SI

Vprašanja in pobude svetnikov

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje.

Junij 2017

Zap. št. 178 (29. 5.2017)
Član sveta Mersad Dervišević je podal naslednjo pobudo: 
1. Dajem pobudo, da se na lokalni cesti (Tomšičeva cesta) pri ŠC Velenje postavi talna ovira, ki bi upočasnila promet na tem delu cestišča. 
ODGOVOR: 
S strokovno komisijo bomo preučili postavitev ovire za umiritev prometa in v kolikor bo možno oz. izvedljivo, jo bomo tudi postavili. Do konca leta bomo na Tomšičevi cesti namestili tudi prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki bo še dodatno pripomogel k večji varnosti udeležencev v prometu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


Zap. št. 179 (29. 5.2017)
Član sveta Matej Jenko je podal naslednjo pobudo in vprašanja: 
1. Podajam pobudo, da se pripravi postopek prodaje zemljišč/parcel, ki bodo nad otroškim igriščem (kjer je bil sadovnjak) tako, da bodo javne dražbe, saj je verjetno cilj za tako elitna zemljišča iztržiti največ, kar se da. 
ODGOVOR:
S postopkom prodaje zemljišč na območju Zlatega griča za enkrat ni možno pričeti, saj je potrebno predhodno izdelati in predložiti občinskemu svetu v sprejetje nov podrobni prostorski načrt (OPPN) in izvesti vse ostale potrebne postopke. Izdelavo novega OPPN predvidevamo v letu 2018/2019. V primeru večjega zanimanja za odkup določenih parcel, pa bomo kot je to praksa že do sedaj, prodajo izvedli preko javne dražbe.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Kdo je določil ceno 20€/m2 za zemljišče v poslovni coni Stara vas? 
ODGOVOR:
Ocenjena vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v poslovni coni Stara vas, je 39,37 EUR/m2. Razlika med prodajno in ocenjeno vrednostjo predstavlja pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 3. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o shemi de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. Priglasitve: M001-5884268-2015). Zemljišča bodo prodana v skladu z razpisnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani Mestne občine Velenje v rubriki Javne objave/Javni razpisi, in sicer v objavi: »Javni razpis za prodajo zemljišč pod ocenjeno vrednostjo z namenom spodbujanja podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017«.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

3. Ali je bil sestanek z direktorjem HSE v zvezi z toplotnim ogrevanjem/ceno; če je bil, kaj se je dogovorilo? 
ODGOVOR:
Dogovor na zadnjem sestanku ni bil sklenjen. Nov sestanek bo sklican, ko bomo lokalne skupnosti prejele vhodne podatke, ki jih  je vodstvo TEŠ poslalo Agenciji za energijo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

4. Kaj se dogaja s projektom kolesarske proge skozi Hudo luknjo do Mislinje, v kakšnem stanju smo s projektno dokumentacijo in kdaj se bo pričelo z realizacijo izgradnje? 
ODGOVOR:
Projekt je prevzela Direkcija RS za infrastrukturo, ki pripravlja projektno nalogo za naročilo PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekt za izvedbo) dokumentacije. Po izdelavi dokumentacije sledijo odkupi zemljišč in nato izgradnja, prav tako pa potekajo tudi aktivnosti za zagotovitev sredstev za izgradnjo iz evropskih skladov. MOV z Direkcijo RS za infrastrukturo pri vseh postopkih tvorno sodeluje s ciljem čimprejšnje realizacije izgradnje kolesarske poti. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

5. Kdaj se bo zaključila obnova ceste na Lipo? Če se ne motim, je bil rok do konca novembra 2016, danes smo konec maja 2017 (6 mesecev po roku) in cesta še vedno ni urejena. Kdo je vodil nadzor in kako? Ali se je pogodba spreminjala od prvega podpisa, kako (prosim za seznanitev z aneksi) in zakaj, če se je. 
ODGOVOR:
Obnova odseka Ceste na Lipo je dokončana. Obnova je bila pogojena z izgradnjo pločnika ob Cesti na Lipo in kolesarske steze ob Goriški cesti. Zaradi slabih vremenskih pogojev, se je spremenil 5. člen pogodbe za izgradnjo pločnika, kjer je navedeno, da se dela končajo do konca novembra 2016. Ker dela do takrat niso bila dokončana, se bo izvajalcu del zaračunala pogodbena kazen. Nadzor nad gradnjo je izvajalo Komunalno podjetje Velenje, Služba investicij in razvoja.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


