SI

Vprašanja in pobude svetnikov

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje.

November 2017

17. november 2017
Zap. št. 209
Član sveta Matej JENKO je postavil naslednja vprašanja in pobude:
1. Posredujem pripombo občana, da sanitarije na mestnem otroškem igrišču niso odprte vse dni v letu. Prosim, da se preveri, kako je s tem, in tudi, ali so sanitarije urejene in čiste (redno čiščenje), kot je to primerno za otroška igrišča oz. vsaj v skladu s predpisi.
ODGOVOR:
Javne sanitarije na mestnem otroškem igrišču so odprte vse dni v letu od jutra do večera, razen kadar je otroško igrišče preveč razmočeno, saj iz hriba nad igriščem priteka veliko podtalne vode. Sanitarije čisti Čistilni servis Aktiva, za red na igrišču pa skrbi delavec, zaposlen preko programa javnih del.
Z novim letom načrtujemo podaljšanje obratovalnega časa javnih sanitarij na avtobusni postaji v neposredni bližini otroškega igrišča. Po novem bodo tudi te sanitarije odprte vse dni v letu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Dajem naslednje pobude, ki se jih naj upošteva pri pripravi novega proračuna za leto 2018:
- Izgradnja otroškega adrenalinskega parka na širši lokaciji nekdanjega letnega bazena (vključno s hribom). Adrenalinski park je komplementaren in dopolnilen k obstoječemu otroškemu igrišču, narejen starejši populaciji otrok in mladine, ki bo mlade spodbujal k večjim gibalnim sposobnostim (in deloval promocijsko).
ODGOVOR:
Na območju bivšega letnega bazena je predvidena gradnja urbanega adrenalinskega parka, ki bo vključeval skate park in razgibano BMX-progo. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Odprtje mini gostinskega lokala na otroškem igrišču z deljenim delovnim časom (brezalkoholne pijače, topli napitki, sladoled, sladice, prigrizki). Predlagam sofinanciranje koncesije za ta lokal (koncesionar bi moral opravljati tudi naslednje: odklepanje/zaklepanje igrišča, skrb za urejenost igrišča, sanitarij, kasneje pa tudi blagajna za adrenalinski park)
ODGOVOR:
1. V preteklosti se je na podlagi povpraševanj potencialnih ponudnikov oz. investitorjev za izgradnjo manjšega lokala že razmišljalo. Vendar je potrebno ob takšnem posegu v prostor zadostiti naslednjim pogojem: izdelati idejno zasnovo, nadgraditi komunalno infrastrukturo, urediti dostopnost, locirati lokal s primerno tipologijo na obrobne površine in primerno oddaljenostjo od igral. Objekt lokala bi moral biti ločen od obstoječe hišice in glede uporabljenih materialov primeren za otroško igrišče.
V primeru, da se najde resen investitor za postavitev takšnega lokala, bo možno predlagane posege v prostor preučiti in tudi realizirati.
2. Ker bi bil lokal dodana vrednost otroškemu igrišču in ne obratno, se bo moral delovni čas lokala prilagajati obratovalnemu času igrišča. Igrišče je odprto od jutra do mraka, saj je zadrževanje oseb na otroškem igrišču v temi nezaželeno. V primeru slabega vremena (južni del igrišča med večjim dežjem poplavlja) je igrišče zaprto.
3. Gostinstvo in otroška igra sta dve ločeni področji, zato skrb za igrala ne more biti prepuščena gostincu. Zakonodaja namreč zahteva različne preglede in dokumentacijo, ki jo lahko izvaja le strokovno usposobljeno osebje. Gostinec bi lahko prevzel skrb za sanitarije. Skrb za odklepanje in zaklepanje igrišča mora biti v pristojnosti osebja, ki je odgovorno za otroško igrišče in igrala na njem.
4. Za vzdrževanje zelenih površin in zasaditev na otroškem igrišču skrbi koncesionar za javne površine v skladu s standardom, ki ga je potrdil mestni svet. Ta bi to storitev opravljal še naprej, del stroškov pa bi občina lahko dobila nazaj v obliki koncesijske dajatve od gostinca.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

