SI

Nadzorni odbor MOV

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinksim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih sredstev.

Sestava nadzornega odbora MOV

Predsednik

  • Anton Žove

Člani

  • Darinka Mravljak 
  • Denis Štemberger 
  • Matej Pečnik

 

  • Franc Plaskan 
  • Darja Štraus 
  • Sonja Arlič