Zap. št. 180 (29. 5.2017)
Član sveta Mihael Letonje je podal naslednjo pobudo in vprašanja: 
1. Center Nova naj bi bil v stečajnem postopku. Kako je z Knjižnico ali ima občina vse urejeno glede lastništva in ne bo Knjižnica predmet stečajnega postopka. 
ODGOVOR:
Del stavbe Nova, kjer je splošna knjižnica Velenje in pripadajoči prostori z dvorano (39.17 % celotne etažne površine stavbe) so v lasti mestne občine Velenje in ne morejo biti predmet stečajnega postopka.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

2. Glede nove dovozne cesto v Prelski, kjer se stanovalci pritožujejo glede dovozne ceste. Dajejo gradbenega dovoljenja brez dovozne ceste. Sprašujem vas, kdaj bo občina uredila dovozno cesto za novo naselje in ali bo poleg sanacije obstoječe ceste, sanirala tudi morebitne poškodbe na stanovanjskih hišah. 
ODGOVOR:
MO Velenje ne bo prodajala zemljišč, ki so v njeni lasti in izdajala soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja dokler ne bo urejena in izgrajena komunalna infrastruktura, ki je predvidena z zazidalnim načrtom Vinska gora. MO Velenje bo v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture sanirala poškodovano cesto.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Bil je objavljen razpis za gostinski lokal v Vili Bianci. Zanima me: 
- ali je bil najemnik že izbran in če kdo je to; 
- koliko je bilo ponudnikov in kakšne so bile višine najemnin teh ponudnikov;
- koliko je najemnina tega gostinskega lokala in za kakšno obdobje; 
- kje je bil vzrok odpovedi prejšnjega ponudnika.

ODGOVOR:
Na podlagi pregleda ustreznih in pravilnih ponudb ter točkovanja (vrednotenja) po razpisnih merilih (50 % višina najemnine, 30 % ustreznost ponudbe v lokalu, 20 % program kulturnih dejavnosti in ostalih aktivnosti)  je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana Mia Zager s.p., Florjan 10, 3325 ŠOŠTANJ. Na razpis je v roku prispelo pet ponudb, od tega tri ponudbe niso izpolnjevale razpisnih pogojev oz. ponudba ni bila pravilna. Ostala dva ponudnika sta ponudila najemnino v višini  601,00 EUR in 850,00 EUR. Najemnina izbranega ponudnika za najem lokala znaša 601,00 EUR brez DDV na mesec. Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer za obdobje treh let od podpisa pogodbe z možnostjo podaljšanja še za dvakrat po tri leta. Prejšnji najemnik je odpovedal najemno razmerje en mesec pred potekom najemne pogodbe zaradi slabih poslovnih rezultatov.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

4. Kdaj, koliko in kje boste postavili polnilnice za avtodome? 
ODGOVOR:
Eden pomembnejših projektov Mestne občine Velenje v prihodnosti je projekt »Park and Ride« na območju Velenjskega jezera v bližini bele dvorane. 
»Park and Ride« je sistem vozlišč, ki prostorsko, organizacijsko in pogosto tudi cenovno združuje parkirišča s postajališči oz. sistemom javnega potniškega prometa. Namen projekta je ureditev parkirišča v neposredni bližini izvoza iz načrtovane tretje razvojne osi s spremljevalnimi objekti in navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru, na avtobusni potniški promet Lokalc in brezplačni avtomatiziran sistem izposoje koles BICY. Tako bi povečali delež števila vseh poti, opravljenih na trajnostne načine na območju mestne občine, in zmanjšali skupne dolžine poti z osebnimi avtomobili.
V tem projektu bodo  zajeta tudi parkirišča za avtodome in električne polnilnice. Predvidenih je cca 8 električnih polnilnic. Izvedba projekta je predvidena v letu 2018/2019.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. V Stari vasi se je pričela izgradnja poslovne cone pod izredno konkurenčnimi pogoji, kar je zelo pohvalno in župan je že večkrat poudaril, da je veliko zanimanje, zato vas sprašujem: 
- koliko je teh interesentov oziroma podjetnikov;
- kateri so ti podjetniki, ki se zanimajo za nakup zemljišča;