-Ureditev Efenkove ceste v enosmerno cesto in hkratna ureditev pločnika.
ODGOVOR:
Idejna zasnova je bila pred časom že izdelana. Kakršen koli poseg na tem območju ni mogoč, dokler ne pridobimo vsaj 2 metrov zemljišča, ki pa je v zasebni lasti. Ko bodo lastniki zemljišč pripravljeni odstopiti zemljišče, bomo pristopili k nadaljevanju predvidenega projekta.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

- Izgradnja olimpijskega in otroškega bazena na jezeru med Belo dvorano in avtokampom (preveriti možnost polnjenja z jezersko vodo).
ODGOVOR:
Pobudo bomo preučili.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Ureditev »skate« parka (lokacijo sporočim)
ODGOVOR:
Na območju bivšega letnega bazena je predvidena gradnja urbanega adrenalinskega parka, ki bo vključeval skate park in razgibano BMX-progo. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Celovita ureditev pešpoti ob Paki od Sela do Šoštanja (in dograditev poti, kjer je to še potrebno, npr. za nekdanjo Elektrotehno (levi breg, pred mostom))
ODGOVOR:
Gradnja pešpoti med reko Pako in objektom Elektrotehne ni predvidena, saj je na razpolago premalo zemljišča, katerega lastnica je občina, poleg tega pa je med Elektrotehno in sodiščem urejena sprehajalna površina, ki se preko parkirišča navezuje na obstoječo pešpot ob Paki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

- Projekt: »prva občina v Sloveniji s stalnim javnim monitoringom volišč«: nabava 40 Wi-Fi kamer za potrebe volitev, referendumov, za spremljanje volišč (s tem projektom bomo postali prva občina, ki bo imela urejen stalni javni monitoring za spremljanje delovanja volišč oz. kaj se dogaja na volišču z volilno komisijo, volilno skrinjo).
ODGOVOR:
Najprej je potrebno izpostaviti, da takšen predlog trči ob ustavne in zakonske pravice o tajnosti glasovanja. Vse volitve (volitve predsednika republike, poslancev v državni zbor, predstavnikov v občinske svete in svete krajevnih skupnosti idr.) so namreč tajne.
Tako v času glasovanja na volišču ni dovoljeno zvočno oziroma slikovno snemanje; ni dovoljeno narediti slikovnega posnetka osebe brez njenega soglasja, razen predstavnikom medijev za potrebe obveščanja javnosti o poteku glasovanja. Hkrati so predpisana tudi natančna pravila glede slikovnega snemanja s strani predstavnikov medijev. V zvezi s tem je Državna volilna komisija tudi sprejela Sklep št. 041-2/2017-14 na seji dne 13. 10. 2017, katerega bistvo smo povzeli.
Iz vsega navedenega je edini logičen sklep, da kakršno koli slikovno snemanje volišč ni dovoljeno.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

16. november 2017
Zap. št. 208
Članica sveta Suzana KAVAŠ je postavila naslednja vprašanja in pobude:
1. Avtobusna postaja ne služi svojemu namenu! Avtoprevozniki za potniški promet iščejo v Velenju ustrezne lokacije za zbiranje in pobiranje potnikov, le avtobusne postaje se izogibajo kot hudič križa. Take lokacije so pred trgovskim centrom Lidl, pred gasilskim domom in še kje, kjer lahko starši pripeljejo svoje otroke in prtljago za dnevne izlete.
Pred Lidlom ni niti enega parkirnega mesta za avtobus, pa tudi višinsko je dostop omejen z zapornicami. Tako avtobusi uporabljajo ozke dostopne poti in povzročajo nevarnost za pešce in druge voznike. Sprašujem, kje tiči vzrok za takšno početje, saj imamo eno najmodernejših avtobusnih postaj v državi. Parkirišča pred Lidlom se poslužujejo predvsem prevozniki iz BIH, ki tedensko prevažajo delavce, ter številna društva, šole in druge organizacije, smučarski klubi in še kdo.

