obliki na internetu. To naj ne bi bil prevelik problem, saj so vsi ti podatki že v elektronski obliki (saj to že danes zakonodaja zahteva od javnih institucij).
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje na svoji spletni strani objavlja vse sprejete proračune in njihove spremembe, zaključni račun proračuna, objavljeni so tudi javni razpisi, javni natečaji, javni razpisi za sofinanciranje, ipd.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 

4. avgust 2017
Zap. št. 193
Član sveta Matej JENKO je podal naslednje pobude:
1. Dajem pobudo, da se ob sanaciji podhoda na Šaleški cesti (otr.igrišče) naredi tudi zunanje dvigalo za invalide. Na otroško igrišče pa klančina ob notranjem delu ograje v smeri proti Merkatorju. Na obeh straneh ceste se lahko naredi jašek za dvigalo, v polkrožnem delu ob stopnicah – kjer je sedaj zelena zasaditev. Prostorsko je načeloma to lahko bilo izvedljivo (a ne vem ali ima kdo pisarno na desni strani podhoda ob stopnicah). Če to ni mogoče, predlagam, da se to vključi za naslednje proračunsko obdobje.
ODGOVOR:
Najlepša hvala za poslano pobudo. Kar zadeva dostopa za osebe na invalidskih vozičkih na centralno otroško igrišče ob Šaleški cesti, je ta že urejen. Namreč prav zato, da bi omogočili uporabo otroškega igrišča tudi otrokom na invalidskih vozičkih, pa tudi gibanje po otroškem igrišču starejšim invalidnim osebam, smo izgradili klančino iz smeri nakupovalnega centra Mercator. Poleg tega je dostop na to igrišče omogočen invalidom tudi iz smeri avtobusnega postajališča. Na igrišču imamo specialno gugalnico za osebe na invalidskih vozičkih, ki jo ti s pridom uporabljajo.
Leta 2018 pa z Direkcijo RS za ceste načrtujemo celovito prenovo Šaleške ceste, ki bo zajemala tudi prenovo podhoda z ureditvijo klančnin za invalide.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Dajem tudi pobudo, da se obvesti in opozori upravitelja centra Nova, da jim odpadajo marmorne plošče.
ODGOVOR:
Pobudo smo posredovali vzdrževalcu centra Nova. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

28. julij 2017
Zap. št. 192
Član sveta Matej JENKO je podal naslednje pobude:
1. Da se na glavno otroško igrišče (ob Šaleški cesti) pod drevesa (pod lipe) v senco postavijo klopi (vsaj šest), saj je v poletnih dnevih ob vročini nevzdržno tako za starše, stare starše kot tudi otroke. Hkrati dajem pobudo, da bi se otroško igrišče razširilo na neizkoriščeno območje zasutega bazena. Tako nadomestimo in oplemenitimo otroško igrišče, ki se je zaradi avtobusne postaje zmanjšalo.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Predlagam, da se na območje zasutega bazena postavi otroški »adrenalinski« park.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

17. julij 2017
Zap. št. 191
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja:
1. Ljudje me opozarjajo, da nekatere smetiščne kante prejšnji teden niso bile spraznjene, ker ljudje naj ne bi pravilno ločevali odpadkov. Zanima me ali bodo kljub temu račun za odvoz odpadkov prejeli?
ODGOVOR:
Vprašanje morate nasloviti na podjetje Pup Saubermacher.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

3. julij 2017
Zap. št. 189
Član sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja:
1. Prosim da mi posredujete uradno stališče občinske uprave oz. župana - oceno uspešnosti prireditve »pljusk« na jezeru, kakšni so bili postavljeni cilji te prireditve ter kakšna je bilanca po zaključeni finančni konstrukciji (koliko in kateri stroški so nastali, koliko je bilo prihodkov – iz katerih naslovov).
ODGOVOR:
V Mestni občini Velenje smo se odločili, da pripravimo odmeven dogodek, s katerim bi zaznamovali začetek poletja, promovirali Velenjsko plažo in tudi odprtje kopalne sezone. Pred leti smo Velenjčani zelo radi obiskali prireditev Noč ob jezeru, zato smo želeli tudi sedaj pripraviti nekaj podobnega. Dogodek, kjer bi se ljudje lahko zabavali in sprostili. Stroške organizacije prireditve smo si delili s podjetjem Gorenje in podjetjem Extrem, ki je bil glavni izvajalec in preko katerega so sodelovali tudi različni sponzorji.
Mestna občina Velenje je krila stroške postavitve skakalnice za Pljusk, varovanja, SAZAS-a, postavitve tribun in promocije. Ti stroški so znašali prb. 22 tisoč evrov. Naš namen pa je seveda bil, da pokažemo, kako pestro in zabavno je lahko dogajanje na Velenjski plaži ter na kopanje v Velenje privabimo še več obiskovalcev, kar nam je tudi uspelo, saj si je dogajanje ogledalo prb. 15 tisoč obiskovalcev.
Odmevnost in uspešnost prireditve, pa kaže tudi obisk Velenjske plaže v teh dneh, ki je še veliko večji kot lansko leto. Posledično to pomeni tudi večjo prepoznavnost mesta, večjo potrošnjo in nove priložnosti za ponudnike v naši občini.
Odgovor so pripravili Uradu za razvoj in investicije.