- ali se je konkretno že prodalo kakšno zemljišče in v kakšni velikosti.
ODGOVOR:
Na spletni strani Mestne občine Velenje v rubriki Javne objave/Javni razpisi je objavljen »Javni razpis za prodajo zemljišč pod ocenjeno vrednostjo z namenom spodbujanja podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017« po shemi de minimis pomoči Ministrstva za finance. Vloge morajo biti oddane do 30. 6. 2017, ta dan bo tudi javno odpiranje prejetih prijav na razpis. Po ocenjevanju ponudb bo znano katera podjetja bodo zemljišče odkupila. Zanimanje podjetnikov za zemljišča je, vendar teh podatkov ne bomo objavljali. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

6. Ko dobimo klic z občine iz štev. 041 319 163 in se ne moremo oglasiti, ter naknadno vrnemo klic, se nam oseba, ki nas je poklicala, ne oglasi, tako da ne vemo, kdo nas je klical. Zato dajem pobudo, da se to uredi drugače, in sicer tako, da bomo lahko vrnili klic osebi, ki nas je klicala. 
ODGOVOR:
Na Mestni občini Velenje imamo GSM vmesnik, preko katerega zaposleni kličejo iz stacionarnega telefona na mobilne številke. Vmesnik je postavljen in aktiviran zaradi znižanja stroškov stacionarne telefonije. Vmesnik deluje na način, ko referent pokliče mobilno številko in če ne dobi odgovora, se na mobilnem telefonu izpiše ena od 4 občinskih mobilnih številk  vmesnika. Če iz mobilnega telefona pokličemo nazaj na to številko, dobimo referenta, ki je klical. Res pa je, da ni vidna direktna številka klicatelja. 
Trenutno čakamo na rezultate državnega razpisa za izbor ponudnika stacionarne telefonije. Zaključen razpis bo verjetno imel predstavljen svoj cenik za storitve najema opreme in storitve stroškov telefoniranja, ki bodo predvidoma zajemali tudi nižje cene klicanja iz stacionarne telefonije na mobilne številke, brez uporabe dodatne opreme, kot je GSM vmesnik.
Kljub temu bomo še proučili možnosti nakupa novega GSM vmesnika z več opcijami klicanja in posredovanja podatkov. 
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

7. Ko se v občinskem svetu sprejemajo sklepi in niso soglasni, katerim na primer nasprotuje opozicija, je v obvestilu za javnost vedno napisano, da je občinski svet sprejel določen sklep. Ker smo v občinskem svetu izvoljeni predstavniki ljudstva in predstavljamo voljo ljudi, nas ljudje vsi mečejo v isti koš, da smo tako ali tako sprejeli sklepe, ki vsem ljudem niso po godu. Zato dajem pobudo:
- da se na obvestilih za javnost, kadar ni soglasne odločitve, pripiše npr. opozicija je glasovala proti ali pa za je glasovalo toliko in toliko svetnikov, proti pa toliko svetnikov oziroma političnih strank.
 
ODGOVOR:
Sporočila za javnost pripravlja Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje, ki po seji obvesti medije ter občanke in občane, kateri akti so bili na seji sprejeti. 
V zapisniku seje sveta, ki je tudi javno objavljen, pa je zapisano, koliko glasov je bilo za posamezen akt in koliko proti. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.


Zap. št. 181 (29. 5.2017)
Član sveta Anton De Costa je podal naslednjo pobudo in vprašanja: 
1. Glede prvega vprašanja povezanega z novim vodstvom TRC Golte sem vesel, da bo na naslednji junijski seji direktor družbe in predsednik nadzornega sveta družbe Golte predstavila vizijo družbe in trenutno stanje družbe.

2. Vprašal sem, kako je s spominskim obeležjem oziroma moriščem pod Kožljem in hkrati dal pobudo, da se  ga ustrezno opremi  in obeleži, kje to morišče je. Vaš odgovor je bil, da je bila 1995 ustanovljena komisija za raziskovanje povojnih množičnih pobojev in pravno dvomljivih procesov. Ta komisija je pripravila idejno zasnovo  za postavitev obeležja,  in sicer na parceli št. 3393, k.o. Velenje, ki je v lasti Kmetijske zadruge Šaleške doline. Za realizacijo je potrebno novelirati idejno zasnovo skupaj s celostno ureditvijo tega območja in pridobiti soglasje s strani lastnika. 22 let je odkar se je ustanovila ta komisija, zato postavljam naslednja vprašanja: 


- Ali ta komisija še obstaja? Kdo je predsednik te komisije in kdo so ostali člani te komisije in kdaj bodo časovno  realizirali svojo predlagano idejno zasnovo skupaj s celotno ureditvijo tega območja?
 