ODGOVOR:
Avtobusno postajo v Velenju lahko koristijo vsi ponudniki avtobusnih prevozov. Na Izletniku Celje dobijo kartico za vstop avtobusa na postajo in z nje, ki evidentira število vstopov in izstopov.
Peronizacija se zaračunava po veljavnem ceniku oz. s prevozniki se sklene pogodba o višini peronizacije (glede na število vstopov).
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Krožišče pri Hoferju na Partizanski cesti služi za dostop tovornega prometa za koncern Gorenje, dostop do pokopališča in del naselja Pesje in dostop do Hoferja.
Že pogled na plastično začasno krožišče pove, da je poddimenzionirano in ni primerno za dostop »šleperjev in prikoličarjev«, ki dnevno dostavljajo materiale na trakove v koncern Gorenje. Nekje v predalih ležijo že izdelani projekti za podvoz pod progo z namenom, da se uredi dostojen pristop k industrijski coni, restavraciji Jezero, trgovskim centrom Merkur, Jager, Dinos, Era in drugim.
Z ureditvijo tega krožišča in podvoza bi se znatno razbremenila Cesta talcev, ki ne omogoča več normalnega življenja ob tej cesti zaradi prometa in hrupa. Kako je mogoče, da občina ne omogoči največjemu plačniku nadomestila za stavbno zemljišče, družbi Gorenje, d. d., dostojnega dostopa do podjetja. Ker je tretja razvojna os in njen pričetek gradnje še v božjih rokah, sprašujem župana, če kdo v tej občini še razmišlja o takih problemih.
ODGOVOR:
Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) zaradi gradnje hitre ceste ne dovoli izvajati gradenj na zemljiščih, ki bi bila potrebna za ureditev nove prometnice, ki bi rešila problem, ki ga navajate.
Mestna občina Velenje je naročila projektno dokumentacijo za ureditev začasnega montažnega krožišča pri Hartlu, ki pa ga je izvedla v obsegu, kot ga je dovolila Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Cesta talcev ima res pravo ime, saj so stanovalci ob tej cesti pravi talci. Iz dneva v dan je več tovornega in osebnega prometa. Vključevanje v promet iz novih stanovanjskih stolpnic z razgledom ob Paki je neprimerno, saj zaradi brezobzirnih voznikov težko najdeš luknjo za vključitev. Hitrost je sicer omejena na 30 km/h, vendar je nihče ne kontrolira. Križišče Prešernove in Ceste talcev je sicer semaforizirano, vendar je ob konicah, ko zapira vrata Gorenje, to izključeno in tako je križišče prepuščeno voznikom, ki so hitrejši, drznejši in ne upoštevajo signalizacije. Domačini ta čas, cca 2 uri, lahko samo poslušajo cviljenje zavor, hupanje in gledajo preplašene pešce, ki se prebijajo preko prehodov. Kdo je odgovoren za tako prometno rešitev Ceste talcev? Kdaj bomo zagledali kakšno škatlo za cestni radar, pa tudi če bi bila prazna? Ali imajo domorodci, ki ob cesti živijo že 150 let, pravico do brezplačne protihrupne ograje? Neznosen hrup povzročajo tudi ponižani cestni jaški, ki niso v nivoju asfalta in kalijo nočni mir prebivalcev.
ODGOVOR:
Na najbolj ozkem odseku je postavljen merilnik hitrosti, ki meri hitrost vozil v smeri proti železniškem prehodu. Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da je povprečna hitrost nižja, kot je omejitev na tem odseku (40 km/h). Od takrat, ko je bil merilnik nameščen, se je povprečna hitrost voznikov na tem odseku opazno zmanjšala.
Glede na to, da je bila cesta v dokaj slabem stanju, smo v preteklem obdobju izvedli na najbolj poškodovanih delih dodatne utrditve in zamenjali asfalt, prav tako pa poškodovane jaške v cesti sproti saniramo, takoj ko zaznamo poškodbe.
Zaradi goste pozidave na območju Ceste talcev trenutno ni možno izvesti kakšnih konkretnejših ukrepov, ki bi korenito izboljšali stanje na cesti, se bo pa zadeva občutno izboljšala, ko bo zgrajena hitra cesta.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Glede na to, da sem prejela dvoumen odgovor, še enkrat sprašujem, ali boste uredili ležeči policaj na Foitovi cesti v letu 2018 ali bo potrebno zbiranje podpisov.
»Pobuda: Ureditev ležečega policaja na Foitovi cesti
Sem mamica dveh otrok, ki obiskujeta Osnovno šolo Antona Aškerca v Velenju. Imam sina in hčerko, ki že od prvega šolskega dne obiskujeta šolo brez spremstva staršev. V naselju imamo krasno cesto do šole, a na njej nekateri vozijo več kot 70 km/h, pa ni niti table za omejitev niti ležečih policajev. Živim na Foitovi cesti 6, kjer je ta cesta redno izpostavljena nevarnosti, kjer skoraj vsak dan otroci zaman čakajo na prehodu za pešce, da jim kdo ustavi, da lahko mirno prečkajo cesto. Ne vemo, na koga naj se starši s Foitove ceste obrnemo, saj nas je vsak dan bolj strah za življenja naših otrok. Na Jenkovi cesti so sicer postavljeni ležeči policaji, a je ta cesta manj prometna kot cesta na Foitovi (od cvetličarne Iris naprej), tu pa ni niti enega ležeča policaja. Skoraj tedensko se dogajajo nesreče. Večina staršev s Fotiove 6, 8 in 10 vas tako prosi, da našim otrokom omogočite varno pot v šolo in na cesti med Prešernovo in Foitovo postavite ležeč policaj ali krožni promet, da naših otrok ne bo več strah prečkati ceste na poti v šolo ali domov.«
ODGOVOR:
Kot je bilo zapisano v prejšnjem odgovoru: težavo bomo poskušali urediti z ureditvijo pločnika in prehodov za pešce. V sklopu ureditve pločnikov bomo projektantu tudi naročili, naj določi najbolj optimalne lokacije za postavitev montažnih cestnih ovir.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