2. Katera, koliko, kdaj, komu ter po kakšnih cenah je MOV prodajala zemljišča oz. druge nepremičnine spodnjim podjetjem (od njihove registracije dalje), ki so z g. Tomažem Ročnikom (direktno ali posredno) povezana:
BONITA NALOŽBE, d.o.o.
DOMINO INŽENIRING d.o.o.
DORNINGER HYTRONICS d.o.o.
FORTIS 3000, d.o.o.
FRAKTAL-CONSULTING d.o.o.
FRAMIN d.o.o.
IGEM d.o.o.
KLASJE Celje d.d.
KRUH STORITVE d.o.o.
LIP RADOMLJE d.d.
MILLCOM SKUPINA d.o.o. MILLCOM GROUP d.o.o.
NIP NALOŽBE d.o.o.
PILON CENTER d.o.o.
PILON ING, d.o.o.
PPS - PEKARNE PTUJ, d.o.o.
PRESTA d.o.o.
PRESTA PRESTIŽ d.o.o.
PRVOMAJSKA PROCESNA OPREMA d.o.o.
PUP Velenje d.d.
SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.o.o.
SP Lendava d.o.o.
STROJ d.o.o.
Terme Topolšica, d.d.
TOMING INŽENIRING d.o.o.
TOMING-CONSULTING d.o.o.
ZLATI KLAS 1 d.o.o.

oz. podjetja, kjer imata vpliv njegova otroka (Zoran in Zala):
BONITA NALOŽBE, d.o.o.
IGEM TREBUŠA d.o.o.
JEŽA d.o.o.
MILLCOM SKUPINA d.o.o. MILLCOM GROUP d.o.o.
OKSALIS d.o.o.
TOMING INŽENIRING d.o.o.
PPS - PEKARNE PTUJ, d.o.o.
PRESTA d.o.o.
PRESTA PRESTIŽ d.o.o.
PSP PEKARNE d.o.o.
VELPA d.o.o.
ODGOVOR:
Leta 2011 smo vzpostavili elektronsko voden občinski dokumentni sistem, ki omogoča knjiženje in evidentiranje prodanih in kupljenih zemljišč oz. nepremičnin od leta 2011 do danes. V tem obdobju nismo nobenemu pravnemu subjektu prodali nepremičnin.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

11. julij 2017
Zap. št. 190
Član sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja:
1. Ali je MO Velenje sodelovala na dražbi za avtokamp Velenje?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje ni sodelovala na dražbi avtokampa Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Če MO Velenje je oz. ni sodelovala bi prosim odgovor kakšni so razlogi za taksno odločitev in kakšni so rezultati?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje ni sodelovala na dražbi avtokampa Velenje, saj imamo na jezeru v načrtu druge večje projekte, s katerimi ste seznanjeni. Prav tako pa smo mnenja, da lahko del ponudbe ob jezeru pripravijo tudi drugi investitorji.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

3. Ali bo MO Velenje uveljavljala predkupno pravico? Če bo, kdo je sprejel tak sklep?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje ne bo uveljavljala predkupne pravice.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

26. junij 2017
Zap. št. 186
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja:
1. Dajem pobudo, da se prouči možnost v dogovoru z Direkcijo za ceste RS, da se izvede krožišče pri odcepu za Bevče. MO Velenje je kupila zemljišče na katerem namerava urediti parkirišče za avtobuse in tovorna vozila. Glede pravokotnega zavoja proti gostišču Obirc in ozke ceste v tistem delu, je smiselno urediti dovoz do parkirišča pri odcepu za Bevče. S tem bi naredili dve pozivni zadevi. Prvo bi bil uvoz in izvoz iz Bevč bolj varen. Drugo pa, da bi se
pripeljalo in odpeljalo iz bodočega parkirišča na varen in nemoteč način, saj je zavijanje avtobusa na kratki razdalji med glavno cesto in vzporedno cesto proti parkirišču, varno nemogoče, brez da avtobus zapre celo cesto.