ODGOVOR:
Komisija je s svojim delom zaključila, saj je bil Sklep o postavitvi spominskega obeležja sprejet na 34. seji Sveta Mestne občine Velenje dne 14. 4. 1998. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Ali so za ta memorialni projekt  že pridobili soglasje od lastnika, to je Kmetijska zadruga Šaleška dolina?
ODGOVOR:
Soglasja od lastnika zemljišča Mestna občina Velenje ni pridobila. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Če komisija ne obstaja več, me zanima, kdo bo noveliral idejno zasnovo in kdo bo realiziral celostno ureditev tega območja.
ODGOVOR:
Projekt je v pristojnosti države. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Dajem pobudo, da se opravi DNK analiza okostij in da se ugotovi identiteta  teh pomorjenih ljudi, ki so bili večinoma  domačini Velenja, da bi lahko svojci  teh pobitih ljudi ta trupla pokopali v svoje grobove. 
ODGOVOR:
Identifikacija je v pristojnosti državne komisije.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Dajem pobudo, da se na bodočem spominskem obeležju zapišejo vsa znana imena 65 pobitih ljudi. 
ODGOVOR:
Na lokaciji pod Kožljem naj bi bilo pokopanih 9-12 usmrčenih. Obstaja tudi domneva, da naj bi bilo pokopanih več (pripeljana trupla iz Celja). Identifikacija okostij je v pristojnosti državne komisije.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. Dajem pobudo, da se ob glavni cesti  iz smeri  Velenja proti  Velenjki  postavi smerokaz, ki bi opozarjal in usmerjal ljudi k temu spominskemu obeležju pomorjenih, tako kot je to storjeno za partizanske grobove v Socki. 
ODGOVOR:
Smerokaz se lahko postavi po ureditvi obeležja.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

4. Več krajanov KS Gorica me je naprosilo, da dam pobudo, da se kolesarsko-pešpot zgradi do konca Goriške ulice. Sedaj je zgrajena samo od križišča na Šaleški cesti pa do ceste, ki  prečka Gorico in se navezuje pri krožišču pri Velenjki na glavno cesto. 
ODGOVOR:
MOV načrtuje ureditev Mestnega kolesarskega omrežja v sklopu projektov CTN. Omrežje bomo sklenili in ga dopolnili. Med dopolnitvami je predvidena tudi kolesarska povezava po celotni Goriški cesti. Trenutno je v izdelavi IDP (idejni projekt) projekt.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.


Zap. št. 182 (29. 5.2017)
Članica sveta Simona Tušar je podal naslednjo pobudo in vprašanja: 
1. Pred časom sem zasledila razpis za najem gostinskega lokala v Vili Bianci. Zanima me, koliko je bilo oddanih prijav, kdo je bil izbran na razpisu in koliko bo znašala najemnina. Kakšne najemnine so ponudili neizbrani kandidati?
ODGOVOR:
Na razpis je v roku prispelo pet ponudb, od tega tri ponudbe niso izpolnjevale razpisnih pogojev oz. ponudba ni bila pravilna. 
Na podlagi pregleda ustreznih in pravilnih ponudb ter točkovanja (vrednotenja) po razpisnih merilih (50 % višina najemnine, 30 % ustreznost ponudbe v lokalu, 20 % program kulturnih dejavnosti in ostalih aktivnosti) je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana Mia Zager, s. p., Florjan 10, 3325 ŠOŠTANJ. Najemnina lokala znaša 601,00 EUR brez DDV. 
Neizbrani ponudnik je ponudil 850,00 EUR brez DDV.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Koliko mladih, starih med 20 in 35 let, živi v Velenju sedaj in koliko jih je pred 10 leti? Koliko je v Velenju delovno aktivnega prebivalstva in koliko jih ima zaposlitev v MO Velenje?
ODGOVOR:
V Velenju živi 5.845 mladih med 20 in 34 leti (podatek 1.1.2017). Primerljivi podatki so od sredine leta 2008, zato navajamo, da je  v Velenju 1. 1. 2009 živelo 7.828 mladih v enaki starostni skupini.  V Velenju smo imeli v letu 2016 12.888 delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov). Delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) z delovnim mestom v občini prebivališča je bilo v letu 2016  8.572. Indeks dnevne migracije je bil v letu 2016  122,6. (V občino se je vozilo na delo 7.224 ljudi, iz Velenja se je vozilo na delo v druge občine 4.316 delovno aktivnega prebivalstva). 
Odgovor so pripravili v uradu za razvoj in investicije (Vir: SURS).