13. november 2017
Zap. št. 207
Član sveta Matej JENKO je postavil naslednji vprašanji:
1. Pred časom sem podal pobudo, da se travnati prehod za objektom Elektrotehne tlakuje oz. uredi, saj se tam ljudje sprehajajo sami ali s psmi. Sedaj se masovno hodi čez travo, saj je čisto nelogično, da je potrebno obhoditi objekt oz. se gre čez travo, ker ni urejenega prehoda (tudi označitve ni!).
ODGOVOR:
Tlakovana površina med objektom in brežino reke Pake je v lasti etažnih lastnikov objekta. Lastnike vseskozi moti prehod in zadrževanje občanov na tej površini. Pri prenovi promenade so celo zahtevali fizično zaporo za preprečitev prehoda mimo objekta, vendar smo jih uspeli prepričati, da je takšen poseg nesmiseln, saj se bo z ukinitvijo tlakovane površine do starega mostu pritisk mimoidočih sigurno zmanjšal. S to obrazložitvijo so se strinjali, zato je ostala rešitev, kot je danes.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Na koncu promenade (pred garažami pri zdravstvenem domu) se je naredila »prenova« prenovljene promenade. Z lesenimi tlakovci tlakovan del se je zabetoniral. Zanima me, ali je to v soglasju z arhitektom, koliko je stala prenova in kdo je plačal preureditev tega dela prenovljene občinske promenade.
ODGOVOR:
Nadomestitev lesenih čokov s prano betonsko površino je bila izvedena v soglasju z arhitektom. Prenova je stala 10.468,34 EUR in je bila plačana iz proračuna MOV.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