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je v postopku izvedbe javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije ureditve parkirišča pri omenjenem odcepu in sicer za izdelavo idejnega projekta. Projektna naloga zajema ureditev parkirišča za tovorna vozila in avtobuse, ter variantne izvedbe dostopov in sicer pri odcepu za Bevče (varianta s semaforiziranim pravokotnim križiščem oz. z ustreznim krožnim križiščem) in varianto navezave preko obstoječih kategoriziranih cest. Na podlagi idejnega projekta bodo pridobljene tudi smernice upravljavcev (npr. direkcije RS za ceste).
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Dal bi še pobudo, da se naredi odmera in uredi cesta v Lipju pred Gabrom desno mimo Jurka do Mlakarja. V tistem delu je zgrajenih več novih hiš in bi bilo prav, da se cesta odmeri in uredi.
ODGOVOR:
Omenjena cesta (JP 950354 - Odcep Lipje) je bila kategorizirana kot javna cesta, in prevzeta v vzdrževanje šele v lanskem letu. Odmero ceste bomo naročili v letošnjem letu, obnova pa bo izvedena v prihodnjih letih.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 187
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja:
1. Občine se še vedno pogajajo s Teš (HSE posledično) in KP Velenje za končno ceno toplotne energije, čeprav je pogodba med KP Velenje in Teš že podpisana. Občine KPV subvencionirajo že 2 meseca. Glede na to, da se bo cena toplotne energije za končne uporabnike zvišala, sprašujem kakšne bodo konkretne aktivnosti s strani občine Velenje, da do zvišanje ne bi prišlo? Sprašujem tudi ali je občina Velenje, kot ena izmed ustanoviteljic KP Velenje podala soglasje k podpisu pogodbe med KP Velenje in Teš-om?
ODGOVOR:
Kot je že znano, je s 1. majem 2017 stopila v veljavo nova povprečna cena toplotne energije, ki znaša 17,25148 evra za MWh, kar predstavlja 57 % dvig cene toplotne energije glede na predhodno ceno, ki je znašala 11 evrov za MWh. Cena je določila agencija in Mestna občina Velenje se ne more pritožiti.
Občine ustanoviteljice se vseskozi zavzemajo, da bi bila spremenjena cena toplotne energije čim manj obremenjujoča za končne uporabnike. S tem namenom je Komunalno podjetje Velenje, skupaj z občinami lastnicami od meseca maja do julija subvencionirala višjo vhodno ceno nakupa toplotne energije pri dobavitelju za vse končne uporabnike, tako za poslovni, kot tudi za gospodinjski odjem. Skupna višina subvencije za to obdobje je 284.721,00 EUR.
S 1. 8. 2017 se je spremenila cena toplotne energije za uporabnike gospodinjskega, poslovnega in ostalega odjema, pri čemer Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj še vedno delno subvencionirata razliko do višje vhodne cene nakupa toplotne energije, tako da se dvig cene toplote prepolovi. Strošek ogrevanja je za uporabnike večstanovanjskih objektov višji v povprečju za 10 do 15 %, za uporabnike individualnih hiš pa v povprečju za 15 do 20 %.
Svet ustanoviteljev komunalnega podjetja je podal soglasje k podpisu pogodbe med KP Velenje in TEŠ-em, saj smo na ta način zagotovili neprekinjeno in zanesljivo oskrbo s toplotno energijo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Sprašujem Vas, ali se bo MOV prijavila na javni razpis za informacijske točke Europe direct 2018-2020 (da gremo v EU ne na Balkan)?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je z razpisom za zbiranje predlogov glede vzpostavitve informacijskih točk seznanjena, vendar se na razpis ne namerava prijaviti. Razlogi so sledeči:
- Menimo, da za samo prijavo na ta razpis občina kot taka ni najbolj primerna. Praviloma se te točke vzpostavljajo bolj v okviru kakšnih mladinskih centrov, knjižnic, TICov,… Občine so bolj izjeme kot pravilo.
- Ob prijavi je potrebno že imenovati celotno ekipo z referencami (ki so že v delovnem razmerju pri prijavitelju) , ki bi naj v točki delovala. Glede na trenutno število projektov v izvajanju in obseg dela, ki bi se naj opravljal znotraj vzpostavljenih inf. točk, bi bilo težko zagotavljati osebje znotraj občinske uprave, ki bi izvajalo vsebine.
- Sofinanciranje aktivnosti: najnižji znesek letnih nepovratnih sredstev za ukrepe: 27.000,00 EUR; najvišji znesek letnih nepovratnih sredstev za ukrepe: 28.500,00 EUR – kar pomeni max. 50 % sofinanciranje, ostalo mora prijavitelj zagotoviti sam.
- V občini Velenje deluje več organizacij, ki so aktivne na področju pridobivanja  EU sredstev in posledično (v sklopu projektov) tudi informiranja javnosti o evropski uniji.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