Zap. št. 183 (27.5. 2017)
Član sveta Franc Sever je podal naslednjo pobudo: 
1. Dajem pobudo, da se javno objavi, kaj sem dobil plačano od občine in kaj sem ali delam za občino od leta 2003 do vključno letošnjega leta.
ODGOVOR:
Vse, kar je Mestna občina Velenje v letih od 2005 do danes nakazala Francu Severju, je sledeče:
Mestna občina Velenje je dne 18. 7. 2011 nakazala Francu Severju na podlagi pravnomočne sodbe znesek v višini 969,00 EUR (povrnitev pravdnih in pritožbenih stroškov), kar smo že pojasnili v odgovoru na svetniško vprašanje pod zaporedno številko 174.
Na podlagi sklenjene menjalne pogodbe z dne 18. 11. 2014 je Mestna občina Velenje od Franca Severja kupila nepremičnino ID znak parcela 964 3014/3, na kateri je nestanovanjska stavba z ID oznako 964-1969-1 in nestanovanjska stavba z ID oznako 964-1970-1. Vrednost nepremičnine je znašala 105.500,00 EUR. V menjalni pogodbi je bilo določeno, da Franc Sever od Mestne občine Velenje kupi nepremičnino – stanovanje v II. etaži stanovanjske stavbe Stari trg 25, Velenje v vrednosti 9.240,00 EUR. Kupnina za obe nepremičnini ter pravdni stroški so se medsebojno pobotali, preostala razlika v ceni zamenjanih nepremičnin pa se je nakazala na TRR.
Franc Sever kot občinski svetnik prejema s strani Mestne občine Velenje tudi sejnine za udeležbo na sejah odborov oziroma komisij občinskega sveta in sejah občinskega sveta.
Mestna občina Velenje nima sklenjenih nobenih pogodb, na podlagi katerih bi Franc Sever za občino opravljal kakršne koli storitve ali izvajal dela ter na ta način prejemal plačila s strani Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

Zap. št. 185 (21. 6. 2017)
Član sveta Matej Jenko je postavil naslednja vprašanja:
1. Prosim za razlago župana oz. dir. obč. uprave, s čim naj bi kršil proceduro oz. prosim za argumentirano obrazložitev zakaj sem dobil opomin na zadnji seji? V skladu s poslovnikom sem podal pripombo, izrazil svoje mnenje, da župan ne vodi seje v skladu s poslovnikom, da zlorablja položaj predsedujočega za izražanje svojega osebnega mnenja, ne pa za vodenje seje.
ODGOVOR:
Na 21. seji Sveta Mestne občine Velenje ste pri 20. točki dnevnega reda dobili opomin, saj ste zlorabili možnost postavitve proceduralnega vprašanja. Vi ste dvignili roko iz klopi in rekli, da imate proceduralno vprašanje. Župan Bojan Kontič vam je dal besedo, vi za govornico pa niste postavili proceduralnega vprašanja, ampak trditev. V 40. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje je določeno, da so proceduralna vprašanja vsa vprašanja glede veljavnega postopka na seji sveta in se nanašajo na poslovnik in statut. Prav tako je v 46. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje določeno, da se opomin lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red na seji.
Vi ste na 21. seji kršili 40. in 46. člen poslovnika, kar je razvidno tudi iz dobesednega prepisa dela 20. točke 21. seje Sveta Mestne občine Velenje.
Odgovor je pripravil direktor občinske uprave.