8. november 2017
Zap. št. 208
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je postavila naslednja vprašanja in pobude:
1. Prenovljen podhod pri Vili Bianca je lepo urejen, vendar bi bilo smiselno postaviti še taktilne oznake za slepe in slabovidne. Pobuda je prišla s strani občana.
ODGOVOR:
V naslednjih letih bomo v sklopu pripravljenega projekta za postavitev talnih oznak za slepe in slabovidne uredili tudi podhod pri Vili Bianca.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Finančna pomoč Mestne občine Velenje pri financiranju cepiv proti HPV za dečke.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje se ni odločila za sofinanciranje cepiv proti HPV za dečke. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije priporoča občinam, da zavrnejo pobude o podpori cepljenja proti HPV za dečke. Tovrstna preventiva nikakor ne sodi med naloge lokalne skupnosti, zato pričakuje, da se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma da jo financira država.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

3. V zadnjih mesecih smo priča uspešni in učinkoviti zamenjavi svetlobnih teles javne razsvetljave, zlasti na prehodih za pešce, s čimer se zagotavlja večja varnost peščev in kolesarjev. Tako so sedaj bolje vidni prehodi za pešce na Tomšičevi cesti, v Šaleku, kar zagotovo pripomore k boljši vidljivosti pešca ali kolesarja. Verjamem, da koncesionar, tj. podjetje Javna razsvetljava, d. d., ne more zamenjati vseh svetil naenkrat, vendar bi rada opozorila na slabo osvetljen prehod za pešce na Celjski cesti pri Momaxu. Ta cesta je zelo prometna in ob zmanjšani vidljivosti (megla, dež) rumena svetloba dodatno poslabša vidljivost. Dajem pobudo za zamenjavo svetlobnih teles na Celjski cesti, in sicer na prehodu za pešce pri Momaxu.
ODGOVOR:
Ureditev prehoda je v teku. Dela z ustrezno osvetlitvijo bodo predvidoma zaključena do 24. 11. 2017.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. november 2017
Zap. št. 207
Član sveta Matej JENKO je postavil naslednja vprašanja in pobude:
1. Zanima me, kakšni so skupni stroški, ki se iz proračuna MO Velenje namenijo za PR oz. promocijo in oglaševanje (oglasi in objave), in kakšni so skupni stroški, ki se jih na MOV porabi za pisarniški material. Samo župan bo v letošnjem letu porabil 310.000 evrov za promocijo in oglaševanje. Poleg tega ima na postavki »pisarniški material« predvidenih 165.000 evrov. Prosim, da se po postavkah specificirajo stroški, koliko in za kaj so se porabila ta sredstva.
ODGOVOR:
Do 7. novembra 2017 smo na postavki Objave in oglasi porabili 143.148,13 evra (predobremenitve: 30.193,22 evra).
Večji zneski, ki so bili porabljeni na tej postavki:
- založniške in tiskarske storitve Europlakat: 2.260 €
- tisk in lepljenje plakatov Europlakat: 1.165,10 €
- oglaševanje na koroški regionalni televiziji: 2.013 €
- oglaševanje na Mojem radiu: 5.000 €
- oglaševanje v tedniku Naš čas in na Radiu Velenje: 71.703,88 €
- oglaševanje v Celjanu - novice: 1.195,60 €
- oglaševanje NT&RC: 1.271,24 €
- Press Clipping, d. o. o.: 7.824,06 €
- Servis STA: 1.744,60 €
- oglaševanje TV Celje: 4.428,60 €
- oglaševanje VTV Studio: 39.396,24 €