3. Postavljam vprašanja glede črpanja EU sredstev:
- Trenutno je v teku 9 projektov, ki so sofinancirani s strani EU – Kakšna je oziroma bo skupna višina sredstev sofinanciranja, ki jih je bilo odobrenih MOV, s strani EU – ali prijava MOV na razpise za projekte za sofinanciranje poteka v skladu s ciljno usmeritvijo – kakšne strategije (kakšne so prioritete)?
ODGOVOR:
V okviru transnacionalnih projektov se trenutno izvajajo sledeči projekti:
BOOSTEE-CE:  eu. sofinanciranje 128.266,93
eCentral:  eu. sofinanciranje 168.585,55
HICAPS: eu. sofinanciranje 238.708,75
RUINS: eu. sofinanciranje 170. 361,25
eGUTS: eu. sofinanciranje 135.150,00
CHESTNUT: eu. sofinanciranje 192.662,51
Smart Commuting: 141.974,65
ECRR: eu. sofinanciranje 154.256,30
PlastiCircle: eu. sofinanciranje 103.781,25 (100% povrnjeno)
Skupaj: 1.433.747,19 €
Prijave na projekte zasledujejo prioritetna področja, ki so zapisana v različnih strategijah MOV: VIS, TUS, CPS, Turistična strategija. Skozi EU projekte, ki se izvajajo ali so že bili izvedeni, poskušamo občanom ponuditi storitve ali pridobiti študije ter nova znanja, od katerih imajo prebivalci lokalne skupnosti kar največ, pri čemer zasledujemo tudi potrebe/pobude, ki se izpostavljajo in naslovijo na MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

- Kakšna je dodana vrednost za MOV za projekte, ki so bili že sofinancirani iz EU sredstev in so že zaključeni – ocena MOV in kakšna je predvidena dodana vrednost za projekte, ki so še v teku?
Vsekakor se je veliko naredilo za promocijo Mestne občine in mesta Velenje širom Evrope, kar pomeni tudi večjo prepoznavnost Velenja v EU prostoru. V vseh projektih načrtujemo aktivnosti, ki pustijo trajni pečat v lokalnem prostoru in marsikdaj rečemo, da so češnja na torti in od tega imajo prebivalci največ (kmečka tržnica, Bicy, CLEER – predstavitev vsebin gradu za slepe in slabovidne, Custodes – Pozojeva grajska pot, informacijski kioski, arhitekturni vodič po mestu moderne, CPU, KSSENA – nova organizacija in zaposlitve, …). Večji investicijski projekti, ki so zagotovili prostore za izvajanje novih vsebin in spodbujanje gospodarstva (PC Rudarski dom, PC Standard, Vila Rožle, Vila Bianca, promenada, galerija, …). Skozi izvajajoče projekte bomo nadgradili CPS – na regionalnem nivoju, spodbujali trajnostno mobilnost (nadgradnja BICY sistema), pridobili nova znanja in delno sanirali območja kulturno- zgodovinske dediščine (Šalek, park gradu Velenje), pridobili nova znanja s področja ravnanja z odpadki in krožne ekonomije, energetsko sanirali objekte, vzpostavili evropsko kulturno pot reformacije, ki bo verificirana s strani Sveta Evrope,…
Skozi projekte pridobimo številna nova znanja, dobre prakse, širimo mrežo partnerjev in prepoznavnosti na področju celotne srednje Evrope….
Skozi mednarodno sodelovanje odpiramo vrata tudi lokalnemu gospodarstvu za nova sodelovanja.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije

4. LOKALC je med občani in tudi obiskovalci dobro sprejet – zastavlja se vprašanje dolgoročnega financiranja. Sprašujem Vas, kako bo MOV pristopila k nadaljevanju izvajanja tega projekta z vidika dolgoročne finančne vzdržnosti (je predvidena kakšna obnova tudi npr. z uvedbo avtobusov z bolj ekološko sprejemljivimi pogonskimi motorji)?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje želi seveda še naprej ohranjati projekt Lokalc in tako omogočati brezplačne prevoze po Velenju in bližnji okolici. Koncesijska pogodba za mestni promet – Lokalc  prevoznike zavezuje, da morajo prevoze izvajati z motorji Euro 5, ki so v primerjavi z motorji Euro 1 do Euro 4 veliko prijaznejši okolju.
Izvajalec storitev Izletnik Celje, d. o. o. predvideva še v tem letu menjavo dveh avtobusov s še ekološko prijaznejšim motorjem Euro 6, kar je trenutno najčistejša in najboljša možnost motorja disel.
Zavedamo se, da je odlična možnost tudi avtobus na električni pogon, vendar je trenutno takšen avtobus predrag (avtobus za mestni promet dizel (dolžine 8 m) stane cca 120 tisoč evrov, avtobus na električni pogon stane cca 350 do 400 tisoč evro). Pri vozilih na električni pogon se pojavlja tudi težava, da baterije ne zdržijo cel dan.
Bomo pa spremljali napredek na tem področju in si tudi v prihodnje prizadevali, da bodo prevozi z Lokalcem čim bolj ekološko sprejemljivi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Kakšno je bilo gibanje števila zaposlenih v MOV od leta 2006 dalje (od obdobja 2006 in vse do junija 2017)?
ODGOVOR:
Podatke o zaposlenosti v Mestni občini Velenje lahko spremljate na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

6. Kako MOV ocenjuje razdružitev nekdanjega KC Ivana Napotnika na 4 zavode in kakšne so bile finančne posledice?
ODGOVOR:
Razdružitev Kulturnega centra Ivana Napotnika ocenjujemo kot pomembno prelomnico v reorganizaciji na področju kulture. Vse bivše enote KC IN so kot novonastali javni zavodi na novo začrtali svoje delovanje – vsak znotraj svojega področja so lahko veliko bolj sledili številnim spremembam in novostim, kar je pripomoglo k zelo uspešnemu delovanju. Rezultat tega uspešnega delovanja so številni uspešno zaključeni projekti, porast kvalitetnih kulturnih prireditev in lastne produkcije. Kultura je živ organizem, ki se spreminja. Pojavljajo se sodobnejše oblike kulture, ki potrebujejo drugačno organizacijo, zato je potrebno slediti tem trendom in se jim prilagajati. Tako smo v lanskem letu zaradi nove programske zasnove Galerije Velenje priključili Galerijo k Festivalu. Programska prenova spada v področje kreativne industrije in se osredotoča predvsem na projekte, ki izhajajo iz lokalnega gospodarstva ter okolja in so vezani na industrijsko oblikovanje, fotografijo in kulturo, kulturo v povezavi z ekologijo, multimedijo in otroško izobraževanje.
Področje kreativnih in kulturnih industrij z novimi cilji je zato potrebovalo močnejšo podporo pri organizaciji, promociji, prireditvah, programih kulturne vzgoje, kjer je Festival Velenje z dosedanjimi dosežki in kadrovskim potencialom več kot dokazal svojo usposobljenost in potenciale. Združitev Galerije in Festivala je dokaz, da smo fleksibilni in znamo odreagirati pozitivno. Trendi na področju kulture se bodo še seveda spreminjali in vedno bomo poskušali iti v korak s časom. To se kaže tudi na visokem porastu obiskovalcev in ima pozitiven vpliv na turizem.
Finančne posledice je težko konkretno numerično prikazati. Nekatere zaposlitve v novih zavodih so bile zagotovljene s prerazporeditvijo iz drugih služb (npr. iz TIC-a na Festival), zaradi novih trendov v kulturi je bilo potrebno zaposliti strokovnjake iz teh področij, sodelovali smo v izjemnih projektih, kot npr. Evropska prestolnica kulture, zaradi česar smo sodelujočim javnim zavodom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo projektov, podpiramo nove projekte, ki pozitivno vplivajo tudi na razvoj turizma v Velenju … S tem, ko vlagamo v kulturo, vlagamo tako v posameznika kot skupnost. Kultura je namreč tista življenjska kvaliteta, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