2. Gašper Škarja je povedal, da ima mnenje pristojnega organa, da se ne dovoli odklop porabnika iz toplovodnega omrežja. Prosim da pridobite to mnenje in mi ga posredujete.
ODGOVOR:
Vprašanje morate naslovite na Komunalno podjetje Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Glede na to, da je g. Škarja postal direktor KPV brez javnega razpisa, prosim, da posredujete na osnovi katerega sklepa oz. kaj je podlaga za takšen sklep. V primeru, da se je spreminjal statut, pogodba oz. kakšen drug akt KPV prosim, da se navede, kdaj je bil spremenjen in kdo je o njem odločal in kdo ga je sprejel.
ODGOVOR:
Vprašanje morate naslovite na Komunalno podjetje Velenje.
Odgovor so pripravili v Pravni službi Mestne občine Velenje.

3. Na seji sem pri sprejemanju strategije razvoja trženja turizma postavljal vprašanja in nanje na seji nisem dobil odgovorov, zato jih ponovno postavljam. Prosim za komentar odgovornih na moje razmišljanje in odgovore na vprašanja, saj bodo morda odgovori nanje dali potreben pogled, ali gre razvoj strategije v smer, ki bo res omogočal razvoj turizma.
- Koliko % gospodarske panoge bo prevzel nase turizem v naslednjih 5 letih, 10 letih?
- Kaj je dobro prepoznana destinacija, kako je definirana s strategijo?
- Katere tri ključne infrastrukturne projekte imate v načrtu, kakšne so investicije, upravičenost, cost-benefit? Kje je to definirano v strategiji?
- Zanima me, koliko turistov pričakujemo na dan ali pa na mesec leta 2021 – povprečno/dan?
- Po čem, katerih turističnih znamenitostih, atrakcijah se bo Velenje razlikovalo od drugih mest v Sloveniji, Avstriji?
- Po čem bo boljše in bolj prepoznavno oz. tako zanimivo, da bodo ljudje raje kot kam drugam šli v Velenje? (Zakaj bi turist, ki pride v Ljubljano, Maribor, Portorož ali na Bled, prišel tudi v Velenje?)
- Kdo so ciljna skupina ljudi, turistov, na katero se usmerja »naša« turistična ponudba?
- Zakaj ste za primere dobrih praks izbrali Bochum 360.000 preb, Rybnik 140.000, Zabze 176.000 – kaj ste iz teh primerov spoznali, kakšne so ugotovitve in kje ste jih aplicirali v strategiji?
- Koliko denarja se planira, da se  bo investiralo v naslednjih 4, 10 letih za razvoj turizma (s strani MO Velenje)?
- Kako se bo poiskalo turiste, kakšne akcije se načrtujejo v strategiji – kje je to zapisano, kakšna bodo finančna in druga vlaganja, kaj bo pričakovan uspeh v letih do 2021 – ovrednoteno finančno (koliko turističnih taks bo pobranih) in skozi dvig BDP-ja MOV?
ODGOVOR:
Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021 je bila obravnavana na sejah Sveta Mestne občine Velenje v dveh fazah, osnutek na aprilski seji, predlog strategije pa na majski seji sveta. Prav tako je bila obravnavana dvakrat na vseh pristojnih odborih sveta. Kot veste, je bila že pred pripravo osnutka in kasneje tudi pred pripravo predloga pripravljena javna razprava o strategiji, na katero ste bili vabljeni tudi svetnice in svetniki. Kot je bilo že na sejah povedano, bomo finančna sredstva, ki jih bomo namenili za turizem, določili letno v okviru proračuna MOV.
Menimo, da ste imeli svetnice in svetniki dovolj časa in priložnosti za postavljanje konkretnih vsebinskih vprašanj v povezavi s strategijo. Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021 je bila na majski seji sprejeta in je začela veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

4. Predlagam (kar sem enkrat že na seji), da se v obvestilo da točna povezava na citirano spletno stan, ne pa le osnovna spletna stran. Namesto www.velenje.si bi bilo korektno prilepiti povezavo http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov/11213. Predlagam, da za vprašanja in pobude ter odgovore odprete spletno podstran s tem imenom, tako kot npr. »svet-mov« je lahko podstran »vprašanja-pobude-svetnikov«.

ODGOVOR:
Povezava na odgovore na svetniška vprašanja in pobude je objavljena na prvi strani spletne strani Mestne občine Velenje (desno med povezavami).  S klikom na povezavo Vprašanja svetnikov se odpre podstran Vprašanja in pobude svetnikov, kjer so objavljena vsa vprašanja in pobude pod zaporedno številko.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.