SI

Strateški dokumenti

TUS - Trajnostna urbana strategija MO Velenje do leta 2025

Trajnostna urbana strategija (TUS) je eden temeljnih razvojnih dokumentov občine in je pogoj za črpanje različnih evropskih sredstev. Dokument gradi na doslej uspešno izvajani viziji in daje novim urbanim izzivom ter projektnim idejam nov operativni okvir, ki vodi Mestno občino Velenje in mesto Velenje na zemljevid mest z najprivlačnejšim življenjskim in poslovnim okoljem, možnostmi za samo realizacijo vseh skupin prebivalcev in zemljevid prijaznih, varnih ter pametnih mest s celovitim upravljanjem mestnih energetskih sistemov ter okolju in uporabnikom prijaznega prometnega sistema.

Izvedbeni načrt za Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Velenje

 

Strategija razvoja MO Velenje

"Mestno občino Velenje bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti visoko usposobljenih strokovnjakov,  zlasti na področju raziskav, oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in energetsko prijazne.

Privlačna bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, bo ob visoki kakovosti življenja v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter odlični infrastrukturni vpetosti v okolje, pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi turistične tokove."

Sociala, kultura, mladi

- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020

- Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020
   Povezava na dokument


- 2. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE 2016 - 2020 (Lokalna mladinska strategija)
   Povezava na dokument


- Lokalni program kulture Mestne občine Velenje
   Povezava na dokument

Okolje in prostor

Promet

Mestna občina Velenje je v okviru javnega razpisa »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4, pridobila sredstva za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje. Projekt je v izvajanju in bo zaključen v letu 2017. Na povezavi so prikazani dokumenti, ki nastajajo ob izvedbi projekta.

CPS - v izdelavi

Informativne publikacije, brošure