Na postavki Promocija smo do 7. novembra porabili 139.904,64 evra (predobremenitve 4.610,66 evra).
Večji zneski, ki so bili porabljeni na tej postavki:
- Alpmor, d. o. o., protokolarna darila, promocijski ogledi: 4.270 €
- AV studio, d. o. o., grafična izvedba tabel Standard: 4.755,21 €
- teran Boris Lisjak: 2.147,20 €
- Ekstrem, d. o. o., Skok v poletje, košarka 3x3: 12.222,30 €
- Eurograf, d. o. o., tisk revije Razvoj: 10.726,24 €
- Eurograf, d. o. o., knjiga Moj arhitekturni vodnik: 1.317,60 €
- Europlakat, d. o. o., tisk plakatov, projekt Pljusk: 7.711,34 €
- Fotokom, Matej Vranič, s. p., snemanje filma »30 let po ekološki revoluciji«, nakup fotografij: 8.594,90 €
- Gorenje Gostinstvo, pogostitve: 2.769,10 €
- HTZ Velenje, I. P., d. o. o., transparenti, print PVC platno: 2.586,40 €
- Kamp Jezero, d. o. o., najem VIP-prostora: 1.329,80 €
- Valenčak Črtomir, Nabiralke zvezd: 6.044 €
- Knjižnica Velenje, knjige 100 zeliščnih portretov: 1.250 €
- LUCI, d. o. o., čokoladice: 8.078,62 €
- MK trgovina, d. o. o., pisarniški material, pisala za promocijo: 6.345,23 €
- Naš čas, d. o. o., nakup almanahov: 13. 200 €
- OPA:ART Pavšek Bojan, s. p., oblikovanje knjižice Zeleno Velenje: 1.689,77 €
- Pošta Slovenije, d. o. o., poštne storitve, raznosi: 5.135,84 €
- Potrč Boris, nakup slike: 6.000 €
- Renato Knez, s. p., oblikovanje: 2.064,24 €
- Sportanzo, d. o. o., promocijski lončki: 4.636 €
- Tampotisk, d. o. o., vrečke, transparent, majice: 14.615,45 €
- Turistično društvo Velenje, najem stojnic: 1.060 €
- TVK, d. o. o., razstava na prostem, materiali: 1.919,18 €
- Vilang, Ervin Selimović, s. p., promocija na velenjcan.si: 1.000 €

Stroški za pisarniški material se po ekonomski klasifikaciji, določeni s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16), razvrščajo v konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ter v podkonto 402000 Pisarniški material in storitve.
Z rebalansom proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 so sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve načrtovana v višini 1.053.914 EUR na naslednjih podkontih: 402000 Pisarniški material in storitve, 402001 Čistilni material in storitve, 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno, 402006 Stroški oglaševalskih storitev, 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, 402009 Izdatki za reprezentanco, 402010 Hrana, storitve menz in restavracij, 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom in 402099 Drugi splošni material in storitve.
Na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve so z rebalansom proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 56.640 EUR; namenjena so za stroške pisarniškega materiala in storitev vseh neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Velenje: občinskega sveta, župana, občinske uprave in krajevnih skupnosti ter mestnih četrti.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana in Uradu za javne finance in splošne zadeve.