7. Junija sup windsurf center ZOO station na velenjskem jezeru še vedno nima dovoljenja za izposojo SUPov. Kaj bo storila MOV in kdaj bo izdano?
ODGOVOR:
Tovrstno dovoljenje izdaja Upravna enota Velenje. Podlaga za izdajo pa je podeljena koncesija pristojne občine. Občina pa lahko podeli koncesijo, ko bo s  strani države dobila status kopalnih voda in vsa dovoljenja za vstopno izstopna mesta. Postopki tečejo že od leta 2013. S strani pristojnega ministrstva so nam obljubili, da bomo status dobili v jeseni letos. Z lastnikom centra smo imeli sestanek in smo se tudi skupaj z njim udeležili sestanka na Upravni enoti Velenje. Lastnik centra je seznanjen s postopki. Mestna občina sodeluje z vsemi ponudniki različnih vsebin na velenjskem jezeru.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

8. Kot svetnica svetniške skupine SDS dajem pobudo, da se za dan državnosti s strani občine Velenje planira  nakup slovenske zastave  za vsakega prvošolca, vključno z zgibanko o pomenu zastave, informacijah o tem, kdaj je bila zastava prvič dvignjena, informacije o himni, itd…. – za dvig slovenske narodne zavesti.
ODGOVOR:
Vašo pobudo bomo proučili z vidika finančnih možnosti proračuna v letu 2017.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

Zap. št. 188
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja:
1. Nekaj tednov nazaj je imela stranka SD (odbori Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) v velenjski občinski stavbi nekakšen posvet oziroma srečanje. Me zanima ali je občina stranki SD izstavila kakšen račun, kdaj in v kakšni višini. Če bi prosil za kopijo računa. V kolikor je občina oddala prostor stranki SD brezplačno me zanima, če ta prostor lahko za podobna srečanja dobi v najem tudi kakšna druga politična stranka. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je Socialnim demokratom izdala račun za uporabo sejne dvorane z dne 5. 6. 2017. Račun je bil izdan po izvedenem dogodku, v višini 134,20 EUR z DDV.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Ljudje sprašujejo, da naj bi direktor občinske uprave g. Mori po zelo ugodni ceni kupil občinsko stanovanje. Če je to res, bi prosil za naslednje odgovore:
- kje je to stanovanje in v katerem nadstropju;
- kakšna je njegova kvadratura;
- koliko je staro;
- kolikšna je bila cena stanovanja;
- ali je bila narejena cenitev.
ODGOVOR:
Direktor občinske Uprave Mestne občine Velenje je stanovanje kupil na javnem razpisu, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje z dnem 15. 3. 2017 in so se nanj lahko prijavili vsi zainteresirani. Odkupil je stanovanje štev. 68, v 3. etaži, ki se nahaja v stanovanjski stavbi Šalek 105, Velenje, ID znak 964-4373-68. Uporabna površina stanovanja znaša 55,50 m², k stanovanju pripada balkon v izmeri 0,90 m² in klet v izmeri 2,48 m², skupna  izmera iz zemljiške knjige znaša 58,88 m². Stanovanje je staro 13 let, cena stanovanja je znašala 56.200,00 evrov. Cenitev je izvedel pooblaščeni sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke z licenco SICGRAS.  Vse ostale stroške (davek, vpis v zemljiško knjigo, notarja) je plačal kupec. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije

3. Taxisti se pritožujejo, da nimajo pravega parkirnega prostora za svoje avtomobile, kjer bi čakali na prevoz potnikov. Pred časom je bila pobuda, da bi se naredilo novo parkirišče in sicer na avtobusni postaji. Kako daleč je ta ideja in v kakšni meri je izvedljiva. 
ODGOVOR:
MOV je zagotovila parkirna mesta za taxi službo pri bazenu zraven avtobusnega postajališča, pri Rdeči dvorani in pri Hotelu Paka. Pobudo,  ki jo navajate, bomo z lastnikom avtobusnega postajališča  – Izletnik Celje preučili in iskali izvedljive možnosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Kako daleč je občina s projektom kolesarska steza Velenje-Dolič. Kdaj se bo začela graditi.
ODGOVOR:
Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja projektno nalogo za razpis PGD in PZI dokumentacije, pri čemer MOV aktivno sodeluje. Ko bo projektna naloga potrjena, bo direkcija izvedla javno naročilo za projektiranje. MOV pripravlja medtem manjše spremembe prostorskih aktov, da pri izdaji gradbenega dovoljenja ne bo težav. Gradnja bo stekla po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in po zagotovitvi sredstev za izgradnjo.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

 


 

Junij 2017