2. V zvezi z azilnim domom oz. integracijsko hišo oz. v zvezi z ljudmi, ki bi naj kot begunci prišli v Slovenijo, posledično tudi v Velenje, sem že večkrat izrazil skrb in zanimanje, kako bo za te ljudi poskrbljeno. Kljub večkrat postavljenim vprašanjem do danes nisem dobil nobene informacije v zvezi s tem. Prosim za natančne informacije, programe oz. načrte, kaj in kako se bo poskrbelo za te ljudi od dne, ko bodo prišli v Velenje, do dne, ko bi naj bili integrirani v našo sredino.
ODGOVOR:
V zvezi z vprašanjem, kako bo za osebe z mednarodno zaščito, ki bodo predvidoma nameščene v integracijsko hišo, poskrbljeno, je potrebno izpostaviti, da gre za osebe, ki jim je Slovenija na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16, 5/17 – Ztuj-2D) priznala status osebe z mednarodno zaščito. Tako te osebe v Republiki Sloveniji pridobijo dovoljenje za prebivanje ter s tem povezane pravice iz socialnega in zdravstvenega varstva, šolanja in izobraževanja ter zaposlitve, ki so praviloma identične, kot jih imamo državljani Republike Slovenije. Potrebno jih je enakopravno vključiti v novo okolje, da lahko čim prej postanejo ekonomsko samostojni. Pri vključevanju v novo okolje jim pomagajo svetovalci za integracijo Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in nevladne organizacije, ki za te osebe izvajajo orientacijski program (Slovenska filantropija) in program pomoči pri integraciji (Društvo Odnos). Slednje se zaradi učinkovitejše integracije povezujejo tudi z lokalnimi inštitucijami (jezikovne šole, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, izobraževalne ustanove, občinske službe idr.) in nevladnimi organizacijami v kraju, kjer so osebe z mednarodno zaščito tudi nastanjene.
Za uspešno integracijo jim mora država zagotoviti vso ustrezno pomoč in jim zagotoviti vse pravice, ki izhajajo iz njihovega statusa, lokalna skupnost pa jim lahko nudi tudi tisto nekaj več, topel sprejem in pomoč pri vključitvi v vsakodnevno življenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

3. 3. julija 2017 sem postavil vprašanje: katera, koliko, kdaj, komu ter po kakšnih cenah je MOV prodajala zemljišča oz. druge nepremičnine spodnjim podjetjem (od njihove registracije dalje), ki so z g. Tomažem Ročnikom (direktno ali posredno) povezana:
BONITA NALOŽBE, d. o. o.
DOMINO INŽENIRING, d. o. o.
DORNINGER HYTRONICS, d. o. o.
FORTIS 3000, d. o. o.
FRAKTAL-CONSULTING, d. o. o.
FRAMIN, d. o. o.
IGEM, d. o. o.
KLASJE Celje, d. d.
KRUH STORITVE, d. o. o.
LIP RADOMLJE, d. d.
MILLCOM SKUPINA, d. o. o.
MILLCOM GROUP, d. o. o.
NIP NALOŽBE, d. o. o.
PILON CENTER, d. o. o.
PILON ING, d. o. o.
PPS - PEKARNE PTUJ, d. o. o.
PRESTA, d. o. o.
PRESTA PRESTIŽ, d. o. o.
PRVOMAJSKA PROCESNA OPREMA, d. o. o.
PUP Velenje, d. d.
SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d. o. o.
SP Lendava, d. o. o.
STROJ, d. o. o.
Terme Topolšica, d. d.
TOMING INŽENIRING, d. o. o.
TOMING-CONSULTING, d. o. o.
ZLATI KLAS 1, d. o. o.
oz. podjetja, kjer imata vpliv njegova otroka:
BONITA NALOŽBE, d. o. o.
IGEM TREBUŠA, d. o. o.
JEŽA, d. o. o.
MILLCOM SKUPINA, d. o. o.
MILLCOM GROUP, d. o. o.
OKSALIS, d. o. o.
TOMING INŽENIRING, d. o. o.
PPS - PEKARNE PTUJ, d. o. o.
PRESTA, d. o. o.
PRESTA PRESTIŽ, d. o. o.
PSP PEKARNE, d. o. o.
VELPA, d. o. o.
Nisem spraševal, od katerega leta imate vzpostavljen elektronsko voden občinski dokumentni sistem, kot ste odgovorili, zato vas prosim ponovno za odgovor na postavljeno vprašanje.
Poleg tega bi prosil v zvezi s temi podjetji tudi za odgovor, kakšen je bil promet skozi zgodovino teh podjetij z MO Velenje in za katere projekte, stvari je šlo (kartica kupcev oz. dobaviteljev verjetno obstaja na MOV tudi iz obdobja pred 2011, zato verjetno ne bo težav s pridobitvijo teh podatkov).
ODGOVOR:
V arhivu smo fizično poiskali in našli naslednje zadeve:
1. Kupoprodajna pogodba, sklenjena 16. 6. 2005 med MOV in FRAKTAL-CONSULTING, d. o. o.
• zemljišča s parc. št 389/2, 3511/16 in 3511/17 vse k. o. Velenje  v izmeri 1.816 m2, območje današnjega Hoferja na Selu
• cena:  75.112,67 EUR

2. Menjalna pogodba, sklenjena 23. 9. 2005 med FRACTAL CONSULTING, d. o. o., in MOV
• Fractal  Consulting izroča v posest parc. št. 2766/2,  2766/3,  2767/2, 2767/4, 2767/5, 2767/6,2767/7, 2767/9, 2767/10, 2772/9, 2771/8, vse k. o. Velenje v izmeri  1.326,00 m2

• MOV izroča v posest parc. št. 2762/1, 3563/6, 2770/2, 2777/4, 2777/8, 2777/9, 2762/3 in 2768/2, vse k. o. Velenje v izmeri  1.750 m2

• Razliko v kvadraturi 424 m2 po 60 evrov/m2, kar znaša 25.440,00 €, plača Fractal Consulting, d. o. o.

3. Menjalna pogodba, sklenjena 4. 9. 2009 med TOMING- CONSULTING, d. o. o., in MOV
• Toming – Consulting, d. o. o., izroča v posest MOV parc. št. 655/1,  del parcele 783/13 , 783/15, del parcele 771/1, del parcele 783/6 vse k. o. Velenje v skupni izmeri 10.540 m2, neto vrednost 316.200,00 €, vrednost z DDV: 379.440,00 €

• MOV izroča parcele št. 3588/30, 3240/11, 3253/30, vse k. o. Velenje v skupni izmeri 5.749 m2, neto vrednost: 316.195,00 €, vrednost z DDV: 379.434,00 €
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

4. Za kulturnim domom ne deluje ena obcestna svetilka. Prosim, da se preveri vzrok (pred časom so že popravljali inštalacijo) in uredi, da bo osvetljevala prostor za kulturnim domom.
ODGOVOR:
Zahvaljujemo se za javljeno napako. Napako smo javili vzdrževalcu in bo odpravljena najkasneje v treh dneh.
V bodoče prosimo, da napako javite na brezplačno telefonsko številko ali prek spletne aplikacije. Vse informacije so na spletni strani http://www.velenje.si/kontakt/dezurne-sluzbe/11151.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Na več prehodih za pešce v mestu je osvetljenost preslaba, da bi bili pešci, ki prečkajo cesto, dobro vidni. Predlagam, da se preverijo vsi prehodi za pešce.
Dajem pobudo, da se zaradi boljše varnosti pešcev na prehodih na isti drog instalira dodatno še eno led-svetilo.
ODGOVOR:
V letošnjem letu smo naročili in delno izvedli projekt »Ocena nevarnosti ter priprava ukrepov za izboljšanje varnosti na območjih prehodov za pešce v MOV«. Osvetljenost smo izboljšali na prehodih na Šaleški cesti (10 prehodov), na Tomšičevi cesti (11 prehodov), na Cesti Františka Foita (4 prehodi), na Celjski cesti pri Mömaxu (en prehod) in v Šaleku (trije prehodi), kjer je bil nameščen tudi svetlobni bič ter novi prometni znaki za znižanje hitrosti in označbe prehoda za pešce.
V naslednjem letu bomo ta projekt nadaljevali in izboljšali osvetljenost še na ostalih prehodih.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


 

September, oktober 2017

Julij, avgust, september 2017

Junij 2017